2461-IBPB-2-1.4515.58.2017.1.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy darowizna środków pieniężnych dokonana na rzecz Wnioskodawcy przez syna w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U., poz. 1948, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lutego 2017 r. (data wpływu – 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 9 lutego 2017 r. Wnioskodawca zawarł z synem (dalej: darczyńca) umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Na podstawie tej umowy darczyńca dokonał darowizny środków pieniężnych w wysokości 60.000 zł na rzecz Wnioskodawcy, zaś Wnioskodawca tę darowiznę przyjął. Zgodnie z treścią aktu notarialnego środki te zostaną przekazane Wnioskodawcy w dwunastu równych częściach w ten sposób, że do 10-tego (dziesiątego) dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2017 r. darczyńca będzie przekazywał ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy 5.000 zł miesięcznie.

W akcie notarialnym Wnioskodawca zobowiązał się do udokumentowania faktu otrzymania powyższych kwot dowodami przekazania na rachunek bankowy.

Za dowód przekazania na rachunek przyjmowane więc będzie potwierdzenie otrzymania przelewu wygenerowane za pomocą strony internetowej banku Wnioskodawcy.

Decyzja o przekazaniu darowizny w formie miesięcznych przelewów podyktowana była chęcią utrzymania płynności finansowej darczyńcy, gdyż jednorazowe jej przekazanie byłoby znaczącym obciążeniem dla jego budżetu.

Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości może zawrzeć identyczne umowy darowizny środków pieniężnych, na podstawie których syn daruje mu określoną kwotę pieniężną wypłacaną w ratach, z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy darowizna środków pieniężnych dokonana na rzecz Wnioskodawcy przez syna w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna środków pieniężnych dokonana na jego rzecz przez syna w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawcy, a w szczególności że:

  • dowodem otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę jest wydruk z elektronicznego rachunku bankowego Wnioskodawcy z potwierdzeniem otrzymanego przelewu darowizny; w związku z tym Wnioskodawca posiadając taki wydruk spełnia warunek do stosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
  • Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zgłaszania nabycia środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia ich wypłaty, ponieważ nabycie darowizny nastąpiło na podstawie umowy z synem zawartej w formie aktu notarialnego.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że opisana we wniosku umowa jest umową darowizny, spełniającą wymogi art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny, która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jednocześnie w art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn określone są przypadki, w których nie jest wymagane zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego tj. gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Wnioskodawca i jego syn należą do I grupy podatkowej, czyli Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w związku z otrzymaną darowizną na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie, skoro umowa darowizny środków pieniężnych została zawarta w formie aktu notarialnego, to na podstawie art. 4a ust. 4 pkt 2 tej ustawy, Wnioskodawca nie ma obowiązku dla zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, zgłaszania otrzymanej darowizny do urzędu skarbowego.

Jedynym warunkiem dla zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn do otrzymanej przez Wnioskodawcę darowizny jest więc udokumentowanie jej otrzymania „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

Syn będzie wypłacał Wnioskodawcy miesięczne raty darowizny przelewem z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy. W opinii Wnioskodawcy wydruk z rachunku bankowego elektronicznego z potwierdzeniem otrzymanego przelewu jest wystarczający do spełnienia przez Wnioskodawcę warunku określonego powyżej. Z wydruku tego będzie wynikało wyraźnie, że otrzymany przelew wynika z umowy darowizny zawartej z synem.

Udokumentowanie otrzymania darowizny, która zgodnie z aktem notarialnym zostanie przekazana w ratach, za pomocą wygenerowanych internetowo potwierdzeń wykonania przelewu jest wystarczającym dowodem przekazania środków pieniężnych przez darczyńcę na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie musi przekazywać tego wydruku do urzędu skarbowego, lecz powinien go posiadać i móc go przedstawić organom podatkowym na wypadek kontroli.

Obowiązek udokumentowania dokonanej darowizny ma wymiar jedynie techniczny, mający na celu potwierdzenie rzeczywistego wykonania umowy. W związku z tym, skoro potwierdzenie przelewu będzie zawierało informację pozwalające jednoznacznie przyporządkować je do umowy darowizny, to będzie stanowiło wystarczający dowód.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym spełnia wszystkie warunki do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn darowizny środków pieniężnych od syna. W szczególności, skoro nabycie środków pieniężnych od syna nastąpiło na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawca nie musi zgłaszać do urzędu skarbowego otrzymanie każdej raty wypłaty darowizny. Poza tym Wnioskodawca będzie dysponować potwierdzeniem wygenerowanym internetowo z rachunku bankowego, że otrzymał przelew darowizny na swój rachunek, co spełni drugi warunek do zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Ze względu na to, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

Stosownie do art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości.

W myśl art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części (art. 6 ust. 1a cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawach wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2060).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Jak wynika zatem z wyżej powołanych przepisów prawa, umowy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł, dokonane przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, są zwolnione z podatku od darowizny, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2, tj. fakt otrzymania darowizny zostanie w ustawowym terminie zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz nastąpi udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania środków na rachunek nabywcy (obdarowanego). Przy czym obowiązek zgłoszenia nie jest konieczny tylko wówczas, gdy nabycie następuje na podstawie dokumentu sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł z synem umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Na podstawie tej umowy darczyńca dokonał darowizny środków pieniężnych w wysokości 60.000 zł na rzecz Wnioskodawcy, zaś Wnioskodawca tę darowiznę przyjął. Zgodnie z treścią aktu notarialnego środki te zostaną mu przekazane Wnioskodawcy w dwunastu równych częściach w ten sposób, że do 10-tego każdego miesiąca począwszy od lutego 2017 r. darczyńca będzie przekazywał ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy 5.000 zł miesięcznie. W akcie notarialnym Wnioskodawca zobowiązał się do udokumentowania faktu otrzymania powyższych kwot dowodami przekazania na rachunek bankowy. Za dowód przekazania na rachunek przyjmowane więc będzie potwierdzenie otrzymania przelewu wygenerowane za pomocą strony internetowej banku Wnioskodawcy. Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości może zawrzeć identyczne umowy darowizny środków pieniężnych, na podstawie których syn daruje mu określoną kwotę pieniężną wypłacaną w ratach, z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Zatem, w świetle przytoczonych przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że otrzymana przez niego darowizna środków pieniężnych (uczyniona w formie aktu notarialnego) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, bez obowiązku składania zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego przy otrzymaniu każdej kolejnej raty. Spełnione są bowiem – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego – warunki do zwolnienia. Wnioskodawca otrzymuje bowiem w ratach darowiznę od syna, czyli osoby wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy podatku od spadków i darowizn, umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego, przekazanie środków zostanie udokumentowane w sposób określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem – jak słusznie stwierdza Wnioskodawca – nie jest on zobowiązany do składania w urzędzie skarbowym zgłoszeń o nabyciu rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych (każdej raty przedmiotowej darowizny) na swój rachunek bankowy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.