0113-KDIPT3.4011.129.2018.2.PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.129.2018.1.PP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 marca 2018 r. (data doręczenia 15 marca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 21 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 4 kwietnia 2007 r., w drodze darowizny Wnioskodawca otrzymał od ojca ... nieruchomość, położoną w ... przy ul. ..., gmina ..., powiat ..., województwo .... W skład ww. nieruchomości wchodzą działki gruntu nr 15 i nr 65/2 o łącznej powierzchni 3 ha 91 arów 26 m2. Opisane wyżej działki, wchodziły i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, którego działalność polega na produkcji roślinnej. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że działalności gospodarczej nie prowadził i nie prowadzi oraz nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Dla tej nieruchomości została założona KW o nr ....

W bieżącym roku (na moment złożenia wniosku), niezabudowane części działek nr 15 i nr 65/2, po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i odrolnieniu gruntów oraz podziale działki nr 15 na część zabudowaną, służącą prywatnym celom mieszkalnym i część niezabudowaną, Wnioskodawca zamierza sprzedać.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 marca 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że w dniu 4 kwietnia 2007 r., w drodze darowizny otrzymał od ojca ... nieruchomość, położoną w ... przy ul. ..., gmina ..., powiat ..., województwo ....

Darowiznę stanowiły działki gruntu:

  • nr 15 o powierzchni 1,2995 ha składająca się z: gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni 0,2005 ha (parterowy budynek mieszkalny do remontu, budynek gospodarczy i drewniana stodoła do rozbiórki); pastwiska trwałego o powierzchni 0,1890 ha; gruntów rolnych 0,9100 ha;
  • nr 65/2 o powierzchni 2,6131 ha składająca się z: gruntów leśnych o powierzchni 0,0782 ha; nieużytków o powierzchni 0,0184 ha; pastwiska trwałe o powierzchni 0,1399 ha; gruntów rolnych 2,3739 ha; gruntów pod wodami powierzchniowymi o powierzchni 0,0027 ha, o łącznej powierzchni 3 ha 91 arów 26 metrów kwadratowych. Są to działki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Dla tej nieruchomości została założona KW o nr .... Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy ... z dnia 30 listopada 2005 r., nr ... w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obejmującego część sołectwa ..., działki nr 15 i nr 65/2, oznaczone na rysunku planu symbolami 9RM/MN plan ustala:

  1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna i/lub zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego lub ogrodniczego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
  2. dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, drogi dojazdowe, w tym dojazdy do pól, stacje transformatorowe;
  3. możliwość realizacji nieuciążliwej zabudowy usługowej, itp.

W bieżącym roku (na moment złożenia wniosku), tj. po uchwaleniu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wnioskodawca zamierza wystąpić z wnioskiem o podział działki nr 15 tak, aby powstały fizycznie dwie nowe działki, które uzyskają odrębne numery ewidencyjne. Jedna działka o powierzchni 0,2005 ha, stanowiąca grunty rolne zabudowane – nie do sprzedaży – oraz druga o powierzchni 1,099 ha, będąca przedmiotem sprzedaży. Działka nr 65/2 o powierzchni 2,6131 ha nie ulega podziałowi i w całości będzie przedmiotem sprzedaży.

Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ..., działki gruntu nr 65/2 i nowo wydzielona działka z nr 15 (o nieznanym numerze ewidencyjnym), przeznaczone do sprzedaży są przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi komercyjne. Jest to także lokalizacja usług handlu wielkopowierzchniowego. Planowany termin wejścia w życie nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewidziany jest na czerwiec 2018 r.

Na dzień sprzedaży, działki nr 65/2 oraz powstała działka z nr 15 (bez numeru ewidencyjnego na dzień złożenia niniejszego wniosku) będą niezabudowane, odrolnione i Wnioskodawca nie będzie występował dla tych działek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że przed przystąpieniem do sprzedaży ww. działek powiększy gospodarstwo rolne o ok. 2 ha fizyczne nie mniej niż 1 ha przeliczeniowy, aby dalej kontynuować produkcję roślinną i prowadzić dalej gospodarstwo rolne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, polegające na odpłatnym zbyciu odrolnionych gruntów, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródło dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) i będzie stanowiło o konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. gruntów nie będzie stanowiła dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie skutkowała koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, co bezpośrednio wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Wyżej cytowany przepis stanowi, że odpłatne zbycie nieruchomości stanowi przychód do opodatkowania, jeżeli jej zbycie jest dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie i nie może występować w ramach działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, w jego przypadku nabycie nastąpiło w 2007 r., a zbycie nastąpi w 2018 r. i nie będzie następowało w wykonywaniu działalności gospodarczej, ponieważ takowej Wnioskodawca nigdy nie prowadził i nie prowadzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 4 kwietnia 2007 r., w drodze darowizny Wnioskodawca otrzymał od ojca nieruchomość. W skład ww. nieruchomości wchodzą działki gruntu nr 15 i nr 65/2 o łącznej powierzchni 3 ha 91 arów 26 m2. Darowiznę stanowiły działki gruntu nr 15 o powierzchni 1,2995 ha i nr 65/2 o powierzchni 2,6131 ha. Opisane wyżej działki, wchodziły i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, którego działalność polega na produkcji roślinnej. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że działalności gospodarczej nie prowadził i nie prowadzi oraz nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Dla tej nieruchomości została założona KW. W bieżącym roku (na moment złożenia wniosku), niezabudowane części działek nr 15 i nr 65/2, po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i odrolnieniu gruntów oraz podziale działki nr 15 na część zabudowaną, służącą prywatnym celom mieszkalnym i część niezabudowaną, Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „nabycia”, a tym bardziej nie określa szczególnych sposobów nabycia. Należy, mając przy tym na uwadze jego znaczenie językowe, odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa darowizny prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

W konsekwencji, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie datą nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości (działek) jest dzień dokonania darowizny przez ojca na Jego rzecz, tj. dzień 4 kwietnia 2007 r.

Należy przy tym zauważyć, że wydzielenie działek z nieruchomości gruntowych nie spowoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie nastąpi przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dojdzie do ich nabycia.

Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. działek rolnych. Na powyższe nie będzie miało wpływu odrolnienie oraz podział tych działek, w wyniku którego nastąpi zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału.

W przedmiotowej sprawie nabycie przedmiotowych działek rolnych nastąpiło w 2007 r., a zatem pięcioletni termin, o którym mowa w powołanym przepisie upłynął z dniem 31 grudnia 2012 r.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowych działek nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, albowiem działki te zostaną zbyte po upływie pięcioletniego okresu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po dniu 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z planowaną sprzedażą powstałych działek.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.