Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Darowizna działek na rzecz syna nie podlega opodatkowaniu.
Fragment:
Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny pozostają neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania). Zatem stwierdzić należy, że darowizna nieruchomości, przy nabyciu której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, w tym przypadku tym bardziej jest to uzasadnione, bowiem nieruchomość będąca przedmiotem darowizny nie należy do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i nie jest wykorzystywana na potrzeby jego działalności. Reasumując ustawa o VAT traktuje darowizny jako dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT-em na zasadach ogólnych, co oznacza, że darowiznę trzeba opodatkować VAT-em, gdy spełnione są dwa warunki: przekazywane nieodpłatnie towary są własnością przedsiębiorstwa, przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu tych towarów. Powyższe warunki w niniejszej sprawie nie zostaną spełnione, zatem opisana w stanie faktycznym darowizna nieruchomości nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
23
wrz

Istota:
Opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki internetowej
Fragment:
Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni zajęta na gruncie podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizn pozyskanych ze zbiórki internetowej. W zakresie opodatkowania darowizny przekazanej teściom wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Umowa darowizny co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ze względu na to, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie:- opodatkowania darowizny altany znajdującej się na działce nr 31/2 wraz z gruntem na którym jest posadowiona oraz działek niezabudowanych nr 28/2, 28/3 oraz 31/3 - zwolnienia od podatku VAT darowizny budynku znajdującego się na działce 31/1, placu znajdującego się na działce 31/1, oraz drogi znajdującej się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym są posadowione - zwolnienia od podatku VAT darowizny placu manewrowego znajdującego się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym jest posadowiony - braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie środków trwałych w związku z dokonaną darowizną
Fragment:
(...) darowizny altany znajdującej się na działce nr 31/2 wraz z gruntem na którym jest posadowiona oraz działek niezabudowanych nr 28/2, 28/3 oraz 31/3 – jest nieprawidłowe , zwolnienia od podatku VAT darowizny budynku znajdującego się na działce 31/1, placu znajdującego się na działce 31/1, oraz drogi znajdującej się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym są posadowione – jest prawidłowe , zwolnienia od podatku VAT darowizny placu manewrowego znajdującego się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym jest posadowiony – jest nieprawidłowe , braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie środków trwałych w związku z dokonaną darowizną – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT darowizny budynku znajdującego się na działce 31/1, placu znajdującego się na działce 31/1, altany znajdującej się na działce oraz drogi znajdującej się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym są posadowione, zwolnienia od podatku VAT darowizny placu manewrowego znajdującego się na działce 28/1 wraz z gruntem na którym jest posadowiony oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie środków trwałych w związku z dokonaną darowizną.
2017
21
wrz

Istota:
Opodatkowanie darowizny pieniężnej przekazanej teściom
Fragment:
Wobec powyższego, skoro Wnioskodawczyni dokonała darowizny środków pieniężnych na rzecz swoich teściów poszkodowanych w wyniku zalania domu, to czynność ta nie wywoła dla niej jako darczyńcy skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Co prawda umowa darowizny – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednak obowiązek podatkowy – w przypadku darowizny – ciąży na obdarowanym (nabywcy). Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazanie tytułem darowizny środków pieniężnych na rzecz swoich teściów nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni, jako darczyńcy, obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. W tym przypadku nie ma znaczenia, że darowizna nastąpiła na rzecz osób bliskich bowiem zgodnie z przepisami na darczyńcy, w związku z uczynioną darowizną, nie ciąży obowiązek podatkowy. Powyższe wynika z treści powołanego wyżej art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega nabycie rzeczy (pieniędzy) lub praw majątkowych. Tymczasem w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni w wyniku uczynionej przez nią darowizny nie nabywa środków pieniężnych lecz je zbywa (daruje) na rzecz swoich teściów. Nadto, z treści art. 5 cyt. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych.
2017
21
wrz

Istota:
Czy po sprzedaży domu przed upływem 5 lat od dnia umowy darowizny wystąpi podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchomości?
Jeżeli tak, to czy podatek ten wystąpi od różnicy pomiędzy ceną nabycia domu przez syna (ze środków pochodzących z darowizny) a ceną sprzedaży, czy też od ceny sprzedaży?
Fragment:
U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zgodnie z prawem cywilnym darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zarówno zobowiązanie darczyńcy do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym na rzecz obdarowanego czyli do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, to umowa darowizny pod rygorem nieważności powinna mieć formę aktu notarialnego. Tym samym zawarcie umowy darowizny nieruchomości powoduje przejście jej własności na obdarowanego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, w którym darczyńca daruje tę nieruchomość obdarowanemu, a obdarowany darowiznę przyjmuje. Z tą datą darczyńca traci własność nieruchomości. Z analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem w dniu 2 stycznia 2013 r. otrzymała od syna darowiznę w postaci nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym wraz z udziałem w drodze dojazdowej. Zatem, od daty nabycia nieruchomości do dnia, (...)
2017
20
wrz

Istota:
Czy dokonanie darowizny przez Wnioskodawczynię na rzecz jej córki spowoduje utratę ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn i powstanie zobowiązania podatkowego?
Fragment:
Na wstępie Organ pragnie zaznaczyć, iż opisane we wniosku nabycie tytułem dziedziczenia, co do którego Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nastąpiło w dacie śmierci jej ojca, tj. w marcu 2005 r. W niniejszej sprawie będą miały zatem zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1629, ze zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dacie 31 grudnia 2006 r. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Stosownie do treści art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych oraz powstaje z chwilą przyjęcia spadku.
2017
13
wrz

Istota:
Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny w gotówce
Fragment:
Wnioskodawca i jego matka dokonali wpłaty ww. kwoty podając jako wpłacającego Wnioskodawcę, który w tytule wpłaty (przelewu) zaznaczył, że jest to darowizna od matki. Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. (przed upływem 6 miesięcy) Wnioskodawca zgłosił fakt otrzymania darowizny od matki na druku SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy oświadczenie podpisane przez matkę Wnioskodawcy potwierdzające fakt otrzymania od niej darowizny i potwierdzenie wpłaty tych środków w placówce banku jest wystarczające do uzyskania zwolnienia z opodatkowania tej darowizny? Zdaniem Wnioskodawcy, skoro była to darowizna od jego matki i została przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawcy w jej obecności, a jedynie ze względu na prowizje bankowe wpłacił Wnioskodawca, który widnieje jako osoba wpłacająca, to Wnioskodawca dopełnił obowiązku zgłoszenia faktu nabycia darowizny. Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia opodatkowania tej darowizny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania Działu marketingu w drodze darowizny oraz obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z darowizną.
Fragment:
Mając na uwadze opisane powyżej zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca chciałby rozstrzygnąć wątpliwości w zakresie skutków podatkowych, które mogą zaistnieć dla niego w wyniku darowizny Działu marketingu. Na moment darowizny zarówno Wnioskodawca jak i jego syn będą (będą pozostawać) czynnymi podatnikami podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisana powyżej darowizna Działu marketingu nie podlega podatkowi VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w związku z darowizną Działu marketingu obowiązek korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, będzie ciążył na synu Wnioskodawcy – jako na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W odniesieniu do pytania nr 1, opisana powyżej darowizna Działu marketingu nie podlega podatkowi VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W odniesieniu do pytania nr 2, w związku z darowizną Działu marketingu, obowiązek korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, będzie ciążył na synu Wnioskodawcy – jako na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Ogólne zasady opodatkowania VAT transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
2017
10
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny
Fragment:
Należy jednak wskazać, że na mocy art. 2 ustawy przedmiotem ustawy o podatku od spadków i darowizn objęte jest również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. Powołany przepis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro zatem Wnioskodawca w chwili zawarcia umowy darowizny nie będzie obywatelem polskim, ale będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, to nabycie przez niego środków pieniężnych w drodze umowy darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy jednak nadmienić, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a w zw. z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie, ponieważ w chwili zawarcia umowy darowizny będzie posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
10
wrz

Istota:
Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny
Fragment:
Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu wynika, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa na rzecz spółki cywilnej powstałych po stronie darczyńcy i obdarowanego
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm. ), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednakże należy, że na mocy art. 3 pkt 2 ustawy o spadków i darowizn przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do darowizn składników majątku w nim wymienionych, tj. praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem darowizny są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn to nie stosuje się do nich wyłączenia, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że otrzymanie tytułem darowizny od syna środków pieniężnych, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże darowizna ta korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tejże ustawy skoro zostały spełnione łącznie warunki wymienione w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Jak wskazano, warunkiem zastosowania zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowanie przekazania pieniędzy potwierdzone przelewem na rachunek bankowy osoby trzeciej lecz na rzecz obdarowanego (Wnioskodawczyni). Fakt, iż środki pieniężne objęte darowizną nie zostały przekazane bezpośrednio na konto Wnioskodawczyni, lecz z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na rachunek osoby sprzedającej Wnioskodawczyni nieruchomość nie ma wpływu na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Istotnym bowiem jest, że nabycie tytułem darowizny jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy i na rzecz osoby obdarowanej. Zatem aby skorzystać z powyższego zwolnienia, nie było konieczności dokonywania dodatkowych operacji finansowych, tj. przekazania pieniędzy z rachunku bankowego syna Wnioskodawczyni na konto matki – Wnioskodawczyni (Obdarowanej).
2017
2
wrz

Istota:
Czy wobec opisanej sytuacji przekazania darowizny środków pieniężnych przez syna matce, poprzez dyspozycję darczyńcy (syna) aby pieniądze ze sprzedaży mieszkania należne synowi zostały przekazane bezpośrednio na konto matki jako jego darowizna ciąży na obdarowanej obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przepis art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2017
2
wrz

Istota:
Skoro zatem, jak wynika z treści wniosku, przelew środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w mieszkaniu, stanowił jedynie nakład na majątek wspólny z majątku osobistego Wnioskodawcy i nie przybrał postaci umowy darowizny ani też innej czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przekazanie tych środków nie powoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca nie ma obowiązku zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego.
Fragment:
Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z treści art. 890 § 1 ww. ustawy wynika natomiast, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści art. 889 ustawy.
2017
29
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania darowizny ziemi rolnej na rzecz syna.
Fragment:
U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ziemi rolnej mającej być przedmiotem darowizny. Zatem w analizowanej spawie nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania towaru (darowizny ziemi rolnej) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów. Podsumowując, planowana darowizna części ziemi z gospodarstwa Wnioskodawcy na rzecz syna nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bez względu na to czy syn Wnioskodawcy będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT czy rolnikiem ryczałtowym. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
26
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT darowizny samochodu pożarniczego.
Fragment:
W rozpatrywanym przypadku przedmiotem darowizny będzie samochód strażacki wykorzystywany od chwili zakupu do tej pory wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych OSP 1. związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Po dokonaniu darowizny przedmiot darowizny nadal będzie wykorzystywany przez OSP 2. do wykonywania zadań statutowych. W związku z tym, że przedmiot darowizny nie był w żadnym stopniu wykorzystywany do czynności opodatkowanych OSP 1. nie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego, więc OSP 1. nie będzie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, zaś planowana darowizna samochodu strażackiego nie będzie w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy dostawą towarów i usług. W związku z powyższym OSP 1. stoi na stanowisku, że nie będzie miała obowiązku odprowadzenia do urzędu skarbowego należnego podatku VAT od dokonanej darowizny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
24
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił składając druk SD-Z2, czy też zobowiązany jest do złożenia zeznania SD-3 oraz wpłacenia podatku od otrzymanej darowizny?
Fragment:
(...) darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania od rodziców środków pieniężnych tytułem darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania od rodziców środków pieniężnych tytułem darowizny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 30 marca 2017 r. zawarta została umowa darowizny środków pieniężnych pomiędzy Wnioskodawcą a jego rodzicami. Wartość darowizny wyniosła 200.000 zł i została przelana w dniu 31 marca 2017 r. na konto bankowe żony Wnioskodawcy. Rachunek, na który została przelana darowizna dotyczy prowadzonego przez żonę Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego (żona jest zarejestrowanym rolnikiem dla podatku od towarów i usług). Z tytułu przelewu jednoznacznie wynika czego dotyczy wpłata: „ darowizna na rzecz syna (...) od rodziców (...) ”. W umowie darowizny sporządzonej pisemnie 30 marca 2017 r. dokładnie zostało określone, iż darowizna zostanie przelana na konto bankowe żony Wnioskodawcy, wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego. Wnioskodawca zaznacza, że nie mają z żoną rozdzielności majątkowej i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.