2461-IBPB-2-1.4515.251.2016.3.MD | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przekazania przez syna na rzecz jej rodziców, zainteresowanych w niniejszej sprawie, darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
2461-IBPB-2-1.4515.251.2016.3.MDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. obowiązek podatkowy
  3. podatek od spadków i darowizn
  4. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 23 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny pieniężnej od syna – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny pieniężnej od syna.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną niniejszego postępowania, jest małżonkiem zainteresowanej niebędącej stroną niniejszego postępowania.

Zainteresowani pozostają w związku małżeńskim, we wspólnocie ustawowej majątkowej małżeńskiej określonej w art. 31-46 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zainteresowani planują otrzymać od swojego syna darowiznę w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny w formie przelewu środków pieniężnych o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 złotych) na wspólny rachunek bankowy Zainteresowanych, stanowiący ich współwłasność.

Obdarowani złożą w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny stosowne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na urzędowym formularzu SD-Z2 i udokumentują otrzymanie wskazanej darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Środki pieniężne przeznaczone na powyższą darowiznę, będą pochodziły z darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion, 00/100 złotych) dokonanej z majątku wspólnego ich syna i synowej, na rzecz majątku osobistego ich syna. Obdarowany złoży w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania tejże darowizny stosowne zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na urzędowym formularzu SD-Z2 i udokumentuje ich otrzymanie na rachunek bankowy stanowiący jego własność.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przekazania przez syna na rzecz jego rodziców, zainteresowanych w niniejszej sprawie, darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. dokonania stosownego zgłoszenia oraz udokumentowania otrzymania tychże środków na wspólny rachunek bankowy Zainteresowanych), w przypadku kiedy wskazane środki pieniężne będą pochodziły z wcześniejszej darowizny dokonanej z majątku wspólnego ich syna i synowej na rzecz majątku osobistego syna, zwolnionej z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Zainteresowani stoją na stanowisku, że w przypadku przekazania im przez syna darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z (obowiązku uiszczenia) podatku od darowizn w przypadku spełnienia przez nich warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) (tj. dokonania stosownego zgłoszenia oraz udokumentowania otrzymania tychże środków na wspólny rachunek bankowy), także w sytuacji, kiedy wskazane środki pieniężne będą pochodziły z wcześniejszej darowizny dokonanej z majątku wspólnego ich syna i synowej na rzecz majątku osobistego syna, zwolnionej z (obowiązku uiszczenia) podatku od darowizn z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko Zainteresowanych oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego:

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, przy czym jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie to ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy, do grupy I zalicza: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać przy tym należy na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2060).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

W ocenie Zainteresowanych okoliczność, że środki pieniężne przekazane jako darowizna na ich rzecz od ich syna będą pochodziły z wcześniejszej darowizny przekazanej z majątku wspólnego ich syna i synowej na rzecz jego majątku osobistego, jest bezprzedmiotowa dla możliwości uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku od udzielonej im darowizny, przy dochowaniu warunków wskazanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, także w sytuacji kiedy wcześniejsza darowizna przekazana z majątku wspólnego syna i synowej na jego majątek osobisty została zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn z uwagi na dochowanie warunków wskazanych w art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

W szczególności za takim rozumieniem wskazanych przepisów przemawia fakt, iż wskazane w art. 4a ust. 1 ww. ustawy zwolnienie z obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn ma charakter zwolnienia podmiotowego, niezależnego od pochodzenia przedmiotu spadku lub darowizny, bez względu także na ich wartość oraz miejsce położenia nabywanych rzeczy czy miejsce wykonywania praw majątkowych (tak też: Chutecka Krystyna, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, wyd. LexisNexis 2007).

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami ww. artykułu, darowizny dokonane między małżonkami są uprawnione do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn, po spełnieniu przewidzianych w tym przepisie wymagań (m.in.: złożenia stosownego zgłoszenia w odpowiednim terminie, a przy darowiźnie środków pieniężnych – także udokumentowania dokonania ich przelewu na rachunek bankowy obdarowanego). Bez znaczenia z punktu widzenia prawa podatkowego jest przy tym okoliczność, iż darowizna ta zostaje dokonana z majątku wspólnego obu małżonków, na majątek osobisty jednego z nich.

Powyższe powoduje, że późniejsza darowizna środków pieniężnych syna na rzecz jego rodziców, będących w niniejszej sprawie Zainteresowanymi, niezależnie od źródła ich pochodzenia oraz sposobu ich nabycia, w przypadku złożenia stosownego zgłoszenia w odpowiednim terminie oraz udokumentowania dokonania ich przelewu na rachunek bankowy Zainteresowanych, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 w związku z art. 14r § 5 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.