Darowizna | Interpretacje podatkowe

Darowizna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to darowizna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, darowizna znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 2 u.p.s.d. podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Skoro darowizna znaku towarowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i do takiej darowizny zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f. wolne od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Podstawą otrzymania przez Wnioskodawczynię darowizny nie będzie żaden z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 20 u.p.d.o.f. W ocenie Wnioskodawczyni, w analizowanej sprawie darowizna znaku towarowego wraz z prawem ochronnym do tego znaku otrzymana od małżonka (tj. osoby należącej do I grupy podatkowej w rozumieniu u.p.s.d.) będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ale będzie z tego podatku zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.
2016
14
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości. Dnia 27 lipca 2016 r. wniosek uzupełniono pismem dotyczącym sposobu doręczenia korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 21 sierpnia 2008 r., aktem notarialnym, Miasto przekazało w formie darowizny na rzecz Wnioskodawcy, prawo własności nieruchomości będącej działką o numerze 1, zabudowaną budynkiem użyteczności publicznej oraz budynkiem gospodarczym oraz udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej drogą asfaltową, będącej działką o numerze 2. Darowizna ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W okresie użytkowania ww. nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił na nie wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Obecnie Wnioskodawca zamierza nieodpłatnie przekazać w formie darowizny, na rzecz Miasta prawo własności zabudowanej nieruchomości o numerze 1 oraz udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej drogą asfaltową, będącej działką o numerze 2. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy darowizna na rzecz Miasta prawa własności zabudowanej nieruchomości będącej działką o numerze 1 oraz udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej drogą asfaltową, będącej działką o numerze 2, której zamierza dokonać Wnioskodawca, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...
2016
12
sie

Istota:
Określenie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa do spółki osobowej, w której będzie wspólnikiem.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie definiuje pojęcia „ darowizna ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do definicji, zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej zwana „ k.c. ”. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. „ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ”. Podstawową cechą tej umowy oraz warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest jej nieodpłatność. Przez pojęcie „ nieodpłatności ” należy rozumieć taką sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy – ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca, w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian. Bezpłatny charakter darowizny oznacza, że Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego (pieniężnego ani niepieniężnego) świadczenia wzajemnego. W odniesieniu natomiast do przedmiotu darowizny jakim będzie przedsiębiorstwo prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności, wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadza definicji przedsiębiorstwa odrębnej od wskazanej w k.c.
2016
12
sie

Istota:
Przekazanie darowizną na rzecz córki środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kasy mieszkaniowej dla obu stron czynności nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w ww. podatku, ponieważ córka Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Oświadczenie darczyńcy, zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego, powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia. Należy jednak zaznaczyć, iż podatkowi od spadków i darowizn podlega wyłącznie nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych. Na podstawie przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, dodanego ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) wprowadzono zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, dotyczące zwolnienia od podatku od spadków i darowizn osób najbliższych, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i mają zastosowanie do tych przypadków, w których nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło po 1 stycznia 2007 r. Stosownie do art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności (...)
2016
12
sie

Istota:
Podatkowi od spadków i darowizn będzie podlegała sprzedaż niniejszego mieszkania, jeżeli nastąpi przed upływem 5 lat od daty nabycia darowizny, bowiem nie zostanie spełniony warunek nabycia budynku mieszkalnego w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia mieszkania. Nie ciąży na Pani obowiązek składania deklaracji, jedynie należy poinformować organ podatkowy o zbyciu mieszkania co do którego zastosowana była ulga z tytułu zamieszkiwania. Oświadczenie takie może Pani złożyć zarówno przed jak i po sprzedaży mieszkania.Nadmienić należy, iż jeżeli sprzedaż przedmiotowego lokalu nastąpi po 31.08.2008 r., wówczas taka sprzedaż nie wywołuje skutków prawnych w podatku od spadków i darowizn, z uwagi na zachowanie 5 letniego okresu zamieszkiwania w mieszkaniu nabytym w formie darowizny.
Fragment:
Poza tym, przepisy art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy odnieść zawsze do skonkretyzowanego przedmiotu nabycia w drodze spadku, tj. w przedstawionym zdarzeniu przyszłym lokalu mieszkalnego objętego ulgą mieszkaniową i tylko zamieszkiwanie w tym konkretnym nabytym lokalu mieszkalnym jest spełnieniem warunków określonych dla ulgi mieszkaniowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, czy Wnioskodawczyni do umowy darowizny, złożyła oświadczenie w celu skorzystania z ulgi z tytułu zamieszkiwania. Zatem, jeżeli oświadczenie zostało złożone i Wnioskodawczyni mieszkała w nabytym mieszkaniu z chwilą zawarcia umowy darowizny, następnie sprzeda powyższe mieszkanie przed upływem 5 lat, wówczas zastosowanie znajdzie w tej sytuacji art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od daty zamieszkania, wtedy sprzedaż ta nie będzie miała wpływu na opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ warunek 5 letniego okresu zamieszkiwania w darowanym mieszkaniu byłby spełniony. Wnioskodawczyni powołuje się na przepisy art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, iż nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.
2016
12
sie

Istota:
Raty kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, którego jedynym właścicielem jest Wnioskodawca i spłacane przez niego, nie stanowią darowizny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zważywszy na fakt, że żona Wnioskodawcy jest współkredytobiorcą, a Wnioskodawca wyłącznym właścicielem mieszkania, pewna część rat kredytowych powinna zostać uznana jako darowizna ze strony żony Wnioskodawcy i czy Wnioskodawca powinien co miesiąc deklarować do urzędu skarbowego przyjęcie darowizny, aby być beneficjentem zwolnienia z podatku od darowizn... Zdaniem wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy w opisanej sytuacji, nie dochodzi do darowizny żony na jego rzecz. Kredyt, który Wnioskodawca zaciągnął wspólnie z żoną z obawy o jego zdolność kredytową, Wnioskodawca będzie spłacał samodzielnie. Zatem żona użyczyła Wnioskodawcy jedynie część własnej zdolności kredytowej, ale nie środki finansowe przeznaczone na spłatę kredytu na mieszkanie Wnioskodawcy. Użyczenie zdolności kredytowej nie jest darowizną środków pieniężnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W opisanym stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy darowizny. W myśl art. 1 ust. 1 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „ podatkiem ”, podlega nabycie (...)
2016
12
sie

Istota:
Wnioskodawca spełni warunek określony w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. nabyty grunt stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, przedmiotowa darowizna będzie korzystała ze zwolnienia w zakresie podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym razie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie ww. podatku. Podstawę opodatkowania przedmiotowej darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będzie stanowić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czyli grunt wraz ze znajdującymi się na nim zabudowaniami). Jeżeli jednak Wnioskodawca udokumentuje, iż zabudowania na gruncie siostry poczynił na własny koszt i na własny rachunek, wówczas dla ustalenia podstawy opodatkowania, wartość nabytej nieruchomości zostanie pomniejszona o wartość nakładów poczynionych przez Wnioskodawcę na zabudowania.
Fragment:
(...) darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny rozumie się zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy, zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego, powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia. Należy jednak zaznaczyć, iż podatkowi od spadków i darowizn podlega wyłącznie nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych. Odnosząc się do zapytania Wnioskodawcy „ czy w związku z tym, że Wnioskodawca jest rolnikiem, będzie musiał uiścić podatek ” organ podatkowy zauważa, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienie od przedmiotowego podatku dla rolnika jedynie w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia.
2016
12
sie

Istota:
Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny dokonanej przez matkę na rzecz Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia podatkowego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabywca (syn) nie ma obowiązku zgłaszania nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, a także nabycie własności rzeczy i praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej. Z wniosku wynika, iż przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, czyli zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (...). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
2016
12
sie

Istota:
1. Czy kwota darowizny pieniężnej dokonanej w ramach PGK (pomiędzy spółkami tworzącymi PGK - przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki Dominującej), w okresie istnienia PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie u Spółki Zależnej stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie, na który zostanie ujęty w księgach rachunkowych (tu: na dzień zawarcia notarialnej umowy darowizny), który to koszt - jako element kalkulacji dochodu albo straty podatkowej Spółki Zależnej - powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku dochodowego PGK na podstawie art. 1a ust. 7 ustawy o CIT?2. Czy kwota darowizny pieniężnej dokonanej w ramach PGK (pomiędzy spółkami tworzącymi PGK - przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki Dominującej), w okresie istnienia PGK i posiadania przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie powodować powstanie przychodu podatkowego u Spółki Dominującej otrzymującej darowiznę w momencie zawarcia (podpisania) notarialnej umowy darowizny, który to przychód - jako element kalkulacji dochodu albo straty podatkowej Spółki Dominującej - powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku dochodowego PGK na podstawie art. 1a ust. 7 ustawy o CIT?
Fragment:
Aby uznać daną czynność za darowiznę, konieczne jest zatem wystąpienie dyspozycji majątkowej darczyńcy, prowadzące do zmniejszenia jego majątku. W świetle zacytowanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że zasadą jest, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Jednym z wyjątków są darowizny i ofiary dokonywane między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Tym samym darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej, w tym darowizny środków pieniężnych mogą stanowić u spółki przekazującej darowiznę (w przedmiotowym przypadku Spółki Zależnej) koszty uzyskania przychodu zgodnie z literalną treścią art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się w dalszej kolejności do określenia momentu poniesienia kosztu u spółki przekazującej darowiznę (Spółki Zależnej) w ramach podatkowej grupy kapitałowej należy jeszcze raz podkreślić, iż umowa darowizny jest umową konsensualną, co oznacza, że wywołuje skutki z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez darczyńcę i obdarowanego oraz, że zobowiązanie do wydania przedmiotu darowizny, tj. w przedmiotowej sprawie środków pieniężnych, powstaje już w momencie zawarcia tej umowy w formie aktu notarialnego.
2016
7
sie

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) – jako wartości początkowej?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę, w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej Wnioskodawca, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki?
Fragment:
Pozostali współwłaściciele będą osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej względem Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205). Prawo do udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki zostanie określone na poziomie nie wyższym niż jego udział we współwłasności składnika majątku, który to może być przedmiotem darowizny do Spółki. Wartość Składników Majątkowych, które w wyniku opisanych powyżej darowizn może otrzymać Spółka, zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzyma zapłaty za składniki majątku ani nowego udziału w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy teraz lub w przyszłości. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2016
5
sie

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) – jako wartości początkowej?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę, w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki?4) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej Wnioskodawca, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki?
Fragment:
Pozostali współwłaściciele będą osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej względem Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205). Prawo do udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki zostanie określone na poziomie nie wyższym niż jego udział we współwłasności składnika majątku, który to może być przedmiotem darowizny do Spółki. Wartość Składników Majątkowych, które w wyniku opisanych powyżej darowizn może otrzymać Spółka, zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzyma zapłaty za składniki majątku ani nowego udziału w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy teraz lub w przyszłości. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2016
5
sie

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) – jako wartości początkowej?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę, w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej Wnioskodawca, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki?
Fragment:
Pozostali współwłaściciele będą osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej względem Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205). Prawo do udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki zostanie określone na poziomie nie wyższym niż jego udział we współwłasności składnika majątku, który to może być przedmiotem darowizny do Spółki. Wartość Składników Majątkowych, które w wyniku opisanych powyżej darowizn może otrzymać Spółka, zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzyma zapłaty za składniki majątku ani nowego udziału w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy teraz lub w przyszłości. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2016
4
sie

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Składniki Majątkowe opisane w stanie faktycznym powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki dla celów amortyzacji podatkowej w wartości wynikającej z umowy darowizny (nie wyższej niż wartość rynkowa) – jako wartości początkowej?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Składników Majątkowych otrzymanych przez Spółkę, w drodze umowy darowizny opisanej w stanie faktycznym, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez Spółkę otrzymanych w formie darowizny Składników Majątkowych stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce, dochodem Wnioskodawcy będzie przychód z ich zbycia, pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej Składników Majątkowych w części, w jakiej Wnioskodawca, jako wspólnik, będzie uczestniczyć w zysku Spółki?
Fragment:
Pozostali współwłaściciele będą osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej względem Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205). Prawo do udziału Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki zostanie określone na poziomie nie wyższym niż jego udział we współwłasności składnika majątku, który to może być przedmiotem darowizny do Spółki. Wartość Składników Majątkowych, które w wyniku opisanych powyżej darowizn może otrzymać Spółka, zostanie określona na poziomie rynkowym na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Tym samym wartość przedmiotu darowizny zostanie określona w umowie darowizny w wysokości rynkowej. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia wzajemnego, w szczególności nie otrzyma zapłaty za składniki majątku ani nowego udziału w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny nie powstanie zobowiązanie do dokonania jakichkolwiek świadczeń przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy teraz lub w przyszłości. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny składników majątku, w tym Składników Majątkowych, na rzecz Spółki, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2016
4
sie

Istota:
W zakresie:
czy:
- Wnioskodawca powinien potraktować darowiznę rzeczową w postaci Wierzytelności, która zostanie przekazana na rzecz innej Spółki PGK, w tym np. na rzecz Spółki Dominującej PGK (w okresie istnienia PGK), jako koszt uzyskania przychodów, który powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK?
- Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodów (tj. element uwzględniany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK) w związku z przekazaniem na rzecz innej Spółki PGK, w tym np. Spółki Dominującej PGK (w okresie istnienia PGK) darowizny rzeczowej w postaci Wierzytelności w wysokości wartości rynkowej darowanej Wierzytelności, która w opisanym stanie faktycznym odpowiadać będzie wartości nominalnej przekazywanej Wierzytelności?
Fragment:
Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze. Z uwagi na powyższe należy podkreślić, iż istotą darowizny jest bezpłatne świadczenie kosztem majątku darczyńcy. Aby uznać daną czynność za darowiznę, konieczne jest zatem wystąpienie dyspozycji majątkowej darczyńcy, prowadzące do zmniejszenia jego majątku. W świetle zacytowanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zasadą jest, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Jednym z wyjątków są darowizny i ofiary dokonywane między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Tym samym darowizny rzeczowe w postaci Wierzytelności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz innej Spółki PGK mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z literalną treścią art. 16 ust. 14 UPDOP.
2016
24
lip

Istota:
W zakresie:
czy:
- w związku z przekazaniem przez Spółkę PGK Przekazującą Darowiznę (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) na rzecz Wnioskodawcy darowizny rzeczowej w postaci Wierzytelności Własnej Spółki PGK Przekazującej Darowiznę wobec innej Spółki PGK (członków tej samej PGK) - Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy, który powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK?
- w związku z ww. przekazaniem przez Spółkę PGK Przekazującą Darowiznę na rzecz Wnioskodawcy darowizny rzeczowej w postaci Wierzytelności Własnej, przychód podatkowy Wnioskodawcy (tj. element uwzględniany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK) powinien zostać ustalony w wysokości wartości rynkowej darowanej Wierzytelności Własnej, która w opisanym stanie faktycznym odpowiadać będzie wartości nominalnej przekazywanej Wierzytelności Własnej?
Fragment:
Przed dokonaniem ww. darowizny na rzecz Wnioskodawcy, Wierzytelność Własna zostanie zarachowana, na podstawie art. 12 ust. 3 UPDOP, jako przychód należny w Spółce PGK, dokonującej przekazania darowizny („ Spółka PGK Przekazująca Darowiznę ”) z tytułu ww. sprzedaży. Dłużnikiem z tytułu Wierzytelności Własnej będzie nabywca Składników Majątku Spółki PGK (tj. nie będzie nim Wnioskodawca). Wierzytelność Własna będąca przedmiotem darowizny rzeczowej nie zostanie przez Spółkę PGK Przekazującą Darowiznę odpisana jako przedawniona, jak również nie zostanie odpisana przez tę Spółkę PGK jako nieściągalna dla celów podatkowych. Wnioskodawca zakłada, iż wartość rynkowa przedmiotowej Wierzytelności Własnej będzie odpowiadać jej wartości nominalnej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z przekazaniem przez Spółkę PGK Przekazującą Darowiznę (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) na rzecz Wnioskodawcy, darowizny rzeczowej w postaci Wierzytelności Własnej Spółki PGK Przekazującej Darowiznę wobec innej Spółki PGK (członków tej samej PGK) - Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy, który powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK...
2016
24
lip

Istota:
Czy w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny od matki, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustalonej według wartości rynkowych z dnia nabycia i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych składników majątkowych?
Fragment:
(...) darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa, które jest obecnie prowadzone przez matkę Wnioskodawczyni. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi wydzielona pod względem organizacyjnym i finansowym, działająca firma usług transportowych, koparek i ciągników rolniczych. Zatem, w ramach darowizny na Wnioskodawczynię przejdą zobowiązania i należności, pracownicy, środki trwałe (maszyny, urządzenia i środki transportu – samochody, koparki, ciągniki – 17 sztuk), itp. Przed otrzymaniem darowizny Wnioskodawczyni zarejestruje indywidualną działalność gospodarczą. Ponadto, Wnioskodawczyni dokona rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W następstwie dokonanej darowizny Wnioskodawczyni wprowadzi środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
22
lip

Istota:
Czy wygaśnięcie wierzytelności otrzymanej w formie darowizny w drodze potrącenia stanowi przychód po stronie Wnioskodawczyni zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy na tej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższych względów Sąd przyznał rację skarżącej uznając, że otrzymana przez nią spłata, jako pieniężny surogat udziałów zmarłego wspólnika, winna być opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn ”. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu Wnioskodawczyni wskazać należy, że przysporzeniem majątkowym jest uzyskane przez Wnioskodawczynię prawo majątkowe w postaci wierzytelności wobec Spółki cywilnej i wartość tego prawa podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn. Dokonanie zapłaty przez wierzyciela stanowi spełnienie świadczenia przez wierzyciela i nie może być uznane za odrębne od wierzytelności źródło przysporzenia majątkowego. W konsekwencji, brak jest jakichkolwiek podstaw dla sztucznego rozdzielenia prawa od jego wykonania i objęcia jednej czynności podatkiem od spadków i darowizn, a drugiej - podatkiem dochodowym. Wskazać należy bowiem, że w przypadku, gdyby Wnioskodawczyni nie korzystała z prawa do zwolnienia darowizny z podatku od spadków i darowizn, przy zastosowaniu takiej konstrukcji byłaby zobowiązana do dwukrotnego opodatkowania tej samej kwoty, wynikającej z tej samej czynności prawnej – raz, na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, a drugi na postawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stoi w oczywistej sprzeczności z przyjętym przez ustawodawcę zastrzeżeniem jednokrotnego opodatkowania (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2016
21
lip

Istota:
Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie zawarte w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy, jak również prawa majątkowe. Pod pojęciem praw majątkowych, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn ustawodawca rozumie m.in. prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych. Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W przypadku nabycia majątku tytułem darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą (...)
2016
21
lip

Istota:
Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u spółki przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty spółki zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 o CIT?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ darowizny ”. W związku z powyższym rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
17
lip

Istota:
Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u spółki przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty spółki zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 o CIT?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ darowizny ”. W związku z powyższym rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
17
lip

Istota:
Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u spółki przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty spółki zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 o CIT?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ darowizny ”. W związku z powyższym rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
17
lip

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości niezabudowanej oraz wyłączenia wartości gruntu z podstawy opodatkowania w przypadku darowizny nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii czy przekazanie na rzecz córki darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro w analizowanej sprawie w związku z nabyciem nieruchomości niezabudowanej nr 57/4, Wnioskodawcy i Jego małżonce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, planowana darowizna tej nieruchomości na rzecz córki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku darowizny niezabudowanej działki nr 57/4, darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ działka stanowi współwłasność objętą małżeńską wspólnością ustawową małżonków i nie została przyjęta do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskującego działalności gospodarczej, a przy jej nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, należało uznać za prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy darowiznę zabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 57/3 i 15/4 na rzecz córki można opodatkować w ten sposób, że opodatkowana podatkiem VAT będzie tylko darowizna nakładów budowlanych poniesionych na wybudowanie budynków magazynowych znajdujących się na ww. działkach, a do podstawy opodatkowania nie będą ujmowane wartości przedmiotowych gruntów.
2016
15
lip

Istota:
Należy wskazać, że w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie zawarte w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, że umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy, jak również prawa majątkowe. Pod pojęciem praw majątkowych, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn ustawodawca rozumie m.in. prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych. Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W przypadku nabycia majątku tytułem darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą (...)
2016
15
lip

Istota:
Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u spółki przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty spółki zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 o CIT?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ darowizny ”. W związku z powyższym rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
15
lip

Istota:
Czy darowizna, dokonana w ramach PGK, będzie u spółki przekazującej darowiznę stanowić pośredni koszt podatkowy potrącalny w dacie poniesienia, tj. w momencie zawarcia notarialnej umowy darowizny, który to koszt jako element składowy dochodu albo straty spółki zależnej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej przez Spółkę Dominującą zobowiązaną do obliczenia podatku w PGK na podstawie art. la ust. 7 o CIT?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „ darowizny ”. W związku z powyższym rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to więc świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy. Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów).
2016
15
lip

Istota:
Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę darowizny nieruchomości na rzecz Gminy zobowiązany jest do zapłaty podatku?
Fragment:
Po wielu konsultacjach z mieszkańcami Zarząd i Członkowie KR postanowili przekazać w formie darowizny nieruchomość o pow. 0,58 ha na rzecz miasta i gminy W. KR nie posiada żadnych funduszy, aby zagospodarować to miejsce i zapadła decyzja o przekazaniu, aby to gmina zagospodarowała w należyty sposób tą działkę. Ponieważ gmina może prowadzić inwestycje tylko na terenach, które należą do niej, w dniu 1 lutego 2016 r. spisano protokół z negocjacji i nieruchomość została wyceniona na kwotę 8.700 zł. Sporządzenie aktu notarialnego umowy darowizny i wpisu do Księgi Wieczystej prawa własności przedmiotu darowizny nie jest jeszcze określone co do terminu – daty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca przekazując w formie darowizny nieruchomość na rzecz miasta i gminy powinien zapłacić podatek dochodowy 19% od kwoty 8.700 zł, czyli sumę 1.653 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, przekazując nieruchomość w formie darowizny na rzecz miasta i gminy W wyzbywa się on majątku i podatek dochodowy powinna zapłacić strona obdarowana, czyli urząd miasta i gminy W. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska jedynie w zakresie w jakim dotyczy ono skutków podatkowych dla Wnioskodawcy wynikających z zaistnienia okoliczności opisanych we wniosku.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Darowizna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.