1061-IPTPP1.4512.237.2016.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2016r. (data wpływu 13 maja 2016r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2016r. złożonym za pośrednictwem platformy e-PUAP (data wpływu 6 czerwca 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 328/7- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 328/7.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 czerwca 2016r. złożonym za pośrednictwem platformy e-PUAP (data wpływu 6 czerwca 2016r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Miasto ... jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osadowość prawną. Miasto ... posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji zawierania takich umów, Miasto ... wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej, definiowanej na gruncie i dla celów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., poz. 1954, ze zm.), zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

Miasto ... jest miastem na prawach powiatu, definiowanym zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 595, ze zm.), jako gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Miasto ..... działa w oparciu o dwa podstawowe akty prawne regulujące działalność gmin oraz działalność drugiego szczebla samorządu terytorialnego, jakim w Polsce jest powiat.

Są to następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, ze zm.) określająca zadania gminy, w której to ustawie za organy gminy uznano 1) radę gminy; 2) wójta (oraz odpowiednio: burmistrza, prezydenta miasta). W myśl art. 26 ustawy organem wykonawczym gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym określająca zadania powiatu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy organami powiatu są: 1) rada powiatu, 2) zarząd powiatu. W myśl art. 26 ust. 1 ustawy zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, zaś wedle ust. 2 w skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie W myśl art. 92 ust. 1 ustawy funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: 1) rada miasta, 2) prezydent miasta.

Z przytaczanych powyżej ustaw wynika, iż Miasto ... jest miastem na prawach powiatu, którego organ wykonawczy - prezydent - pełni jednocześnie funkcje przypisane staroście jako przewodniczącemu zarządu powiatu.

Zatem Miasto ... zostało powołane do realizacji w szczególności zadań własnych, o których mowa w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Kwestie podmiotowości prawnopodatkowej miasta na prawach powiatu oraz skomplikowane usytuowanie prawne takiej jednostki samorządu terytorialnego i prezydenta takiego miasta pełniącego jednocześnie funkcje starosty, rodzą problemy związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług obrotu nieruchomości należących do zasobów miasta oraz zasobów Skarbu Państwa.

Skarb Państwa - osoba prawna niemająca ani organów ani siedziby - jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Skarb Państwa jako byt abstrakcyjny działa poprzez jednostki organizacyjne. Jednostki te działają na rachunek Skarbu Państwa. Jednym z przypadków działania w imieniu Skarbu Państwa jest wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność tego podmiotu, uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. W myśl art. 4 pkt 9b ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o staroście należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

Skarb Państwa jest właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/7, o powierzchni 0.1943 ha, położonej przy ul. ..., dla której w Sądzie Rejonowym w ... - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr .... W ewidencji gruntów i budynków miasta ... ww. nieruchomość wykazywana jest jako Bi-inne tereny zabudowane.

Przedmiotowa nieruchomość powstała z podziału działki nr 328/3 o powierzchni 0,2395 ha, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w drodze postępowania wywłaszczeniowego, na mocy decyzji Wiceprezydenta Miasta ... znak: ... z dnia 12 grudnia 1978r.

W 1983r. na działce nr 328/3 rozpoczęto budowę zaplecza technicznego (hali magazynowej) na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej (dalej: WIOC). Po wybudowaniu budynek pozostawał we władaniu WIOC, a od 1999 r. - we władaniu ... Urzędu Wojewódzkiego w ... (dalej UW) i był wykorzystywany jako magazyn sprzętu obrony cywilnej.

W wyniku podziału wywłaszczonej działki nr 328/3, powstała przedmiotowa nieruchomość oznaczona numerem działki 328/7 o powierzchni 0,1943 ha, zabudowana budynkiem. W dniu 7 października 2004r. protokołem zdawczo-odbiorczym UW przekazał ww. nieruchomość Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 21 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Z kolei z art. 23 ust. 1 tej ustawy wynika, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów ww. ustawy - starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

W okresie od stycznia 2005r. do lipca 2013r. przedmiotowa nieruchomość była objęta dzierżawą. W okresie od lipca 2005r. do czerwca 2008r. dzierżawca przeprowadził generalny remont obiektu, a po ustaniu umowy dzierżawy wystąpił do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta ..., o zwrot poniesionych nakładów. Wyrokiem Sądu Okręgowego w ... I Wydział Cywilny z 28 kwietnia 2011r. zasądzono na rzecz dzierżawcy kwotę 193 916,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Zasądzona kwota została zapłacona dzierżawcy.

Umową z dnia 25 listopada 2013r. Skarb Państwa oddał w najem przedmiotową nieruchomość na rzecz Gminy Miasta ... z przeznaczeniem na cele administracyjne (archiwum na potrzeby Miasta i jego jednostek organizacyjnych) w zamian za utrzymanie przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym, wykonywanie bieżących remontów, konserwacji i napraw zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż i BHP.

Zarządzeniem Nr ... z dnia 9 października 2015r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa, Wojewoda ... wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Miasta ... wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na rzecz Gminy Miasta ... darowizny nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w ..., oznaczonej jako działka nr 328/7 o powierzchni 0,1943ha, dla której w Sądzie Rejonowym w ...- Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ....

Uchwałą Nr ... z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/7 o powierzchni 0,1943 ha, położonej przy ul. ..., Rada Miasta ... wyraziła zgodę na nabycie, w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta ..., zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/7 o powierzchni 0,1943 ha, położonej przy ul. ..., stanowiącej własność Skarbu Państwa - dla realizacji zadań własnych gminy tj. z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb lokalowych organizacji pożytku publicznego.

W najbliższej przyszłości Skarb Państwa i Miasto ... zamierzają notarialnie zawrzeć umowę darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/7, położonej przy ul. ....

Działka 328/7 powstała z podziału działki 328/3 na mocy decyzji ... Prezydenta Miasta ... z dnia 21 grudnia 1999r. (działka 328/3 stała się własnością Skarbu Państwa w drodze postępowania wywłaszczeniowego na podstawie decyzji Wiceprezydenta Miasta ... z dnia 12 grudnia 1978r.). Dnia 7 października 2004r. protokołem zdawczo - odbiorczym ... Urząd Wojewódzki nieruchomość Skarbu Państwa oznaczoną numerem działki 328/7 przekazał do zasobu Skarbu Państwa. Przy przejęciu działki 388/7 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługiwało.

Zwrotu w wysokości 193.916,51 zł, z tytułu nakładów poniesionych przez dzierżawcę, dokonano na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w ...l Wydział Cywilny, sygn. akt ... z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zwrotu dokonano w dniu 26 maja 2014r.

Miasto ... nie otrzymało faktury wystawionej przez dzierżawcę na Miasto ..., dokumentującej wysokość nakładów poniesionych na budynek. Miasto ... otrzymało w dniu 3 marca 2009r. od dzierżawcy, pismo z wezwaniem do zwrotu wszystkich poniesionych nakładów. Wobec braku zapłaty oraz braku odpowiedzi na pismo, dzierżawca pismem z dnia 14 maja 2009r. ponowił żądanie oraz dodatkowo przedłożył kopie faktur wystawionych na dzierżawcę, dokumentujących poniesione przez niego koszty.

Miastu ... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zwrotu na rzecz dzierżawcy nakładów poniesionych na budynek. Miasto ... nie ponosiło żadnych wydatków na ulepszenie budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy darowizna na rzecz Gminy Miasta ... zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 328/7, położonej przy ul. ..., stanowiącej mienie Skarbu Państwa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność darowizny na rzecz Gminy Miasta ... zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 328/7, położonej przy ..., stanowiącej mienie Skarbu Państwa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Ponadto - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów, a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem.

Oznacza to, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) - w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 4 osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 przywołanego powyżej artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przytoczonych przepisów wynika, że organy władzy publicznej i obsługujące je urzędy są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny np. czynności sprzedaży, zamiany, wynajmu, dzierżawy czy darowizny.

Przedmiotowa czynność stanowić będzie umowę darowizny, przez którą - zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380) - darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Jak wskazano powyżej, darowizna jest czynnością wykonywaną przez organy władzy publicznej i obsługujące je urzędy w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, zatem dokonując darowizny jednostki te występują w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie Skarb Państwa. Nie jest on bowiem podmiotem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, a zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami zleca – w mieście na prawach powiatu - prezydentowi takiego miasta. Prezydent miasta na prawach powiatu wykonując zadania zlecone przez ustawodawcę, działa w istocie jedynie jako organ jednostki samorządowej, a gospodarując mieniem Skarbu Państwa działa w imieniu i na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem w przedmiotowej sprawie rolę podatnika podatku od towarów i usług pełni Miasto ... - miasto na prawach powiatu.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy wskazać, iż w związku z planowaną darowizną ww. nieruchomości Miasto ... wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług, ale sama czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Darowizna przedmiotowej nieruchomości nie spełnia przesłanek do uznania jej za podlegające opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, ze względu na fakt, iż podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.

Reasumując, darowizna nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 328/7, położonej przy ul. ... stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Miasta ... nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Cechą wspólną wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jest ich przedmiot, czyli towar lub usługa, w rozumieniu ustawy.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem, importem lub wytworzeniem tych towarów lub ich części składowych.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego – w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, darowizny.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016., poz. 380), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą kwestii braku obowiązku opodatkowania czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powołane przepisy, wskazać należy, że planowana czynność darowizny nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta ... - co do zasady mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że czynność ta jest czynnością cywilnoprawną, która za przedmiot będzie miała - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - towar, i w wyniku której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel. Jak wynika z okoliczności sprawy przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również Miastu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zwrotem na rzecz dzierżawcy kwoty z tytułu poniesionych przez niego nakładów na budynek, zatem planowana darowizna nieruchomości zabudowanej nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Reasumując, darowizna zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 328/7, na rzecz Gminy Miasta ..., stanowiącej mienie Skarbu Państwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.