Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
3) Czy dokonanie darowizny przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
4) Czy jest konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych będących przedmiotem darowizny?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadkowi darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednakże należy, że na mocy art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do darowizn składników majątku w nim wymienionych, tj. praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem darowizny są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie stosuje się do nich wyłączenia, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż darowizna dokonana przez Wnioskodawcę, której przedmiotem będzie nieodpłatna cesja/przelew wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy na rzecz Fundacji nie stanowi czynności skutkującej powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości. Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne, a nie spółkę kapitałową.
2017
18
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż darowizna dokonana przez Wnioskodawcę, której przedmiotem będzie nieodpłatna cesja/przelew wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy na rzecz Fundacji nie stanowi czynności skutkującej powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości. Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne, a nie spółkę kapitałową.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości na rzecz córki
Fragment:
Działka nr 3 Biorąc pod uwagę fakt, że na wskazaną działkę zachodzi Budynek nr 4, posadowiony na Działce nr 1, a ogrodzenie, znajdujące się na Działce nr 3 stanowi urządzenie budowlane służące Budynkowi nr 4, zachodzącemu w części na Działkę nr 3 wskazać należy, że darowizna Działki nr 3 korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., ponieważ ze zwolnienia tego korzystać będzie darowizna Budynku nr 4, a stosownie do brzmienia art. 29a ust. 8 u.p.t.u. dostawa gruntu dzieli los budynku lub budowli trwale z tym gruntem związanym. Podsumowując powyższe, darowizna Działki nr 2 oraz Działki nr 1 w zakresie darowizny Budynku nr 1, 2 i 3 oraz wiaty magazynowej (włącznie z ogrodzeniem, bramą wjazdową oraz utwardzeniem terenu, jako urządzeniami budowlanymi, służącymi budynkom posadowionym na Działce nr 1) nie będzie stanowić na gruncie u.p.t.u. dostawy towarów, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast darowizna Działki nr 1 w zakresie Budynku nr 4 oraz Działki nr 3 stanowić będzie dostawę towarów na gruncie u.p.t.u., natomiast korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.
2017
14
lut

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jako obdarowany może naliczać i uwzględniać w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych w darowiźnie – których wartość rynkowa przekroczy 3.500 zł netto?
2. Czy obdarowany może wprowadzić do ewidencji środków trwałych i zaliczyć w koszty podatkowe w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania te środki trwałe, których cena rynkowa nie przekroczy 3.500 zł netto? Te składniki majątku również spełniają definicję środków trwałych. Będą to środki trwałe, od których w firmie matki obdarowanego były naliczane odpisy amortyzacyjne (ponieważ cena nabycia przekraczała wówczas 3.500 zł netto) oraz będą to niskocenne środki trwałe, które zostały w firmie matki zamortyzowane w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ze względu na ich cenę zakupu poniżej 3.500 zł netto?
3. Czy na obdarowanym nie ciąży obowiązek wyłączeń w zakresie amortyzacji, które dotyczyły jego matki?
Fragment:
Może więc nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego, wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Z powyższego wynika, że w przypadku przekazania przedsiębiorstwa innemu podmiotowi, przedmiotem tego przekazania są wszelkie składniki majątkowe funkcjonalnie związane z tym przedsiębiorstwem, o ile na podstawie czynności prawnej będącej podstawą przekazania, bądź przepisów szczególnych, nie zostały z niego wyłączone.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności darowizny nieruchomości na rzecz córki
Fragment:
Działka nr 3 Biorąc pod uwagę fakt, że na wskazaną działkę zachodzi Budynek nr 4, posadowiony na Działce nr 1, a ogrodzenie, znajdujące się na Działce nr 3 stanowi urządzenie budowlane służące Budynkowi nr 4, zachodzącemu w części na Działkę nr 3 wskazać należy, że darowizna Działki nr 3 korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., ponieważ ze zwolnienia tego korzystać będzie darowizna Budynku nr 4, a stosownie do brzmienia art. 29a ust. 8 u.p.t.u. dostawa gruntu dzieli los budynku lub budowli trwale z tym gruntem związanym. Podsumowując powyższe, darowizna Działki nr 2 oraz Działki nr 1 w zakresie darowizny Budynku nr 1, 2 i 3 oraz wiaty magazynowej (włącznie z ogrodzeniem, bramą wjazdową oraz utwardzeniem terenu, jako urządzeniami budowlanymi, służącymi Budynkom nr 1, 2, 3 i wiacie magazynowej, posadowionymi na Działce nr 1) nie będzie stanowić na gruncie u.p.t.u. dostawy towarów, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast darowizna Działki nr 1 w zakresie Budynku nr 4 (oraz utwardzenia terenu i ogrodzenia, będącymi urządzeniami budowlanymi, w zakresie w jakim służą Budynkowi nr 4) oraz Działki nr 3 stanowić będzie dostawę towarów na gruncie u.p.t.u., natomiast korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
14
lut

Istota:
Nabycie środków pieniężnych w ratach tytułem darowizny
Fragment:
Przedmiotowa darowizna jest szóstą darowizną pomiędzy Wnioskodawczynią i jej matką w ciągu ostatnich 5 lat. Pierwsza darowizna miała miejsce 5 października 2011 r. i została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Natomiast ojciec Wnioskodawczyni przekazał jej piątą darowiznę w ciągu ostatnich 5 lat. Pierwsza darowizna miała miejsce 5 października 2011 r. i została zgłoszona w urzędzie skarbowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z okresem wykonywania umowy darowizny przez trzy lata Wnioskodawczyni spełnia warunki przewidziane w art. 4a ust. 4 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie ciąży na niej obowiązek składania zgłoszenia do urzędu skarbowego przy każdej następnej transzy wpłaty? Ustawodawca w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnienie od podatku nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych dla członka rodziny (wstępny) uzależnił tylko od udokumentowania otrzymanych środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy. Nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny podlega zwolnieniu od podatku jeżeli zostało zgłoszone do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
2017
14
lut

Istota:
Ma rację Wnioskodawca, że przejęcie lokalu (nowo nabytego) na własność w całości przez żonę nie spowoduje utraty warunków do ulgi, jeśli istotnie zbycie lokalu nabytego w spadku było podyktowane koniecznością zmiany warunków i miejsca zamieszkania.
Fragment:
(...) darowizny w formie aktu notarialnego; nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Mając na uwadze ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem i będą mieszkać, będąc zameldowanymi na pobyt stały w uzyskanej nieruchomości przez 5 lat oraz utrzymają tytuł prawny do nabytego, np. tytułem dziedziczenia budynku – a więc nie dokonają jego zbycia – przez okres 5 lat.
2017
14
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny udziału (ogółu praw i obowiązków) na rzecz Obdarowanego.
Fragment:
Wnioskodawczyni zamierza podarować swój udział w SPJ (tzw. ogół praw i obowiązków) na rzecz innej osoby fizycznej (tj. na rzecz swojego męża), która na dzień otrzymania darowizny będzie wspólnikiem w SPJ (dalej: „ Obdarowany ”). Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika Spółki jawnej miałoby nastąpić na podstawie umowy darowizny. W ramach omawianej czynności Zainteresowana nie uzyska od Obdarowanego, ani od podmiotu trzeciego, żadnego wynagrodzenia/świadczenia w zamian za dokonaną darowiznę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym dokonanie przez Zainteresowaną darowizny udziału (ogółu praw i obowiązków) na rzecz Obdarowanego nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonanie przez Zainteresowaną darowizny ogółu praw i obowiązków na rzecz Obdarowanego nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe stanowisko uzasadnia następująca argumentacja: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT definiuje towary jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, (...)
2017
10
lut

Istota:
Czy przy przyjęciu w formie darowizny przez Gminę zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1865/2, w miejscowości K od Spółki dla ZWG we wsi K, Gmina będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego oraz podatku od darowizny?
Fragment:
Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy zalicza do źródeł dochodów własnych gminy spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. Tym samym darowizna na rzecz gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W świetle regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlegają tylko osoby fizyczne, tak więc gmina z tytułu otrzymania darowizny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.  Ze względu na to, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku od spadków i darowizn powyżej Organ przytoczył tylko tę część stanowiska, która dotyczy podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku, tj. dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in tytułem darowizny.
2017
10
lut

Istota:
Czy darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości otrzymała darowiznę w postaci działki sąsiadującej z innymi działkami przy ul. X, stanowiącą spójność drogową i zapewniającą jednolity ciąg komunikacyjny. Deweloper po zakończonej inwestycji przekazał Wspólnocie Mieszkaniowej w formie darowizny poprzez podpisanie aktu notarialnego 7 listopada 2016 r. ciąg dróg jezdni wokół Wspólnoty Mieszkaniowej. Drogi do momentu podpisania aktu notarialnego były utrzymywane przez Wspólnotę Mieszkaniową. Darowizna jaką otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa, która dotyczy dróg jest niezbędna do właściwego funkcjonowania właścicieli lokali będących członkami wspólnoty poprzez zapewnienie dojazdu i dojścia do mieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 stycznia 2017 r.), mając na uwadze, że darowizna która dotyczy dróg jezdni wokół Wspólnoty Mieszkaniowej będzie służyć wyłącznie do właściwego funkcjonowania właścicieli lokali poprzez zapewnienie dojazdu i dojścia do budynku, to tym samym przychód uzyskany z tytułu darowizny wymienionego urządzenia stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny
Fragment:
U. z 2016, poz. 205 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku, które może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Nie jest przy tym konieczne, aby dokonanie darowizny łączyło się z bezpośrednim transferem darowanego przedmiotu z masy majątkowej darczyńcy do majątku obdarowanego. Transfer ten bowiem może mieć miejsce między masą majątkową osoby trzeciej a obdarowanym. Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy darowizny, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści art. 889 Kodeksu cywilnego.
2017
9
lut

Istota:
Skoro Wnioskodawca otrzymuje w darowiźnie od rodziców środki pieniężne w celu dalszej spłaty rat kredytu i kwoty te rzeczywiście stanowią darowiznę w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, to po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku tj. 9.637 zł od każdego darczyńcy, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
(...) darowizny. Ze względu na to, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości. Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
2017
8
lut

Istota:
Dokonanie darowizny na rzecz Spółki, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego. Skoro bowiem to nie Wnioskodawca jest obdarowanym, to na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie powstaną dla niego skutki podatkowe.
Fragment:
Rozwiązanie spółki cywilnej nie nastąpi przed dokonaniem darowizn. W wyniku analizy przywołanych przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że opisana darowizna na rzecz spółki osobowej nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, powyższy podatek obciąża jedynie darowizny dokonane na rzecz osób fizycznych. Przepisy powyższej ustawy nie przewidują opodatkowania innych podmiotów, w tym spółek osobowych. Żaden przepis wyżej wymienionej ustawy ani jakikolwiek inny przepis prawa nie przewidują również, aby w przypadku dokonania darowizny na rzecz spółki osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn po stronie osób fizycznych będących wspólnikami spółki osobowej, która przyjęła darowiznę. Rację ma więc Wnioskodawca, że dokonanie darowizny na rzecz Spółki, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem nie będzie skutkowało powstaniem dla niego obowiązku podatkowego. Skoro bowiem to nie Wnioskodawca jest obdarowanym, to na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie powstaną dla niego skutki podatkowe. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie określenia, czy prawidłowym będzie określenie wartości składników majątku otrzymanych w drodze darowizny na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Na wstępie zauważyć należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej „ k.c. ”). Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Sutkiem zawarcia umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest uzyskanie przez obdarowanego nieodpłatnego świadczenia. Otrzymanie darowizny kreuje zatem u obdarowanego przychód podatkowy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie określenia przychodu w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę składników majątkowych w drodze umowy darowizny (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
Fragment:
W tym miejscu należy nadmienić, że przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ darowizny ”, aczkolwiek umowa darowizny stanowi umowę nazwaną uregulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 380 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 tej ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przysporzenie w drodze darowizny może przybrać postać pieniędzy, określonych rzeczy należących do darczyńcy lub innych przysługujących mu praw majątkowych. Darczyńcami oraz obdarowanymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jednakże, w świetle przytoczonych regulacji Kodeksu cywilnego, podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli określony podmiot dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian od obdarowanego, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.
2017
31
sty

Istota:
- Czy Wnioskodawca jest podatnikiem uprawnionym do skorzystania z ulgi na tzw. "złe długi" zgodnie z ar.t 89a ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktura była wystawiona przez ojca Wnioskodawcy, a później nastąpiło przekazanie całego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy poprzez darowiznę?
- Czy wobec powyższego zaistniała pełna sukcesja na płaszczyźnie prawa podatkowego?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jest podatnikiem uprawnionym do skorzystania z ulgi na tzw. "złe długi" zgodnie z ar.t 89a ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktura była wystawiona przez ojca Wnioskodawcy, a później nastąpiło przekazanie całego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy poprzez darowiznę? Czy wobec powyższego zaistniała pełna sukcesja na płaszczyźnie prawa podatkowego? Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 89a ustawy VAT Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty podatku i skorzystania z ulgi na tzw. "złe długi" ponieważ 150 dzień od terminu płatności faktury minął w okresie kiedy firma była już kontynuowana przez jego osobę. Fizycznie więc ojciec nie miał nawet możliwości skorzystania z tej ulgi. W wyniku przekazania firmy umową darowizny Wnioskodawca przejął wszystkie zobowiązania podatkowe, wobec kontrahentów i pracowników. Brak możliwości skorzystania z tej ulgi zarówno przez ojca jak i przez Wnioskodawcę byłoby krzywdzące tym bardziej, że takich kontrahentów jest wielu, którzy nie płacą swoich zobowiązań. Wnioskodawca straciłby płynność finansową a to wpłynęłoby bardzo niekorzystnie na dalszą działalność jego firmy. Wnioskodawca uważa że darowizna zapewniła pełną sukcesję praw i obowiązków na płaszczyźnie prawa podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2017
31
sty

Istota:
Wnioskodawczyni, która w drodze umowy darowizny przekaże swojemu synowi nieruchomość, nie utraci z tego tytułu prawa do ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli przez okres 5 lat będzie w tym domu zamieszkiwała, począwszy od okresu określonego w art. 16 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy.
Fragment:
Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1629, ze zm.) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dacie 31 grudnia 2006 r. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem spadku. Stosownie do treści art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych oraz powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części, jak również działki przyzagrodowej, z wyjątkiem m.in. budynków mieszkalnych.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe darowizny składników majątkowych lub przedsiębiorstwa na rzecz spółki komandytowej
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W odniesieniu natomiast do przedmiotu darowizny, jakim będą składniki majątkowe lub przedsiębiorstwo prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadza definicji „ przedsiębiorstwa ” odrębnej od wskazanej w Kodeksie cywilnym.
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości.
Fragment:
Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy darowizna nieruchomości wskazanej we wniosku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług. Mając na względzie powołane przepisy, wskazać należy, że planowana czynność darowizny gruntu co do zasady mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, ze czynność ta jest czynnością cywilnoprawną, która za przedmiot będzie miała – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – towar, i w wyniku której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel. Jak wynika z okoliczności sprawy, przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało w całości ani w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania darowizny w postaci Zespo3u Sk3adników
Fragment:
Zgodnie z planem kontynuowania dzia3alnooci przez me?a, Wnioskodawca przeka?e mu w formie darowizny opisany wy?ej Zespó3 Sk3adników. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 kwestii ustalenia, czy darowizna w postaci Zespo3u Sk3adników bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem VAT. W rozpatrywanej sprawie, przedmiotem darowizny, bedzie zorganizowany zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. DarowiYnie podlega3y bed1 wszystkie sk3adniki przedsiebiorstwa, pomiedzy którymi zachowane zostan1 funkcjonalne zwi1zki umo?liwiaj1ce kontynuowanie okreolonej dzia3alnooci gospodarczej. Tym samym uznaa nale?y, ?e przedmiot transakcji stanowi przedsiebiorstwo w myol art. art. 55 1 k.c.. Zatem, z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powo3ane przepisy prawa nale?y stwierdzia, ?e planowana przez Wnioskodawce darowizna w postaci Zespo3u Sk3adników stanowi przedsiebiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. i zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, bedzie korzysta3a z wy31czenia z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Tym samym, nie bedzie podlega3a opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za prawid3owe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.
2017
27
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny prawa ochronnego na znak towarowy.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, w zwi1zku z dokonaniem przez niego darowizny prawa ochronnego na znak towarowy na rzecz Spó3ki, w której jest on wspólnikiem, nie powstanie po jego stronie jakikolwiek przychód podatkowy, z któregokolwiek ze Yróde3 przychodów, podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokooci wartooci przedmiotu darowizny. Na wstepie zauwa?ya nale?y, ?e ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), dalej zwana „ u.p.d.o.f. ”, nie definiuje pojecia „ darowizna ”, dlatego te? w tym zakresie nale?y odwo3aa sie do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014. 121 j.t.), dalej zwana „ k.c. ”. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. „ przez umowe darowizny darczynca zobowi1zuje sie do bezp3atnego owiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj1tku. ” Podstawow1 cech1 tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodp3atnooa. Przez pojecie „ nieodp3atnooci ” nale?y rozumiea tak1 sytuacje, w której obdarowany, w zamian za otrzyman1 darowizne lub w zwi1zku z jej otrzymaniem, nie jest zobowi1zany do jakichkolwiek owiadczen na rzecz darczyncy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przysz3ooci. Tym samym, skutkiem darowizny jest wy31cznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczynca, w zwi1zku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian, bezp3atny charakter darowizny oznacza, ?e Wnioskodawca nie otrzyma od Spó3ki ?adnego (pienie?nego ani niepienie?nego) owiadczenia wzajemnego.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.