0111-KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy elektronicznej e-puap w tym samym dniu), uzupełnionym 22 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 14 maja 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4015.25.2018.1.SK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, co też nastąpiło 22 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. W przyszłości Wnioskodawca może otrzymać darowiznę od matki lub ojca. W tym zakresie zostanie zawarta umowa darowizny, o której mowa w art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedmiotem darowizny będą środki pieniężne. Kwota darowizny będzie większa niż 9.637 zł. Otrzymane środki pieniężne Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć na cele inwestycyjne. Środki pieniężne mogą być przeznaczone na następujące działania inwestycyjne: zakup nieruchomości, zakup udziałów lub akcji w spółkach, objęcie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale spółki. Mając na uwadze powyższe może wystąpić sytuacja, w której zostanie zawarta umowa darowizny środków pieniężnych pomiędzy darczyńcą (matką lub ojcem) a obdarowanym (Wnioskodawcą). Obdarowany będzie wówczas uprawniony do otrzymania środków pieniężnych od darczyńcy. Jednocześnie, w związku z podjętymi działaniami inwestycyjnymi, Wnioskodawca może być zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedawcy ceny zakupu nieruchomości, zapłaty na rzecz sprzedawcy ceny zakupu udziałów lub akcji w spółkach, wniesienia do spółki wkładu pieniężnego w związku z podwyższeniem kapitału tej spółki. W celu uproszczenia rozliczeń może wystąpić sytuacja, w której darczyńca, działając w imieniu obdarowanego, przekaże należne obdarowanemu tytułem darowizny środki pieniężne bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości, sprzedawcy udziałów lub akcji w spółkach, spółki, w której podwyższonym kapitale mają być objęte udziały lub akcje. Darczyńca będzie przekazywał na rzecz wskazanych podmiotów środki pieniężne należne obdarowanemu. Z umowy darowizny lub odrębnego porozumienia będzie wynikało, że środki pieniężne mają być przekazane przez darczyńcę na rachunek bankowy tych podmiotów. Również tytuł przelewu będzie wskazywał, że wpłata dotyczy środków pieniężnych pochodzących od Wnioskodawcy. Tym samym przekazanie środków pieniężnych będzie działaniem na rzecz Wnioskodawcy. Fakt zawarcia umowy darowizny zostanie zgłoszony przez Wnioskodawcę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy umowa darowizny przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.) opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny albo polecenia darczyńcy. Zgodnie z art. 4a ust. 1 u.p.s.d., zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 –udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Na podstawie tego przepisu zwolniona z podatku od spadków i darowizn będzie darowizna środków pieniężnych, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma albo macochę,
 2. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 3. środki pieniężne zostaną przekazane na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub przekazem pocztowym.

Warunek z pkt a) będzie spełniony, ponieważ obdarowanym będzie syn darczyńców, a więc będzie to nabycie przez zstępnego. Warunek z pkt b) również będzie spełniony, ponieważ Wnioskodawca dokona zgłoszenia faktu zawarcia umowy darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy. W ocenie Wnioskodawcy warunek z pkt c) również będzie spełniony, jeśli wystąpi sytuacja, w której darczyńca, działając w imieniu obdarowanego, przekaże należne obdarowanemu tytułem darowizny środki pieniężne bezpośrednio na rachunek bankowy: sprzedawcy nieruchomości, sprzedawcy udziałów lub akcji w spółkach, spółki, w której podwyższonym kapitale mają być objęte udziały lub akcje. Wnioskodawca uważa, że interpretując warunek z pkt c), tj. warunek przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy, nie należy ograniczać się do wykładni językowej, rozumianej jako ustalanie sensu poszczególnych wyrazów. Konieczne jest odwołanie się do wykładni celowościowej, a więc określenie celu normy prawnej. Norma art. 4a ust. 1 u.p.s.d. ma głównie cel społeczny. Cel ten został wyraźnie określony w uzasadnieniu rządowego projektu zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych (druk sejmowy nr 736 z 28 czerwca 2006 r.). W odniesieniu do pierwszej z tych ustaw „projektowane zmiany (...) mają na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliżej rodziny”. Podkreślono, że zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od osób najbliższych ma na względzie „konieczność szczególnej ochrony sytuacji majątkowej rodziny”. Wprowadzone przez art. 4a ust. 1 u.p.s.d. zwolnienie podatkowe stanowi realizację w sferze przepisów regulujących obowiązki podatkowe konstytucyjnej zasady uwzględniania dobra rodziny. Zasada ta znajduje wyraz w art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., gwarantującym rodzinie ochronę i opiekę państwa, oraz w art. 71 ust. 1 Konstytucji, nakazującym państwu prowadzenie polityki społecznej i gospodarczej uwzględniającej dobro rodziny. Dokonując wykładni art. 4a ust. 1 u.p.s.d. należy wybrać taki kierunek wykładni, który będzie zgodny ze wskazanymi normami i wartościami konstytucyjnymi. Jak wynika z powołanego już uzasadnienia projektu, wprowadzenie warunków zgłoszenia i udokumentowania darowizny miało na celu „zapewnienie szczelności sytemu podatkowego” oraz „uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku”. Powyższe należy rozumieć jako dążenie do zapobieżenia fikcyjnym umowom darowizny sporządzanym wyłącznie dla zmniejszenia obciążeń podatkowych. Cel ten będzie jednak osiągnięty także przy udokumentowaniu darowizny środków pieniężnych dowodem ich przekazania na rachunek bankowy podmiotu innego niż obdarowany, o ile przekazanie następuje na jego rzecz. W takiej sytuacji nie ma pola do nadużyć związanych z fikcyjnymi umowami darowizny, a jednocześnie zapewniona jest realizacja celu społecznego, który wiąże się z art. 4a ust. 1 u.p.s.d. W ocenie Wnioskodawcy, wymóg udokumentowania dokonanej darowizny przelewem na rachunek bankowy należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny. Wnioskodawca uważa, że zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn podlega nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla podmiotu innego niż obdarowany, ale na rzecz obdarowanego. Sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. „na rachunek bankowy nabywcy” nie oznacza, że musi to być rachunek bankowy, jaki bank prowadzi dla obdarowanego. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają orzeczenia sądów administracyjnych wydane w podobnych stanach faktycznych. Wnioskodawca w pełni podziela stanowisko oraz argumentację zawarte w tych wyrokach.

Przykładowo można wskazać na następujące orzeczenia:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2010 r. (sygn. II FSK 2028/08): „Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy zaakcentować, że w sytuacji, gdy wpłata jest dokonywana przez darczyńcę na konto dewelopera tytułem raty przysługującej mu od obdarowanego, to również jest to wpłata „na rachunek bankowy nabywcy”. W ramach rachunku bankowego dewelopera prowadzącego przecież inwestycje na rzecz wielu osób, wyodrębnione są subkonta poszczególnych osób, na które wpływają kolejne raty. Zatem zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłata dokonana na konto dewelopera spełnia wymogi zawarte w cyt. wyżej art. 4a ust. 1 pkt 2, ponieważ przelew dokonywany jest w związku z umową łączącą dewelopera z obdarowanym, a nie dewelopera z darczyńcą. Dokonanie tej wpłaty przez darczyńcę zamiast obdarowanego na konto dewelopera ze szczegółowym określeniem tytułu tej wpłaty jest tylko ominięciem zbędnego pośrednika, przy pełnym zachowaniu celu ustanowionego przepisu. Takie przekazanie w wyraźny i niewątpliwy sposób dokumentuje kto, komu i co darował”
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2010 r. (sygn. II FSK 1952/08): „Oznacza to, że podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla podmiotu innego niż obdarowany, ale na rzecz obdarowanego. Sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „na rachunek bankowy nabywcy” nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowarego”,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2012 r. (sygn. II FSK 1534/11): „Ustanowiony powyższym przepisem wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny. Dlatego w sytuacji, gdy wpłata kwoty objętej umową darowizny pomiędzy krewnymi dokonana została przez darczyńcę na rachunek bankowy emitenta obligacji, w związku z konkretną umową zawartą pomiędzy emitentem a obdarowanym, jako obligatoriuszem, warunek udokumentowania wpłaty na rachunek bankowy nabywcy uznać należy za spełniony. Wpłata taka w sposób wyraźny i niewątpliwy dokumentuje kto, komu i ile darował, potwierdzając rzeczywisty charakter dokonanej umowy darowizny”.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych wydane w zbliżonych stanach faktycznych. Tytułem przykładu można wskazać na następujące stanowiska:

 • interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 lutego 2012 r. (sygn. PL/LM/834/10/BNJ/12/41): „W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 czerwca 2013 r. (sygn. IPTPB2/436-24/13-4/KK): „W sytuacji więc, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy zbywcy mieszkania, w związku z zawartą przez Wnioskodawczynię umową darowizny, jednak na Jej rzecz, uznać należy, że przedmiotowa darowizna korzystać będzie ze zwolnienia wymienionego art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto zwolnienie z podatku od spadków i darowizn będzie przysługiwać, jeżeli we właściwym terminie nabycie zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz zostanie ono udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy innego, niż Wnioskodawczyni (obdarowana), podmiotu w tym przypadku zbywcy mieszkania, ale na Jej rzecz,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lutego 2014 r. (sygn. ITPB2/436-225/13/TJ): „W rezultacie stwierdzić należy, że skoro otrzymana przez Wnioskodawcę od syna darowizna środków pieniężnych przekazana została na rachunek bankowy spółki z o.o. celem wykonania ciążącego na Wnioskodawcy zobowiązania do wniesienia dopłaty z przeznaczeniem na uregulowanie wydatków inwestycyjnych, spełniona została wskazana w art. 4a ust. 1 pkt 2 przesłanka udokumentowania przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania zawartego w tym przepisie”,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 kwietnia 2014 r. (sygn. ILPB2/436-32/14-2/MK): „Wykładnia językowa art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej. Celem przedmiotowego zwolnienia jest zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny. W związku z tym, podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformułowanie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „na rachunek bankowy nabywcy” nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego”
 • interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 sierpnia 2017 r. (sygn. 0111- KDIB4.4015.84.2017.2 MPU): „Fakt, iż środki pieniężne objęte darowizną nie zostały przekazane bezpośrednio na konto Wnioskodawczyni, lecz z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na rachunek osoby sprzedającej Wnioskodawczyni nieruchomość nie ma wpływu na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Istotnym bowiem jest, że nabycie tytułem darowizny jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy i na rzecz osoby obdarowanej. Zatem aby skorzystać z powyższego zwolnienia, nie było konieczności dokonywania dodatkowych operacji finansowych, tj. przekazania pieniędzy z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na konto matki – Wnioskodawczyni (Obdarowanej). Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Reasumując umowa darowizny przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 u.p.s.d.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy – zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Należy zauważyć, że − co do zasady − darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych odbywa się w zależności od jego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa z osobą, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Jednakże, w myśl art. 4a ust. 1 ustawy o podatku do spadków i darowizn – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych z dnia 20 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2060).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy – obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku do spadków i darowizn – zwolnienia określone w ust. 1 i w art. 4a stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

Z zacytowanego powyżej art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, poza zgłoszeniem (za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4a ust. 4 cyt. ustawy) nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego, jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Wskazać jednak należy, że warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w przyszłości Wnioskodawca może otrzymać od matki lub ojca darowiznę. W tym zakresie zostanie zawarta umowa darowizny, o której mowa w art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedmiotem darowizny będą środki pieniężne. Kwota darowizny będzie większa niż 9.637 zł. Otrzymane środki pieniężne Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć na cele inwestycyjne, tj. na zakup nieruchomości, zakup udziałów lub akcji w spółkach, objęcie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale spółki. Może wystąpić sytuacja, w której zostanie zawarta umowa darowizny środków pieniężnych pomiędzy darczyńcą (matką lub ojcem) a obdarowanym (Wnioskodawcą), jednakże w celu uproszczenia rozliczeń darczyńca, działając w imieniu Wnioskodawcy, przekaże należne Wnioskodawcy środki pieniężne tytułem darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości, sprzedawcy udziałów lub akcji w spółkach, spółki, w której podwyższonym kapitale mają być objęte udziały lub akcje. Darczyńca będzie przekazywał na rzecz wskazanych podmiotów środki pieniężne należne obdarowanemu. Z umowy darowizny lub odrębnego porozumienia będzie wynikało, że środki pieniężne mają być przekazane przez darczyńcę na rachunek bankowy tych podmiotów. Również tytuł przelewu będzie wskazywał, że wpłata dotyczy środków pieniężnych pochodzących od Wnioskodawcy. Tym samym przekazanie środków pieniężnych będzie działaniem na rzecz Wnioskodawcy. Fakt zawarcia umowy darowizny zostanie zgłoszony przez Wnioskodawcę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W świetle powyższego, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy warunek określony w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczący udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy jest spełniony także w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane na rzecz Wnioskodawcy, lecz na rachunek bankowy osoby trzeciej – np. sprzedawcy.

W sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy osoby trzeciej (np. zbywcy nieruchomości), lecz na rzecz obdarowanego, należy uwzględnić linię orzeczniczą w takich sprawach, wyznaczoną przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zgodnie z poglądem NSA, zwolnieniu od podatku podlega nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej. W konsekwencji przyjętej przez NSA interpretacji przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy stwierdzić, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę tytułem darowizny środków pieniężnych od matki lub ojca, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże darowizna ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tejże ustawy o ile zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Jak wskazano powyżej, warunkiem zastosowania zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowanie przekazania pieniędzy potwierdzone przelewem na rachunek bankowy osoby trzeciej lecz na rzecz obdarowanego (Wnioskodawcy). Z wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma od matki lub ojca darowiznę w postaci środków pieniężnych. Kwota darowizny będzie większa niż 9.637 zł, a fakt zawarcia umowy darowizny zostanie zgłoszony przez Wnioskodawcę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy. Ponadto, z wniosku wynika również, że darczyńca działając w imieniu obdarowanego (Wnioskodawcy), przekaże należne obdarowanemu tytułem darowizny środki pieniężne bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości, sprzedawcy udziałów lub akcji w spółkach, spółki w której podwyższonym kapitale mają być objęte udziały lub akcje, co wynikać będzie z zapisów umowy darowizny lub odrębnego porozumienia.

Wobec powyższego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że umowa darowizny przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.