0111-KDIB4.4015.42.2018.1.LB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy zbycie nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył na mocy umowy darowizny od swojej matki, gdy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny, doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 07 marca 2018 r. (data wpływu – 09 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zbycia przedmiotu darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zbycia przedmiotu darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w 23 grudnia 2015 r. zawarł z Barbarą Elżbietą O. w formie aktu notarialnego umowę darowizny. Na mocy przedmiotowej umowy Wnioskodawca nabył własność nieruchomości – lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,07 m2 oraz związany z tym lokalem udział wynoszący 102/1000 we wspólnych częściach budynku i własności gruntu. Darczyńca – Barbara Elżbieta O. była matką Wnioskodawcy (zmarła 15 lutego 2017 r.). Wnioskodawca nabył przedmiot darowizny do swojego majątku odrębnego. W treści umowy darowizny Wnioskodawca oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto w § 9 aktu notarialnego umowy darowizny zapisano, że podatku od tej umowy nie pobrano na podstawie art. 4a ww. ustawy.

Obecnie wnioskodawca zamierza sprzedać lokal mieszkalny, który opisano powyżej. Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zbycie nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył na mocy umowy darowizny od swojej matki, gdy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny, doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od darowizny?

Zdaniem Wnioskodawcy, korzysta on ze zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku od darowizn, z uwagi na fakt że darczyńcą była jego matka, natomiast zbycie nieruchomości, która była przedmiotem darowizny, przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy, jest bez znaczenia dla korzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od darowizny.

Przywołując treść art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 4a ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawca wskazał, że nabył lokal mieszkalny opisany powyżej na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego od swojej matki. W konsekwencji, spełnione zostały przesłanki konieczne do korzystania ze zwolnienia od podatku od darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa o podatku od spadków i darowizn (zarówno w brzmieniu obowiązującym 23 grudnia 2015 r. jak i w brzmieniu aktualnym) nie przewidywała utraty prawa do korzystania z przedmiotowego zwolnienia w przypadku zbycia przedmiotu darowizny przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny. Zatem, zbycie przedmiotu darowizny pozostaje bez znaczenia dla korzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Stosownie do zapisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 – 5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

W myśl art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

W cytowanych przepisach nie zostały wyszczególnione ani rodzaj, czy charakter darowanych składników majątku objętych zwolnieniem, ani sposób, czy czas ich użytkowania, jak również ich maksymalną wartość. Stąd też, w przypadku nabycia prawa do lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy darowizny udokumentowanej aktem notarialnym, jak w niniejszej sprawie, należy stwierdzić, że zwolnienie to jest bezwarunkowe. Ustawodawca nie nakłada na podatnika tego podatku jakichkolwiek dodatkowych warunków. Tym samym, obdarowany bez utraty zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, może w każdej chwili, dokonać sprzedaży przedmiotu nabytego w drodze darowizny.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Wnioskodawca nabył tytułem darowizny od swojej matki Barbary Elżbiety O., na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,07 m2 oraz związany z tym lokalem udział we wspólnych częściach budynku i własności gruntu. Zgodnie z treścią aktu notarialnego podatek od spadków i darowizn, z tytułu nabycia w drodze darowizny przedmiotowej nieruchomości, nie został pobrany na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 16 ustawy ww. ustawy. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy darowizny.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że z tytułu nabycia w drodze darowizny prawa do lokalu mieszkalnego od matki w 2015 r. Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy darowizny, nie spowoduje utraty powyższego zwolnienia, bowiem – jak wskazano powyżej – skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie pociąga za sobą skutków dysponowania przedmiotem darowizny przez określony czas. Zwolnienie to nie jest obwarowane żadnymi innymi warunkami niż te określone wprost w treści art. 4a cyt. ustawy. Tym samym zawarcie w treści umowy darowizny oświadczenia do spełnienia warunków określonych w art. 16 omawianej ustawy jest bez znaczenia dla skutków podatkowych zbycia przedmiotu darowizny.

Stanowisko Wnioskodawcy należało więc uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.