IBPB-1-1/4511-24/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych przekazania małżonkowi bądź pełnoletniemu dziecku na podstawie umowy darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego słowno-graficznego wykorzystywanego przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z dokonaniem ww. darowizny
IBPB-1-1/4511-24/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. ceny transferowe
 2. darowizna
 3. działalność gospodarcza
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekazania małżonkowi bądź pełnoletniemu dziecku na podstawie umowy darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego słowno-graficznego wykorzystywanego przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z dokonaniem ww. darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie w zakresie skutków podatkowych przekazania małżonkowi bądź pełnoletniemu dziecku na podstawie umowy darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego słowno-graficznego wykorzystywanego przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z dokonaniem ww. darowizny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni (dalej zwana: „Podatnikiem”) prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni, jako właścicielowi marki i znaku towarowego słowno-graficznego w przyszłości będzie przysługiwać poniżej opisane prawo, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego, udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: zwane „Prawem”).

Wnioskodawczyni wyjaśnia przy tym, że procedura mająca na celu uzyskanie Prawa toczy się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (skrót OHIM). Na chwilę obecną Wnioskodawczyni przysługuje wyłącznie prawo ze zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego. Wnioskodawczyni pragnie jednak zaznaczyć, że zakłada, że w 2015 r. dojdzie do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego i w konsekwencji stanie się ona właścicielem Prawa.

Po zarejestrowaniu wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego i nabyciu Prawa przez Wnioskodawczynię zamierza ona przekazać je tytułem darowizny osobie bliskiej (osobą bliską będzie małżonek lub pełnoletnie dziecko Wnioskodawczyni). Umowa darowizny zostałaby zawarta na terytorium Polski. W chwili zawarcia umowy darowizny Prawa będą należeć do majątku odrębnego Wnioskodawczyni i zostaną - w wyniku zawartej umowy darowizny - przekazane do majątku odrębnego małżonka albo do majątku odrębnego dziecka.

Wnioskodawczyni poniosła i prawdopodobnie będzie ponosić wydatki związane z wytworzeniem Prawa (np. wydatki na opracowanie logo, stworzenie wzorów graficznych, itp.). Wnioskodawczyni poniosła lub będzie ponosić koszty ustanowienia oraz utrzymania Prawa (koszty obsługi prawnej, koszty odpowiednich zgłoszeń, itp.). Wnioskodawczyni pragnie wyjaśnić, że ponoszone przez nią koszty wytworzenia oraz ustanowienia i utrzymania Prawa są lub będą niższe od wartości rynkowej Prawa ustalonej przez rzeczoznawcę.

Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśnia, że:

 • przedmiotem darowizny byłoby Prawo, na które została już udzielona ochrona w zgodzie z właściwymi przepisami (Prawo zarejestrowane);
 • Prawo weszłoby do majątku osobistego obdarowanego;
 • Prawo nie było i nie będzie do dnia darowizny amortyzowane przez Wnioskodawczynię.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dokonanie darowizny Prawa skutkować będzie koniecznością wykazania przez Wnioskodawczynię przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia Prawa...
 2. Czy w związku z dokonaniem darowizny Prawa Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a Ustawy PIT...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonanie darowizny Prawa nie będzie skutkować koniecznością wykazania przez nią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: Ustawy PIT), wprowadza generalną zasadę powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tego przepisu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c Ustawy PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy PIT, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, przychodami co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie podanych wyżej przepisów można wyprowadzić ogólny wniosek, zgodnie z którym opodatkowaniu, na gruncie Ustawy PIT, podlega zasadniczo wszelki przychód (pomniejszony o koszty), rozumiany jako wartość przysporzenia majątkowego, uzyskiwany przez dany podmiot z różnorodnych tytułowy. Aby można było zatem mówić o opodatkowaniu jakiejś czynności na gruncie Ustawy PIT, podatnik tego podatku musi otrzymać przysporzenie majątkowe kosztem innego podmiotu. Innymi słowy podatnik musi uzyskać przychód, z tytułu tej czynności, w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy PIT.

Umowa darowizny nie jest definiowana na gruncie Ustawy PIT. W związku z tym należy zastosować definicję wynikającą z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „k.c”). Na podstawie art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z treści tego przepisu wynika, że immanentną cechą umowy darowizny jest to, że darczyńca przekazuje pewną wartość (świadczenie) obdarowanemu nieodpłatnie. Darczyńca nie otrzymuje zatem żadnego przysporzenia od obdarowanego. Jedyną stroną przysporzoną w umowie darowizny jest obdarowany.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że Wnioskodawczyni nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego, z tytułu dokonania darowizny Prawa. Nie powstanie zatem po jej stronie przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten może powstać jedynie po stronie osoby obdarowanej.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

Ad. 2.

Dokonanie darowizny Praw nie będzie związane z koniecznością sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 25a Ustawy PIT, podatnik dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji tzw. cen transferowych. Z całą pewnością małżonek Wnioskodawczyni (winno być: małżonek Wnioskodawczyni lub pełnoletnie dziecko Wnioskodawczyni) jest podmiotem powiązanym w świetle art. 25a ze względu na treść art. 25 ust. 5 Ustawy PIT, jednak darowizna Praw nie może być uznane za „transakcję” w rozumieniu art. 25a Ustawy PIT. Pojęcie transakcji nie zostało zdefiniowane w Ustawie PIT, należy więc stosować takie jej rozumienie, jakie wynika z języka powszechnego. Chodzi więc tutaj o transakcje handlowe, transakcje kupna/sprzedaży towarów lub usług. Taką wykładnię potwierdza również cel istnienia tego przepisu, którym jest uregulowanie kwestii dotyczących cen transferowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Z tego względu przepisy te nie mają zastosowania do darowizny opisanej we wniosku.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidulane wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy przy tym zastrzec, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana „darowizna” ma charakter bezzwrotnego świadczenia oraz czy będzie stanowić „darowiznę”, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Kwestia ta może zostać jednak zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym małżonka Wnioskodawczyni, bądź dziecka Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.