IBPB-2-1/4515-38/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Zmiana umowy spółki komandytowej dokonana w wyniku zawarcia umowy darowizny.
IBPB-2-1/4515-38/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. spółka jawna
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 01 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 09 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 24 i 27 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny mającej za przedmiot zwiększenie udziału w zyskach spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny mającej za przedmiot zwiększenie udziału w zyskach spółki.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 13 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-38/15/ASz i znak: IBPB-1-1/4511-303/15/NL wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 24 sierpnia 2015 r. (przez uiszczenie dodatkowej opłaty) i 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu pisma).

W uzupełnieniu Wnioskodawca zmodyfikował oznaczenie rodzaju sprawy będącej przedmiotem wniosku wskazując, że przedmiotem wniosku są obecnie dwa zagadnienia z zakresu podatku od spadków i darowizn, oraz dwa zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje przystąpić do spółki komandytowej (dalej jako: „Spółka”) w charakterze komandytariusza.

Przedmiotem wkładu Wnioskodawcy do Spółki będą środki pieniężne.

Istotne jest, iż wspólnikiem Spółki, do której przystąpi Wnioskodawca będzie jego ojciec (dalej jako: „Darczyńca”).

Zgodnie z otrzymanym przez Wnioskodawcę zapewnieniem Darczyńca zobowiąże się, aby po przystąpieniu Wnioskodawcy do Spółki nieodpłatnie (bez wynagrodzenia z tego tytułu) doprowadzić do zmiany umowy Spółki, w wyniku której przysługujące Wnioskodawcy prawo do udziału w zyskach Spółki ulegnie zwiększeniu do 15%, a prawo do udziału w zyskach Spółki Darczyńcy ulegnie zmniejszeniu o różnicę pomiędzy udziałem obdarowanego w zysku Spółki po zmianie umowy Spółki a udziałem w zyskach Spółki przysługującym Wnioskodawcy przed tą zmianą.

Na skutek zmiany umowy Spółki zwiększeniu ulegnie prawo do udziału w zyskach Spółki posiadane przez Wnioskodawcę wraz z odpowiednim zmniejszeniem się prawa do udziału w zyskach Spółki Darczyńcy. Osoby fizyczne będące wspólnikami Spółki na dzień zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku będą posiadały miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wspólnik będący osobą prawną oraz sama Spółka będą posiadali miejsce siedziby na terytorium Polski.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe wniosku i wskazał, że:

Podjęte przez ojca Wnioskodawcy zobowiązanie do doprowadzenia do zmiany umowy spółki w taki sposób, aby przysługujące Wnioskodawcy prawo do udziału w zyskach Spółki zwiększyło się kosztem prawa do udziału w zyskach Spółki przysługującego ojcu Wnioskodawcy, będzie miało na celu przekazanie przez ojca Wnioskodawcy części jego majątku na rzecz Wnioskodawcy.

W wyniku opisanej we wniosku zmiany umowy Spółki, wartość rynkowa udziału ojca Wnioskodawcy w Spółce ulegnie obniżeniu, a wartość rynkowa udziału w Spółce Wnioskodawcy wzrośnie. Niewątpliwie zatem w wyniku realizacji podjętego przez ojca Wnioskodawcy zobowiązania dojdzie do zwiększenia majątku Wnioskodawcy kosztem majątku ojca Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy wiąże go ze swoim ojcem umowa darowizny i czy zmiana umowy Spółki nastąpi w wyniku zawarcia umowy darowizny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego czy też innej umowy.

Dlatego wnosi o rozpatrzenie wniosku o interpretację w zakresie dwóch możliwych zdarzeń przyszłych:

 1. W przypadku, w którym opisana we wniosku zmiana umowy Spółki zostanie dokonana w wyniku zawarcia przez Wnioskodawcę i jego ojca umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, w którym opisana we wniosku zmiana umowy Spółki zostanie dokonana w wyniku zawarcia przez Wnioskodawcę i jego ojca umowy innej niż umowa darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy dokonanie zmiany umowy Spółki w taki sposób, że prawo do udziału w zysku Spółki posiadane przez Wnioskodawcę zwiększy się kosztem prawa do udziału w zysku Spółki Darczyńcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy...
 2. Jakie warunki Wnioskodawca musi spełnić dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania otrzymanej darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie zmiany umowy Spółki w taki sposób, że prawo do udziału w zysku Spółki posiadane przez Wnioskodawcę zwiększy się kosztem prawa do udziału w zysku Spółki Darczyńcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium kraju tytułem darowizny.

Zgodnie natomiast z art. 888 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

W ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że prawo do udziału w zyskach Spółki reprezentuje prawo posiadające nieujemną wartość rynkową. Prawo do udziału w zyskach umożliwia nie tylko wystąpienie przez wspólnika z roszczeniem o wypłatę zysku spółki, ale także związane jest z prawem do udziału w majątku spółki po jej rozwiązaniu. Niewątpliwie zatem zwiększenie prawa do udziału w zyskach Spółki stanowić będzie po stronie Wnioskodawcy przysporzenie o charakterze majątkowym. Będzie miało ono charakter nieodpłatny oraz związane będzie z obniżeniem prawa Darczyńcy do udziału w zyskach Spółki a więc dokonane zostanie kosztem majątku Darczyńcy.

Biorąc pod uwagę charakter świadczenia, a więc jego:

 1. bezpłatność,
 2. skutek w postaci zwiększenia majątku Wnioskodawcy kosztem majątku Darczyńcy,

-przysporzenie po stronie Wnioskodawcy, które wystąpi na skutek zmiany umowy Spółki w zakresie wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn pod warunkiem, że Wnioskodawca zgłosi nabycie praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Istotne jest, że obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, w których nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Z ekonomicznego punktu widzenia, niezależnie od klasyfikacji zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku w świetle Kodeksu cywilnego, w związku ze zmianą umowy Spółki po stronie Wnioskodawcy będzie miało miejsce przysporzenie, które dokona się kosztem majątku ojca Wnioskodawcy.

W przypadku, w którym przysporzenie Wnioskodawcy, o którym mowa powyżej nastąpi w wyniku zawarcia umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, przedmiotem darowizny będzie zwiększenie przysługującego Wnioskodawcy udziału w zyskach Spółki, kosztem udziału w zyskach Spółki przysługującego ojcu Wnioskodawcy.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca wyłącznie podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny mającej za przedmiot zwiększenie udziału w zyskach spółki. W pozostałym zakresie zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarcia umowy darowizny niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W przypadku nabycia majątku tytułem darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczenia obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń – art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustaw.

Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy – stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów.

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego – art. 8 ust. 3 tejże ustawy.

Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca – art. 8 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 powołanej wyżej ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W myśl art. 4a ust. 4 cyt. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Stosownie do art. 4a ust. 3 ww. ustawy w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca planuje przystąpić do Spółki komandytowej w charakterze komandytariusza i wnieść jako wkład środki pieniężne. Wspólnikiem Spółki, do której przystąpi Wnioskodawca będzie również jego ojciec. Po przystąpieniu Wnioskodawcy do Spółki nastąpi zmiana umowy Spółki, w wyniku której przysługujące Wnioskodawcy prawo do udziału w zyskach Spółki ulegnie zwiększeniu do 15%, a prawo do udziału w zyskach Spółki ojca ulegnie zmniejszeniu o różnicę pomiędzy udziałem obdarowanego w zysku Spółki po zmianie umowy Spółki a udziałem w zyskach Spółki przysługującym Wnioskodawcy przed tą zmianą. Powyższa zmiana umowy Spółki zostanie dokonana w wyniku zawarcia przez Wnioskodawcę i jego ojca umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego.

Dokonując analizy w ww. zakresie na wstępie podkreślić należy, iż w rozpatrywanej sprawie kwestia darowizny mającej za przedmiot zwiększenie udziału przysługującego Wnioskodawcy w zyskach Spółki, kosztem udziału w zyskach Spółki przysługującego ojcu Wnioskodawcy jest wyłącznie okolicznością faktyczną, przyjętą za Wnioskodawcą z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego. Powyższe uwarunkowane jest treścią art. 14b w związku z art. 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dlatego ocena stanowiska Wnioskodawcy dokonana może być jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego i przy założeniu, iż zgodnie z treścią sformułowanego przez Wnioskodawcę pytania, planowana na rzecz Wnioskodawcy czynność jest darowizną mającą za przedmiot zwiększenie udziału przysługującego Wnioskodawcy w zyskach Spółki, kosztem udziału w zyskach Spółki przysługującego ojcu Wnioskodawcy.

Zatem biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dokonane tytułem darowizny od ojca nabycie praw majątkowych w postaci zwiększenia udziału przysługującego Wnioskodawcy w zyskach Spółki, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile Wnioskodawca spełni łącznie wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. W szczególności – w sytuacji gdy umowa darowizny nie będzie zawarta w formie aktu notarialnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złoży we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2, w którym wykaże nabyty w darowiźnie majątek ustalając wartość ww. darowizny zgodnie z powołanym wyżej art. 8 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że ww. darowizna będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn pod warunkiem, że Wnioskodawca zgłosi nabycie praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.