0111-KDIB2-1.4010.19.2017.2.BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy darowizna pieniężna przekazana przelewem bankowym na rzecz Fundacji może być odliczona na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2017 r. (data wpływu 21 marca 2017 r.) uzupełnionym 29 maja 2017 r, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy darowizna pieniężna przekazana przelewem bankowym na rzecz Fundacji może być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy darowizna pieniężna przekazana przelewem bankowym na rzecz Fundacji może być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 16 maja 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.19.2017.1.BKD wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 29 maja 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca lub Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka planuje dokonać darowizny pieniężnej na rzecz zagranicznej fundacji z siedzibą w Rumunii, poprzez przelew środków na rachunek bankowy Fundacji. Fundacja jest osobą prawną, utworzoną na mocy prawa zgodnie z Zarządzeniem Rządu Rumunii dotyczącego stowarzyszeń i fundacji, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji prowadzonym przez Sąd. Fundacja jest organizacją typu non-profit i została utworzona na czas nieokreślony.

Zgodnie ze statutem Fundacji do celów Fundacji należą:

 • działania na rzecz społeczności lokalnej, organizacja imprez, sponsoring imprez itp.;
 • działania na rzecz poprawy standardów edukacyjnych i zdrowotnych oraz wspieranie równości;
 • działania na rzecz ochrony środowiska (oczyszczanie środowiska, konferencje, organizacja imprez i pozyskiwanie funduszy dla programów/działań środowiskowych etc.).

Fundacja realizuje te działania poprzez:

 1. tworzenie i edycję książek, regularnych publikacji, ulotek, plakatów, broszur, oprogramowania i innych materiałów informacyjnych;
 2. organizację imprez, szkoleń, seminariów, konferencji, debat publicznych, a także organizację marszów, manifestacji publicznych i innych działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
 3. działania na rzecz wspierania edukacji, oferując stypendia, zawieranie partnerstw z instytucjami edukacyjnymi (szkołami, uczelniami), rozwój projektów dotyczących zaangażowania młodzieży i zwiększenie ich odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego;
 4. organizację i hosting działań kulturalno-artystycznych mających na celu wsparcie edukacji młodzieży;
 5. działania na rzecz społeczności, organizacja imprez i sponsorowanie działań podejmowanych w interesie tej społeczności;
 6. usługi doradztwa świadczone dla zainteresowanych osób w dziedzinie ochrony środowiska, jak również w innych dziedzinach użyteczności publicznej związanych z ochroną środowiska;
 7. działania na rzecz oczyszczania środowiska, umowy, organizacja imprez dla pozyskiwania funduszy na rzecz programów/działań dotyczących ochrony środowiska itp.;
 8. opracowywanie własnych programów jak również partnerstwo z władzami publicznymi w kraju i za granicą;
 9. aplikowania o dostęp i korzystanie z wszelkiego rodzaju europejskich funduszy strukturalnych, aplikowanie o wszelkie fundusze rządowe lub fundusze przyznane przez Unię Europejską lub jakąkolwiek inną instytucję międzynarodową, w związku z specjalnymi rządowymi, europejskimi, międzynarodowymi projektami itp., w celu wykonywania programów za pomocą środków uzyskanych z funduszy opisanych powyżej;
 10. aplikowania o dostęp i korzystanie z wszelkiego rodzaju europejskich funduszy strukturalnych, aplikowanie o wszelkie fundusze rządowe lub fundusze przyznane przez Unię Europejską lub jakąkolwiek inną instytucję międzynarodową, w związku z specjalnymi rządowymi, europejskimi, międzynarodowymi projektami itp., w celu wykonywania programów za pomocą środków uzyskanych z funduszy opisanych powyżej.

Wnioskodawca będzie dysponował dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a Fundacja potwierdzi Spółce fakt przyjęcia i otrzymania darowizny. Fundacja nie będzie zobowiązana wobec Spółki do wykonania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.

W uzupełnieniu wniosku z 23 maja 2017 r. wskazano:

 1. Fundacja jest (będzie w chwili dokonania darowizny) organizacją równoważną do określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 817 ze zm.), określoną w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zdań publicznych, realizującym te cele.
 2. Wnioskodawca będzie posiadał oświadczenie ww. Fundacji, na rzecz której zamierza dokonać darowizny, iż na dzień przekazania darowizny jest ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. z 2016 poz. 817 ze zm.) i prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.
 3. Darowizna zostanie przeznaczona na poniższe cele (jeden, kilka lub każdy z nich):
  • działania na rzecz społeczności lokalnej, organizacja imprez, sponsoring imprez;
  • działania na rzecz poprawy standardów edukacyjnych i zdrowotnych oraz wspieranie równości;
  • działania na rzecz ochrony środowiska (oczyszczanie środowiska, konferencje, organizacja imprez i pozyskiwanie funduszy dla programów/działań środowiskowych etc.);
 4. Odliczenie z darowizny nie przekroczy po stronie Wnioskodawcy 10% dochodu, którym mowa w art. 7 ust. 3 lub 7a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy darowizna pieniężna przekazana przelewem bankowym na rzecz Fundacji może być odliczona na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowiznę na rzecz Fundacji. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zachowanie dokonującego czynności darowizny nie jest ukierunkowane na osiągnięcie jakiejkolwiek korzyści. Darowizna prowadzi do tzw. aktu szczodrobliwości. Czynnikiem wyróżniającym tę czynność prawną jest zatem element korzyści osiągany tylko przez jedną stronę umowy. Świadczenie na rzecz obdarowanego polega na dokonaniu przysporzenia majątkowego, może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności), na zapłacie określonej sumy pieniężnej, ustanowieniu pewnych praw majątkowych (np. na ustanowieniu służebności osobistej), na zwolnieniu obdarowanego z długu, na zniesieniu prawa obciążającego cudzą rzecz (np. zniesienie hipoteki; zob. S. Dmowski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2011, s. 937). Jeśli świadczenie będzie czysto bezinteresowną czynnością, to powinno być traktowana jako darowizna również dla celów podatkowych.

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o darowiznę przekazaną:

 • na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2016 r poz. 1817 ze zm.) (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
 • łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust 1 ustawy o pdop.

Odliczenie darowizny, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o pdop, stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 18 ust 1c ustawy o pdop). Do darowizn przekazanych na rzecz zagranicznych podmiotów zastosowanie znajdzie również art. 18 ust. 1j ustawy o pdop, który stanowi, że dla zastosowania odliczenia do środków przekazanych na rzecz zagranicznej organizacji, konieczne jest:

 1. posiadanie przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz
 2. istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnosi się do jednostek pozarządowych, organizacji non-profit, utworzonych na podstawie przepisów prawa, w tym do fundacji i stowarzyszeń. Z kolei art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyznacza ustawowy zakres strefy pożytku publicznego, w odniesieniu do którego organizacje pożytku publicznego prowadzą działalność. Przepis ten wymienia między innymi: działalność w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnej; działalność w zakresie promocji zdrowia i jego ochrony; działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży jak również działania w zakresie ekologii. W opinii Wnioskodawcy, ponieważ Fundacja jest osobą prawną, zarejestrowaną na podstawie przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to spełnia warunek wymieniony w art. 18 ust. 1j pkt 1 ustawy o pdop, ponieważ art. 3 ust 2 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie odnosi się do fundacji utworzonych na podstawie prawa wspólnotowego/ustaw. Drugi warunek przewidziany w art. 18 ust. 1j ustawy o pdop również jest spełniony ponieważ istnieje podstawa prawna do uzyskania przez organy podatkowe informacji podatkowych w państwie siedziby Fundacji. Stanowi o tym art. 28 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (Dz.U. 1995, Nr 109, poz. 530) (Umowa PL-RU).

Biorąc pod uwagę powyższe, zakładając że:

 • darowizna będzie udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego/Fundacji;
 • Wnioskodawca będzie posiadał oświadczenie Fundacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;
 • istnieje podstawa prawna dla uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych wynikająca z art. 28 Umowy PL-RU;
 • odliczenie nie przekroczy 10% dochodu Spółki

to Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Z przytoczonego art. 18 ust. 1 pkt 1 updop wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Pod pojęciem darowizny należy, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459 ze zm.), rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej), jednostronnej (jako nieprzynoszącej darczyńcy żadnej opłaty). Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Nie stanowią natomiast darowizny, w myśl art. 889 Kodeksu cywilnego, następujące bezpłatne przysporzenia:

 • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
 • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Art. 3 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), definiuje działalność pożytku publicznego jako działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

-osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W myśl art. 3 ust. 3 ww. ustawy, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176,. 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Do celów wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, na które mogą być przekazane darowizny należą m.in.:

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;

Podkreślenia wymaga także fakt, że zgodnie z art. 18 ust. 1a updop, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1, z tym, że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W myśl art. 18 ust. 1c updop, odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 1g updop, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji. Ponadto, art. 18 ust. 1 pkt 1j updop stanowi, że prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

 1. udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz
 2. istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Zgodnie natomiast z art. 28 umowy sporządzonej w Warszawie 23 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 1995 r. Nr 109 poz. 530), zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje, konieczne do stosowania postanowień niniejszej umowy, a także informacje o ustawodawstwach wewnętrznych Umawiających się Państw, dotyczących podatków objętych niniejszą umową, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, które ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umową.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza przekazać darowiznę w formie pieniężnej na rzecz Fundacji z siedzibą w Rumunii, poprzez przelew środków na rachunek bankowy Fundacji. Fundacja będzie w chwili dokonania darowizny organizacją równoważną do określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określoną w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zdań publicznych, realizującym te cele. Wnioskodawca będzie posiadał oświadczenie ww. Fundacji, na rzecz której zamierza dokonać darowizny, iż na dzień przekazania darowizny jest ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Darowizna zostanie przeznaczona na cele (jeden, kilka lub każdy z nich):

 • działania na rzecz społeczności lokalnej, organizacja imprez, sponsoring imprez;
 • działania na rzecz poprawy standardów edukacyjnych i zdrowotnych oraz wspieranie równości;
 • działania na rzecz ochrony środowiska (oczyszczanie środowiska, konferencje, organizacja imprez i pozyskiwanie funduszy dla programów/działań środowiskowych etc.).

Odliczenie z darowizny nie przekroczy po stronie Wnioskodawcy 10% dochodu, którym mowa w art. 7 ust. 3 lub 7a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że w związku z przekazaniem darowizny na rzecz Fundacji z siedzibą w Rumunii zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do uzyskania prawa do odliczenia kwoty przekazanej darowizny od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.