Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wyżej opisana darowizna w całości będzie podlegać zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Wnioskodawczynią a jej siostrą, za zgodą męża siostry Wnioskodawczyni wyrażoną w umowie darowizny. Wartość przedmiotu darowizny znacznie przekroczy kwotę wolną w podatku od spadków i darowizn, określoną w ustawie o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wyżej opisana darowizna w całości będzie podlegać zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zdaniem Wnioskodawczyni, wskazana darowizna dokonana przez siostrę Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni, na podstawie umowy w formie aktu notarialnego, będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni wskazała, że w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn (dalej: podatek), podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
2018
21
lut

Istota:
Jaki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na Wnioskodawczyni w związku z darowizną udziałów w mieszkaniu od córki i zięcia?
Fragment:
Jednocześnie z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni spełniła wszystkie warunki, aby móc skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co więcej w chwili sporządzania aktu notarialnego dotyczącego umowy darowizny oświadczyła, że spełnia wszelkie warunki i przesłanki wskazane w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika także, iż stosując uregulowania zawarte w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn – podatku nie pobrano. Tym samym, mając na uwadze przywołane przepisy i przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że o ile rzeczywiście Wnioskodawczyni spełniła i spełni wszelkie warunki przewidziane w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a całkowita powierzchnia omawianego lokalu (w którym udział został nabyty w drodze darowizny) nie przekracza 110 m 2 , to Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną od zięcia. Tym samym w ocenie Organu na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia udziału w mieszkaniu w drodze darowizny od zięcia. Zwrócić jedynie należy uwagę, że przedmiotem ww. ulgi jest objęte jedynie nabycie substancji mieszkaniowej. Tym samym, jeżeli razem z lokalem został nabyty udział w gruncie (czy też udział w prawie użytkowania), to art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma zastosowania do nabycia tego gruntu.
2018
21
lut

Istota:
Darowizna na rzecz córki.
Fragment:
(...) darowizny. Ze względu na to, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia |w zamian za uczynioną darowiznę. Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy i praw majątkowych. Z opisu zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 11 września 2010 r. zmarł znajomy Wnioskodawczyni.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.
Fragment:
Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Natomiast z treści art. 890 § 1 wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2018
3
lut

Istota:
Czy można przyjąć za podstawę opodatkowania ww. czynności faktyczną kwotę transakcji ustaloną na poziomie symbolicznej złotówki?
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega zatem umowa darowizny, o ile następuje przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy oraz przejęcie to następuje w umowie darowizny. Z treści wniosku wynika, że Wspólnota zamierza nabyć działkę nr ewid. 45/21 obręb 160 na zasadach współwłasności z inną Wspólnotą w drodze darowizny. Wnioskodawca w związku z zawarta umową darowizny przejmie również długi, ciężary bądź zobowiązania darczyńców (członków). Zajmując stanowisko Wnioskodawca stwierdził, że mając na względzie jedynie chęć próby naprawy błędów dewelopera oraz to, że planowane nabycie w rzeczywistości będzie nabyciem „ od siebie dla siebie ”, planowana darowizna nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 45/21 w obrębie 160 nie podlega opodatkowaniu bądź za podstawę opodatkowania powinna być przyjęta faktyczna kwota transakcji ustalona na poziomie symbolicznej złotówki, a nie cena rynkowa nieruchomości. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprost wynika, że umowa darowizny w części związanej z przejęciem długów, ciężarów lub zobowiązań darczyńcy podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Fakt, że celem darowizny udziału w nieruchomości jest chęć naprawy błędów deweloperskich oraz że Wspólnota dokona nabycia od swoich członków pozostaje bez znaczenia w przedmiotowej sprawie.
2018
1
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny środków pieniężnych w dwóch transzach.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny ? Zdaniem Wnioskodawczyni środki pieniężne otrzymane przez nią na podstawie opisanej wyżej Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ocenie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny, powstanie w dacie zawarcia Umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Ad. 1 Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem: darowizny. Ustawa ta nie zawiera własnej definicji darowizny. Należy zatem odwołać się w tym zakresie do rozumienia tego pojęcia wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego, który w art. 888 § 1 reguluje umowę darowizny. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jednocześnie art. 889 stanowi, że nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu; gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.
2018
23
sty

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu wykonania polecenia darczyńcy.
Fragment:
(...) darowizn: czy prawidłowe jest uznanie, że przekazanie tej kwoty przez bank spełnia warunki do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn określone art. 4a ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2) i art. 9 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co równocześnie oznacza brak opodatkowania w podatku dochodowym. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej„ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i polecenia darczyńcy. Aby określić, czy dana osoba podlega temu podatkowi należy zbadać tytuł prawny pod jakim otrzymała ona przysporzenie. Żadne inne okoliczności, tj.
2018
16
sty

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia darowizn od dochodu pracownika przez pracodawcę na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń oraz możliwości odliczenia przedmiotowej darowizny przez pracownika w swoim zeznaniu rocznym
Fragment:
(...) darowizny, jej cel oraz nazwę obdarowanego. Dodatkowo darczyńca powinien gromadzić dowody (np. paski płacowe), z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego. Dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych, nie pozbawia zatem prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny. Mając na uwadze powyższe, darowizna pieniężna, która zostanie przekazana na cele charytatywne za pośrednictwem pracodawcy, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków, nie wyłącza możliwości odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Darowizna pieniężna, którą pracownik będzie przekazywać za pośrednictwem pracodawcy, będzie podlegała odliczeniu od dochodu, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – darowizna będzie przekazana na cele ze sfery zadań publicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Darowizna pieniężna musi być odpowiednio udokumentowana. Kwota darowizny zmniejszająca dochód do opodatkowania nie może przekroczyć 6% dochodu darczyńcy (pracownika) uzyskanego w danym roku podatkowym.
2018
13
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
W świetle powyższych faktów, w rozpatrywanym przypadku dla ustalenia pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasadnicze znaczenie ma ocena prawnych skutków odwołania darowizny i przeniesienia własności nieruchomości na Wnioskodawczynię, tzn. ustalenie czy ww. odwołanie darowizny wywołuje skutki: wstecz (ex tunc) – tj. stosunek prawny pomiędzy stronami umowy darowizny wygasł ze skutkiem wstecznym, tak jakby umowa darowizny w ogóle nie została zawarta, tylko na przyszłość (ex nunc) – tj. darczyńca ponownie nabywa własność, której się uprzednio wyzbył. Prawo odwołania darowizny stwarza dla darczyńcy możność pozbawienia obdarowanego korzyści i odzyskania jej z powrotem przez darczyńcę. Bez odwołania ani jedno, ani drugie nie może nastąpić, ale z drugiej strony samo odwołanie jako jednostronne oświadczenie woli – pochodzące od osoby, która przeniosła własność darowanej nieruchomości i nie jest jej właścicielem – nie przenosi prawa własności na darczyńcę. Nie ma bowiem przepisu, który by z określoną wyżej czynnością jednostronną łączył wprost skutek rzeczowy, choćby nawet odwołania dokonano w formie aktu notarialnego. Skutek odwołania darowizny normuje art. 898 § 2 Kodeksu cywilnego. Treść tego przepisu daje jasny wyraz temu, że przez odwołanie korzyść uzyskana z darowizny staje się, od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie, bezpodstawna i właśnie dlatego rodzi obowiązek zwrotu.
2018
10
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?
Fragment:
Na wstępie Organ zaznacza, iż przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni wyrażoną w uzupełnieniu wniosku – jest kwestia opodatkowania środków uzyskanych z wolnych datków podatkiem od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącym opodatkowania środków uzyskanych z licytacji, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.
2018
4
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.