0111-KDIB4.4015.57.2018.1.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 marca 2018 r. (data wpływu – 5 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w przyszłości otrzyma darowiznę pieniężną od swojej córki, której kwota przekroczy limit określony w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pieniądze zostaną przekazane Wnioskodawcy w bieżącym roku na jego rachunek bankowy. Córka Wnioskodawcy pozostaje w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową. Darowizna zatem nastąpi z majątku wspólnego córki i jej męża, za zgodą męża, oraz odbędzie się na podstawie pisemnej umowy darowizny zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a jego córką. Przelew bankowy zostanie zrealizowany z rachunku bankowego wspólnego córki i jej męża, przy czym dyspozycję przelewu złoży córka Wnioskodawcy. Fakt otrzymania darowizny, Wnioskodawca, w ustawowym terminie zamierza zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na właściwym formularzu z wymaganymi załącznikami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża?

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowa darowizna będzie podlegała zwolnieniu przewidzianym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Bez znaczenia pozostanie fakt, iż zostanie ona dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Z kolei, art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca podkreśla, iż co do zasady darowizna środków pieniężnych z konta wspólnego córki i jej męża na rzecz Wnioskodawcy powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn z racji tego, iż zostanie przekroczona kwota przewidziana ww. art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Niemniej jednak, z racji na fakt, iż jednocześnie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z ww. przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, jak i sam przelew środków pieniężnych będzie darowizną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza:

  • przez Wnioskodawcę zostanie złożone zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego w terminie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez darowizny,
  • darowizna zostanie dokonana z rachunku bankowego, a dowód jej otrzymania zostanie dołączony do zgłoszenia SD-Z2,
  • zostanie zawarta pisemna umowa darowizny między Wnioskodawcą a córką,

tym samym, przedmiotowa darowizna w całości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy bez znaczenia na opodatkowanie darowizny pozostanie fakt, iż darowizna środków pieniężnych zostanie dokonana z rachunku wspólnego córki i jej męża, ze względu na fakt, iż to jedynie córka Wnioskodawcy będzie stroną umowy darowizny zawartej z Wnioskodawcą, który należy do tzw. grupy zerowej podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W ocenie Wnioskodawcy, należy także pamiętać, iż zgoda męża córki na dokonanie przelewu z rachunku wspólnego małżonków, wywołuje jedynie skutki na gruncie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682), w kontekście zapisów art. 37 § 1 pkt 4, zgodnie z którym zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Tym samym, w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowej darowizny zgoda taka będzie neutralna podatkowo, w żaden sposób nie powodując, iż mąż córki stanie się stroną umowy darowizny zawartej między Wnioskodawcą a córką.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, dokonanie darowizny środków pieniężnych przez córkę na rzecz Wnioskodawcy z majątku wspólnego córki i jej męża, za zgodą męża będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, a fakt dokonania darowizny ze wspólnego rachunku bankowego małżonków będzie neutralny w kontekście opodatkowania takiej darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ jedynie pragnie podkreślić, że aktualny tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn jest opublikowany w Dz.U. z 2018 r., poz. 644.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.