Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekazania weksla.
Fragment:
Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy, jak również prawa majątkowe. Pod pojęciem praw majątkowych, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn ustawodawca rozumie m.in. prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma w ramach darowizny od ojca – osoby dla Wnioskodawcy bliskiej zaliczanej do I grupy podatkowej, jego weksel własny zupełny, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy (ojca Wnioskodawcy) zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie Wnioskodawcy (remitentowi) i stwarzający bezwarunkową jego odpowiedzialność za wypłatę tych pieniędzy.
2018
20
kwi

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości.
Fragment:
Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że darowizna wskazanych w opisie sprawy nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Powiat będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jednakże z uwagi na fakt, że w dacie 1 stycznia 1977 r. kiedy Skarb Państwa nabył z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości oraz Wnioskodawcy z tytułu nabycia nieruchomości nie przysługiwało w całości ani w części prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny w formie zwolnienia Wnioskodawcy z długu przez jego syna.
Fragment:
Stosownie do art. 4 ust. 4 Ustawy zwolnienie to stosuje się, jeżeli w chwili otrzymania darowizny nabywca posiadał obywatelstwo polskie. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, darowizny w postaci zwolnienia z długu będą co do zasady dokonywane w formie aktów notarialnych, zaś w każdym przypadku, gdy darowizna nie przyjmie formy aktu notarialnego, Wnioskodawca dokona zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy, oznaczać będzie to spełnienie warunków zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 4a Ustawy. Ze względu zatem na fakt otrzymania darowizny od syna, posiadanie obywatelstwa polskiego oraz dochowanie warunku dokonania darowizny w formie aktu notarialnego lub jej zgłoszenia do urzędu skarbowego w ustawowym terminie, opisane w opisie zdarzenia przyszłego darowizny będą zwolnione z opodatkowania Podatkiem. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, każda darowizna od jego syna, mająca postać zwolnienia z długu będzie w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli spełnione zostaną warunki wskazane w art. 4a Ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży użytków rolnych.
Fragment:
W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czyni to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Z treści wniosku wynika, że w dniu 22 maja 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców, na podstawie aktu notarialnego darowiznę 2,73 ha gruntów rolnych (niezabudowanych) stanowiących gospodarstwo rolne, tj. własność działek gruntu ornego i łąki o łącznym obszarze 2,73 ha. W 2017 roku Wnioskodawczyni nosi się z zamiarem sprzedaży wszystkich ww. gruntów o powierzchni 2,73 ha sklasyfikowanych jako użytki rolne, tj. grunty orne oznaczone symbolem „ R ” oraz łąki trwałe oznaczone symbolem „ Ł ”, rolnikowi, który zakupi je w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego.
2018
16
kwi

Istota:
Czy przedmiotowa darowizna spowoduje u zbywającego (Wnioskodawcy) powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 2032), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 205 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednakże należy, że na mocy art. 3 pkt 2 ustawy o spadków i darowizn, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do darowizn składników majątku w nim wymienionych, tj. praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem darowizny są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn to nie stosuje się do nich wyłączenia, określnego w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku posadowionego na tym gruncie
Fragment:
Umowa darowizny jest umową, która wprost została wskazana jako przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem skoro umowa darowizny jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn to będzie jednocześnie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Ustawodawca nie uznał za celowe podwójne opodatkowanie tej samej transakcji jaką jest umowa darowizny, dzięki czemu darowizna podlega wyłącznie ustawie od spadków i darowizn, w rezultacie czego wszelkie przychody powstałe po stronie obdarowanego w wyniku zawartej umowy darowizny nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ocenie Wnioskodawcy umowa darowizny będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym bez względu na to czy od umowy darowizny zostanie faktycznie odprowadzony podatek od spadków i darowizn czy też zaistnieją przesłanki do zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem od spadków i darowizn, a podatnik z tego prawa skorzysta. W ocenie Wnioskodawcy, brak jest przepisów dopuszczających różnicowanie opodatkowania podatkiem dochodowym w zależności od tego czy umowa darowizny będzie opodatkowana czy też dojdzie do zwolnienia z zapłaty tego podatku.
2018
16
kwi

Istota:
Opisana umowa darowizny nie będzie wiązała się z przejęciem przez Wnioskodawcę długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy, w związku z tym umowa ta nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 3 powołanej ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie darowizny ciąży na obdarowanym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy umowie darowizny stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Jednakże w przypadku, gdy umowa darowizny nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, to taka umowa darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że małżonkowie rozważają dokonanie tzw. przesunięcia majątkowego polegającego na zawarciu umowy w formie aktu notarialnego, na mocy której prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku zostanie przesunięte z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego Wnioskodawcy.
2018
16
kwi

Istota:
Spłata przez rodziców (dłużników solidarnych) rat kredytu nie przesądza o darowiźnie oraz powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Czynność taka nie jest bowiem – jak wynika z wniosku – umową darowizny lecz zwolnieniem z długu.
Fragment:
Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy stosować prawną definicję tego pojęcia unormowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.). Zgodnie z art. 880 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Treść tego świadczenia określa umowa darowizny. W związku z tym, że darowizna ma charakter umowny, istotnym jej elementem jest także przyjęcie darowizny przez obdarowaną osobę. Darowizna jest świadczeniem na rzecz obdarowanego pod tytułem darmym i dobrowolnym, przy czym nie wynika ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego, ani też z ustawy. Ponadto, nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia, m.in. w przypadku, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu. Jeżeli świadczenie dokonane jest na podstawie innego tytułu niż umowa darowizny – nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Decydujące znaczenie dla dokonania tej oceny prawnopodatkowej ma zatem treść umowy wiążącej strony. Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawczyni wspólnie z rodzicami zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, którego jest wyłącznym właścicielem.
2018
16
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny znaku towarowego do spółki komandytowej, w której Zainteresowani będą komandytariuszami.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że pojęcie „ darowizny ” nie zostało uregulowane na gruncie Ustawy o PIT, w związku z czym należy w tym zakresie posiłkować się odpowiednimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla jej zaistnienia jest nieodpłatność umowy. Poprzez nieodpłatność należy rozumieć taką sytuację, gdy obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy – ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Udziałowcy nie otrzymają od spółki komandytowej żadnego (pieniężnego bądź niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. Na gruncie podatku dochodowego spółka komandytowa nie ma podmiotowości, jest spółką przejrzystą podatkowo, a jej przychody podlegają opodatkowaniu bezpośrednio u jej wspólników.
2018
16
kwi

Istota:
Czy darowizna pieniężna przekazana przelewem bankowym na rzecz Fundacji może być odliczona na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W myśl art. 18 ust. 1c updop, odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 1g updop, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji. Ponadto, art. 18 ust. 1 pkt 1j updop stanowi, że prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, określonej (...)
2018
15
kwi

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania
Fragment:
Wartość przedmiotu darowizny, tj. budynku handlowo-usługowego, wynikającego z aktu notarialnego wynosi 550 000 zł, a wartość gruntu, również wynikająca z aktu notarialnego w kwocie 95 000 zł, co daje łączną wartość w wysokości 645 000 zł według aktu notarialnego. W związku z zaistniałym stanem faktycznym, przedmiotem darowizny jest środek trwały w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 marca 1994 r., w skład którego wchodzi nieruchomość, tj. budynek handlowo-usługowy, nowy, parterowy, wybudowany w roku 2014, kryty blachą wraz z utwardzonym kostką brukową placem parkingowym. Środek trwały został przekazany żonie aktem darowizny. Akt ten zostanie zgłoszony do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy zgodnie z art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z przepisami darowizna pomiędzy małżonkami (1 grupa podatkowa w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn) jest zwolniona z podatku (art. 4a pkt 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT wyżej wymienionej darowizny w postaci budynku (...)
2018
15
kwi

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od rodziców darowizny środków pieniężnych na rachunek bankowy żony
Fragment:
Zgodnie z zapisem w ww. umowie darowizny rodzice wykonali przelew tego samego dnia na wskazane konto. Wpłaty dokonano tytułem „ darowizna dla syna Sebastiana ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy darowizna otrzymana od rodziców i zgodnie z umową darowizny przekazana na konto żony Wnioskodawcy ale na rzecz Wnioskodawcy podlega zwolnieniu z podatku z tytułu darowizny, jeżeli zostanie zgłoszona w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego? Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna pieniężna od rodziców korzysta ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn również w przypadku, gdy ta darowizna wpłynęła na konto żony Wnioskodawcy, ale środki pieniężne zostały przekazane tytułem darowizny na rzecz Wnioskodawcy a darowizna zostanie zgłoszona w ustawowym terminie (6 miesięcy) do właściwego urzędu skarbowego. Wnioskodawca wskazał również, że darowiznę otrzymał od członków najbliższej rodziny (rodziców) – czyli osób wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przekazanie środków zostało udokumentowane w sposób określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy. Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną dotyczącą poruszonego we wniosku zagadnienia oraz orzeczenia NSA.
2018
15
kwi

Istota:
W przypadku dokonania zwrotu darowizny w trybie art. 897 Kodeksu cywilnego przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny, nie zostanie zachowane prawo do ulgi z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
Jako obdarowani Wnioskodawczyni i mąż liczą się z koniecznością zwrotu darowizny obejmującej przedmiotową nieruchomość rolną. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że dla zachowania analizowanego zwolnienia podatkowego, Wnioskodawczyni w okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia gospodarstwa rolnego w drodze darowizny nie może zbyć nawet części nabytego w drodze darowizny gospodarstwa rolnego, ani zaniechać prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wnioskodawczyni chcąc skorzystać ze zwolnienia musi prowadzić całe gospodarstwo rolne nabyte w drodze darowizny. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że dokonanie zwrotu darowizny w trybie art. 897 Kodeksu cywilnego – przed upływem 5 lat od dnia nabycia – spowoduje utratę zastosowanej ulgi podatkowej. Odnosząc się do stwierdzenia Wnioskodawczyni, że zwrot przedmiotu darowizny spowoduje, iż odpadnie przyczyna do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie tytułem m.in. darowizny. Takie nabycie – nabycie tytułem darowizny – miało miejsce w 2015 r. Z tytułu tegoż nabycia notariusz nie pobrał podatku, gdyż zostało złożone oświadczenie, że nabyta nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego, które będzie prowadzone przez co najmniej 5 lat.
2018
15
kwi

Istota:
Czy w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od brata, w ramach umowy darowizny gdzie brat jest darczyńcą, a żona brata wyraziła zgodę na tę darowiznę, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty, biorąc pod uwagę, że darowizna pochodzi z majątku wspólnego brata i jego żony, czy też otrzymaną kwotę powinien potraktować jako dwie darowizny – od brata i od jego żony – i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od brata, w ramach umowy darowizny gdzie brat jest darczyńcą, a żona brata wyraziła zgodę na tę darowiznę, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty, biorąc pod uwagę, że darowizna pochodzi z majątku wspólnego brata i jego żony, czy też otrzymaną kwotę powinien potraktować jako dwie darowizny – od brata i od jego żony – i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty? Zdaniem Wnioskodawcy cała darowizna pieniężna dokonana na podstawie umowy darowizny zawartej między Wnioskodawcą i jego bratem, za zgodą małżonki brata, dokonana przelewem na rachunek bankowy jest objęta zwolnieniem z podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy zachowaniu wymogów w opisanych w ustawie. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.
2018
15
kwi

Istota:
Jeśli Wnioskodawczyni otrzyma od wspólnika, będącego Jej matką bądź siostrą, prawa i obowiązki w spółce jawnej w drodze darowizny, które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Nabycie przez Wnioskodawczynię ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej niewątpliwe wiązać się będzie z przysporzeniem w Jej majątku. Jak wskazano we wniosku, do nabycia tego dojdzie w drodze darowizny i będzie się ono podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak stanowi zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten dotyczy sytuacji podatników osiągających dochód (przychód), który co do zasady może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a który uzyskany został przez nich w sposób nieodpłatny, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jego rolą jest zapobieżenie sytuacji, w której to samo przysporzenie majątkowe powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego w dwóch podatkach, czego skutkiem byłoby podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego.
2018
15
kwi

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego jest spłata zadłużenia z tytułu zaległego czynszu wraz z odsetkami za zwłokę oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn?
Fragment:
Stanowi on, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy). Powyższy przepis jest regulacją szczególną, która w sposób wyczerpujący określa zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy. Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że spłata zaległego czynszu wraz z odsetkami w żaden sposób nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, zawartych w art. 22 ust. 6d ustawy.
2018
15
kwi

Istota:
Czy darowizna znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn
Fragment:
(...) darowizny. Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny, wspólnie z rodzeństwem (w sumie Wnioskodawczyni i jedna osoba), od matki, zarejestrowany znak towarowy, wytworzony przez matkę we własnym zakresie (prawo ochronne na znak towarowy powstało na skutek wydania decyzji przez Urząd Patentowy) w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, że nabycie w drodze darowizny znaku towarowego, na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy, gdyż z treści tego przepisu wynika, iż podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze darowizny praw autorskich oraz znaków towarowych.
2018
15
kwi

Istota:
Czy zwrot odwołanej darowizny pieniężnej, opisanej we wniosku, w przypadku wpłacenia na konto darczyńcy – Wnioskodawcy i jego żony, przez obdarowanego – ich syna w ratach do 2018 r., może powodować skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Propozycję co do spłaty w ratach odwołanej darowizny w ww. kwocie Wnioskodawca wraz z małżonką skłonni są przyjąć. Do chwili obecnej syn Wnioskodawcy nie przekazał rodzicom żadnej kwoty otrzymanej w ramach darowizny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot odwołanej darowizny pieniężnej – 170.000,00 zł, opisanej we wniosku, w przypadku wpłacenia na konto darczyńcy – Wnioskodawcy i jego żony, przez obdarowanego – ich syna w ratach do 2018 r. , może powodować skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn? Wnioskodawca sądzi, że w tej sprawie zastosowanie winny mieć przepisy art. 898 i art. 900 Kodeksu cywilnego. W przepisach podatkowych darowizna pieniężna jest szczegółowo uregulowana. Natomiast brak jest unormowań podatkowych w przypadku odwołania już wykonanej darowizny pieniężnej na bazie art. 898 K.c. Darowizna powinna z jednej strony spowodować przysporzenie w majątku obdarowanego, a z drugiej strony powinna uszczuplić majątek darczyńcy. Według oceny Wnioskodawcy zwrot darowizny pieniężnej nie powinien być opodatkowany ponieważ odwołanie darowizny jedynie przywraca stan pierwotny darczyńcy jaki był przed wykonaniem tej darowizny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2018
15
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę 2 opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki 2 powstania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano, że darowizny składnika majątkowego w postaci znaku towarowego dokona Spółka Jawna A na rzecz spółki jawnej X (która powstanie) o tożsamym składzie osobowym i udziałach w zyskach jak w Spółce dokonującej darowizny. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że opisana darowizna na rzecz spółki osobowej (tutaj spółki jawnej) nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, powyższy podatek obciąża jedynie darowizny dokonane na rzecz osób fizycznych. Przepisy cyt. ustawy nie przewidują opodatkowania innych podmiotów, w tym spółek osobowych. Żaden przepis wyżej wymienionej ustawy ani jakikolwiek inny przepis prawa nie przewidują również, aby w przypadku dokonania darowizny na rzecz spółki osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn po stronie osób fizycznych będących wspólnikami spółki osobowej, która przyjęła darowiznę. Rację ma więc Wnioskodawca, że dokonanie darowizny przez Spółkę (jawną), której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz Spółki 2 (jawnej), której Wnioskodawca również jest wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego.
2018
15
kwi

Istota:
Darowizna ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej na rzecz syna nie podlega opodatkowaniu VAT
Fragment:
Umowa darowizny zawarta w formie pisemnej obejmować będzie całość praw i obowiązków przysługujących Wnioskodawcy, włącznie z prawem do otrzymania zysków (proporcjonalnie do udziału w zyskach i stratach spółki), które spółka jawna uzyskała w okresie przed zawarciem umowy darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce. W wyniku darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, na zasadach określonych w art. 10 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, ojciec Wnioskodawcy pozostanie solidarnie odpowiedzialny wraz z Wnioskodawcą za zobowiązania ustępującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce i zobowiązania samej spółki. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej poza działalnością prowadzoną w formie spółki jawnej. Nie prowadzi działalności maklerskiej czy brokerskiej. Wnioskodawca wydzierżawia nieruchomość użytkową, ale z tego tytułu nie jest podatnikiem VAT. W piśmie z dnia 22 listopada 2016 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów (stanowiących w istocie ogół praw i obowiązków) w spółce jawnej mających być przedmiotem darowizny nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2018
15
kwi

Istota:
Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny? Zdaniem Wnioskodawczyni środki pieniężne otrzymane przez nią na podstawie opisanej wyżej Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ocenie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny, powstanie w dacie zawarcia Umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Ad. 1 Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem: darowizny. Ustawa ta nie zawiera własnej definicji darowizny. Należy zatem odwołać się w tym zakresie do rozumienia tego pojęcia wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego, który w art. 888 § 1 reguluje umowę darowizny. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jednocześnie art. 889 stanowi, że nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu; gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.
2018
14
kwi

Istota:
W zakresie opodatkowania darowizny samochodu wykupionego od Leasingodawcy
Fragment:
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w tytule XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. W świetle powoływanych przepisów oraz przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że przekazanie w formie darowizny samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu operacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, ponieważ Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uzależnione jest od tego, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, natomiast Zainteresowany nie będzie wykorzystywał nabytego samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, planowana przez Wnioskodawcę darowizna samochodu, nabytego po zakończeniu leasingu operacyjnego, bez prawa do odliczenia z tytułu nabycia tego samochodu, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
2018
14
kwi

Istota:
- sposób ustalenia wartooci pocz1tkowej orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa otrzymanego w drodze darowizny oraz mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawce pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartooci pocz1tkowej ww. orodków trwa3ych,
- mo?liwooa i sposób amortyzacji bed1cych przedmiotem darowizny: gruntów oraz inwestycji w obcym orodku trwa3ym, orodków trwa3ych zaliczonych przez Wnioskodawce do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Orodków Trwa3ych oraz orodków transportu, a tak?e budynku u?ytkowego, o którym mowa we wniosku.
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: W jaki sposób Wnioskodawca bedzie móg3 zaliczaa w cie?ar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytu3u przejetych orodków trwa3ych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, bedzie móg3 zaliczaa w cie?ar kosztów odpisy amortyzacyjne wyliczane od wartooci pocz1tkowej stanowi1cej wartooa darowizny (jeoli takowa bedzie okreolona w umowie darowizny) nie wy?szej od ich wartooci rynkowej lub od wartooci rynkowej poszczególnych orodków trwa3ych wchodz1cych w sk3ad darowanego przedsiebiorstwa, jeoli ich wartooa nie zostanie okreolona w umowie darowizny lub wartooa okreolona w umowie darowizny przewy?sza3a realn1 wartooa rynkow1. Zdaniem Wnioskodawcy otrzymane w darowiYnie od matki orodki trwa3e bed1ce czeoci1 darowanego przedsiebiorstwa bed1 podlega3y amortyzacji. Powinny wiec zostaa wprowadzone do ewidencji orodków trwa3ych. Przy wprowadzaniu orodka trwa3ego do takiej ewidencji nale?y ustalia jego wartooa pocz1tkow1. W myol art. 22g ust. 1 pkt 3 updof, w razie nabycia orodka trwa3ego m.in. w drodze darowizny, wartooci1, t1 jest wartooa rynkowa z dnia nabycia, chyba ?e umowa darowizny okreola te wartooa w ni?szej wysokooci. Zatem bez znaczenia jest wartooa pocz1tkowa tego sk3adnika maj1tku przyjeta przez poprzedniego w3aociciela (darczynce). Tak wiec Wnioskodawca dokonuj1c amortyzacji, nie uwzglednia odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez darczynce (nie ma w tym przypadku zastosowania zasada kontynuacji amortyzacji). Ponadto bedzie mia3 mo?liwooa zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która przyspieszy rozliczenie podatkowych kosztów z tytu3u amortyzacji tego sk3adnika maj1tkowego.
2018
14
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy darowizna niezabudowanej działki gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W konsekwencji, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) - w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel. na który zostały one przekazane (darowane). Zgodnie z art. 888 ij 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r.. poz. 380, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast stosownie do treści art. 890 ij 1 ww. Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jak wynika z powyższego, darowizna jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w tytule XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wojewoda wyraził zgodę Staroście na zbycie w drodze darowizny części nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jest jako użytek B (tereny mieszkaniowe).
2018
14
kwi

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa darowizny prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego. W konsekwencji, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie datą nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości (działek) jest dzień dokonania darowizny przez ojca na Jego rzecz, tj. dzień 4 kwietnia 2007 r.
2018
11
kwi

Istota:
Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2018
29
mar

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytułu darowizny części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Z kolei w myśl art. 889 Kodeksu cywilnego, nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu; gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte. Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści cytowanego art. 889 ww. ustawy. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność.
2018
29
mar

Istota:
Czy zbycie nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył na mocy umowy darowizny od swojej matki, gdy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny, doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od darowizny?
Fragment:
Ustawa o podatku od spadków i darowizn (zarówno w brzmieniu obowiązującym 23 grudnia 2015 r. jak i w brzmieniu aktualnym) nie przewidywała utraty prawa do korzystania z przedmiotowego zwolnienia w przypadku zbycia przedmiotu darowizny przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny. Zatem, zbycie przedmiotu darowizny pozostaje bez znaczenia dla korzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od darowizny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn przy nabyciu w drodze darowizny (...)
2018
22
mar

Istota:
Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta
Fragment:
Spółka przekazała Aktem Notarialnym z dnia 13 grudnia 2016 roku Repertorium A nr ..... w formie darowizny nieruchomość gruntową oznaczoną nr działek: ..... o łącznej powierzchni 0,1438 ha Miastu. Przy czym jej wartość określono na kwotę 35.000,00 zł brutto. Spółka wykazała w deklaracji VAT-7 za grudzień 2016 roku (złożonej w Urzędzie Skarbowym dnia 25 stycznia 2017 roku) podatek należny w kwocie 6.545 zł od wyżej wskazanej darowizny, liczony metodą w stu (35.000,00 zł : 123% x 23%). W uzupełnieniu wniosku wskazano: Grunt będący przedmiotem darowizny na dzień przekazania go Miastu był niezabudowany. W treści sporządzonego aktu notarialnego odnośnie darowizny jest wskazanie, iż przedmiotem darowizny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,1438 ha i wartości 35.000,00 zł. Ww. nieruchomość gruntowa została wydzielona z działek, które były przedmiotem inwestycji w postaci budowy domków szeregowych. Spółka nie ponosiła nakładów na grunt będący przedmiotem darowizny. Wartość darowizny w kwocie 35.000,00 zł wynikała z rozliczenia wartościowego wniesionego do Spółki przez Miasto aportem, pomniejszonego o wartość gruntów sprzedanych z wybudowanymi domkami szeregowymi. W dniu 12 marca 1999 r. przedstawiciele Gminy Miasta, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 marca 1997 r.
2018
21
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.