Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Darowizna prawa majątkowego w postaci wierzytelności celem zwolnienia z długu
Fragment:
Na wstępie Organ zaznacza, iż wniosek jest procedowany wyłącznie w podatku od spadków i darowizn, zgodnie z wolą Wnioskodawcy wyrażoną w uzupełnieniu wniosku. Niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku od spadków i darowizn w przedmiocie opodatkowania darowizny wierzytelności w celu zwolnienia z długu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2017
16
lis

Istota:
Czy darowizna dokonana przez syna na rzecz matki (Wnioskodawczyni) z rachunku synowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i pieniądze, które zostały przekazane z konta synowej, wcześniej zostały przelane z rachunku wspólnego małżonków (na wspólny rachunek wpływały pieniądze wypracowane przez jej męża – syna Wnioskodawczyni)?
Fragment:
(...) darowizna była od syna na rzecz matki, a ze względów osobistych syn zrealizował ją w taki sposób. Powyższa darowizna jest zwolniona od podatku na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.
2017
16
lis

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od całości otrzymanej darowizny w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku?
Fragment:
(...) darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 września 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Siostra Wnioskodawczyni, która pozostaje w związku małżeńskim (z obowiązującą małżonków wspólnością majątkową małżeńską), zamierza przekazać Wnioskodawczyni darowiznę pieniężną. Kwota darowizny będzie wyższa od kwoty wolnej od podatku. Wnioskodawczyni jest wdową. Darowizna nastąpi z majątku wspólnego siostry i jej męża. Odbędzie się na podstawie umowy darowizny zawartej między Wnioskodawczynią i jej siostrą, a darczyńca (siostra Wnioskodawczyni) złoży oświadczenie woli w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 890 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umowa darowizny zostanie zawarta przez siostrę Wnioskodawczyni i Wnioskodawczynię za zgodą małżonka siostry Wnioskodawczyni wyrażoną w odpowiedniej formie, a w przypadku braku takiej uprzedniej zgody zostanie ona później potwierdzona w odpowiedniej formie przez małżonka siostry Wnioskodawczyni.
2017
4
lis

Istota:
Jeśli Obdarowana (córka) otrzyma od wspólnika, będącego jednocześnie jej ojcem, prawa i obowiązki w spółce jawnej w drodze darowizny (nieodpłatnie, a po stronie darującego nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie majątkowe z tego tytułu), które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm. ), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Stosownie do zapisu art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.
2017
1
lis

Istota:
Jeśli Obdarowana (córka) otrzyma od wspólnika, będącego jednocześnie jej ojcem, prawa i obowiązki w spółce jawnej w drodze darowizny (nieodpłatnie, a po stronie darującego nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie majątkowe z tego tytułu), które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 833, z późn. zm. ), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że co do zasady, darowizna dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Stosownie do zapisu art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.
2017
1
lis

Istota:
W zakresie uznania darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej na rzecz córki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
W rezultacie dokonania darowizny wartość udziałów w Spółce nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Obdarowana nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy - Wnioskodawcy. Wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki nastąpi bez żadnych spłat na jego rzecz, tj. bez zwrotu wkładu i przypadającej na nich równowartości majątku wspólnego. Wykonanie powyższej darowizny nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki, na mocy której zmieniony zostanie wyłącznie skład osobowy wspólników. Strony są polskimi rezydentami podatkowymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku dokonaniem na rzecz Obdarowanej darowizny w postaci ogółu praw i obowiązków w Spółce u którejś ze Stron powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa darowizna nie jest objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przyjmuje się, że przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy, jak również prawa majątkowe. Udział w spółce osobowej, do której należy m.in. spółka jawna, określany jest jako ogół praw i obowiązków wspólnika.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie skutków zawarcia umowy darowizny
Fragment:
(...) Darowizny. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt lit. d) ustawy o PCC, umowa darowizny (w tym więc Umowa Darowizny) podlega opodatkowaniu podatkiem PCC tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Jednocześnie, co do zasady obowiązek podatkowy w podatku PCC powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy o PCC) i w zakresie umowy darowizny – ciąży na obdarowanym (art. 4 pkt 3) ustawy o podatku od spadków i darowizn). Podstawą opodatkowania przy umowie darowizny jest wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego (art. 6 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ww. obowiązek w podatku PCC powstanie po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca przejmie długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy (Ojca Wnioskodawcy) i tylko w takiej części. Natomiast, jeśli na skutek zawarcia Umowy Darowizny Wnioskodawca (obdarowany) nie przejmie długów i ciężarów albo zobowiązań Ojca Wnioskodawcy (darczyńcy), wówczas Umowa Darowizny w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie skutków zawarcia umowy darowizny
Fragment:
(...) Darowizny. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt lit. d) ustawy o PCC, umowa darowizny (w tym więc Umowa Darowizny) podlega opodatkowaniu podatkiem PCC tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Jednocześnie, co do zasady obowiązek podatkowy w podatku PCC powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy o PCC) i w zakresie umowy darowizny – ciąży na obdarowanym (art. 4 pkt 3) ustawy o podatku od spadków i darowizn). Podstawą opodatkowania przy umowie darowizny jest wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego (art. 6 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku od spadków i darowizn). Ww. obowiązek w podatku PCC powstanie po stronie Wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca przejmie długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy (Ojca Wnioskodawcy) i tylko w takiej części. Natomiast, jeśli na skutek zawarcia Umowy Darowizny Wnioskodawca (obdarowany) nie przejmie długów i ciężarów albo zobowiązań Ojca Wnioskodawcy (darczyńcy), wówczas Umowa Darowizny w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
17
paź

Istota:
Skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ darowizna ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
2017
5
paź

Istota:
Czy fakt, iż przy przekazywaniu pieniędzy między Darczyńcami a Wnioskodawcą występują pewnego rodzaju pośrednicy (Organizator zbiórki), skutkuje koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn między Wnioskodawcą a Organizatorem zbiórki?
Fragment:
Kwota ta nie stanowi bowiem darowizny przekazywanej ze środków własnych Organizatora na rzecz Wnioskodawcy, ale są to darowizny przekazywane od poszczególnych Darczyńców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.
2017
27
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.