0111-KDIB2-2.4015.35.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w związku z zamiarem zbycia wydzielonej części nieruchomości w postaci działki, Wnioskodawca nadal spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2018 r. (data wpływu 4 maja 2018 r.), uzupełnionym 8 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 12 sierpnia 2015 r. na mocy aktu notarialnego spisanego przed notariuszem, Wnioskodawca nabył w postaci darowizny następujące działki: nr 120/4 o pow. 1,1741 ha, 2/3 udziału działki nr 121 o pow. 0,0834, 1/2 udziału działki nr 155 o pow. 0,0392 ha (nr księgi wieczystej działek xxx). Darującymi byli matka oraz wuj Wnioskodawcy (każdy z nich posiadał 1/2 udziału w darowanych nieruchomościach). Zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa X opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa X z dnia 22 grudnia 2011 r., wydanego 11 czerwca 2015 r., działka nr 120/4 położona jest w jednostce strukturalnej 7R, 4Z, 40KDD, działka nr 155 w jednostce strukturalnej 7R, 4Z, zaś działka 121 w jednostce strukturalnej 7R (grunty rolne, zalesione i grunty pod drogi). Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta X z dnia 1 lipca 2015 r., działki nr 121, 155, 120/4 wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym przed aktem darowania.

Ponadto Wnioskodawca zapewnił, że to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez niego przez okres co najmniej pięciu lat od dnia nabycia, co zostało potwierdzone w wyżej wymienionym akcie notarialnym. Podatku od spadku i darowizn od umowy darowizny pomiędzy matką, a Wnioskodawcą nie pobrano na podstawie przepisu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zaś podatku od spadków i darowizn od darowizny pomiędzy wujem a Wnioskodawcą nie pobrano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy.

W dniu 9 października 2017 r. Burmistrz Miasta X zatwierdził z urzędu podział działki 120/4 (księga wieczysta xxx) stanowiącej własność Wnioskodawcy na działkę nr 120/5 o pow. 0,0082 ha pod poszerzenie drogi ulicy N. (teren oznaczony wcześniej jako 40KDD w MPZP) oraz działkę nr 120/6 o pow. 1,1659 ha. Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntów z dnia 18 stycznia 2018 r. działka nr 120/5 o pow. 0.0082 ha zapisana w księdze wieczystej xxx posiada wpis o przeznaczeniu: „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych”. Wnioskodawca zamierza w 2018 r. dokonać darowizny działki 120/5 o pow. 0,0082 ha na rzecz Gminy X z przeznaczeniem na cele drogowe – poszerzenie ulicy N.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w związku z zamiarem zbycia wydzielonej części nieruchomości, w postaci działki nr 120/5 Wnioskodawca nadal spełnia warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Tym samym czy prawo do zwolnienia zostanie zachowane?

Zdaniem Wnioskodawcy, działki 120/4, 121 i 155 wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w chwili nabycia ich przez Wnioskodawcę jak wynika z zaświadczenia Burmistrza Miasta X i były użytkami rolnymi w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli nabywane grunty stanowią gospodarstwo rolne lub jego część, podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku podatkowego. Dodatkowo podkreślić należy, że zamiar darowania przez Wnioskodawcę Gminie X działki 120/5 (powstałej w wyniku podziału z urzędu działki 120/4 na działki 120/5 i 120/6) dotyczy terenu z przeznaczeniem „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych”, a nie jak wcześniej „Grunty rolne”. Zatem działka 120/5 nie stanowi już części gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W związku z powyższym, zamiar zbycia działki 120/5 na rzecz Gminy X nie spowoduje niedopełnienia warunków uprawniających do zwolnienia wynikającego z nabycia nieruchomości, które miały stanowić gospodarstwo rolne prowadzone przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat. W związku z powyższym prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wynikające z ww. kryterium również będzie przysługiwało.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ponieważ opisane we wniosku nabycie tytułem darowizny, co do którego Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, miało miejsce w 2015 r., w niniejszej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Jak stanowi art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Jednakże, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

  1. budynków mieszkalnych,
  2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
  3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

–pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady nabycie przez osobę fizyczną w drodze darowizny własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak nabycie gospodarstwa rolnego w drodze darowizny jest zwolnione od tego podatku, jeżeli w chwili nabycia nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym a nabywca będzie to gospodarstwo rolne prowadził przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Natomiast niedotrzymanie powyższych warunków powoduje utratę omawianego zwolnienia.

Należy bowiem podkreślić, że omawiane zwolnienie, podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w 2015 r. Wnioskodawca tytułem darowizny od matki i wuja nabył działki, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wnioskodawca zapewnił, że gospodarstwo to będzie prowadził przez okres co najmniej 5 lat. Nabywając udział w gospodarstwie rolnym od wuja Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W 2017 r. zatwierdzono z urzędu podział jednej z nabytych przez Wnioskodawcę działek w celu poszerzenia drogi. Obecnie zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jedna z wydzielonych działek Wnioskodawcy posiada wpis o przeznaczeniu: Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

Wnioskodawca zamierza w 2018 r. dokonać darowizny ww. działki na rzecz gminy z przeznaczeniem na cele drogowe – poszerzenie ulicy.

Mając na uwadze wskazane okoliczność faktyczne oraz przywołane przepisy należy stwierdzić, że dla zachowania analizowanego zwolnienia podatkowego, w okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia gospodarstwa rolnego w drodze darowizny Wnioskodawca nie może zbyć (sprzedać lub darować), zarówno całości jak i części nabytego gospodarstwa rolnego ani zaniechać prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca chcąc skorzystać ze zwolnienia z tytułu darowizny od wuja musi prowadzić gospodarstwo rolne obejmujące wszystkie działki nabyte ww. tytułem. Powyższe wynika z istoty omawianego zwolnienia, którą jest aby nabyta nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego stanowiły, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili nabycia gospodarstwo rolne lub jego część albo aby weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i by to gospodarstwo (gospodarstwo rolne nabyte pod jednym z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy) nabywca prowadził przez wskazany w tym przepisie okres 5 lat od dnia nabycia. Powyższe oznacza więc, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne obejmujące konkretne działki to właśnie to gospodarstwo w całości jest zobowiązany prowadzić przez ww. okres aby zachować prawo do zwolnienia.

W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne, w skład którego wchodziły określone działki a Wnioskodawca z tytułu nabycia tego gospodarstwa o konkretnej powierzchni skorzystał ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn to jest on obowiązany prowadzić to gospodarstwo, w takim kształcie w jakim jego nabycie objęte zostało zwolnieniem.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nadal mu przysługuje. Tym samym od wartości nabytego od wuja udziału w darowanych nieruchomościach Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.