2461-IBPB-1-1.4511.553.2016.5.NL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- sposób ustalenia wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa otrzymanego w drodze darowizny oraz mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawce pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartooci pocz1tkowej ww. orodków trwa3ych,
- mo?liwooa i sposób amortyzacji bed1cych przedmiotem darowizny: gruntów oraz inwestycji w obcym orodku trwa3ym, orodków trwa3ych zaliczonych przez Wnioskodawce do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Orodków Trwa3ych oraz orodków transportu, a tak?e budynku u?ytkowego, o którym mowa we wniosku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu do tut. Biura 23 wrzeonia 2016 r.), uzupe3nionym 4 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • sposobu ustalenia wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa otrzymanego w drodze darowizny oraz mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawce pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartooci pocz1tkowej ww. orodków trwa3ych – jest prawid3owe,
 • mo?liwooci i sposobu amortyzacji bed1cych przedmiotem darowizny:
  • gruntów oraz inwestycji w obcym orodku trwa3ym – jest nieprawid3owe,
  • orodków trwa3ych zaliczonych przez Wnioskodawce do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Orodków Trwa3ych oraz orodków transportu, a tak?e budynku u?ytkowego, o którym mowa we wniosku – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 wrzeonia 2016 r. wp3yn13 do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad amortyzacji orodków trwa3ych otrzymanych w drodze darowizny przedsiebiorstwa. Wniosek powy?szy nie spe3nia3 wymogów formalnych, dlatego te? pismem z 19 grudnia 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-1.4511.553.2016.2.NL, wezwano do ich uzupe3nienia, co te? nast1pi3o 4 stycznia 2017 r.

We wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca otrzyma od swojej matki w formie darowizny ca3e przedsiebiorstwo. Prowadzone przez matke Wnioskodawcy przedsiebiorstwo prowadzone jest w formie jednoosobowej dzia3alnooci gospodarczej. W ramach tego przedsiebiorstwa matka Wnioskodawcy wykonuje przede wszystkim czynnooci ujete w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug pod numerem 23.70.1 Kamienie ciete, formowane i wykonczone. Wpisany w CEIDG numer PKD to 23.70.Z Ciecie, formowanie i wykanczanie kamienia. Wnioskodawca przed otrzymaniem darowizny zamierza zarejestrowaa jednoosobow1 dzia3alnooa gospodarcz1 wykonuj1c te same dzia3ania, które s1 przedmiotem dzia3alnooci jego matki. Innymi s3owy Wnioskodawca przejmie to przedsiebiorstwo i bedzie kontynuowa3 jego dzia3alnooa.

W sk3ad maj1tku darowanego przedsiebiorstwa wchodz1 miedzy innymi:

 • oznaczenie indywidualizuj1ce przedsiebiorstwo,
 • nieruchomooci,
 • urz1dzenia stanowi1ce orodki trwa3e,
 • pojazdy samochodowe,
 • elementy wyposa?enia,
 • materia3y,
 • wierzytelnooci oraz zobowi1zania,
 • orodki pienie?ne w kasie i na rachunku bankowym.

Przed otrzymaniem darowizny Wnioskodawca zarejestruje swoj1 jednoosobow1 dzia3alnooa gospodarcz1 oraz zarejestruje sie jako czynny podatnik VAT.

Umowa darowizny zostanie sporz1dzona w formie aktu notarialnego.

Zakres owiadczonych us3ug bedzie niezmienny, poniewa? Wnioskodawca dalej bedzie prowadzi3 us3ugi kamieniarskie. Ponadto przejmie wszystkie zobowi1zania oraz nale?nooci firmy.

Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z kontrahentami przepisane zostan1 na nowy podmiot czyli firme Wnioskodawcy, a ten zobowi1?e sie do prowadzenia firmy w dotychczasowym zakresie. Równie? dotychczas zatrudnieni pracownicy przejd1 w pe3nym sk3adzie osobowym na podstawie przepisów Kodeksu Pracy ze wszystkimi przys3uguj1cymi im uprawnieniami dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawcy.

W uzupe3nieniu wniosku ujetym w piomie z 2 stycznia 2017 r. Wnioskodawca wskaza3a, ?e zamierza on amortyzowaa poprzez zastosowanie indywidulnej stawki amortyzacji nastepuj1ce sk3adniki maj1tku uznane za orodki trwa3e, a bed1ce czeoci1 przedsiebiorstwa bed1cego przedmiotem darowizny:

 1. nieruchomooci: dzia3ki o pow. 0,09 ha i 0,07 ha, zabudowane budynkiem,
 2. filtr osmotyczny,
 3. samochód KIA K2500,
 4. kosa STIHLFS 450,
 5. koparka Bobcat 763 rok. Produkcji 2000,
 6. zageszczarka,
 7. boczkarka profiluj1ca,
 8. nagrzewnica olejowa,
 9. alarm,
 10. samochód IVECO DAILY 35C,
 11. wózek wid3owy,
 12. przecinarka sto3owa,
 13. zestaw mebli,
 14. pi3a,
 15. maszyna kamieniarska w systemie CNC (multinowa),
 16. szlifierka,
 17. ogrodzenie,
 18. plac,
 19. kruszarka do kamienia DRAGON,
 20. boczkarka profilowa B1PK200,
 21. brama gospodarcza,
 22. komplet do polerowania rowków,
 23. namiot,
 24. pompa do wody (perfect),
 25. laptop,
 26. inwestycja w obcym orodku trwa3ym,
 27. samochód FIAT DOBLO,
 28. agregat pr1dotwórczy EP7000,
 29. dmuchawa BR 600 MAGNUM,
 30. kosiarka MB 545 Tl,
 31. kosa FS460 C-EM AutoCut 40-2,
 32. m3ot udarowy H65SB2 Hitachi,
 33. szlifierka k1towa Tornado wraz z oprzyrz1dowaniem,
 34. m3otowiertarka DH28pcy Hitachi,
 35. szlifierka k1towa G13SE2 Hitachi.

Wszystkie ww. wymienione sk3adniki maj1tku s1 u?ywane w rozumieniu art. 22j ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ?aden z nich nie jest ulepszonym w rozumieniu tych samych przepisów.

Stosownie do Klasyfikacji Orodków Trwa3ych z 2010 r., poszczególne sk3adniki maj1tku bed1ce przedmiotem darowizny posiadaj1 nastepuj1ce symbole:

 1. nieruchomooci: dzia3ki o pow. 0,09 ha i 0,07 ha, zabudowane budynkiem (budynek us3ugowy nr KOT 103, grunt KOT Nr 032),
 2. filtr osmotyczny (KOT Nr 654),
 3. samochód KIA K2500 (KOT Nr 742),
 4. kosa STIHL FS 450 (KOT Nr 592),
 5. koparka Bobcat 763 rok produkcji 2000 (KOT Nr 580),
 6. zageszczarka (KOT Nr 582),
 7. boczkarka profiluj1ca (KOT Nr 520),
 8. nagrzewnica olejowa (KOT Nr 469),
 9. alarm (KOT Nr 624),
 10. samochód IVECO DAILY 35C (KOT Nr 742),
 11. wózek wid3owy (KOT Nr 761),
 12. przecinarka sto3owa (KOT Nr 520-5),
 13. zestaw mebli (KOT Nr 808),
 14. pi3a (KOT Nr 520-5),
 15. maszyna kamieniarska w systemie CNC (multinowa) (KOT Nr 520-5),
 16. szlifierka (KOT Nr 520-5),
 17. ogrodzenie terenu (KOT Nr 103),
 18. plac - utwardzenie terenu (KOT Nr 103),
 19. kruszarka do kamienia DRAGON (KOT Nr 520-5),
 20. boczkarka profilowa B1PK200 (KOT Nr 520-5),
 21. brama gospodarcza (KOT Nr 103),
 22. komplet do polerowania rowków (KOT Nr 520-3),
 23. namiot (KOT Nr 806),
 24. pompa do wody (perfect) (KOT Nr 440),
 25. laptop (KOT Nr 491),
 26. inwestycja w obcym orodku trwa3ym (KOT Nr 010),
 27. samochód FIAT DOBLO (KOT Nr 741),
 28. agregat pr1dotwórczy EP7000 (KOT Nr 343),
 29. dmuchawa BR 600 MAGNUM (KOT Nr 445),
 30. kosiarka MB 545 Tl (KOT Nr 592),
 31. kosa FS460 C-EM AutoCut 40-2 (KOT Nr 592),
 32. m3ot udarowy H65SB2 Hitachi (KOT Nr 581-4),
 33. szlifierka k1towa Tornado wraz z oprzyrz1dowaniem (KOT Nr 520-3),
 34. m3otowiertarka DH28pcy Hitachi (KOT Nr 411),
 35. szlifierka k1towa G13SE2 Hitachi (KOT Nr 520-3).

Wnioskodawca nabedzie oznaczenie indywidualizuj1ce przedsiebiorstwo. Jest to oznaczenie u?ywane przez Darczynce na rynku od wielu lat i doskonale rozpoznawane na lokalnym rynku.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawca bedzie móg3 zaliczaa w cie?ar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytu3u przejetych orodków trwa3ych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, bedzie móg3 zaliczaa w cie?ar kosztów odpisy amortyzacyjne wyliczane od wartooci pocz1tkowej stanowi1cej wartooa darowizny (jeoli takowa bedzie okreolona w umowie darowizny) nie wy?szej od ich wartooci rynkowej lub od wartooci rynkowej poszczególnych orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad darowanego przedsiebiorstwa, jeoli ich wartooa nie zostanie okreolona w umowie darowizny lub wartooa okreolona w umowie darowizny przewy?sza3a realn1 wartooa rynkow1.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymane w darowiYnie od matki orodki trwa3e bed1ce czeoci1 darowanego przedsiebiorstwa bed1 podlega3y amortyzacji. Powinny wiec zostaa wprowadzone do ewidencji orodków trwa3ych. Przy wprowadzaniu orodka trwa3ego do takiej ewidencji nale?y ustalia jego wartooa pocz1tkow1. W myol art. 22g ust. 1 pkt 3 updof, w razie nabycia orodka trwa3ego m.in. w drodze darowizny, wartooci1, t1 jest wartooa rynkowa z dnia nabycia, chyba ?e umowa darowizny okreola te wartooa w ni?szej wysokooci. Zatem bez znaczenia jest wartooa pocz1tkowa tego sk3adnika maj1tku przyjeta przez poprzedniego w3aociciela (darczynce).

Tak wiec Wnioskodawca dokonuj1c amortyzacji, nie uwzglednia odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez darczynce (nie ma w tym przypadku zastosowania zasada kontynuacji amortyzacji). Ponadto bedzie mia3 mo?liwooa zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która przyspieszy rozliczenie podatkowych kosztów z tytu3u amortyzacji tego sk3adnika maj1tkowego. Przepis art. 22j updof, stanowi bowiem, ?e prawo do ustalania takich stawek przys3uguje w odniesieniu do u?ywanych lub ulepszonych orodków trwa3ych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Odpisy amortyzacyjne od wartooci pocz1tkowej orodka trwa3ego nabytego w drodze darowizny stanowi1 koszt uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a updof).

W myol art. 22a ust. 1 cyt. ustawy, amortyzacji podlegaj1, z zastrze?eniem art. 22c, stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika, nabyte lub wytworzone we w3asnym zakresie, kompletne i zdatne do u?ytku w dniu przyjecia do u?ywania:

 • budowle, budynki oraz lokale bed1ce odrebn1 w3asnooci1,
 • maszyny, urz1dzenia i orodki transportu,
 • inne przedmioty
 • przewidywanym okresie u?ywania d3u?szym ni? rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwi1zane z prowadzon1 przez niego dzia3alnooci1 gospodarcz1 albo oddane do u?ywania na podstawie umowy najmu, dzier?awy lub umowy okreolonej w art. 23a pkt 1, zwane orodkami trwa3ymi.

W owietle art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych nabytych nieodp3atnie, z wyj1tkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny je?eli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytu3u nieodp3atnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytu3u jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrebnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zatem, kosztem uzyskania przychodów s1 równie? odpisy z tytu3u zu?ycia orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od sk3adników maj1tku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spe3niaj1cych warunki pozwalaj1ce uznaa je za orodki trwa3e b1dY wartooci niematerialne i prawne.

W myol art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartooa rynkow1, o której mowa w ust.1, rzeczy lub praw maj1tkowych okreola sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczególnooci ich stanu i stopnia zu?ycia oraz czasu i miejsca odp3atnego zbycia.

Maj1c powy?sze na wzgledzie zdaniem Wnioskodawcy stwierdzia nale?y, ?e wartooa pocz1tkow1 orodków trwa3ych nabytych przez Wnioskodawce w drodze darowizny przedsiebiorstwa, nale?y ustalia wg wartooci rynkowej z dnia nabycia darowizny, z uwzglednieniem art. 19 ww. ustawy, chyba ?e umowa darowizny przedsiebiorstwa okreoli te wartooa w ni?szej wysokooci.

Na tle przedstawionego zdarzenia przysz3ego, stwierdzam co nastepuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032), kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przes1dza3by o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje sie, ?e kosztami uzyskania przychodów s1 wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1, których celem jest osi1gniecie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie Yród3a przychodów, tak aby to Yród3o przynosi3o przychody tak?e w przysz3ooci.

Zatem aby dany wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki:

 • musi bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu,
 • nie mo?e bya wymieniony w art. 23 ww. ustawy, woród wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów,
 • musi bya nale?ycie udokumentowany.

Stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów s1 odpisy z tytu3u zu?ycia orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wy31cznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzglednieniem art. 23.

W myol art. 22a ust. 1 cyt. ustawy, amortyzacji podlegaj1, z zastrze?eniem art. 22c, stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika, nabyte lub wytworzone we w3asnym zakresie, kompletne i zdatne do u?ytku w dniu przyjecia do u?ywania:

 1. budowle, budynki oraz lokale bed1ce odrebn1 w3asnooci1,
 2. maszyny, urz1dzenia i orodki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie u?ywania d3u?szym ni? rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwi1zane z prowadzon1 przez niego dzia3alnooci1 gospodarcz1 albo oddane do u?ywania na podstawie umowy najmu, dzier?awy lub umowy okreolonej w art. 23a pkt 1, zwane orodkami trwa3ymi.

Zauwa?ya przy tym nale?y, ?e zgodnie z objaonieniami szczegó3owymi zawartymi w za31czniku do rozporz1dzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Orodków Trwa3ych (KOT) (Dz. U. Nr 242 poz. 1622) w sk3ad budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza sie tak?e obiekty pomocnicze obs3uguj1ce dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Obiekty pomocnicze obs3uguj1ce wiecej ni? jeden budynek, nale?y zaliczya do w3aociwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Skoro zatem nieruchomooci gruntowe, wchodz1ce w sk3ad przedsiebiorstwa, o którym mowa we wniosku zabudowane s1 jednym budynkiem us3ugowym, to tym samym obiekty pomocnice (takie jak ogrodzenie, plac, brama gospodarcza) obs3uguj1 wy31cznie ten jeden budynek, a tym samym „wchodz1 w sk3ad tego budynku”, stanowi1c wraz z budynkiem jeden orodek trwa3y.

W myol art. 22c pkt 1 i 2 cyt. ustawy, amortyzacji nie podlegaj1:

 • grunty i prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,
 • budynki mieszkalne wraz ze znajduj1cymi sie w nich dYwigami lub lokale mieszkalne, s3u?1ce prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej lub wydzier?awiane albo wynajmowane na podstawie umowy, je?eli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu.

Z treoci powy?szego przepisu wynika jednoznacznie, ?e amortyzacji nie podlegaj1 grunty i prawa wieczystego u?ytkowania gruntów oraz sk3adniki maj1tku bed1ce budynkami mieszkalnymi, je?eli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu.

W owietle art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych nabytych nieodp3atnie, z wyj1tkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny je?eli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytu3u nieodp3atnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytu3u jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrebnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zatem, kosztem uzyskania przychodów s1 równie? odpisy z tytu3u zu?ycia orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od sk3adników maj1tku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spe3niaj1cych warunki pozwalaj1ce uznaa je za orodki trwa3e b1dY wartooci niematerialne i prawne. Podstawe naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartooa pocz1tkowa orodków trwa3ych (wartooci niematerialnych i prawnych) ustalona zgodnie z zasadami okreolonymi w art. 22g ww. ustawy.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, za wartooa pocz1tkow1 orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, z uwzglednieniem ust. 2-18 uwa?a sie w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodp3atny sposób - wartooa rynkow1 z dnia nabycia, chyba ?e umowa darowizny albo umowa o nieodp3atnym przekazaniu okreola te wartooa w ni?szej wysokooci.

W przedmiotowej sprawie równie? znajdzie zastosowanie art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czeoci w drodze spadku lub darowizny, 31czn1 wartooa pocz1tkow1 nabytych orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartooci rynkowej, nie wy?sza jednak od ró?nicy pomiedzy wartooci1 tego przedsiebiorstwa albo jego zorganizowan1 czeoci1 a wartooci1 sk3adników mienia, niebed1cych orodkami trwa3ymi ani wartoociami niematerialnymi i prawnymi, okreolon1 dla celów podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 22g ust. 16 ww. ustawy, przy ustalaniu wartooci pocz1tkowej poszczególnych orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje sie odpowiednio.

W myol art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartooa rynkow1, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw maj1tkowych okreola sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczególnooci ich stanu i stopnia zu?ycia oraz czasu i miejsca odp3atnego zbycia.

Ponadto wskazaa nale?y, ?e zgodnie z art. 22n ust. 4 ww. ustawy, zapisów dotycz1cych orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych dokonuje sie w ewidencji najpóYniej w miesi1cu przekazania ich do u?ywania. PóYniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie orodka trwa3ego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupe3nieniu opisu zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca otrzyma od swojej matki w drodze darowizny ca3e przedsiebiorstwo. Umowa darowizny zostanie sporz1dzona w formie aktu notarialnego. Prowadzone przez matke Wnioskodawcy przedsiebiorstwo prowadzone jest w formie jednoosobowej dzia3alnooci gospodarczej.

W sk3ad maj1tku darowanego przedsiebiorstwa wchodz1 miedzy innymi:

 • oznaczenie indywidualizuj1ce przedsiebiorstwo,
 • nieruchomooci,
 • urz1dzenia stanowi1ce orodki trwa3e,
 • pojazdy samochodowe,
 • elementy wyposa?enia,
 • materia3y,
 • wierzytelnooci oraz zobowi1zania,
 • orodki pienie?ne w kasie i na rachunku bankowym.

Wnioskodawca przed otrzymaniem darowizny zamierza zarejestrowaa jednoosobow1 dzia3alnooa gospodarcz1 wykonuj1c te same dzia3ania, które s1 przedmiotem dzia3alnooci jego matki. Wnioskodawca zamierza amortyzowaa orodki trwa3e wchodz1ce w sk3ad darowanego przedsiebiorstwa poprzez zastosowanie indywidulnej stawki amortyzacji dla nastepuj1cych orodków trwa3ych sklasyfikowanych pod odpowiednimi symbolami KOT: nieruchomooci: dzia3ki zabudowane budynkiem (budynek us3ugowy KOT 103, grunt KOT 032), filtr osmotyczny (KOT 654), samochód KIA (KOT 742), kosa STIHL (KOT 592), koparka (KOT 580), zageszczarka (KOT Nr 582), boczkarka profiluj1ca (KOT 520), nagrzewnica olejowa (KOT 469), alarm (KOT 624), samochód IVECO DAILY (KOT 742), wózek wid3owy (KOT 761), przecinarka sto3owa (KOT 520-5), zestaw mebli (KOT 808), pi3a (KOT 520-5), maszyna kamieniarska w systemie CNC (multinowa) (KOT 520-5), szlifierka (KOT 520-5), ogrodzenie terenu (KOT 103), plac - utwardzenie terenu (KOT 103), kruszarka do kamienia (KOT 520-5), boczkarka profilowa (KOT 520-5), brama gospodarcza (KOT 103), komplet do polerowania rowków (KOT 520-3), namiot (KOT 806), pompa do wody (perfect) (KOT 440), laptop (KOT 491), inwestycja w obcym orodku trwa3ym (KOT 010), samochód FIAT DOBLO (KOT 741), agregat pr1dotwórczy (KOT 343), dmuchawa (KOT 445), kosiarka (KOT 592), kosa (KOT 592), m3ot udarowy (KOT 581-4), szlifierka k1towa wraz z oprzyrz1dowaniem (KOT 520-3), m3otowiertarka (KOT 411), szlifierka k1towa (KOT 520-3). Wszystkie ww. sk3adniki maj1tku s1 u?ywane w rozumieniu art. 22j ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ?aden z nich nie jest ulepszonym w rozumieniu tych samych przepisów.

Maj1c powy?sze na wzgledzie w pierwszej kolejnooci zauwa?ya nale?y, ?e stosownie do art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji nie podlegaj1 grunty, co oznacza, ?e wskazane we wniosku, a bed1ce przedmiotem nabycia nieruchomooci gruntowe w ogóle nie mog1 podlegaa amortyzacji podatkowej. Natomiast pozosta3e wskazane we wniosku sk3adniki maj1tku, bed1ce orodkami trwa3ymi w rozumieniu art. 22a ust. 1 ww. ustawy, mog1 podlegaa tej?e amortyzacji. Wnioskodawca zobowi1zany zatem bedzie wprowadzia je do ewidencji orodków trwa3ych i wartooci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez niego dzia3alnooci gospodarczej, a nastepnie ustalia ich wartooa pocz1tkow1, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy uwzglednieniu równie? art. 22g ust. 15 tej ustawy. W konsekwencji wartooa pocz1tkow1 orodków trwa3ych nabytych w drodze darowizny przedsiebiorstwa, nale?y ustalia wg wartooci rynkowych z dnia nabycia ww. orodków trwa3ych, czyli z dnia otrzymania darowizny, z uwzglednieniem art. 19 ww. ustawy, chyba ?e umowa darowizny przedsiebiorstwa okreoli te wartooci w ni?szej wysokooci. Pamietaa przy tym nale?y, ?e 31czna wartooa pocz1tkowa orodków trwa3ych stanowi1ca sume ich wartooci rynkowej z dnia nabycia darowizny, nie mo?e bya wy?sza od ró?nicy pomiedzy wartooci1 tego przedsiebiorstwa, a wartooci1 sk3adników mienia, niebed1cych orodkami trwa3ymi, okreolon1 dla celów podatku od spadków i darowizn. Od tak ustalonej wartooci pocz1tkowej Wnioskodawca bedzie móg3 dokonywaa odpisów amortyzacyjnych i zaliczaa je do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.

Odnosz1c sie natomiast do kwestii dot. mo?liwooci zastosowania indywidulnej stawki amortyzacyjnej do ww. orodków trwa3ych wskazaa nale?y, ?e stosownie do art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrze?eniem art. 22l i 223, dokonuj1 wyboru jednej z metod amortyzacji okreolonej w art. 22i-22k dla poszczególnych orodków trwa3ych przed rozpoczeciem ich amortyzacji; wybran1 metode stosuje sie do pe3nego zamortyzowania danego orodka trwa3ego.

Mo?liwooa ustalenia przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacyjnej reguluje przepis art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 1-4 ww. ustawy, podatnicy, z zastrze?eniem art. 22l, mog1 indywidualnie ustalia stawki amortyzacyjne dla u?ywanych lub ulepszonych orodków trwa3ych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ?e okres amortyzacji nie mo?e bya krótszy ni?:

 1. dla orodków trwa3ych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:
  1. 24 miesi1ce - gdy ich wartooa pocz1tkowa nie przekracza 25 000 z3,
  2. 36 miesiecy - gdy ich wartooa pocz1tkowa jest wy?sza od 25 000 z3 i nie przekracza 50 000 z3,
  3. 60 miesiecy - w pozosta3ych przypadkach;
 2. dla orodków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesiecy;
 3. dla budynków (lokali) i budowli, innych ni? wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyj1tkiem:
  1. trwale zwi1zanych z gruntem budynków handlowo-us3ugowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale zwi1zanych z gruntem,
  2. kiosków towarowych o kubaturze poni?ej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastepczych
  - dla których okres amortyzacji - nie mo?e bya krótszy ni? 3 lata;
 4. dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pe3n1 liczbe lat, które up3yne3y od dnia ich oddania po raz pierwszy do u?ywania do dnia wprowadzenia do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym ?e okres amortyzacji nie mo?e bya krótszy ni? 10 lat.

W myol art. 22j ust. 2 ww. ustawy, orodki trwa3e, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje sie za:

 1. u?ywane - je?eli podatnik udowodni, ?e przed ich nabyciem by3y wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiecy,
 2. ulepszone - je?eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowi3y co najmniej 20% wartooci pocz1tkowej

Stosownie natomiast do art. 22j ust.3 ww. ustawy, orodki trwa3e, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za:

 1. u?ywane - je?eli podatnik wyka?e, ?e przed ich nabyciem by3y wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub
 2. ulepszone - je?eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowi3y co najmniej 30 % wartooci pocz1tkowej.

Z powo3anych wy?ej przepisów wynika, ?e podatnicy wprowadzaj1cy orodki trwa3e po raz pierwszy do ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych mog1 przyj1a do ich amortyzowania indywidualne stawki amortyzacyjne je?eli wyka?1, ?e orodki te przed wprowadzeniem ich do ww. ewidencji by3y u?ywane lub zosta3y ulepszone.

W podanej definicji „u?ywany orodek trwa3y” wystepuj1 dwa istotne sformu3owania: pojecie „przed nabyciem”, które oznacza, i? chodzi o jakiekolwiek przeniesienie w3asnooci (np. darowizna, nieodp3atne nabycie) oraz udowodnienie „wykorzystania”, bez doprecyzowania przez kogo i na jakie cele dany sk3adnik maj1tku mia3 bya wykorzystywany. Zgodnie z definicj1 s3ownikow1, przez pojecie u?ywania rozumie sie wykorzystywanie, czyli u?ywanie czegoo z korzyoci1, po?ytkiem (S3ownik wspó3czesny jezyka polskiego pod red. prof. dr hab. Bogus3awy Dunaj wyd. Wilga, Warszawa 1996, s. 1296). U?ywanie orodka trwa3ego musi zatem nast1pia przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza ?e podatnik mo?e zastosowaa indywidualn1 stawke amortyzacji, je?eli naby3 u?ywany orodek trwa3y, który przed jego nabyciem by3 wykorzystywany u poprzedniego w3aociciela (w3aocicieli) przez wymagany okres 6 lub 60 miesiecy, w zale?nooci od rodzaju danego orodka trwa3ego.

Zauwa?ya przy tym nale?y, ?e dla orodków trwa3ych, o których mowa w art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ustalono wymagalnego okresu u?ytkowania, warunkuj1cego mo?liwooa zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. W przypadku tych orodków wystarczaj1cym minimalnym okresem u?ywania, uprawniaj1cym do zastosowania stawki indywidualnej jest 1 pe3ny rok.

Ponadto wskazaa nale?y, i? sposób ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ww. orodków trwa3ych uzale?niony jest równie? od tego, do jakiego rodzaju orodków trwa3ych zgodnie z rozporz1dzeniem w sprawie Klasyfikacji Orodków Trwa3ych (KOT) okreolony orodek zostanie zakwalifikowany.

Odnosz1c sie zatem do wskazanych we wniosku orodków trwa3ych, które Wnioskodawca zamierza amortyzowaa przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych wskazaa nale?y, ?e je?eli w istocie ww. orodki trwa3e spe3niaj1 definicje „u?ywanego orodka trwa3ego”, o której mowa ww. art. 22j ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Wnioskodawca mo?ne ustalia indywidualne stawki amortyzacyjne wy31cznie do tych orodków trwa3ych, które zosta3y zaliczone do grupy 3-6 i 8 KOT (a wiec dla wskazanych we wniosku orodków trwa3ych, które zosta3y zaliczone do grupy 4, 5, 6 i 8 KOT) oraz do orodków transportu, a tak?e do budynku u?ytkowego, o którym mowa we wniosku. Przy czym, jak wskazano wy?ej, w sk3ad tego budynku u?ytkowego, który zosta3 sklasyfikowany pod symbolem 103 KOT wchodzi równie? ogrodzenie, plac oraz brama gospodarcza, stanowi1ce wraz z tym budynkiem jeden orodek trwa3y, dla którego Wnioskodawca mo?e równie? ustalia indywidualn1 stawke amortyzacyjn1, jako dla jednego obiektu.

Odnosz1c sie natomiast do mo?liwooci zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do inwestycji w obcym orodku trwa3ym, o której mowa we wniosku wskazaa nale?y, ?e zgodnie z art. 22j ust. 4 ww. ustawy, podatnicy mog1 indywidualnie ustalia stawki amortyzacyjne dla przyjetych do u?ywania inwestycji w obcych orodkach trwa3ych, z tym ?e dla:

 1. inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie mo?e bya krótszy ni? 10 lat;
 2. inwestycji w obcych orodkach trwa3ych innych ni? wymienione w pkt 1 - okres amortyzacji ustala sie wed3ug zasad okreolonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

Przepis powy?szy wskazuje zatem, ?e co do zasady dla inwestycji w obcym orodku trwa3ym mo?na stosowaa indywidualn1 stawke amortyzacyjn1. Ze wzgledu jednak na dokonan1 przez Wnioskodawce klasyfikacje tej inwestycji do rodzaju 010 KOT, obejmuj1cego grunty orne, nie mo?e bya mowy o ustaleniu indywidualnej stawki dla wskazanej we wniosku inwestycji w obcym orodku trwa3ym, bowiem grunt nie podlega amortyzacji.

Wobec powy?szego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • sposobu ustalenia wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa otrzymanego w drodze darowizny oraz mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawce pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartooci pocz1tkowej ww. orodków trwa3ych – jest prawid3owe,
 • mo?liwooci i sposobu amortyzacji bed1cych przedmiotem darowizny:
  • gruntów oraz inwestycji w obcym orodku trwa3ym – jest nieprawid3owe,
  • orodków trwa3ych zaliczonych przez Wnioskodawce do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Orodków Trwa3ych oraz orodków transportu, a tak?e budynku u?ytkowego, o którym mowa we wniosku – jest prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia nale?y, ?e w pozosta3ym zakresie objetym wnioskiem, wydane zostanie odrebne rozstrzygniecie.

Jednoczeonie zaznaczya nale?y, ?e zgodnie z art. 14na pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n, dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji, nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a, tj. w sytuacji, gdy dana czynnooa zosta3a dokonana przede wszystkim w celu osi1gniecia korzyoci podatkowej, sprzecznej w danych okolicznoociach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, a tak?e zosta3a dokonana w sposób sztuczny.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarge na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.