Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności.

Fragment:

Zgodnie z powyższym uregulowaniem w sytuacji nabycia w darowiźnie przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą, czynnikiem decydującym o podleganiu ustawie o podatku od spadków i darowizn jest posiadanie przez obdarowanego obywatelstwa polskiego lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili dokonania darowizny. Zatem obdarowany, który w chwili dokonania darowizny był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn od nabytej własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od nabytej własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy – obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

2018
13
gru

Istota:

Ustalenie czy darowizna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Miasto zamierza przekazać w drodze darowizny prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr Y na rzecz Domu Kultury. Nieruchomość będąca przedmiotem zamierzonej darowizny jest własnością Województwa. Gmina Miejska nabyła prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr Y o powierzchni 0,1414 ha oraz prawo własności znajdującego się na gruncie budynku byłego kina umową notarialną z dnia 29 września 2009 r. Zgodnie z treścią aktu notarialnego nabycie tych praw nie było opodatkowane podatkiem VAT. W chwili obecnej w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „ Rewitalizacja Domu Kultury i kina na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne ” budynek kina został rozebrany. Na działce tej aktualnie znajduje się część budynku Domu Kultury stanowiącego jego własność i nie będącego przedmiotem darowizny. Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2018
12
gru

Istota:

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, że zamierzona przez Wnioskodawcę sprzedaż udziałów w nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie stanowić źródło przychodu w części otrzymanego udziału w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości, która będzie mieć miejsce w 2019 r. W konsekwencji, przychód z tego tytułu będzie podlegać opodatkowaniu i Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów w tej nieruchomości. Natomiast udział w nieruchomości który został nabyty w drodze darowizny od matki w 2000 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu gdyż zostanie dokonana po upływie pięcioletniego okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W roku 2008 Wnioskodawca i dwie jego siostry otrzymali w formie darowizny od ich matki nieruchomość i są obecnie współwłaścicielami tej nieruchomości w równej części (po 1/3). W roku 2019 jeden ze współwłaścicieli zniesie swoją współwłasność i przeniesie swój udział na Wnioskodawcę, bez żadnych spłat czy dopłat. Po czym cała ta nieruchomość zostanie sprzedana. Pismem z dnia 15 listopada 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.549.2018.1.MM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne w terminie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy będzie obowiązywał podatek od dochodu ze sprzedaży tej nieruchomości przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności, czy nie, bo okres od nabycia będzie wciąż liczony od daty darowizny od matki? Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy nie będzie obowiązywał. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
9
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w drodze darowizny

Fragment:

(...) darowizn, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Od dnia 1 stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r. rozwiązania w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych w spadku lub darowiźnie, modyfikuje następnie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1291). W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny, ustawa przewiduje kontynuację przez obdarowanego amortyzacji na zasadach przyjętych przez darczyńcę. Z informacji przedstawionych w opisie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług hotelowych.

2018
7
gru

Istota:

Skutki podatkowe przekazania środków pieniężnych.

Fragment:

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie czynności, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne. Nabycie majątku tytułem darowizny jest jedną z tych czynności, które ustawodawca objął zakresem przedmiotowym ustawy. Skoro jednak – jak wskazał Wnioskodawca – w istocie nie doszło do zawarcia umowy darowizny, a jedynie do czynności przekazania środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy (ze środków tych nie korzystał i zwrócił je niezwłocznie po odnalezieniu wujka), która to czynność została dokonana w warunkach wykluczających świadome albo swobodne podjęcie decyzji w rozumieniu art. 82 Kodeksu cywilnego, należy uznać, że przekazanie środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Opisana we wniosku czynność nie mieści się bowiem w katalogu określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zatem z tego tytułu na gruncie podatku od spadków i darowizn nie powstaną po stronie Wnioskodawcy jakiekolwiek obowiązki podatkowe w podatku od spadków i darowizn, w tym również obowiązek zawiadomienia organu podatkowego czy złożenia zeznania. Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

2018
7
gru

Istota:

Skutki podatkowe nabycia w drodze darowizny od córki i zięcia wierzytelności.

Fragment:

Jak wynika z powyższych przepisów, umowa cesji może przyjąć formę darowizny, jeżeli posiada cechy darowizny, tzn. oświadczenie darczyńcy (darczyńców) o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny oraz cesja dokonywana jest bezpłatnie, tzn. kosztem majątku cedenta (darczyńcy), a cesjonariusz (obdarowany) nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za dokonaną cesję. Mając zatem na uwadze, że wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią jedyne przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, to nabycie wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jedynie wówczas gdy przyjmie formę darowizny. Wobec tego, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że jeżeli istotnie nieodpłatna cesja wierzytelności na rzecz Wnioskodawczyni przybrała formę umowy darowizny, to podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W przypadku (...)

2018
15
lis

Istota:

Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego w drodze darowizny.

Fragment:

W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny, ustawa przewiduje kontynuację przez obdarowanego amortyzacji na zasadach przyjętych przez darczyńcę. Stosownie do art. 23 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15. A zatem - zgodnie z treścią przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w dacie wydania niniejszej interpretacji - odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny, która korzystała ze zwolnienia od podatków od spadków i darowizn, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - chyba że odpisów takich od ww. środków trwałych dokonywał wcześniej darczyńca. Z uwagi jednak na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, omówione wyżej nowe rozwiązania prawne nie znajdują zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania przed dniem 1 stycznia 2018 r.

2018
4
lis

Istota:

Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

Fragment:

Opierając się na art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wskazać należy, że podstawę opodatkowania od spadków i darowizn stanowi czysta wartość. Oznacza to, że długi i ciężary pomniejszają wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Ustawodawca nie podaje definicji długów i ciężarów, jednakże rozszerza to pojęcie w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przykładowo wyliczając przypadki, które stanowią długi i ciężary. Oznacza to, że długi i ciężary w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią katalog otwarty. Pojęcie „ długów ” w rozumieniu art. 7 podatku od spadków i darowizn, obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem darowizny. Równowartość tych roszczeń podlega potrąceniu od wartości przedmiotu darowizny. „ Ciężarem ” natomiast, według ww. ustawy, jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego rynkową wartość. Ciężarem darowizny będą te obciążenia rzeczy, które już istniały na moment dokonania darowizny, np. hipoteka. Odliczenie długów i ciężarów jest wyrazem istoty podatku od spadków i darowizn, polegającej na opodatkowaniu przyrostu czystej wartości majątku podatnika.

2018
1
lis

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej we wspólności majątkowej i w części w drodze darowizny od męża.

Fragment:

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz kosztami uzyskania tego przychodu (art. 22 ust. 6d tej ustawy). Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

2018
28
paź

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania od dochodu darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszeń, zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a?

Fragment:

Tak więc świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian za dokonaną darowiznę ani w chwili jej dokonywania ani też w przyszłości. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika zatem, że świadczenie pieniężne w formie tzw. „ darowizny ”, które Wnioskodawca przekazał na rzecz wskazanych Organizacji Pożytku Publicznego stanowią wydatki, jakie ponosi Wnioskodawca na co dzień, a związane z leczeniem i rehabilitacją dziecka. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przy czym nieodpłatność świadczenia darczyńcy stwierdzona musi być zarówno subiektywnie jak i obiektywnie, tj. niezależnie od uzyskania jakiejkolwiek korzyści lub ekwiwalentu od obdarowanego. Czyniąc darowiznę darczyńca realizuje zamiar przysporzenia obdarowanemu korzyści kosztem własnego majątku. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.