Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W świetle powyższych faktów, w rozpatrywanym przypadku dla ustalenia pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasadnicze znaczenie ma ocena prawnych skutków odwołania darowizny i przeniesienia własności nieruchomości na Wnioskodawcę, tzn. ustalenie czy ww. odwołanie darowizny wywołuje skutki: wstecz (ex tunc) – tj. stosunek prawny pomiędzy stronami umowy darowizny wygasł ze skutkiem wstecznym, tak jakby umowa darowizny w ogóle nie została zawarta, tylko na przyszłość (ex nunc) – tj. darczyńca ponownie nabywa własność, której się uprzednio wyzbył. Prawo odwołania darowizny stwarza dla darczyńcy możność pozbawienia obdarowanego korzyści i odzyskania jej z powrotem przez darczyńcę. Bez odwołania ani jedno, ani drugie nie może nastąpić, ale z drugiej strony samo odwołanie jako jednostronne oświadczenie woli – pochodzące od osoby, która przeniosła własność darowanej nieruchomości i nie jest jej właścicielem – nie przenosi prawa własności na darczyńcę. Nie ma bowiem przepisu, który by z określoną wyżej czynnością jednostronną łączył wprost skutek rzeczowy, choćby nawet odwołania dokonano w formie aktu notarialnego. Skutek odwołania darowizny normuje art. 898 § 2 Kodeksu cywilnego. Treść tego przepisu daje jasny wyraz temu, że przez odwołanie korzyść uzyskana z darowizny staje się, od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie, bezpodstawna i właśnie dlatego rodzi obowiązek zwrotu.

2018
4
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

Fragment:

Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wypłaty darowizny w formie polecenia przelewu na osobisty rachunek bankowy w miesięcznych ratach na początku każdego miesiąca począwszy od daty zawarcia planowanej umowy darowizny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy uzyskana przez Wnioskodawczynię darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do składania do właściwego urzędu skarbowego zgłoszeń, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla poszczególnych wypłacanych transz darowizny? Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskana przez nią darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: Ustawy). Równocześnie, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do składania do właściwego urzędu skarbowego zgłoszeń, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy, z tytułu zawarcia umowy darowizny jak również zgłoszeń dla poszczególnych wypłacanych transz darowizny. W uzasadnieniu stanowiska własnego Wnioskodawczyni odwołała się do treści właściwych przepisów Ustawy.

2018
4
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

Fragment:

Wnioskodawca będzie otrzymywał wypłaty darowizny w formie polecenia przelewu na osobisty rachunek bankowy w miesięcznych ratach na początku każdego miesiąca począwszy od daty zawarcia planowanej umowy darowizny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy uzyskana przez Wnioskodawcę darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania do właściwego urzędu skarbowego zgłoszeń, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dla poszczególnych wypłacanych transz darowizny? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez niego darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: Ustawy). Równocześnie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania do właściwego urzędu skarbowego zgłoszeń, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy, z tytułu zawarcia umowy darowizny jak również zgłoszeń dla poszczególnych wypłacanych transz darowizny. W uzasadnieniu stanowiska własnego Wnioskodawca odwołał się do treści właściwych przepisów Ustawy.

2018
23
cze

Istota:

Czy w związku z zamiarem zbycia wydzielonej części nieruchomości w postaci działki, Wnioskodawca nadal spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Na wstępie należy zaznaczyć, że ponieważ opisane we wniosku nabycie tytułem darowizny, co do którego Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, miało miejsce w 2015 r., w niniejszej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Jak stanowi art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

2018
20
cze

Istota:

Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz Fundacji.

Fragment:

Składając zeznanie PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy 2017, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. art. 26 ust. l pkt 9 lit. a, Wnioskodawca dokonał odliczenia od dochodu z tytułu dokonanej darowizny na rzecz wspomnianej fundacji w ramach limitu 6% dochodu. Wnioskodawca podkreśla, że ponosząc wydatek z tytułu darowizny na rzecz fundacji dokonał wpłaty ze wskazaniem na swoje dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji darowizny, wobec czego należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna polega zatem na bezpłatnym, nie ekwiwalentnym świadczeniu darczyńcy kosztem jego majątku i nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek dobra albo innego świadczenia w związku z przekazaną kwotą pieniędzy. Bezpłatność świadczenia oznacza, że nie może ono mieć odpowiednika w świadczeniu drugiej strony umowy, albowiem umowa darowizny jest umową jednostronnie zobowiązującą, a podstawę świadczenia stanowi causa donandi, czyli chęć dokonania przysporzenia majątkowego. Nie ma znaczenia dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny konkretny, zindywidualizowany motyw dokonanego nieodpłatnie przysporzenia.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

Fragment:

Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że może skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ”. Reasumując umowa darowizny przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 u.p.s.d. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.

2018
6
cze

Istota:

Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża?

Fragment:

Niemniej jednak, z racji na fakt, iż jednocześnie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z ww. przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, jak i sam przelew środków pieniężnych będzie darowizną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza: przez Wnioskodawcę zostanie złożone zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego w terminie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez darowizny, darowizna zostanie dokonana z rachunku bankowego, a dowód jej otrzymania zostanie dołączony do zgłoszenia SD-Z2, zostanie zawarta pisemna umowa darowizny między Wnioskodawcą a córką, tym samym, przedmiotowa darowizna w całości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy bez znaczenia na opodatkowanie darowizny pozostanie fakt, iż darowizna środków pieniężnych zostanie dokonana z rachunku wspólnego córki i jej męża, ze względu na fakt, iż to jedynie córka Wnioskodawcy będzie stroną umowy darowizny zawartej z Wnioskodawcą, który należy do tzw. grupy zerowej podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ocenie Wnioskodawcy, należy także pamiętać, iż zgoda męża córki na dokonanie przelewu z rachunku wspólnego małżonków, wywołuje jedynie skutki na gruncie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

2018
25
maj

Istota:

Skoro przychodem spółki otrzymującej darowiznę niepieniężną, w postaci wierzytelności własnej, jest wartość rynkowa przedmiotowej darowizny, zaś kosztem uzyskania przychodu u darczyńcy jest wysokość kosztów rzeczywiście poniesionych, to nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, iż „Czynność dokonania darowizny Wierzytelności Własnej przez spółkę wchodzącą w skład PGK na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK (dokonanej w ramach PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) będzie transakcją neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych - tj. nie wpłynie ona efektywnie na wysokość zobowiązania podatkowego (dochodu podatkowego) straty podatkowej PGK”.

Fragment:

W myśl zaś normy art. 16 ust. 1 pkt 14 UPDOP, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem m.in. darowizn dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Wnioskując a contrario z ww. regulacji, nie ulega wątpliwości, że darowizna, w tym darowizna Wierzytelności Własnej, dokonana pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową może stanowić koszt uzyskania przychodów. Koszt ww. darowizny wpłynie zatem na dochód/stratę podatkową spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową, która przekazała darowiznę. Natomiast dochód/strata podatkowa spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową, zgodnie z normą art. 7a UPDOP, stanowi składowy element dochodu/straty PGK. A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK powinien zostać uwzględniony koszt uzyskania przychodów w związku z dokonaniem darowizny Wierzytelności Własnej przez spółkę wchodzącą w skład PGK na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK (w okresie istnienia PGK). Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż to PGK (a nie spółka wchodzącą w skład PGK otrzymująca darowiznę lub spółka wchodząca w skład PGK przekazująca darowiznę) będzie (...)

2018
18
maj

Istota:

Czy wydatkowanie przez żonę Wnioskodawcy, przychodu osiągniętego ze zbycia prawa własności nieruchomości stanowiących własny majątek osobisty żony Wnioskodawcy, na nadpłatę (spłatę) w całości lub w części (w zależności od stanu zadłużenia, na dzień spłaty) kredytu hipotecznego (w tym bieżących rat wraz z odsetkami), zaciągniętego w 2009 roku przez Wnioskodawcę i jego żonę, przeznaczonego na zakup prawa własności nieruchomości należącego do Wnioskodawcy i jego żony spowoduje powstanie po stronic Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie należy stosować prawną definicję tego pojęcia unormowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Treść tego świadczenia określa umowa darowizny. W związku z tym, że darowizna ma charakter umowny, istotnym jej elementem jest także przyjęcie darowizny przez obdarowaną osobę. Darowizna jest świadczeniem na rzecz obdarowanego pod tytułem darmym i dobrowolnym; nie wynika ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego, ani też z ustawy. Przy czym, nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia, m.in. w przypadku, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli świadczenie dokonane jest na podstawie innego tytułu niż umowa darowizny – nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Decydujące znaczenie dla dokonania tej oceny prawnopodatkowej ma zatem treść umowy wiążącej strony. Z kolei w myśl postanowień art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego, kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

2018
17
maj

Istota:

Czy otrzymane pieniądze Wnioskodawczyni ma zgłosić do Urzędu Skarbowego i odprowadzić od tej darowizny podatek?

Fragment:

Dz.U. z 2018 r. poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że – oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują zatem szczególną formę dla umowy darowizny, umowa taka – pod rygorem nieważności powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.