Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej darowizny.
Fragment:
Ustawodawca wy31czy3 bowiem stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przychodów podlegaj1cych przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nabycie przez Wnioskodawce jako wspólnika Spó3ki Cywilnej w3asnooci udzia3u wynosz1cego 1/2 czeoci w Przedsiebiorstwie, na podstawie umowy darowizny od ojca Wnioskodawcy, tzn. od osoby zaliczanej do I grupy podatkowej, bedzie podlega3o podatkowi od spadków i darowizn. W3asnooa Przedsiebiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spó3ki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowe darowizny darczynca zobowi1zuje sie do bezp3atnego owiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj1tku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne w3asnooci rzeczy znajduj1cych sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw maj1tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytu3em miedzy innymi darowizny i polecenia darczyncy. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowi1zek podatkowy ci1?y na nabywcy w3asnooci rzeczy i praw maj1tkowych. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 4 obowi1zek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwil1 z3o?enia przez darczynce oowiadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwil1 spe3nienia przyrzeczonego owiadczenia, je?eli ze wzgledu na przedmiot darowizny przepisy wymagaj1 szczególnej formy dla oowiadczen obu stron, obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 z3o?enia takich oowiadczen.
2017
15
sty

Istota:
Brak obowi1zku zap3aty podatku z tytu3u zbycia przedsiebiorstwa.
Fragment:
W akcie darowizny bedzie wzmianka, ?e przedmiotem darowizny jest przedsiebiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Przekazanie ca3ego przedsiebiorstwa stanowia bedzie darowizne w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Na okreolony dzien, który bedzie dniem zakonczenia i likwidacji prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, sporz1dzi Pan remanent wszystkich sk3adników maj1tkowych. Wartooa tych sk3adników bedzie podstaw1 do wyceny przedsiebiorstwa. Stan materia3ów i towarów ustalony drog1 inwentaryzacji z natury wpisze Pan w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów jako ich stan koncowy. Zapas koncowy materia3ów i towarów w ca3ooci bedzie elementem tworz1cym wartooa przedsiebiorstwa przekazanego nastepnie synowi jako darowizna. Syn, po otrzymaniu darowizny, na bazie otrzymanego przedsiebiorstwa, rozpocznie prowadzenie jednoosobowej dzia3alnooci gospodarczej. Wczeoniej dokona stosownej rejestracji dzia3alnooci w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia3alnooci Gospodarczej i w innych urzedach. Jako przedsiebiorca bedzie czynnym podatnikiem VAT, natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych bedzie ustala3 na zasadach ogólnych w oparciu o podatkow1 ksiege przychodów i rozchodów.
2017
12
sty

Istota:
Czy przekazanie Wnioskodawczyni prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomooci na podstawie umowy darowizny bedzie podlega3o podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie dotycz1cym hipotek umownych ustanowionych na rzecz banków oraz w zakresie dotycz1cym s3u?ebnooci gruntowych, s3u?ebnooci przesy3u i obowi1zku utrzymania dróg i urz1dzen potrzebnych do wykonywania s3u?ebnooci obci1?aj1cych prawo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci?
Fragment:
Jednak?e w przypadku, gdy umowa darowizny, nie wi1?e sie z przejeciem przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan osoby daruj1cej, to taka umowa darowizny nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Zatem w przypadku gdy w umowie darowizny (przez z3o?enie oowiadczenia lub te? poprzez dorozumienie) obdarowany nie przejmuje d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy, to taka umowa darowizny nie bedzie podlegaa opodatkowaniu. Przedmiotowo istotnym elementem umowy darowizny nie jest bowiem przejecie d3ugów, cie?arów i zobowi1zan darczyncy. Stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) przez umowe darowizny darczynca zobowi1zuje sie do bezp3atnego owiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego maj1tku. Celem darowizny jest dokonanie nieodp3atnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem maj1tku darczyncy. Dlatego te? nale?y przyj1a, ?e d3ugi, cie?ary i zobowi1zania przejete przez obdarowanego podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, gdy pozostaj1 w zwi1zku funkcjonalnym z przedmiotem darowizny i które w zwi1zku z dokonan1 darowizn1 obci1?aj1 obdarowanego. Przy czym chodzi tutaj o taki rodzaj przejetych przez obdarowanego d3ugów, cie?arów czy zobowi1zan, które dotycz1 obci1?en osobistych darczyncy a nie wy31cznie obci1?en rzeczowych czyli tych, które obci1?aj1 sam przedmiot darowizny.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny
Fragment:
Zgłoszenia darowizny Wnioskodawczyni zamierza dokonać na formularzu SD-Z2, korzystając ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkowi darowizn. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wyżej opisana umowa darowizny podlega przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)? Czy zastosowana forma przekazania darowizny przez rodziców Wnioskodawczyni spełni przesłanki do zwolnienia jej z podatku od darowizn zawarte w art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkowi darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm., dalej: Ustawa) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Jednocześnie z punktu widzenia przepisów Ustawy nie ma znaczenia, czy obdarowany lub darczyńca są obywatelami polskimi.
2017
11
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej każdego z lokali mieszkalnych nabytych w formie darowizny, stanowiącej podstawę odpisów amortyzacyjnych, na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia, nie wyższej jednak od wartości określonej w umowie darowizny?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa każdego z lokali mieszkalnych nabytych w formie darowizny, stanowiąca podstawę odpisów amortyzacyjnych, powinna być ustalona na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia, nie wyższej jednak od wartości określonej w umowie darowizny. Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają m.in. lokale będące odrębną własnością, oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Odpowiednio do przepisu art. 22g ust. 1 pkt 3 tej ustawy za wartość początkową środków trwałych, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Z uwagi na okoliczność, że lokale o których mowa w pytaniu, zostaną zaliczone do środków trwałych Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości, że wartość początkowa każdego lokalu nabytego w formie darowizny powinna być ustalona na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia, nie wyższej jednak od wartości określonej w umowie darowizny. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w dostępnych interpretacjach prawa podatkowego. Na przykład w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 20 kwietnia 2009 r. (znak: IBPBII/2/415-100/09/MM ) organ stwierdził, że: „ (...) wartość początkowa nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego winna być, co do zasady, ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc w wartości rynkowej z dnia nabycia.
2017
11
sty

Istota:
Spółka komandytowa nabędzie do swojego majątku nieodpłatne świadczenie z tytułu darowizny przedsiębiorstwa. Wartość nieodpłatnych świadczeń będzie stanowiła przychód tej spółki i będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji będzie przychodem (w odpowiedniej proporcji) wspólników tej spółki, także wspólnika udzielającego darowizny. Tym samym Wnioskodawca osiągnie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej proporcjonalnie do posiadanego udziału. Natomiast w przedmiocie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie będzie miał przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
Fragment:
Na wstępie zauważyć należy, że u.p.d.o.f. nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U.2014.121. j.t.), dalej zwana „ k.c. ”. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. „ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ”. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W odniesieniu natomiast do przedmiotu darowizny jakim będzie przedsiębiorstwo prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności, wskazać należy, że u.p.d.o.f. nie wprowadza definicji przedsiębiorstwa odrębnej od wskazanej w k.c..
2017
11
sty

Istota:
Spółka osobowa, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, może amortyzować nabyte w drodze darowizny prawo ochronne na znak towarowy, a odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów (w przypadku Wnioskodawczyni, proporcjonalnie do przysługującego udziału w zysku tej spółki). Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy. Przepis ten stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
Fragment:
Ze względu na fakt, iż pojęcie „ darowizny ” nie zostało zdefiniowane na gruncie prawa podatkowego, o tym, czym jest darowizna rozstrzygać będą przepisy prawa cywilnego. W myśl art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej ustawa kc) darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą, której treść zarówno: zobowiązuje darczyńcę do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym (causa donandi) na rzecz drugiej strony – obdarowanego, tj. do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i wymaga oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Istotą darowizny jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego (KC. Komentarz. T. II red. Pietrzykowski 2015 wyd. 8 / Safjan). Umowa darowizny przejawia się więc przesunięciem majątkowym konkretnych aktywów, jak i innymi dyspozycjami darczyńcy, których skutkiem jest zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów w majątku obdarowanego. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej należy zaliczyć wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie określenia, czy przychód z tytułu otrzymanych darowizn w postaci nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
Updop nie zawiera definicji „ darowizny ”. Stosownym aktem prawnym regulującym czynność prawną jakim jest darowizna jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej darowizny.
Fragment:
Ustawodawca wyłączył bowiem stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nabycie przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Cywilnej własności udziału wynoszącego 1/2 części w Przedsiębiorstwie, na podstawie umowy darowizny od ojca Wnioskodawcy, tzn. od osoby zaliczanej do I grupy podatkowej, będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn. Własność Przedsiębiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spółki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem między innymi darowizny i polecenia darczyńcy. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 4 obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2016
28
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny ze spółką komandytową, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem na moment zawarcia umowy darowizny.
Fragment:
Wartość darowizny będzie natomiast przychodem (w stosunku do posiadanego udziału w zysku spółki) dla pozostałych wspólników tej spółki. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm., dalej: „ k.c. ”). Zgodnie z art. 888 § 1 kc. „ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ”. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawczyni nie otrzyma od spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego.
2016
28
gru

Istota:
Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa na rzecz spółki komandytowej
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy skonstatować, że przekazanie darowizny na rzecz Spółki stanowić będzie przychód dla Wnioskodawczyni, który określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, tj. stanowić on będzie 1% wartości darowizny. Ad 2 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f., wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni i Komplementariusz (będący jednocześnie darczyńcą) pozostają w związku małżeńskim, w związku z czym zalicza się ich do I grupy podatkowej, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.). Wobec powyższego, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu darowizny korzystać będzie ze zwolnienia, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f. Skoro, jak wykazano wcześniej, to Wnioskodawczyni jest podatnikiem, a nie Spółka, to możliwe jest zastosowanie tego zwolnienia z uwagi na spełnienie się hipotezy wskazanej normy prawnej. Powyższe stanowisko aprobowane jest przez organy podatkowe.
2016
28
gru

Istota:
Czy w razie zawarcia umowy darowizny ze Spółką komandytową, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem na moment zawarcia umowy darowizny, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej, po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki, powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z któregokolwiek ze źródeł przychodów?
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz., 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, „ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ”. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W odniesieniu natomiast do przedmiotu darowizny, jakim będzie przedsiębiorstwo prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadza definicji przedsiębiorstwa odrębnej od wskazanej w Kodeksie cywilnym.
2016
28
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
W odniesieniu do art. 22 ust. 6d ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że sprzedaż w 2011 r. części udziału w przysługującej Wnioskodawcy 1/6 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego w części nabytej w 2006 r. korzysta z dobrodziejstwa zwolnienia przedmiotowego określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast sprzedaż części udziału w ww. prawie wynoszącym 2/6 udziału w odniesieniu do części nabytej w 2009 r. podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy podatkowej. Dodatkowo zaznaczenia wymaga, że część udziału zbytego przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w 2011 r., zarówno w części nabytej w 2006 r., jak i w 2009 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
23
gru

Istota:
Określenia, czy przychód z tytułu darowizn, o których mowa we wniosku podlega zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy środki zgromadzone przez Fundację z tytułu darowizn wydatkowane na zakup nieruchomości (bądź spłatę kredytu na zakup nieruchomości) staną się z momentem ich wydatkowania przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)
Fragment:
Updop nie zawiera definicji „ darowizny ”. Stosownym aktem prawnym regulującym czynność prawną jakim jest darowizna jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
23
gru

Istota:
Wnioskodawca nie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nabycie w drodze spadku będzie podlegało opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem kwoty wolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.
Fragment:
(...) darowizny w formie aktu notarialnego; nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Z treści wniosku wynika, że 28 czerwca 2006 r. Wnioskodawca spisał ze swoją kuzynką umowę dotyczącą sprawowania opieki nad jej osobą. Umowa ta została notarialnie poświadczona 22 marca 2013 r. W tym dniu spisany został także testament, w którym kuzynka uczyniła Wnioskodawcę jedynym spadkobiercą.
2016
21
gru

Istota:
Czy otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna nieruchomości stanowi po stronie Wnioskodawcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i czy w konsekwencji, otrzymanie darowizny przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tego tytułu będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług
Fragment:
Darowizna nastąpiła w wartości netto. Istnieje obawa, że darowizna ta może nie stanowić całości przedsiębiorstwa, gdzie wówczas trzeba by korygować akt i wówczas wystąpiłby podatek VAT. W przypadku gdyby okazało się, że ww. darowizna będzie jednak podlegać podatkowi VAT Wnioskodawca powziął wątpliwość jaką wartość ma przyjąć dla darowizny (przedmiot darowizny będzie przekazany w wartości netto) i czy będzie mieć obowiązek rozliczenia podatku VAT. Wnioskodawca będzie wykorzystywał darowiznę do celów opodatkowanych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca jako obdarowany ma obowiązek opodatkować podatkiem VAT otrzymaną darowiznę – jaką ewentualnie stawką, czy może otrzymana darowizna nie podlega w ogóle ustawie VAT czyli czy w przypadku gdyby okazało się, że ww. darowizna będzie podlegać podatkowi VAT to czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT od tej darowizny i jaką wartość ma przyjąć dla tej darowizny? Czy jeżeli wystąpi podatek VAT do zapłaty to Wnioskodawca ma prawo ten zapłacony VAT odliczyć? Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna jest jedna z czynności podlegających opodatkowaniu VAT, ale tylko wtedy, gdy jej przedmiotem są towary, co wynika z ustawy VAT.
2016
21
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekazania darowizną przedsiębiorstwa
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika, zatem, iż każda darowizna, (w której obdarowanym jest osoba fizyczna), bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania części gospodarstwa rolnego w drodze darowizny, podstawy opodatkowania środków trwałych przekazywanych w drodze darowizny oraz korekty podatku naliczonego w związku z darowizną.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przekazanie gospodarstwa w formie darowizny (wyłączając z darowizny część ziemi rolnej dla Wnioskodawcy) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)? Jeśli darowizna będzie podlegała opodatkowaniu, jakie wartości należy przyjąć do podstawy opodatkowania poszczególnych środków trwałych: ceny rynkowe, czy ceny zakupu poszczególnych środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)? Czy w przypadku gdy darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu trzeba będzie dokonać korekty podatku VAT naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)? Zdaniem Wnioskodawcy, fakt przekazania całego gospodarstwa bez części ziemi rolnej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Gospodarstwo będzie spełniało definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, którego to darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy. Natomiast sama darowizna nie zmieni przeznaczenia funkcjonowania gospodarstwa i nawet gdyby była ona zwolniona od podatku VAT w momencie darowizny nie trzeba będzie dokonywać korekty podatku VAT naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny ułamkowej części własności znaku towarowego
Fragment:
W rezultacie przyjąć należy, że DTT daje Polsce pełne prawo do opodatkowania darowizny. Opodatkowanie darowizn jest szczegółowo uregulowane w Ustawie o podatku od spadków i darowizn. Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera katalog specyficznych czynności wyłączonych spod podatku od spadków i darowizn. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. A contrario, skoro darowizna praw do znaku towarowego nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, konsekwencje takiej darowizny należy ocenić na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnosi się wprost do opodatkowania darowizn. Przewiduje jednak opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
2016
17
gru

Istota:
Czy wskazana w opisanym zdarzeniu przyszłym umowa (darowizna praw i obowiązków w spółce jawnej włącznie z wierzytelnościami wobec spółki jawnej z tytułu wypłaty zysku) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że ojciec Wnioskodawcy planuje dokonać darowizny całości przysługujących mu praw i obowiązków w spółce jawnej na rzecz Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych (umowa przewiduje możliwość przeniesienia przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce na osobę trzecią; zgoda drugiego wspólnika na przeniesienie ogółu praw i obowiązków na rzecz Wnioskodawcy). Wnioskodawca oświadczył, że opisana darowizna podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej niewątpliwie wiązać się będzie z przysporzeniem w Jego majątku. Ponieważ, jak wskazano we wniosku, do nabycia tego dojdzie w drodze darowizny, będzie się ono wiązało z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2016
17
gru

Istota:
Czy planowana darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Może więc nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, czy darowizny. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Stosownie do zapisu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości.
2016
17
gru

Istota:
Czy otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna nieruchomości stanowi po stronie Wnioskodawcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i czy w konsekwencji, otrzymanie darowizny przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tego tytułu będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług
Fragment:
Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna nieruchomości stanowi po stronie Wnioskodawcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i czy w konsekwencji, otrzymanie darowizny przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tego tytułu będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca otrzyma od matki nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowym. Darczyńca (matka Wnioskodawcy) wystąpiła również z interpretacją indywidualną w sprawie uzyskania opinii w kwestii podatku VAT, tj. czy darowizna nieruchomości podlega podatkowi VAT i ewentualnie z jaką stawką. W przypadku gdyby okazało się, że darowizna ww. nieruchomości będzie podlegać podatkowi VAT Wnioskodawca powziął wątpliwość jaką wartość ma przyjąć dla darowizny (przedmiot darowizny będzie przekazany w wartości netto) i czy będzie mieć obowiązek rozliczenia podatku VAT. Nieruchomość, która ma być przedmiotem darowizny została nabyta przez darczyńcę w 2003 r. i była ona w trakcie budowy. Z chwilą nabycia nie przysługiwało nabywcy prawo do odliczenia podatku VAT.
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny ze spółką komandytową, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem na moment zawarcia umowy darowizny.
Fragment:
Wartość darowizny będzie natomiast przychodem (w stosunku do posiadanego udziału w zysku spółki) dla pozostałych wspólników tej spółki. Na wstępie zauważyć należy, że u.p.d.o.f nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.), dalej zwana „ k.c. ”. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. „ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. ”. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny, nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego.
2016
16
gru

Istota:
Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy zysków osiągniętych przez ojca Wnioskodawcy w okresie przed dokonaniem darowizny ogółu praw i obowiązków, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem między innymi darowizny. W niniejszej sprawie, spłata wierzytelności na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zysków osiągniętych przed przeniesieniem praw i obowiązków w spółce jawnej będzie stanowiła realizację jego uprawnień wynikających z darowizny, a źródłem roszczeń Wnioskodawcy będzie w istocie darowizna (gdyby nie darowizna Wnioskodawca nie otrzymałby spłaty wierzytelności). Wobec tego otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności (zysków) na podstawie umowy darowizny oraz spłata tej wierzytelności przez spółkę jako jeden przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie powodują po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nabył tytułem darowizny prawo majątkowe w postaci wierzytelności, która przysługiwała jego ojcu wobec spółki jawnej z tytułu wypłaty zysków.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.