Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku przekazania przez córkę na rzecz jej rodziców, zainteresowanych w niniejszej sprawie, darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
(...) darowizn z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zainteresowani stoją na stanowisku, że w przypadku przekazania im przez córkę darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn w przypadku spełnienia przez nich warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) (tj. dokonania stosownego zgłoszenia oraz udokumentowania otrzymania tychże środków na wspólny rachunek bankowy), także w sytuacji, kiedy wskazane środki pieniężne będą pochodziły z wcześniejszej darowizny dokonanej z majątku wspólnego ich córki i zięcia na rzecz majątku osobistego córki, zwolnionej z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowisko Zainteresowanych oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego: W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.
2016
3
gru

Istota:
Czy w przypadku przekazania przez syna na rzecz jej rodziców, zainteresowanych w niniejszej sprawie, darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od darowizn w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Fragment:
(...) darowizn z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zainteresowani stoją na stanowisku, że w przypadku przekazania im przez syna darowizny w postaci środków pieniężnych, będzie ona zwolniona z (obowiązku uiszczenia) podatku od darowizn w przypadku spełnienia przez nich warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) (tj. dokonania stosownego zgłoszenia oraz udokumentowania otrzymania tychże środków na wspólny rachunek bankowy), także w sytuacji, kiedy wskazane środki pieniężne będą pochodziły z wcześniejszej darowizny dokonanej z majątku wspólnego ich syna i synowej na rzecz majątku osobistego syna, zwolnionej z (obowiązku uiszczenia) podatku od darowizn z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowisko Zainteresowanych oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego: W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytułu dokonania darowizny Znaku Towarowego oraz Technologii na rzecz spółki komandytowej (pytanie nr 1)
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Ponadto, stosownie do art. 3 pkt 2 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Jak wynika z ww. postanowień, przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje się wyłącznie do darowizn dokonanych na rzecz osób fizycznych i których przedmiotem nie są prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej. Darowizny dokonane na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, tj. np. spółek osobowych nie podlegają temu podatkowi a zatem darowizny te powinny być rozpatrywane pod kątem przepisów ustaw o podatkach dochodowych właściwych dla danej spółki.
2016
2
gru

Istota:
Darowizna zabudowanej działki
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni, która nie wykorzystywała tej nieruchomości (działki zabudowanej nr 192) do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie mogła być uznana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej darowizny na rzecz spółki. Na gruncie przepisów ustawy o VAT, transakcji darowizny działki zabudowanej nr 192 dokona wyłącznie mąż Wnioskodawczyni, a nie Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług dokonującego darowizny nieruchomości w postaci działki zabudowanej nr 192, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jej męża (innego podatnika), zatem w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawczynię. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż dokonanie darowizny działki zabudowanej nr 192 nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. W tej sytuacji odpowiedź na alternatywnie zadane pytanie nr 2 dotyczące zwolnienia darowizny nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
2
gru

Istota:
Darowizna zabudowanej działki
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni, która nie wykorzystywała tej nieruchomości (działki zabudowanej nr 161/46) do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie mogła być uznana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej darowizny na rzecz spółki. Na gruncie przepisów ustawy o VAT, transakcji darowizny działki zabudowanej nr 161/46 dokona wyłącznie mąż Wnioskodawczyni, a nie Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług dokonującego darowizny nieruchomości w postaci działki zabudowanej nr 161/46, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jej męża (innego podatnika), zatem w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawczynię. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż dokonanie darowizny działki zabudowanej nr 161/46 nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. W tej sytuacji odpowiedź na alternatywnie zadane pytanie nr 2 dotyczące zwolnienia darowizny nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
2
gru

Istota:
Darowizna zabudowanej działki
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni, która nie wykorzystywała tej nieruchomości (działki zabudowanej nr 161/54) do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie mogła być uznana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej darowizny na rzecz spółki. Na gruncie przepisów ustawy o VAT, transakcji darowizny działki zabudowanej nr 161/54 dokona wyłącznie mąż Wnioskodawczyni, a nie Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług dokonującego darowizny nieruchomości w postaci działki zabudowanej nr 161/54, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jej męża (innego podatnika), zatem w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawczynię. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż dokonanie darowizny działki zabudowanej nr 161/54 nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. W tej sytuacji odpowiedź na alternatywnie zadane pytanie nr 2 dotyczące zwolnienia darowizny nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
2
gru

Istota:
Darowizna zabudowanej działki
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni, która nie wykorzystywała tej nieruchomości (działki zabudowanej nr 160/12) do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie mogła być uznana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej darowizny na rzecz spółki. Na gruncie przepisów ustawy o VAT, transakcji darowizny działki zabudowanej nr 160/12 dokona wyłącznie mąż Wnioskodawczyni, a nie Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług dokonującego darowizny nieruchomości w postaci działki zabudowanej nr 160/12, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jej męża (innego podatnika), zatem w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawczynię. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż dokonanie darowizny działki zabudowanej nr 160/12 nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. W tej sytuacji odpowiedź na alternatywnie zadane pytanie nr 2 dotyczące zwolnienia darowizny nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
2
gru

Istota:
Darowizna niezabudowanej działki
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni, która nie wykorzystywała tej nieruchomości (niezabudowanej działki nr 160/9) do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie mogła być uznana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej darowizny na rzecz spółki. Na gruncie przepisów ustawy o VAT, transakcji darowizny niezabudowanej działki nr 160/9 dokona wyłącznie mąż Wnioskodawczyni, a nie Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług dokonującego darowizny nieruchomości w postaci niezabudowanej działki nr 160/9, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jej męża (innego podatnika), zatem w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawczynię. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż dokonanie darowizny niezabudowanej działki nr 160/9 nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
2
gru

Istota:
Darowizna niezabudowanej działki
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni, która nie wykorzystywała tej nieruchomości (niezabudowanej działki nr 161/55) do prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, nie będzie mogła być uznana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu tej darowizny na rzecz spółki. Na gruncie przepisów ustawy o VAT, transakcji darowizny niezabudowanej działki nr 161/55 dokona wyłącznie mąż Wnioskodawczyni, a nie Wnioskodawczyni. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług dokonującego darowizny nieruchomości w postaci niezabudowanej działki nr 161/55, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jej męża (innego podatnika), zatem w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Wnioskodawczynię. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż dokonanie darowizny niezabudowanej działki nr 161/55 nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2016
2
gru

Istota:
Wartość początkowa i odpisy amortyzacyjne od Technologii otrzymanej w formie darowizny.
Fragment:
Umowa darowizny Technologii zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Przedmiot darowizny będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy i będzie amortyzowany. Nabyta w drodze darowizny Technologia zostanie wprowadzona do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez spółkę osobową. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej to podatek liniowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisana w stanie faktycznym darowizna Technologii będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, zatem, czy wobec Wnioskodawcy jako wspólnika spółki osobowej powstanie jakikolwiek przychód podatkowy w związku z dokonaniem przez Niego darowizny na rzecz spółki osobowej, w której będzie On wspólnikiem? Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki osobowej będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w postaci Technologii nabytej w drodze umowy darowizny przez spółkę osobową i zaliczania ich do kosztów (...)
2016
30
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w drodze darowizny od ojca.
Fragment:
Należy mieć jednak na uwadze, iż art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Nie ulega wątpliwości, że wierzytelność stanowi prawo majątkowe w rozumieniu wspomnianego art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Tym samym, nabycie części wierzytelności przez Wnioskodawczynię w drodze umowy darowizny podlega reżimowi ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi i jest neutralne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego nr 2, otrzymanie przez niego kwoty wynikającej ze spłaty części wierzytelności nabytej przez Wnioskodawczynię od swojego ojca w drodze darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
30
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w drodze darowizny od ojca.
Fragment:
Należy mieć jednak na uwadze, iż art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Nie ulega wątpliwości, że wierzytelność stanowi prawo majątkowe w rozumieniu wspomnianego art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Tym samym, nabycie części wierzytelności przez Wnioskodawcę w drodze umowy darowizny podlega reżimowi ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi i jest neutralne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2, otrzymanie przez niego kwoty wynikającej ze spłaty części wierzytelności nabytej przez Wnioskodawcę od swojego ojca w drodze darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
30
lis

Istota:
Uznania czy nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa, stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy i w konsekwencji jest wyłączone z zakresu przedmiotowego podatku od towarów i usług.
Fragment:
Pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawa towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „ przedsiębiorstwa ”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Stosownie do ww. artykułu Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu darowizn oraz dotacji celowych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia
Fragment:
Z wniosku wynika, że darowizny, otrzymywane w formie pieniężnej za pośrednictwem rachunku bankowego lub w gotówce oraz otrzymywane w formie leków i wyrobów medycznych Spółka kwalifikuje jako przychody podatkowe z tytułu otrzymania tego typu darowizn w dacie ich otrzymania lub odpowiednio w dacie zawarcia umowy darowizny lub protokołu przekazania darowizny. Wszystkie darowizny za wyjątkiem darowizn otrzymanych w formie pieniężnej od osób fizycznych, jakie Spółka otrzymała, zostały przekazane na podstawie umów darowizny lub protokołów przekazania darowizny z określeniem wartości. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Użycie w tym przepisie sformułowania „ otrzymane ” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny nie są środki pieniężne, lecz rzeczy lub prawa majątkowe zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonanej darowizny na rzecz syna
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Z powyższych przepisów wynika zatem, iż każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna składników materialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia „ darowizna ”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 ww. ustawy przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast z treści art. 890 § 1 wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwolnieniem z długu na podstawie umowy darowizny.
Fragment:
Zgodnie z wyżej opisanym ustawowym modelem umowy darowizny świadczenia Wnioskodawcy na rzecz ojca Wnioskodawcy będzie miało charakter całkowicie nieodpłatny i bezzwrotny. Oznacza to, że umowy darowizny nie będą elementem jakiegokolwiek rozliczenia wzajemnego w teraźniejszości lub w przyszłości (w wyniku jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej), w tym w szczególności: zobowiązanie do bezpłatnych świadczeń określonych umową darowizny nie będzie wynikać z innej umowy, ani z wyroku sądowego, ani z orzeczenia organu administracji, ani z obowiązku naprawienia szkody. Nie będzie istnieć również jakiekolwiek inne zobowiązanie w realizacji którego spełnione zostałyby zobowiązania określone umową darowizny; z tytułu dokonanej darowizny Wnioskodawca nie będzie uprawniony do żądania od obdarowanej wynagrodzenia w jakiejkolwiek postaci; w związku z dokonaną darowizną Wnioskodawca nie nałoży na obdarowanej obowiązku jakiegokolwiek działania albo zaniechania; z dokonaną darowizną nie będą wiązać się uprawnienia Wnioskodawcy do wpływania w jakikolwiek sposób na działalność ojca Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż umowy darowizny będą zawarte poza zakresem działalności gospodarczej, tj. nie będą transakcjami między przedsiębiorcami.
2016
28
lis

Istota:
Czy możliwe będzie odliczenie całej przekazanej kwoty darowizny od dochodu na podstawie art. 26 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mając takie, wyżej wymienione, dowody na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)?
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1169), które stanowi, że darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy: pokwitowanie odbioru, oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. W odniesieniu do darowizn na inne cele niż kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe uwzględniające ograniczenie wysokości darowizny podlegającej odliczeniu od dochodu. Tymczasem darowizny na działalność charytatywno – opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne, zgodnie z zasadą „ lex specialis derogat legi generali ” są w całości (w pełnej wysokości bez ograniczeń, bezlimitowo) wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawierają definicji darowizny, wobec czego wypada odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Na podstawie zaś art. 5 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w skład struktury organizacyjnej Kościoła wchodzą osoby prawne wymienione w art. 6-10.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidlowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z ktorym Skladniki Majatkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostac ujete w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych Spolki 2 dla celow amortyzacji podatkowej w wartosci wynikajacej z umowy darowizny (nie wyzszej niz wartosc rynkowa) - jako wartosci poczatkowej?
Fragment:
W zwiazku z tym, ze przedmiotem darowizny beda wszystkie skladniki majatku sluzace do wykonywania Dzialalnosci 2, w tym nieruchomosci i zobowiazania, mozliwe jest, ze przedmiot darowizny stanowic bedzie zorganizowana czesc przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (Ustawy o PIT). Czesc przenoszonych skladnikow materialnych i niematerialnych bedacych przedmiotem darowizny (np. nieruchomosci) stanowic bedzie srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne podlegajace amortyzacji (?Skladniki Majatkowe"). Wartosc poszczegolnych Skladnikow Majatkowych bedacych przedmiotem darowizny zostanie okreslona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezaleznego rzeczoznawce. Tym samym wartosc przedmiotu darowizny zostanie okreslona w umowie darowizny w wysokosci rynkowej. W zamian za dokonanie darowizny ani Spolka, ani Wnioskodawca oraz pozostali Wspolnicy nie otrzymaja od Spolki 2 zadnego swiadczenia wzajemnego, w szczegolnosci nie otrzymaja zaplaty za skladniki majatku ani nowych udzialow w Spolce 2. Ponadto, w zwiazku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiazanie do dokonania jakichkolwiek swiadczen przez Spolke 2 na rzecz Wnioskodawcy, Wspolnikow lub Spolki teraz lub w przyszlosci.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe odwołania darowizny dla darczyńcy.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Z kolei z § 2 tego przepisu wynika, że zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Z zacytowanych przepisów wynika uprawnienie darczyńcy do odwołania wykonanej już darowizny. Od dnia odwołania darowizny wykonanej obdarowany jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu. Obdarowany jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jego wartości. Odwołanie darowizny wywołuje bowiem zasadniczo skutki na przyszłość. Wyjaśnić także należy, wobec powiązania instytucji odwołania darowizny z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia, że z art. 405 Kodeksu cywilnego wynika, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
2016
28
lis

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych zbycie nieruchomosci nabytej w darowiznie w czesci uznanej przez sad za ?czynnosc prawnie bezskuteczna??
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytulu odplatnego zbycia, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob, uwaza sie udokumentowane naklady, ktore zwiekszyly wartosc rzeczy i praw majatkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwote zaplaconego podatku od spadkow i darowizn w takiej czesci, w jakiej wartosc zbywanej rzeczy lub prawa przyjeta do opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn odpowiada lacznej wartosci rzeczy i praw majatkowych przyjetej do opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn. Przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy w sposob jednoznaczny wskazuje, co moze byc kosztem uzyskania przychodu przy sprzedazy nieruchomosci nabytej w drodze darowizny. Niewatpliwie splata zadluzenia darczyncy ? na skutek otrzymania darowizny ? jest osobistym zobowiazaniem Wnioskodawcy z racji bycia obdarowanym, jednakze splata tego zadluzenia nie stanowi udokumentowanego nakladu zwiekszajacego wartosc darowanej nieruchomosci, a przywolany przepis nie daje mozliwosci zaliczenia do kosztow uzyskania przychodu innego rodzaju wydatkow niz w nim wymienione. W konsekwencji, wydatku z tytulu splaty przez Wnioskodawce zadluzenia nieruchomosci, nie mozna zaliczyc do kosztow uzyskania przychodu ze sprzedazy tej nieruchomosci przez Obdarowanego. Majac na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiazujace przepisy, nie mozna uznac, ze podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych stanowi przychod uzyskany ze sprzedazy nieruchomosci, po odliczeniu kwoty splaconego zadluzenia wzgledem wierzyciela darczyncy, ktory zlozyl skarge paulianska.
2016
28
lis

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny.
Fragment:
(...) darowizny – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2016 r,. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny. We wniosku i jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. W wyniku darowizny z dnia 30 lipca 1991 r. otrzymał Pan na własność gospodarstwo rolne położone w gminie. Nie jest Pan przedsiębiorcą i nie jest podatnikiem VAT. Wystąpił Pan o podział nieruchomości w wyniku czego powstały działki 94/8 i 94/9, na które następnie uzyskał Pan warunki zabudowy w 2010 r. Podział nieruchomości nastąpił w celu odsprzedania działek właścicielowi działki 94/5, który zamierza powiększyć swoją nieruchomość, a tym samym polepszyć warunki zagospodarowania. Mimo istnienia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla ww. działek, działki te nie będą zabudowane zgodnie z warunkami, ani nie będą przedmiotem dalszego obrotu. Zamierza Pan również dokonać podziału nieruchomości i wyodrębnić kolejną działkę, która następnie ma być sprzedana właścicielowi działki 94/4, który również chce powiększyć swoją nieruchomość, a tym samym polepszyć warunki zagospodarowania.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w razie zawarcia umowy darowizny ze Spółką, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem na moment zawarcia umowy darowizny, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo, prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej, po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z któregokolwiek ze źródeł przychodów?2. Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w ramach darowizny przedsiębiorstwa przez Spółkę, w wysokości wartości początkowej, równej wartości rynkowej tych składników wskazanej w umowie darowizny, nie wyższej jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Na wstępie zauważyć należy, że u.p.d.o.f. nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U.2014.121. j.t.), dalej zwana „ k.c. ”. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. „ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ”. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy - ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W odniesieniu natomiast do przedmiotu darowizny jakim będzie przedsiębiorstwo prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności, wskazać należy, że u.p.d.o.f. nie wprowadza definicji przedsiębiorstwa odrębnej od wskazanej w k.c..
2016
27
lis

Istota:
1) Czy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy interpretować w ten sposób, że niezbędną przesłanką, aby organ podatkowy określił dochód (z tytułu darowizny w zakresie zwolnienia małżonka z długu) Wnioskodawczyni w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy darowizna w postaci zwolnienia z długu (opisana we wniosku) stanowi „transakcję”, o której mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy wartość darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (art. 25a ust. 1 ww. ustawy)?
Fragment:
Zwolnienie nastąpi przez darowiznę na rzecz małżonka, osoby znajdującej się w I grupie podatkowej, wedle ustawy o podatku od spadków i darowizn. Umowa darowizny zostanie zawarta w formie notarialnej; strony stwierdzą, że darczyńca (Wnioskodawczyni) zwalnia dłużnika (małżonek) z długu a dłużnik przyjmuje to zwolnienie i wyraża na to swoją zgodę. Zwolnienie nastąpi bez jakiegokolwiek ekwiwalentu ze strony obdarowanego. Małżonek nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonuje obrotu wierzytelnościami lub nabywaniem takich wierzytelności w celach zarobkowych. Wnioskodawczyni nie jest wspólnikiem spółki zagranicznej (cedenta), nie jest tam zatrudniony i nie ma na chwilę składania wniosku żadnych roszczeń/zobowiązań wobec spółki zagranicznej (cedent). Wnioskodawczyni nie jest zatrudniona w tej spółce jako pracownik. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy interpretować w ten sposób, że niezbędną przesłanką, aby organ podatkowy określił dochód (z tytułu darowizny w zakresie zwolnienia małżonka z długu) Wnioskodawczyni w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z długu (opisana we wniosku) stanowi „ transakcję ”, o której mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy wartość darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi (art. 25a ust. 1 ww. ustawy)? Zdaniem Wnioskodawcy.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe zwolnienia z długu i przeniesienia własności udziału w nieruchomości na podstawie umowy darowizny.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 360 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przy czym nieodpłatność świadczenia darczyńcy stwierdzona musi być zarówno subiektywnie jak i obiektywnie, tj. niezależnie od uzyskania jakiejkolwiek korzyści lub ekwiwalentu od obdarowanego. Czyniąc darowiznę darczyńca realizuje zamiar przysporzenia obdarowanemu korzyści kosztem własnego majątku. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.