Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro w analizowanej sprawie środki pieniężne zostały przekazane Wnioskodawczyni w formie gotówkowej „z ręki do ręki”, które następnie Wnioskodawczyni sama wpłaciła na swój rachunek bankowy, stwierdzić należy, iż nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Wnioskodawczyni zamierza zgłosić otrzymanie przedmiotowej darowizny do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania celem zwolnienia tej darowizny od podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy darowizna udzielona Wnioskodawczyni przez jej matkę – Panią R., zgłoszona w ustawowym terminie i udokumentowana umową darowizny oraz potwierdzeniem wpłaty kwoty darowizny na rachunek bankowy Wnioskodawczyni przez nią samą, podlegać będzie zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawczyni: W przedstawionym stanie faktycznym osoba obdarowana jest córką darczyńcy i ma zamiar zgłosić nabycie darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Nadto, obdarowana udokumentuje otrzymanie darowizny środków pieniężnych w kwocie 133.000,00 zł dowodem wpłaty tych środków na rachunek płatniczy obdarowanej. W ocenie Wnioskodawczyni, wypełni w ten sposób wszystkie przesłanki zwolnienia darowizn od podatku określone w wyżej wymienionym przepisie ustawy i w konsekwencji, otrzymana darowizna podlegać będzie zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. Przywołując art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wnioskodawczyni wskazała, iż przepis ten nie wymaga od obdarowanego aby udokumentował otrzymanie środków pieniężnych dowodem wpłaty tych środków na jego rachunek płatniczy przez darczyńcę we własnej osobie.
2017
19
lip

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny wydzielonej części działki.
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednakże należy, że na mocy art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do darowizn składników majątku w nim wymienionych, tj. praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem darowizny są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn to nie stosuje się do nich wyłączenia, określnego w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
14
lip

Istota:
Skutki podatkowe odwołania darowizny.
Fragment:
Na skutek dokonanego zwrotu stan majątku darczyńcy – pomniejszony w momencie dokonania darowizny – powraca do stanu sprzed zawarcia umowy przysparzającej na rzecz innego podmiotu (umowy darowizny). W świetle przedstawionych wyjaśnień oraz zacytowanych przepisów prawa uznać należy, że zwrot przez obdarowanych na rzecz Wnioskodawczyni – w związku ze złożeniem oświadczenia o odwołaniu darowizny na skutek rażącej niewdzięczności obdarowanego – działki nr 189/4 powstałej z podziału działki 189/1, która to działka powstała z kolei z podziału działki nr 189, w której udział ½ był przedmiotem darowizny dokonanej przez Wnioskodawczynię, nie skutkuje dla Wnioskodawczyni powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć należy, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z tożsamością przedmiotu darowizny i przedmiotu zwrotu darowizny. Wnioskodawczyni darowała bowiem małżonkom udział ½ w działce 161 i 189, natomiast w wyniku zwrotu darowizny otrzymała powstałą w wyniku dwóch podziałów działkę nr 189/4. Jeżeli jednak opisany we wniosku zwrot działki nr 189/4 miał na celu jedynie przywrócenie stanu majątkowego Wnioskodawczyni sprzed dokonania darowizny, to jest on neutralny podatkowo. Warto jednak zauważyć, że w związku z przeniesieniem własności działki na Wnioskodawczynię nastąpiło nowe nabycie, co spowoduje, że w przypadku jej ewentualnej sprzedaży okres pięcioletni, w którym przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zwrotu.
2017
7
lip

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania i przekazania darowizny.
Fragment:
W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego, dlatego też przekazanie w drodze darowizny nie będzie dla Wnioskodawcy generowało przychodu podatkowego. Tym samym należy stwierdzić, że przekazanie przez Wnioskodawcę w drodze umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego lokalu mieszkalnego na rzecz brata nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż umowa darowizny nie jest odpłatnym zbyciem. Podsumowując, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę darowizny, czynność ta będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z tym – stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie będą miały do niej zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do przekazania przez Wnioskodawcę darowizny na rzecz brata należy wskazać, że zbycie na podstawie umowy darowizny nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizny
Fragment:
Żona brata wyraziła zgodę na dokonanie darowizny, co zostało zapisane w umowie darowizny. Darowane środki pochodzą z majątku wspólnego brata i jego małżonki. Kwota darowizny wynosi 250.000,00 zł. Przelew bankowy został zrealizowany w dniu zawarcia umowy darowizny, to jest 28 kwietnia 2017 r. z rachunku bankowego wspólnego brata z żoną, przy czym nadawcą przelewu jest brat Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od brata, w ramach umowy darowizny gdzie brat jest darczyńca, a żona brata wyraziła zgodę na tę darowiznę, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty, biorąc pod uwagę, że darowizna pochodzi z majątku wspólnego brata i jego żony? Czy też Wnioskodawca powinien otrzymaną kwotę potraktować jako dwie darowizny – od brata i od żony brata i zapłacić – podatek od połowy otrzymanej kwoty? Zdaniem Wnioskodawcy, cała darowizna pieniężna dokonana na podstawie umowy darowizny zawartej miedzy Wnioskodawca i bratem, za zgodą małżonki brata, dokonana przelewem na rachunek bankowy jest objęta zwolnieniem z podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy zachowaniu wymogów opisanych w ustawie.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania i przekazania w formie darowizny składników majątku.
Fragment:
Kubacki, „ Komentarz do art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”, LEX/el. 2015 „ Należy podkreślić, że wyłączenie stosowania u.p.d.o.f. dotyczy przychodów, które podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn. Dla wyłączenia nie ma natomiast znaczenia, czy dany przychód faktycznie został opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn. Istotne jest natomiast objęclie tego przychodu regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Jeżeli zatem przychód danego rodzaju jest zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, to przepisy u.p.d.o.f. nie będą miały do nijego zastosowania - objęcie przychodu zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn oznacza bowiem, że podlega on przepisom o tym podatku. ” Powyższe prowadzi do wniosku, iż do przychodu, uzyskanego przez Stronę na podstawie umowy darowizny, jaka ma zostać zawarta w przyszłości pomiędzy E. a Sebastianem Schubert, nie będą znajdowały zastosowania przepisy u.p.d.o.f. Ad. 2. W związku z dokonaniem wskazanej powyżej darowizny Zainteresowany E. nie uzyska przychodu, albowiem w zamian za przysporzenie na rzecz Strony nie uzyska żadnego świadczenia zwrotnego. Jednocześnie, dokonanie powyższej darowizny nie spowoduje możliwości zaliczenia równowartości przedmiotu darowizny przez Zainteresowanego do kosztów uzyskania przychodów.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny
Fragment:
Czy darowizna, którą darczyńca (w tym wypadku mama Wnioskodawcy) przeznaczyła dla Wnioskodawcy, a przelała na konto brata Wnioskodawcy może zostać objęta zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na niewiedzę mama Wnioskodawcy nie zachowała warunków, uprawniających do zwolnienia od podatku (przelew na konto obdarowanego). Opisując dokonaną przelewem darowiznę wskazała jednak obdarowanych. Przeznaczoną dla Wnioskodawcy jego część Wnioskodawca otrzymał. Wnioskodawca uważa, że w zaistniałej sytuacji można przyjąć, iż dokonana darowizna jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2017
22
cze

Istota:
Uwzględnienie w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej kosztów w związku z przekazaniem przez spółkę należącą do PGK na rzecz innej spółki należącej do PGK Darowizny pieniężnej oraz wpływu powyższej transakcji na wysokość dochodu podatkowego/straty podatkowej Podatkowej Grupy Kapitałowej.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, mogą dokonywać pomiędzy sobą darowizn w formie pieniężnej, tj. spółka należąca do PGK może przekazać darowiznę innej spółce tworzącej PGK. Podstawą dokonania czynności będzie umowa darowizny zawarta w sposób oraz w formie wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. W związku z dokonaniem darowizn pieniężnych obdarowany nie dokona ani nie będzie zobowiązany do dokonania na rzecz darczyńcy żadnego świadczenia ekwiwalentnego/zwrotnego ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Zdaniem Wnioskodawcy, przy określeniu wysokości kosztu uzyskania przychodu po stronie spółki przekazującej darowiznę pieniężną w ramach PGK, należy zastosować wartość nominalną przekazanej darowizny pieniężnej - zastosować wartość pieniężną przekazanej darowizny, gdyż w przypadku darowizn pieniężnych, wartość darowizny ustala się w oparciu o kwotę przekazaną obdarowanemu. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z uwzględnieniem w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej kosztów w związku z przekazaniem przez spółkę należącą do PGK na rzecz innej spółki należącej do PGK darowizny pieniężnej oraz z określeniem wpływu powyższej transakcji na wysokość dochodu podatkowego/straty podatkowej, Podatkowej Grupy Kapitałowej.
2017
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego, na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli złoży do urzędu skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego, na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli złoży do urzędu skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy darowizna, której przedmiotem jest zwolnienie z długu wynikającego z umów pożyczek, nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn po stronie nabywcy. W ocenie Wnioskodawcy, będzie on korzystał ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, gdyż zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, uzyska, przez zawarcie umowy o zwolnienie z długu będącej darowizną, przysporzenie od swojego ojca, a jednocześnie dopełni obowiązku terminowego zgłoszenia tej umowy do urzędu skarbowego. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż do opisanego wyżej zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż przedmiotem darowizny nie są środki pieniężne a substrat pieniądza polegający na umorzeniu zobowiązania wynikającego z umów pożyczek.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny na rzecz córki działki zabudowanej domem mieszkalnym.
Fragment:
Wnioskodawca ani w zakresie budowy domu, ani przy dokonywaniu darowizny nieruchomości nie działa jako podatnik VAT. Majątek mający być przedmiotem darowizny nie był nigdy wykorzystywany do celów zarobkowych, ani incydentalnie, ani tym bardziej w sposób zorganizowany i ciągły. Majątek został nabyty i faktycznie był wykorzystany na potrzeby własne Wnioskodawcy i jego małżonki. Z tej części nieruchomości, która ma być przedmiotem umowy darowizny Wnioskodawca nie czerpał dochodów. Nie zaistniały zatem przesłanki do objęcia czynności darowizny opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Okoliczność, iż przez działkę A/1 przebiega droga dojazdowa do działki A/2, nie wpływa na ocenę opodatkowania umowy darowizny podatkiem od towarów i usług. Droga dojazdowa biegnąca przez działkę A/1 stanowi bowiem drogę służebną, zapewniającą działce A/2 dostęp do drogi publicznej i również po dokonaniu darowizny Wnioskodawca będzie z niej korzystał w zakresie takim jak dotychczas. Reasumując, darowizna działki A/1 wraz z wybudowanym na niej budynkiem, dokonana przez Wnioskodawcę i jego małżonkę na rzecz córki, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje (...)
2017
9
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.