2461-IBPB-2-1.4515.30.2017.1.BB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy darowizna znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U., poz. 1948, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu – 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny, wspólnie z rodzeństwem (w sumie Wnioskodawczyni i jedna osoba), od mamy, zarejestrowany znak towarowy, wytworzony przez nią we własnym zakresie (prawo ochronne na znak towarowy powstało na skutek wydania decyzji przez Urząd Patentowy) w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzeństwo, w tym i Wnioskodawczyni, zamierza znak ten:

  • wykorzystywać (znajdujący się we współwłasności) we własnej działalności gospodarczej w taki sposób, że rodzeństwo, w sumie posiadające całość praw, wspólnie, każde niejako w połowie, udzielą osobie trzeciej np. licencji na korzystanie ze znaku lub
  • wprowadzić do wspólnie utworzonej spółki cywilnej określając w umowie spółki jego wartość zgodnie z wartością rynkową. Znak towarowy będzie stanowił najpierw współwłasność wspólników a po wniesieniu do spółki w charakterze wkładu objęty zostanie współwłasnością łączną. W wyniku opisanych zdarzeń wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (rodzeństwo) będą współwłaścicielami znaku towarowego, który będzie gospodarczo wykorzystywany w ramach spółki (np. poprzez udzielanie licencji na wykorzystanie) od dnia przyjęcia do używania. 

Zdaniem Wnioskodawczyni do opisanej darowizny znaku towarowego nie będzie mieć zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn albowiem na mocy art. 3 pkt 2 tejże ustawy podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni zajętego na gruncie podatku od spadków i darowizn w przedmiocie skutków podatkowych otrzymania tytułem darowizny znaku towarowego.

W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny, wspólnie z rodzeństwem (w sumie Wnioskodawczyni i jedna osoba), od matki, zarejestrowany znak towarowy, wytworzony przez matkę we własnym zakresie (prawo ochronne na znak towarowy powstało na skutek wydania decyzji przez Urząd Patentowy) w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, że nabycie w drodze darowizny znaku towarowego, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy, gdyż z treści tego przepisu wynika, iż podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze darowizny praw autorskich oraz znaków towarowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.