Darowizna z poleceniem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna z poleceniem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego.

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006, Nr 217, poz. 1590) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 września 2007r., Nr PM/436/07 wydane w sprawie pisemnej interpretacji stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji otrzymywania przez osobę fizyczną środków pieniężnych z subkonta Fundacji, będącej instytucją pożytku publicznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2007r., uzupełnionym pismami z dnia 05 lipca 2007r. oraz 31 lipca 2007r., podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu o udzielenie pisemnej interpretacji co (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik będzie miał obowiązek zapłaty podatku od darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz żony?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 26.06.2007 r. (wpływ do US Kwidzyn dn. 29.06.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn. stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wniosku z dnia 26.06.2007 r. wynika, że podatnik prowadzi – jako osoba fizyczna – jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w postaci Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z siedzibą w ... przy ul. ... Podatnik zamierza przekazać swojej żonie w drodze darowizny w/w przedsiębiorstwo w całości (w szczególności udział w prawie własności nieruchomości, w której prowadzi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy umowa darowizny majątku dokonana przez rodziców na rzecz syna podlega podatkowi od czynności cywilnnoprawnych?

Fragment:

(...) Podatnik zwraca się o przedstawienie skutków podatkowych,w podatku podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy darowizny majątkudokonanej przez rodziców na rzecz syna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), umowy darowizny podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Stosownie do art. 522 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.Nr 16,poz. 93 ze zm.) umowa o przejęcie długu powinna być zawarta pod nieważnością na piśmie. W przypadku braku przejęcia długów i ciężarów oraz zobowiązań przez obdarowanego, nie występuje przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, obowiązek podatkowy powstanie tylko wówczas, gdy wraz z przedsiębiorstwem nabywca przejmie też zobowiązania oraz (...)