IBPB-1-2/4510-409/16/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wynikające z art. 18 ust. 1e updop

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 2 maja 2016 r.), uzupełnionym 10 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z art. 18 ust. 1e updop – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. do tut. Biura, wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z art. 18 ust. 1e updop. Wniosek został uzupełniony pismem 4 maja 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z 4 maja 2016 r.):

Stowarzyszenie, niebędące kościelną osobą prawną (dalej również: „Wnioskodawca”) jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nigdy nie skorzystał z żadnych zwolnień na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozliczając się od początku swego istnienia na zasadach ogólnych.

W szczególności, Wnioskodawca nigdy nie pomniejszył swojego dochodu odliczając darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i nie pomniejszył w ten sposób swojej podstawy opodatkowania. Wnioskodawca nigdy też nie otrzymał darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś Darczyńcy na rzecz Wnioskodawcy nie dokonywali pomniejszenia swej podstawy obliczenia podatku przez odliczenie od dochodu takiej darowizny. Wnioskodawca, wraz ze swoim zeznaniem podatkowym za 2015 r., o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z ostrożności, złożył druk CIT-D, gdzie wyodrębnił z przychodów kwoty ogółem wszystkich otrzymanych darowizn (tj. darowizn niebędących darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ani darowizną oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie wskazując jednak celu ich przeznaczenia jako zgodnego ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ani jako celu w postaci kultu religijnego, gdyż zgodnie z prawdą, żadnego z tych celów owe darowizny nie spełniały. Także jedynie z ostrożności, Wnioskodawca wyszczególnił przy tym wszystkie otrzymane darowizny (tj. darowizny niebędące darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ani darowizną, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), pochodzące od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy.

Wnioskodawca zaniechał jednak udostępnienia do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie zawiadomił o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie powinno w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2015, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  1. wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem wszystkich otrzymanych darowizn (tj. także darowizn niebędących darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ani darowizną, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł,
  2. czy też jedynie tych darowizn, co do których Wnioskodawca jest w stanie wskazać, że cel ich przeznaczenia jest zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jest celem w postaci kultu religijnego, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota takiej darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich takich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł...
 1. złożyć wraz ze swoim zeznaniem podatkowym druk CIT-D lub jakikolwiek inny druk, formularz lub pismo, których złożenie będzie realizacją obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o niektórych lub wszelkich swoich darowiznach, otrzymanych w 2015 r. i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli jego dochód za 2015 r. przekraczał kwotę 20.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z 4 maja 2016 r., obowiązki o których mowa w art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczą tylko takich podmiotów, podlegających ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które w okresie objętym tym zeznaniem, spełniły przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. dokonały odliczenia darowizny lub darowizn, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z których przynajmniej jedna przekroczyła kwotę 15.000 zł lub ich suma przekroczyła kwotę 35.000 zł i pomniejszyły w ten sposób swoją podstawę o podatkowania o wysokość tych darowizn;
 2. otrzymały darowiznę lub darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś jej/ich Darczyńcy na rzecz Wnioskodawcy dokonali pomniejszenia swej podstawy obliczenia podatku przez odliczenie od dochodu takiej darowizny, przy czym darowizna ta przekroczyła kwotę 15.000 zł lub suma takich darowizn przekroczyła kwotę 35.000 zł.

W przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków, podmiot podlegający ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma obowiązek wyodrębnienia z przychodów kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub celu w postaci kultu religijnego, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, a tylko tych darowizn, co do których cel taki jest możliwy do wskazania - bo był nim jeden z ww. celów - i jeżeli jednorazowa kwota takiej darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich takich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

W przypadku zaś niespełnienia jednego z powyższych warunków (oznaczonych powyżej Nr 1 i 2), podmiot podlegający ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko nie ma obowiązku wyodrębnienia z przychodów kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub celu w postaci kultu religijnego wraz z wyszczególnieniem darowizn, pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy (gdyż w istocie nie ma co wyodrębniać i wyszczególniać), ale i w ogóle wyodrębniania i wskazywania jakichkolwiek otrzymanych przez siebie darowizn, przez złożenie druku CIT-D lub innego druku, formularza lub pisma i, w konsekwencji nie ma też obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jakichkolwiek informacji na ten temat - dotyczących wszelkich otrzymanych przez siebie darowizn. W dalszej konsekwencji - nie ma też obowiązku zawiadomienia o tych publikacjach lub zaniechaniu ich dokonania właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1393 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 20 maja 2016 r., stowarzyszenie uzyskuje osobność prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stosownie do art. 27 ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 updop, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

 • darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, oraz
 • darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

W myśl art. 18 ust. 1e updop, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej: „updof”), są obowiązani:

 1. w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł;
 2. w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 1i updop, przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje się odpowiednio do podatników otrzymujących darowizny, które podlegają odliczeniu na podstawie odrębnych ustaw.

Ponadto w myśl art. 18 ust. 1g updop, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

Zatem powyższe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze, tj.:

 • obowiązek złożenia załącznika do zeznania podatkowego CIT-D o otrzymanych i przekazanych darowiznach, w którym wyodrębnia się kwoty przekazanych/otrzymanych darowizn,
 • udostępnienie do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacji, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej oraz
 • zawiadomienie o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego

-dotyczą podatników, którzy otrzymali darowizny o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 updop, oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 updop, lub inne darowizny podlegające odliczeniu na podstawie odrębnych ustaw.

Ponadto podatnicy korzystający z odliczeń darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 updop, oraz wynikających z odrębnych ustaw, są obowiązani do zeznania podatkowego o którym mowa w art. 27 ust. 1 updop, złożyć załącznik (CIT-D), w którym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem będącym osobą prawną, zobowiązanym do składania zeznania, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. Wnioskodawca nie otrzymał darowizn o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 updop oraz odpowiadającym mu art. 26 ust. 1 pkt 9 updof. Wnioskodawca złożył załącznik do zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (za 2015 r.), CIT-D o otrzymanych/przekazanych darowiznach, w którym wyodrębnił z przychodów kwoty ogółem wszystkich otrzymanych darowizn (tj. darowizn nie będących darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 updop, ani darowizną, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 updof), nie wskazując jednak celu ich przeznaczenia jako zgodnego ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ani jako celu w postaci kultu religijnego, gdyż tych celów otrzymane darowizny nie spełniały. Ponadto Wnioskodawca nie pomniejszył podstawy opodatkowania z tytułu przekazanych darowizn o których mowa w art. 18 ust. 1 updop.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie otrzymał w 2015 r. darowizn, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 updop oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 updof i nie pomniejszył podstawy opodatkowania z tytułu przekazanych darowizn o których mowa w art. 18 ust. 1 updop, to nie miał obowiązku:

 • złożenia załącznika CIT-D w którym wykazuje się powyższe darowizny,
 • w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacji, o których mowa w pkt 1, oraz
 • w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu jednak wskazać należy, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że powyższe obowiązki ciążą wyłącznie na podatnikach, którzy:

 1. dokonali odliczenia darowizny lub darowizn, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z których przynajmniej jedna przekroczyła kwotę 15.000 zł lub ich suma przekroczyła kwotę 35.000 zł i pomniejszyły w ten sposób swoją podstawę o podatkowania o wysokość tych darowizn, a jednocześnie
 2. otrzymali darowiznę lub darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś jej/ich Darczyńcy na rzecz Wnioskodawcy dokonali pomniejszenia swej podstawy obliczenia podatku przez odliczenie od dochodu takiej darowizny, przy czym darowizna ta przekroczyła kwotę 15.000 zł lub suma takich darowizn przekroczyła kwotę 35.000 zł.

Wystarczy bowiem spełnienie jednego z powyższych warunków, by na podatniku ciążyły odpowiednio ww. obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze. Powyższa konstatacja pozostaje jednak bez wpływu na powyższą ocenę stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.