Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowych otrzymania darowizny opisanej we wniosku
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednakże należy, że na mocy art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do darowizn składników majątku w nim wymienionych, tj. praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem darowizny są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn to nie stosuje się do nich wyłączenia, określnego w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
24
maj

Istota:
Powstanie przychodu w związku z otrzymaniem przedsiębiorstwa w drodze darowizny
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) i w związku z tym Wnioskodawca (oraz Jego bracia) nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nabycia przedsiębiorstwa od taty Wnioskodawcy na podstawie umowy darowizny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że każda darowizna (w której obdarowanym jest osoba fizyczna), bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna składników materialnych stanowiących przedsiębiorstwo, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2017
18
maj

Istota:
Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w darowiźnie przez Spółkę według ich wartości rynkowej, nie wyższej jednak niż ich wartość określona w umowie darowizny?
Fragment:
(...) darowizn. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 22g ust. 15 u.p.d.o.f., w celu prawidłowego określenia limitu, którego nie może przekroczyć suma wartości rynkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określić należy dwie wartości: wartość przedsiębiorstwa, wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, aby prawidłowo określić maksymalną wysokość sumy wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić nie tylko wartość przedsiębiorstwa (wartość rynkowa przedmiotu darowizny, tj. łączna wartość rynkowa składników tworzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c), ale również określoną dla celów podatku od spadków i darowizn wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.), dalej: u.p.s.d., wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów.
2017
18
maj

Istota:
Czy dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez córkę Wnioskodawczyni na rzecz Spółki, w której to Wnioskodawczyni wraz z córką posiadać będą status komandytariuszy, nie będzie skutkować uzyskaniem przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, tj. czy będzie miało w tym przypadku zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.?
Fragment:
Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem, podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony. Z uwagi na fakt, że umowa darowizny jest umową nieodpłatną, zawarcie tej umowy należy kwalifikować jako przypadek otrzymania przez obdarowanego nieodpłatnego świadczenia. Wartość otrzymanej darowizny wyraża się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Dla celów podatku dochodowego, nieodpłatne świadczenie dla osoby, która je otrzymuje skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
maj

Istota:
Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w darowiźnie przez Spółkę według ich wartości rynkowej, nie wyższej jednak niż ich wartość określona w umowie darowizny?
Fragment:
(...) darowizn. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 22g ust. 15 u.p.d.o.f., w celu prawidłowego określenia limitu, którego nie może przekroczyć suma wartości rynkowej nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określić należy dwie wartości: wartość przedsiębiorstwa, wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym, aby prawidłowo określić maksymalną wysokość sumy wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić nie tylko wartość przedsiębiorstwa (wartość rynkowa przedmiotu darowizny, tj. łączna wartość rynkowa składników tworzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c), ale również określoną dla celów podatku od spadków i darowizn wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.), dalej: u.p.s.d., wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów.
2017
18
maj

Istota:
Czy dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez matkę Wnioskodawczyni na rzecz Spółki, w której to Wnioskodawczyni wraz z matką posiadać będą status komandytariuszy, nie będzie skutkować uzyskaniem przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, tj. czy będzie miało w tym przypadku zastosowanie zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.?
Fragment:
Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem, podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony. Z uwagi na fakt, że umowa darowizny jest umową nieodpłatną, zawarcie tej umowy należy kwalifikować jako przypadek otrzymania przez obdarowanego nieodpłatnego świadczenia. Wartość otrzymanej darowizny wyraża się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Dla celów podatku dochodowego, nieodpłatne świadczenie dla osoby, która je otrzymuje skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny znaku towarowego oraz prawa ochronnego do tego znaku
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie przez Nią Znaku Towarowego tytułem Darowizny będzie stanowić inne nieodpłatne świadczenie. Wnioskodawczyni wskazuje, że wprawdzie ustawodawca nie zdefiniował na potrzeby ustaw podatkowych zwrotu „ nieodpłatne świadczenie ”, jednak w opinii Wnioskodawczyni umowa darowizny, jako przynosząca korzyść tylko jednej z jej stron, mieści się w zakresie pojęcia „ nieodpłatne świadczenie ”. Konstrukcja umowy darowizny spełnia bowiem te cechy. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej, jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze. Skoro zatem Darowizna Znaku towarowego stanowi nieopłatne świadczenie w rozumieniu Ustawy PIT, to Wnioskodawczyni osiągnie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z uwagi na przewidziane przez ustawodawcę w art. 21 Ustawy PIT zwolnienia, powyższe nie oznacza jednak automatycznie, że czynność ta spowoduje obowiązek zapłaty podatku.
2017
18
maj

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 7 modułów lokalizacji pojazdów.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że darowizna samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 7 modułów lokalizacji pojazdów jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Powiat będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jednakże z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nabył opisane we wniosku ruchomości na cele realizacji zadań własnych wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym i w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych ruchomości, czynność nieodpłatnego przekazania ww. ruchomości w formie darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione bowiem warunki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania wskazanego we wniosku towaru (ruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów.
2017
18
maj

Istota:
Brak obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu przyjęcia darowizny przez Gminę
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina zamierza przyjąć, od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, w formie darowizny zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr ewid. .... Na działce znajduje się wybudowany w czynie społecznym w latach 60-tych budynek, wykorzystywany na potrzeby OSP ... oraz Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, iż przyjęcie darowizny nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, co oznacza, że przyjęcie darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Innymi słowy ustawa o podatku od towarów i usług nie nakłada na przyjmującego darowiznę obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przyjmowanej darowizny. W konsekwencji powyższego, z tytułu przyjęcia darowizny przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku VAT od tej czynności. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny, iż nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług z tytułu czynności przyjęcia darowizny od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, to jednakże wynika on z innych argumentów niż wskazanych przez tut.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z darowizną prawa do znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie w drodze darowizny znaku towarowego objętego prawem ochronnym, jest wyłączone spod przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie ma zastosowania przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że stosownie do art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 i 615), podatkowi temu podlega nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, m. in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne. W konsekwencji, nabycie darowizny przez spółkę komandytową pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Skoro nabycie znaku towarowego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn to oznacza, że stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można również podzielić stanowiska Wnioskodawcy, iż wartość darowizny będzie przychodem (w stosunku do posiadanych udziałów w Spółce) jedynie tych wspólników, którym nie przysługiwało prawo do Znaku towarowego, a nie będzie przychodem wspólnika (Wnioskodawcy), który przekazał na podstawie umowy darowizny Znak towarowy Spółce. W przedstawionej sytuacji nie ma mowy o "świadczeniu na rzecz samemu sobie”.
2017
18
maj

Istota:
Wnioskodawca, który daruje – nabyty w drodze spadku (po ojcu lub po matce) – udział w budynku mieszkalnym na rzecz innego spadkobiercy, nie utraci z tego powodu prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym bardziej, że z treści wniosku wynika, iż będzie nadal w tym budynku mieszkał przez okres 5 lat od dnia określonego w ust. 2 pkt 5 lit. a) lub lit. b) tego artykułu. Natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca nie utraci prawa do ww. ulgi, po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie.
Fragment:
Oznacza to, że w badanej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Według zapisu art. 16 ust. 2 (...)
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zbycia nabytych w ramach darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie darowizny przez Spółkę Osobową nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Spółka Osobowa nie jest natomiast osobą fizyczną, a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Niemniej należy wskazać, że dla celów podatku od spadków darowizn istotna jest co do zasady wartość rynkowa składników majątku. W związku z tym, należy podkreślić, że zarówno poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak i całe Przedsiębiorstwo będą przedmiotem niezależnej wyceny. Tym samym, różnica pomiędzy wartością rynkową Przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie odpowiadać łącznej wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w części przypadającej na jego udział w zyskach Spółki Osobowej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od ich wartości wynikającej z umowy darowizny, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach umowy darowizny.
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie darowizny przez Spółkę Osobową nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Spółka Osobowa nie jest natomiast osobą fizyczną, a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Niemniej należy wskazać, że dla celów podatku od spadków darowizn istotna jest co do zasady wartość rynkowa składników majątku. W związku z tym, należy podkreślić, że zarówno poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak i całe Przedsiębiorstwo będą przedmiotem niezależnej wyceny. Tym samym, różnica pomiędzy wartością rynkową Przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie odpowiadać łącznej wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w części przypadającej na jego udział w zyskach Spółki Osobowej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od ich wartości wynikającej z umowy darowizny, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zbycia nabytych w ramach darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie darowizny przez Spółkę Osobową nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Spółka Osobowa nie jest natomiast osobą fizyczną, a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Niemniej należy wskazać, że dla celów podatku od spadków darowizn istotna jest co do zasady wartość rynkowa składników majątku. W związku z tym, należy podkreślić, że zarówno poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak i całe Przedsiębiorstwo będą przedmiotem niezależnej wyceny. Tym samym, różnica pomiędzy wartością rynkową Przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie odpowiadać łącznej wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w części przypadającej na jego udział w zyskach Spółki Osobowej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od ich wartości wynikającej z umowy darowizny, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w przypadku zbycia nabytych w ramach darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie darowizny przez Spółkę Osobową nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Spółka Osobowa nie jest natomiast osobą fizyczną, a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Niemniej należy wskazać, że dla celów podatku od spadków darowizn istotna jest co do zasady wartość rynkowa składników majątku. W związku z tym, należy podkreślić, że zarówno poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak i całe Przedsiębiorstwo będą przedmiotem niezależnej wyceny. Tym samym, różnica pomiędzy wartością rynkową Przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie odpowiadać łącznej wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w części przypadającej na jego udział w zyskach Spółki Osobowej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od ich wartości wynikającej z umowy darowizny, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach umowy darowizny.
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie darowizny przez Spółkę Osobową nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Spółka Osobowa nie jest natomiast osobą fizyczną, a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Niemniej należy wskazać, że dla celów podatku od spadków darowizn istotna jest co do zasady wartość rynkowa składników majątku. W związku z tym, należy podkreślić, że zarówno poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak i całe Przedsiębiorstwo będą przedmiotem niezależnej wyceny. Tym samym, różnica pomiędzy wartością rynkową Przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie odpowiadać łącznej wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w części przypadającej na jego udział w zyskach Spółki Osobowej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od ich wartości wynikającej z umowy darowizny, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach umowy darowizny.
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie darowizny przez Spółkę Osobową nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Spółka Osobowa nie jest natomiast osobą fizyczną, a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Niemniej należy wskazać, że dla celów podatku od spadków darowizn istotna jest co do zasady wartość rynkowa składników majątku. W związku z tym, należy podkreślić, że zarówno poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak i całe Przedsiębiorstwo będą przedmiotem niezależnej wyceny. Tym samym, różnica pomiędzy wartością rynkową Przedsiębiorstwa, a wartością rynkową składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, będzie odpowiadać łącznej wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w części przypadającej na jego udział w zyskach Spółki Osobowej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od ich wartości wynikającej z umowy darowizny, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z poźn. zm.), zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, Zainteresowany wskazał, że „ w omawianej sprawie, to organ podatkowy zobowiązany jest do oceny, czy przedstawiony zespół składników majątkowych będących przedmiotem darowizny, stanowi przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT ”. Ponadto, w dalszej części uzupełnienia Zainteresowany podkreślił, że celem jak najpełniejszego przedstawienia opisu zdarzenia przyszłego potwierdza, że zespół składników majątkowych, będących przedmiotem planowanej darowizny, będzie cechował się przymiotami przedstawionymi w treści wezwania, tzn. pełną samodzielnością na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej oraz będzie wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań po dokonaniu jego darowizny. Zatem z uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca oczekuje nie tylko odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku, tj, „ Czy darowizna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług? ”, ale również ustalenia czy przedstawiony zespół składników majątkowych będących przedmiotem darowizny, stanowi przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Odnosząc się do powyższego oraz uwzględniając wcześniejsze ustalenia wskazać należy, że zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność jednego nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy.
2017
18
maj

Istota:
Darowizna znaku towarowego.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z kolei w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Stosownie jednak do art. 3 pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Z powyższego wynika zatem, że nabycie w drodze darowizny m.in. praw do znaków towarowych podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zostało wyłączone spod władztwa ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepisy ww. ustaw nie definiują pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) gdzie zgodnie z art. 888 § 1 przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności darowizny nieruchomości.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z póżn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że darowizna wskazanej w opisie sprawy nieruchomość jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jednakże z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nabył opisaną we wniosku nieruchomość na mocy Decyzji Wojewody i w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu, która – na co wskazują okoliczności sprawy – nie była ulepszona (tu: nie doszło do inwestycji polegającej m.in. na przebudowie, co wyczerpywałoby znamiona wytworzenia towaru, jakim jest darowana nieruchomość – art. 7 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 14a ustawy), wskazana czynność darowizny na rzecz ... nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym ... nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione bowiem warunki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania wskazanego we wniosku towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów.
2017
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek od darowizny?
Fragment:
Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni z uwagi na to, że ma chorą córkę i sama też jest chora zwróciła się o pomoc do ludzi i fundacji. Założyła osobne konto w banku, gdyż ludzie chcieli wpłacać darowizny, a fundacja nie uruchomiła jeszcze subkonta. Darowizny udzieliło kilka osób – ich kwoty wahały się od 30 zł do 2.000 zł. Jedna firma przekazała sprzęt rehabilitacyjny o wartości ok. 2.000 zł. Łączna suma darowizn (bez sprzętu) wyniosła ok. 4.900 zł. Pozostałe darowizny są przekazywane na subkonto w fundacji. Należy zauważyć, że − co do zasady − darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych odbywa się w zależności od jego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa z osobą, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
2017
17
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Spółkę 2 opisanej w stanie faktycznym darowizny nie spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki 2 powstania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano, że darowizny składnika majątkowego w postaci znaku towarowego dokona Spółka Jawna A na rzecz spółki jawnej X (która powstanie) o tożsamym składzie osobowym i udziałach w zyskach jak w Spółce dokonującej darowizny. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że opisana darowizna na rzecz spółki osobowej (tutaj spółki jawnej) nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, powyższy podatek obciąża jedynie darowizny dokonane na rzecz osób fizycznych. Przepisy cyt. ustawy nie przewidują opodatkowania innych podmiotów, w tym spółek osobowych. Żaden przepis wyżej wymienionej ustawy ani jakikolwiek inny przepis prawa nie przewidują również, aby w przypadku dokonania darowizny na rzecz spółki osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn po stronie osób fizycznych będących wspólnikami spółki osobowej, która przyjęła darowiznę. Rację ma więc Wnioskodawca, że dokonanie darowizny przez Spółkę (jawną), której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz Spółki 2 (jawnej), której Wnioskodawca również jest wspólnikiem, nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego.
2017
17
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności otrzymania nieruchomości w drodze darowizny
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności otrzymania nieruchomości w drodze darowizny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zarząd Województwa .... wystąpił z propozycją przekazania tytułem darowizny na rzecz .... Ośrodka Doradztwa Rolniczego ... nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. Uprzednio nieruchomości te stanowiły przedmiot użytkowania wieczystego .ODR .... ODR jest w posiadaniu wszystkich nieruchomości, które miałyby być przedmiotem darowizny. Nieruchomości te były są i będą wykorzystywane dla realizacji celów statutowych ODR. ODR jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu zawarcia umowy darowizny ODR będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wobec faktu, iż darowizna jest czyniona przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz państwowej osoby prawnej celem realizacji jej zadań statutowych brak jest podstaw do naliczania podatku od towarów i usług. Brak jest również obciążenia obdarowanego podatkiem od spadków i darowizn z uwagi na fakt, że ustawa ta obejmuje swym zakresem tylko osoby fizyczne.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie okreolenia wartooci pocz1tkowej otrzymanego w formie darowizny znaku towarowego
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie okreolenia wartooci pocz1tkowej otrzymanego w formie darowizny znaku towarowego. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Wnioskodawca wraz z bratem otrzyma tytu3em darowizny z maj1tku osobistego ojca zarejestrowane w Urzedzie Patentowym prawo ochronne do znaku towarowego. Na skutek darowizny Wnioskodawca stanie sie wspó3w3aocicielem prawa ochronnego do znaku towarowego. Otrzymane prawo ochronne do znaku towarowego bedzie stanowia maj1tek prywatny Wnioskodawcy i jego siostry, niewykorzystywane w ramach dzia3alnooci gospodarczej. Wnioskodawca planuje wnieoa razem z siostr1 (wspólnikiem) tytu3em wk3adu niepienie?nego (aportu) prawa ochronne do zarejestrowanego znaku do spó3ki komandytowej. Prawo ochronne do znaku towarowego bedzie wykorzystywane przez spó3ke komandytow1 do celów prowadzonej przez ni1 pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. Wartooa pocz1tkowa prawa maj1tkowego do znaku wniesionego przez wspólników spó3ki tytu3em wk3adu niepienie?nego do spó3ki komandytowej (nabytego uprzednio przez nich w drodze darowizny) zostanie ustalona na dzien wniesienia aportu do spó3ki komandytowej jednak nie wy?szej ni? wartooci rynkowej. Od tak ustalonej wartooci rynkowej prawa do znaku wspólnicy spó3ki komandytowej zamierzaj1 ustalia odpisy amortyzacyjne, stanowi1ce koszt podatkowy u wspólników stosownie do posiadanych udzia3ów w spó3ce.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodp3atnego przekazania ca3ego przedsiebiorstwa spó3ki cywilnej w formie umowy darowizny
Fragment:
Na podstawie art. 888 § 1 tej ustawy przez umowe darowizny darczynca zobowi1zuje sie do bezp3atnego owiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj1tku. Istotn1 wiec cech1 darowizny jest jej bezp3atny charakter. Oznacza to, ?e druga strona umowy nie zobowi1zuje sie do jakiegokolwiek owiadczenia w zamian za uczynion1 darowizne. Przedmiotem darowizny mog1 bya rzeczy oraz zbywalne prawa maj1tkowe. Umowa darowizny ma charakter umowy jednostronnej i zobowi1zuj1cej, do zawarcia której dochodzi z chwil1 z3o?enia przez darczynce oowiadczenia woli. Jednak, do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak ka?dej innej umowy, niezbedne jest zgodne oowiadczenie woli wyra?one przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi bowiem do skutku z chwil1 z3o?enia oowiadczenia woli przez obdarowanego o przyjeciu darowizny. Nie stanowi1 darowizny przysporzenia w wypadkach, gdy zobowi1zanie do bezp3atnego owiadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego. Z przywo3anych przepisów ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych wynika, ?e zawarcie umowy darowizny podlega przepisom ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych w czeoci dotycz1cej przejecia przez obdarowanego d3ugów i cie?arów albo zobowi1zan darczyncy. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ww. ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych obowi1zek podatkowy, z zastrze?eniem art. 5, ci1?y przy umowie darowizny na obdarowanym.
2017
16
maj

Istota:
Czy darowizna na rzecz spółki kom. nie stanowi przychodu dla wspólnika-darczyńcy
Fragment:
Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy – ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W odniesieniu natomiast do przedmiotu darowizny, jakim będzie przedsiębiorstwo wskazać należy, że zbycie tego typu zespołu składników niematerialnych i materialnych podlega zasadzie swobody umów, która przez przepisy k.c. nie podlega ograniczeniom w związku z faktem, że przeniesienie prawa własności następuje na podstawie umowy darowizny. Reasumując, przeniesienie własności przedsiębiorstwa może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny (jak to będzie miało miejsce w opisywanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym). W odniesieniu do skutków podatkowych czynności darowizny wskazać należy, że Spółka, w której wspólnikiem ma zostać Wnioskodawczyni i do której planuje dokonać darowizny przedsiębiorstwa, jest spółką transparentną podatkowo, co oznacza, że przychody tej spółki opodatkowywane są na poziomie jej wspólników – to wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego od przychodów (dochodów) Spółki.
2017
16
maj

Istota:
Czy obliczając podstawę podatku można potrącić (odjąć od wartości nieruchomości wynoszącej 306.000 zł) zapisane w księdze wieczystej ciężary (hipoteka w wysokości 383.150 zł)?
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Z kolei w myśl art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r., poz. 790, ze zm.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
2017
13
maj

Istota:
Czy w związku z nabyciem tytułem darowizny przedmiotowej nieruchomości obciążonej prawem dożywocia powstanie obowiązek zapłaty podatku?
Fragment:
Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Co do zasady, umowa darowizny, jako jeden ze sposobów nieodpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 833). Jednakże, zgodnie z cytowanym wyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa darowizny podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ale wyłącznie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, tj. w sytuacji, gdy na obdarowanego przechodzą wraz z przedmiotem darowizny wszelkie obowiązki z nim związane, ciążące dotychczas na darczyńcy.
2017
13
maj

Istota:
Brak obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych dopłat, darowizn, składek członkowskich.
Fragment:
Analogiczne skutki podatkowo-prawne nastąpią w przypadku darowizn przekazywanych na cele statutowe Stowarzyszenia. Z okoliczności sprawy wynika, że przekazanie darowizny pieniężnej nie będzie związane w żaden sposób z uzyskaniem świadczenia wzajemnego. Zatem należy stwierdzić, że czynność otrzymania przez Stowarzyszenie darowizny pieniężnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w omawianym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani do świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że otrzymanie darowizn przez Stowarzyszenie nie wiąże się po stronie Wnioskodawcy z żadną czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek ewidencjonowania przedmiotowych darowizn za pomocą kasy rejestrującej. Odnosząc się z kolei do kwestii ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej ewentualnych wpłat członkowskich stwierdzić należy, że należy je podzielić na takie, które są związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia jako struktury określonego podmiotu prawnego oraz takie składki, z którymi wiąże się określone świadczenie wzajemne. Przy ustalaniu charakteru pobranej kwoty znaczenie ma także cel, na który zostanie ona przeznaczona przez Stowarzyszenie.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodów z otrzymania weksla.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 450), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy jak i również prawa majątkowe. Pod pojęciem praw majątkowych, o których mowa w ustawie o podatku i spadków i darowizn ustawodawca rozumie m.in. prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.