Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przekazania darowizny środków pieniężnych

Fragment:

Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje przekazać darowiznę pieniężną, tj. kwotę 10.000 zł na rzecz Koła Łowieckiego, którego jest członkiem, z przeznaczeniem na budowę budynku – siedziby ww. Koła. Zgodnie z powołanym powyżej art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym a nie na darczyńcy. Zatem po stronie Wnioskodawcy nie powstaną z tytułu darowizny skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca występować bowiem będzie w roli darczyńcy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
20
wrz

Istota:

Czy w przypadku darowizny „ze wskazaniem” otrzymanej od osoby żyjącej w konkubinacie, osoba obdarowana (konkubina/konkubent) będzie musiała odprowadzić podatek z tytułu spadków i darowizn?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku darowizny „ ze wskazaniem ” otrzymanej od osoby żyjącej w konkubinacie, osoba obdarowana (konkubina/konkubent) będzie musiała odprowadzić podatek z tytułu spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawczyni – na podstawie wydanego orzecznictwa w sprawie tożsamej z jej sprawą w przypadku darowizny „ ze wskazaniem ”, czyli przeznaczeniem środków darowizny na cel, który był w umowie darowizny – nie powinna płacić podatku z tytułu spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r., poz. 644), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: darowizny, polecenia darczyńcy. W związku z tym, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji darowizny oraz polecenia darczyńcy, należy w tej kwestii odnieść się do przepisów uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia przychodów podatkowych z tytułu otrzymanych darowizn leków, wyrobów medycznych, innych niż środki trwałe

Fragment:

Cechą istotnie wyróżniającą umowę darowizny od wielu umów nazwanych, uregulowanych kodeksie cywilnym, jest jej nieodpłatność. Świadczenie darowizny jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca, dokonując na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania umowy darowizny, ani też w przyszłości. Skutkiem zawarcia ww. umowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jest uzyskanie przez obdarowanego nieodpłatnego świadczenia. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca w ramach umowy darowizny będzie otrzymywać leki i wyroby medyczne dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie kwalifikują się na programy lekowe (tj. na podanie leków refundowanych przez NFZ). W przypadku otrzymania powyższych darowizn Szpital nie będzie mógł rozliczyć ich wartości z NFZ poza usługą medyczną związaną z ich podaniem (hospitalizacją). Mając na uwadze powyższe, a także powołane wyżej regulacje, należy uznać, że w przypadku otrzymania w drodze darowizny leków (...)

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowaniu nie podlega spłata od stryja tytułem otrzymania przez niego w drodze darowizny od babci Wnioskodawczyni mieszkania, chyba, że kwota ta została otrzymana tytułem realizacji polecenia darczyńcy.

Fragment:

Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność – tytuł nabycia nie został wskazany w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to nabycie na jego podstawie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wskazana we wniosku spłata nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, za wyjątkiem sytuacji, w której stanowi ona wykonanie polecenia darczyńcy. W takiej bowiem sytuacji po stronie Wnioskodawczyni powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

2018
7
wrz

Istota:

Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego (matki i jej męża) ?

Fragment:

(...) darowizny, darowizna zostanie dokonana z rachunku bankowego, a dowód jej otrzymania zostanie dołączony do zgłoszenia SD-Z2, zostanie zawarta pisemna umowa darowizny między Wnioskodawczynią a matką, tym samym, przedmiotowa darowizna w całości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. W ocenie Wnioskodawczyni, należy także pamiętać, iż zgoda męża matki na dokonanie przelewu z rachunku wspólnego małżonków, wywołuje jedynie skutki na gruncie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682), w kontekście zapisów art. 37 § 1 pkt 4, zgodnie z którym zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Tym samym, w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowej darowizny zgoda taka będzie neutralna podatkowo, w żaden sposób nie powodując, iż mąż matki stanie się stroną umowy darowizny zawartej między Wnioskodawczynią a matką. Podsumowując, w opinii Wnioskodawczyni, dokonanie darowizny środków pieniężnych przez matkę na rzecz Wnioskodawczyni z majątku wspólnego matki i jej męża, za zgodą męża będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018
31
sie

Istota:

Kwoty wpłacone przez członków Klubu na rachunek bankowy Spółki, stanowiące zgodnie z regulaminem Klubu darowiznę, która następnie zostanie przez Spółkę w imieniu członka Klubu przekazana na rachunek bankowy Fundacji, nie będzie dla Spółki przychodem w podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Właścicielem środków pieniężnych wpłaconych na rachunek bankowy Spółki tytułem darowizn dla Fundacji będą cały czas członkowie Klubu (do czasu dalszego przekazania tych środków przez Spółkę na rachunek bankowy Fundacji). Spółka nie będzie miała prawa dysponowania tymi środkami. Darowizny mają być przekazywane przez Spółkę na rachunek bankowy Fundacji jeden raz w miesiącu. Jeżeli od kwot darowizn zostaną naliczone odsetki na rachunku bankowym Spółki, to kwota tych odsetek również zostanie przekazana na rachunek Fundacji, jako zwiększenie darowizny pochodzącej od członków Klubu. Z regulaminu Klubu wynika, że jeżeli w danym okresie kwota wpłaty od członka Klubu przekroczy sumę należnej składki członkowskiej i minimalnej kwoty darowizny, różnica ta zostanie potraktowana przez Spółkę jako dobrowolne zwiększenie minimalnej kwoty darowizny, innymi słowy, różnica ta nie będzie uznana za wpłatę na poczet składki członkowskiej albo na poczet darowizny w przyszłym okresie. Fundacja, na rzecz której mają być przekazywane darowizny dopiero powstanie. Wnioskodawca zamierza być jednym z fundatorów Fundacji. Spółka nie będzie należała do grona fundatorów. Z tytułu dokonania darowizny, członek Klubu nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, zarówno ze strony Spółki, jak i Fundacji.

2018
30
sie

Istota:

Czy czynność prawna w postaci zwrotu darowizny w związku z jej odwołaniem na mocy art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego podlega zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w związku z rażącą niewdzięcznością syna względem rodziców na mocy art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego Wnioskodawczyni wraz z mężem odwołali udzielone w latach 2012-2016 darowizny. Syn zwrócił należność w następującej postaci: przelew na konto, rozliczenie samochodu zamiast pieniędzy, rozliczenie nieruchomości zamiast pieniędzy. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że skoro zgodnie z art. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem enumeratywnie wymienionych w tym przepisie czynności prawnych, to odwołanie darowizny – jako nieobjęte zakresem ustawy – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zatem po stronie Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w związku ze zwrotem przedmiotu darowizny. Wobec tego na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zwrotu przedmiotu darowizny w związku z jej odwołaniem. Stanowisko Wnioskodawczyni należało zatem uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
13
sie

Istota:

 momentu uzyskania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych darowizn – jest prawidłowe, sposobu ustalenia przychodów podatkowych z ww. tytułu w odniesieniu do:- darowizn pieniężnych oraz darowizn składników majątku będących środkami trwałymi – jest prawidłowe,- pozostałych wskazanych we wniosku darowizn – jest nieprawidłowe.

Fragment:

(...) darowizny w postaci urządzeń i sprzętu medycznego (środki trwałe). innych materiałów nie spełniających definicji środków trwałych, np. materace. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca otrzymuje darowizny zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej to na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 updop winien z tego tytułu w dacie otrzymania darowizny rozpoznać przychód podatkowy. Nie można natomiast zgodzić się z Wnioskodawcą w kwestii sposobu ustalenia wysokości osiągniętego przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy, wysokość uzyskanego przychodu z tytułu darowizny winien ustalić w wartości określonej w umowie darowizny/protokole odbioru, bowiem do wyceny darowizn przyjmuje się wartość zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 3 updop. W tym miejscu należy zauważyć, że powołany przepis odnosi się wyłącznie do środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny. Zatem w omawianej sprawie znajdzie on zastosowanie do darowizn w postaci urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiących środki trwałe. Natomiast wartość pozostałych darowizn nie obejmujących składników majątku, stanowiących środki trwałe winna nastąpić: w wartości nominalnej – otrzymanych środków pieniężnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop.) w wartości określonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5 updop).

2018
28
lip

Istota:

Opodatkowanie darowizny wpłaconej przez członka Klubu na rachunek bankowy Spółki, która następnie zostanie przekazana w imieniu członka Klubu na rachunek bankowy Fundacji.

Fragment:

Członkowie Klubu będą zobowiązani do dokonywania stałych darowizn na rzecz Fundacji, przy czym zgodnie z regulaminem Klubu kwota darowizny zostanie ustalona w minimalnej kwocie miesięcznej lub kwartalnej (w przeciwieństwie do składki członkowskiej określonej w stałej wysokości). Jak wynika z regulaminu Klubu, jeżeli w danym okresie kwota wpłaty od członka Klubu przekroczy sumę należnej składki członkowskiej i minimalnej kwoty darowizny, różnica ta zostanie potraktowana przez Spółkę jako dobrowolne zwiększenie minimalnej kwoty darowizny. Innymi słowy, różnica ta nie będzie uznana za wpłatę na poczet składki członkowskiej albo na poczet darowizny w przyszłym okresie. Zgodnie z regulaminem Klubu, członek Klubu udziela Spółce pełnomocnictwa do przekazywania w jego imieniu darowizn na rzecz Fundacji. Kwota darowizn, która w danym miesiącu zasili rachunek bankowy Spółki, zostanie w całości, do końca tego miesiąca przekazana w imieniu członków Klubu na rachunek bankowy Fundacji. Ponadto Spółka przekaże Fundacji zestawienie, z którego będzie wynikało w jakiej wysokości określony członek Klubu dokonał darowizny na rzecz Fundacji. Z tytułu dokonania darowizny, członek Klubu nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, zarówno ze strony Spółki, jak i Fundacji.

2018
27
lip

Istota:

Opodatkowanie VAT darowizny prawa 1/2 udziału w dysponowaniu BOX.

Fragment:

Zainteresowany zamierza zawrzeć umowę darowizny z żoną. Przedmiot darowizny ma stanowić udział wynoszący 1/2 praw do wymienionego wyżej BOX. Wnioskodawca z żoną ma rozdzielność majątkową. Żona nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT. W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy przeniesienie w formie darowizny prawa 1/2 udziału w dysponowaniu BOX, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. W przypadku przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny, dotychczasowy właściciel przenosi na nabywcę prawo do tych wartości. Należy więc przyjąć, że przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane przez podatnika, w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy, traktowane jest jako czynność odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.