0461-ITPB1.4511.1004.2016.1.JŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Jeśli Wnioskodawczyni otrzyma od wspólnika, będącego Jej matką bądź siostrą, prawa i obowiązki w spółce jawnej w drodze darowizny, które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 roku (data wpływu 23 września 2016 roku), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2016 roku, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze darowizny ogółu praw i obowiązków od wspólnika spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 roku został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze darowizny ogółu praw i obowiązków od wspólnika spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. L. w miejscowości X, zabudowanej budynkiem handlowym z zapleczem magazynowym. Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości. Jej firma wykorzystuje do prowadzonej działalności gospodarczej w części budynek znajdujący się na działce przy ul. L. prowadząc tam działalność handlową i usługową w zakresie armatury sanitarno-instalacyjnej.

Zakres działalności gospodarczej podatnika zawiera się w następujących kodach PKD:

 • 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 46.73.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Wnioskodawczyni posiada status czynnego podatnika VAT oraz prowadzi ewidencję księgową w postaci PKPIR.

Wnioskodawczyni zamierza kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą jednak w zmienionej formie prawnej. Jej zamiarem jest utworzenie spółki jawnej wraz z Panią A. K. (matką), oraz z Panią B. P. i Panią M. S., Jej siostrami. W ramach utworzonej Spółki Wnioskodawczyni będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas jednoosobowo. Spółka będzie prowadziła działalność tożsamą co Wnioskodawczyni dodatkowo rozszerzoną o działalność Pani A. K., która zamierza wnieść do niej aportem zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością handlową i usługową w zakresie armatury grzewczej, kotłów, grzejników itp. Spółka zostanie utworzona z końcem 2016 roku, przy czym Wnioskodawczyni przystąpi do spółki jako wspólnik i wniesie aportem do niej prowadzone obecnie przedsiębiorstwo przed dokonaniem pierwszej operacji gospodarczej w ramach swojej działalności gospodarczej w roku 2017.

Utworzona Spółka od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej będzie zgłoszona jako czynny podatnik podatku VAT. Przedmiotem aportu będzie zestaw składników majątkowych materialnych i niematerialnych służących do obecnie prowadzonej działalności gospodarczej. Aport zapewni utworzonej spółce możliwość natychmiastowego prowadzenia tożsamej przedmiotowo działalności. Na aport obejmujący składniki majątkowe dotyczące I rodzaju działalności składać będą się w szczególności:

 1. Prawo własności do nieruchomości na której prowadzony jest dany rodzaj działalności,
 2. Środki trwałe oraz niskocenne składniki majątkowe,
 3. Towary handlowe,
 4. Materiały i narzędzia,
 5. Wierzytelności i środki pieniężne,
 6. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto dokonane zostaną również cesje obowiązujących umów zawartych przez Wnioskodawczynię powodujących powstanie konieczności zapłaty. Z uwagi na powyższe przed dokonaniem aportu Wnioskodawczyni wystąpi do wierzycieli o wyrażenie zgody na przejęcie zobowiązań przez powstałe spółki.

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni będą kontynuować pracę w utworzonej spółce.

Po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni kontynuowała będzie działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie dodatkowo rozszerzonym o działalność prowadzoną przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Pani A. K., która przystąpi również z początkiem roku 2017 jako wspólnik do spółki. Wnioskodawczyni po wniesieniu aportu nie pozostaną żadne składniki majątkowe wykorzystywane do obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Po wniesieniu aportu Wnioskodawczyni dokona formalno-prawnej czynności wykreślenia działalności prowadzonej dotychczas indywidualnie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dodatkowo Wnioskodawczyni w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółki jawnej planuje w przypadku rezygnacji ze wspólnego prowadzenia działalności objęcie w formie darowizny całości lub części praw i obowiązków, w tym wkładów kapitałowych, wniesionych przez swoją matkę – A. K. oraz przez swoje siostry, tj. przez Panią M. S. i Panią B. P.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego sformułowano następujące pytania:

 1. Czy wartość wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa towarów handlowych i materiałów stanowić będzie koszt podatkowy wpływający na dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej?
 2. Czy transakcja wniesienia opisanego we wniosku aportu przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem VAT?
 3. Czy podatnik lub spółki będą miały obowiązek dokonać jakichkolwiek korekt VAT w związku z wniesionym aportem oraz czy wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT wynikająca z remanentu likwidacyjnego?
 4. Czy wniesienie aportu obejmującego przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni do spółki stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawczyni?
 5. Czy ewentualna późniejsza darowizna całości lub części praw i obowiązków, w tym wkładu kapitałowego dokonana przez jednego ze wspólników powstałych spółek, tj. przez Panią A. K., (matkę) lub Panie M. S. i B. P. (rodzeństwo), na rzecz Wnioskodawczyni podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy wspólnik jako „obdarowany” jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn?
 6. Czy spółka ma prawo do kontynuowania i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowiących elementy aportów, które przez Wnioskodawczynię nie zostały w pełni zamortyzowane?
 7. Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania oznaczonego nr 5. W zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 oraz w zakresie podatku od spadków i darowizn wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ewentualna darowizna całości lub części praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, w tym udziału kapitałowego, dokonana przez jednego ze wspólników powstałych spółek, tj. przez Panią A. K. (matkę) lub Panie M. S. i B. P. (rodzeństwo), na rzecz Wnioskodawczyni, będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Umowa darowizny własności praw majątkowych jaka zostanie zawarta na okoliczność zbycia udziału spółkowego podlega przepisom ustawy od spadków i darowizn, gdyż obdarowanym będzie osoba fizyczna a przedmiotem umowy będzie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki mający charakter praw majątkowych.

Powyższe, wypełnia wymogi określone w art. 1 ust 1 ustawy do objęcia czynności darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady działania spółek jawnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. ustawy spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej jest sposobem zakończenia łączącego go z pozostałymi wspólnikami stosunku prawnego wynikającego z umowy spółki. Z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności, przechodzi na własność pozostających w spółce wspólników (z zastrzeżeniem formy przeniesienia własności dotyczącej nieruchomości). Natomiast udział w prawie własności składników majątkowych występującego ze spółki wspólnika przekształca się w należność pieniężną.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Spółką niebędącą osobą prawną, zgodnie z art. 5a pkt 26 ww. ustawy, jest spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego nie jest osobą prawną. Tym samym z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy tej spółki a nie spółka.

W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierza Ona na początku 2017 roku wnieść prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo aportem do spółki jawnej założonej przez siostry Wnioskodawczyni pod koniec 2016 roku. Wnioskodawczyni zamierza kontynuować prowadzoną do tej pory działalność gospodarczą w założonej spółce. Nie pozostaną Jej żadne składniki majątkowe wykorzystywane obecnie do prowadzonej działalności gospodarczej. Po dokonaniu aportu Wnioskodawczyni wykreśli jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną do tej pory z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przyszłości może zaistnieć sytuacja, w której któryś ze wspólników zrezygnuje ze wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zaś Wnioskodawczyni może wówczas objąć prawa i obowiązki w drodze darowizny (od swojej matki lub sióstr).

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „darowizna”, a zatem przy jego interpretacji należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Z przepisu tego wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego.

Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy, jak również prawa majątkowe.

Udział w spółce osobowej, którą jest m. in. spółka jawna, określany jest jako ogół praw i obowiązków wspólnika. Do podstawowych praw i obowiązków wspólników zaliczyć można prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, prawo do udziału w zyskach spółki, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz obowiązek wniesienia wkładu. Niewątpliwie więc udział w spółce jawnej nosi znamiona prawa majątkowego, w związku z czym może on stanowić przedmiot umowy darowizny.

Z uwagi na treść wniosku wskazać również należy, że w doktrynie prawa handlowego (prawa spółek) podkreśla się, że udział wspólników może być zbyty tylko jako całość, a więc rozumiany jako ogół praw i obowiązków. Zgodnie bowiem z art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Niedopuszczalne jest rozszczepianie praw i obowiązków, jak również zbycie tylko pojedynczych praw. W przypadku zbycia udziału – tak jak w niniejszej sprawie – na wspólnika przystępującego przechodzi ogół praw i obowiązków w takim zakresie, w jakim przysługiwał on wspólnikowi występującemu w momencie dokonywania czynności przeniesienia. Niedopuszczalne jest więc wydzielenie w ramach praw (oraz obowiązków) wspólnika występującego dwóch (lub więcej) kompleksów praw oraz obowiązków i przeniesienie ich odrębnie na inne podmioty.

Co istotne, zasada ta dotyczy również tzw. udziału kapitałowego, ściśle powiązanego z wkładami wspólników, definiowanego jako określona wartość księgowa wyrażona w pieniądzu i zapisana na koncie wspólnika w księgach handlowych. Udział ten nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu i może być przeniesiony na inną osobę w ramach zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Z uwagi na przedstawione wyżej rozważania stwierdzić należy, że skoro przedmiotem darowizny w niniejszej sprawie będzie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, to – zgodnie z przedstawioną wyżej zasadą nierozszczepialności udziału w spółce osobowej – Wnioskodawca nabędzie całość przysługujących darczyńcy praw i obowiązków w spółce.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Nabycie przez Wnioskodawczynię ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej niewątpliwe wiązać się będzie z przysporzeniem w Jej majątku. Jak wskazano we wniosku, do nabycia tego dojdzie w drodze darowizny i będzie się ono podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jak stanowi zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Przepis ten dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jego rolą jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego w dwóch podatkach, czego skutkiem byłoby podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego.

Zatem, skoro nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej podlega przepisom ustawy od spadków i darowizn, to powyższe wyklucza, zgodnie z treścią powołanego art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeśli Wnioskodawczyni otrzyma od wspólnika, będącego Jej matką bądź siostrą, prawa i obowiązki w spółce jawnej w drodze darowizny (nieodpłatnie, a po stronie darującego nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie majątkowe z tego tytułu), które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są wyłącznie skutki podatkowe przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, nie rozstrzyga zaś kwestii prawidłowości działań na gruncie przepisów odrębnych. Nie jest przedmiotem interpretacji ocena sposobu oraz dopuszczalności dokonania opisanej darowizny ogółu (całości lub części) praw i obowiązków w spółce jawnej. Są to bowiem kwestie regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a te nie podlegają ocenie organu interpretacyjnego.

Jeżeli w wyniku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego organy podatkowe ustalą, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywistego, to Wnioskodawca nie będzie mógł powołać się na wydaną niniejszą interpretację indywidualną.

Ponadto, zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846), przepis art. 14na ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Należy wyraźnie zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo tut. organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. Zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych oraz nie ma zastosowania do pozostałych wspólników powstałych spółki jawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.