1061-IPTPB3.4511.346.2016.2.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W jaki sposób należy rozliczyć podatek zapłacony w Danii oraz podatek w Polsce od kwoty wypłaconej w 2015 r. z funduszu emerytalnego prowadzonego w Danii w latach 2007-2014 w zeznaniu podatkowym za 2015 r., tak aby było to zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kwoty z funduszu emerytalnego otrzymanej z Danii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kwoty z funduszu emerytalnego otrzymanej z Danii.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 28 czerwca 2016 r., nr IPTPB3.4511.346.2016.1.RR, (doręczonym w dniu 4 lipca 2016 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 13 lipca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 11 lipca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku):

Pod koniec sierpnia 2007 r. Wnioskodawczyni wyjechała do Danii jako studentka poprzez program ....., aby studiować na ......

Od września 2007 r. do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni mieszkała w Danii, a w późniejszym okresie, po otrzymaniu pozwolenia na pobyt rezydenta UE w Danii, zaczęła pracować w Danii dla duńskich pracodawców.

Wnioskodawczyni w latach 2007-2014 mieszkała i pracowała w Danii. W tym czasie była rezydentem podatkowym w Danii i otrzymywała wynagrodzenie z tytułu pracy tylko w Danii.

W czasie gdy Wnioskodawczyni była zatrudniona w Danii, posiadała również konto dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego opartego na funduszu inwestycyjnym w Danii. Fundusz ten w ocenie Wnioskodawczyni jest funduszem kapitałowym (zgodnie z art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zagraniczny fundusz inwestycyjny jest funduszem kapitałowym). Ówczesny pracodawca Wnioskodawczyni miał podpisaną umowę z firmą prowadzącą ten fundusz: „.....” i każdy pracownik mógł do tego funduszu dołączyć po pewnym czasie pracy dla pracodawcy.

Pieniądze wpłacone na konto tego funduszu były inwestowane i w związku z tym dawały zyski lub straty w zależności od wyniku inwestycji.

Firma prowadząca fundusz – „...”, pobierała opłaty miesięczne za obsługę funduszu.

Co miesiąc Wnioskodawczyni wpłacała pewien procent swoich zarobków na ten fundusz. Również zatrudniająca Wnioskodawczynię firma co miesiąc wpłacała kwotę równoważną kilku procentom Jej zarobków na ten fundusz (jest to forma dodatku do wynagrodzenia oferowana przez pracodawców w Danii).

W momencie wpłacania na fundusz, pieniądze te były zwolnione z podatku w Danii, aż do osiągnięcia pewnej kwoty maksymalnych wpłat w ciągu roku. W przypadku Wnioskodawczyni większość wpłat była zwolniona z podatku. Po przekroczeniu tej maksymalnej kwoty wpłat zwolnionych od podatku, pobierano podatek od kwoty wpłaconej ponad maksymalną kwotę zwolnioną z podatku.

Likwidacja funduszu i przedterminowa wypłata środków na nim zebranych była możliwa dopiero po ostatecznym rozwiązaniu kontraktu z danym pracodawcą i zakończeniu pracy dla tego pracodawcy. Pod koniec grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wyprowadziła się z Danii, przestała być tam rezydentem podatkowym i rozwiązła umowę o pracę w Danii.

W styczniu 2015 r. Wnioskodawczyni przeprowadziła się do Polski i została rezydentem podatkowym w Polsce. Ze względu na to, że miesięczne opłaty za prowadzenie ww. funduszu emerytalnego w Danii są dość znaczne i mogą niejednokrotnie przekraczać miesięczne zyski tego funduszu, Wnioskodawczyni postanowiła zlikwidować fundusz zanim opłaty pochłoną zaoszczędzone przez Nią pieniądze.

Ze względu na to, że umowa o pracę Wnioskodawczyni w Danii zakończyła się 31 grudnia 2014 r., mogła Ona zlikwidować fundusz dopiero począwszy od stycznia 2015 r.

Ze względu na procedurę likwidacji, Wnioskodawczyni zlikwidowała fundusz dopiero w lutym 2015 r.

Ze względu na to, że pieniądze wpłacane na fundusz to zarobki powstałe w Danii i były one w większości zwolnione z podatku w Danii w momencie wpłacania ich na fundusz, zostały one zgodnie z prawem duńskim opodatkowane w Danii w momencie likwidacji funduszu:

  • od kwoty 78 400 DKK pobrano 49,84% podatku,
  • od pozostałej kwoty pobrano 60% podatku.

Przed pobraniem podatku firma „....” pobrała opłaty związane z obsługą funduszu oraz jego likwidacją w kwocie 1 700 DKK.

Opodatkowana została całkowita kwota zebrana przez Wnioskodawczynię w latach 2007-2014, składająca się z:

  • kwoty środków pieniężnych zgromadzonych przez Wnioskodawczynię,
  • kwoty środków pieniężnych wpłacanych przez pracodawcę,
  • zysków powstałych z inwestycji sum składek wpłacanych przez Wnioskodawczynię oraz przez pracodawcę w czasie trwania funduszu,

a pomniejszona jedynie o opłaty za obsługę funduszu pobierane przez firmę „.....”.

Firma „....” nie podała Wnioskodawczyni dokładnych informacji na temat wysokości kwot wpłaconych przeze Nią i pracodawcę ani też wysokości zysków uzyskanych na funduszu w wyniku inwestycji z nim związanych w momencie likwidacji tego funduszu. Wnioskodawczyni podane zostały tylko:

  • sumaryczna kwota stanu Jej oszczędności,
  • kwota opłat za obsługę funduszu oraz jego likwidację,
  • kwota podatku jaki został odprowadzony w Danii, a wynikającego z sumarycznej kwoty oszczędności Wnioskodawczyni, pomniejszonych o opłaty za obsługę funduszu oraz jego likwidację.

Na konto Wnioskodawczyni została przelana kwota zgromadzonych oszczędności pomniejszona o opłaty za obsługę i podatek duński.

Oszczędności Wnioskodawczyni zebrane na funduszu w momencie ich zwrotu wynosiły po przeliczeniu na złotówki: 94 571 zł 42 gr.

Łączny podatek zapłacony w Danii od tej kwoty wynosił po przeliczeniu na złotówki: 52 271 zł 85 gr Kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię wynosiła po przeliczeniu na złotówki: 42 299 zł 57 gr.

Od stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni prowadzi w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą oferującą usługi programistyczne. Działalność tą rozlicza na zasadach podatku liniowego, w związku z czym złożyła za 2015 r. zeznanie PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B.

Oszczędności emerytalne z posiadanego przez Wnioskodawczynię funduszu emerytalnego nie były związane z Jej działalnością gospodarczą rozpoczętą w 2015 r. Oszczędności te zostały zgromadzone przez Wnioskodawczynię w latach od 2007 r. do 2014 r., kiedy to przebywała i była rezydentem podatkowym w Danii. Wypłaconą kwotę oraz zapłacony od niej w Danii podatek Wnioskodawczyni zgłosiła na formularzu PIT-38 w pozycji 37 oraz 38 oraz w załączonym do formularza załączniku PIT/ZG w pozycjach 31 oraz 32.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), a także art. 22 pkt 1a) Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368, z późn. zm.) oraz tym, że oszczędności emerytalne Wnioskodawczyni w Danii były oparte na funduszu kapitałowym zgłosiła je na formularzu PIT-38 i obliczyła 19% zryczałtowany podatek od kwoty 94 571 zł 42 gr. Zryczałtowany podatek 19%, Wnioskodawczyni zgłosiła w rubryce 37: 17 968 zł 57 gr. W związku z tym, że kwota ta została opodatkowana w Danii na 52 271 zł 85 gr, co przekracza 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, w rubryce 38 powtórzyła kwotę: 17 968 zł 57 gr, a w rubryce 41 Wnioskodawczyni wpisała różnicę tych kwot obliczoną zgodnie z wytycznymi na tym formularzu.

Zgodnie z art. 30b ust. 1, ust. 5a oraz ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni do formularza PIT-38 załączyła załącznik PIT/ZG na którym w sekcji C.3. rubryce 31 zgłosiła sumę oszczędności przed podatkiem pobranym w Danii: 94 571 zł 42 gr, a w rubryce 32 zgłosiła wysokość podatku zapłaconego w Danii: 52 271 zł 85 gr.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

W jaki sposób należy rozliczyć podatek zapłacony w Danii oraz podatek w Polsce od kwoty wypłaconej w 2015 r. z funduszu emerytalnego prowadzonego w Danii w latach 2007-2014 w zeznaniu podatkowym za 2015 r., tak aby było to zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), art. 5a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W ocenie Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 5a pkt 14 ww. ustawy posiadany przez Nią fundusz dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Danii jest funduszem kapitałowym, ponieważ jest to zagraniczny fundusz inwestycyjny.

Art. 22 Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r., Nr 43, poz. 368) punkt 1a (zmieniony przez art. 1, Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1613), stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.

Zgodnie z art. 22 pkt 1a) ww. Konwencji oraz art. 30a ust. 1 pkt 5 ust. 2 oraz ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz faktem, że kwota ta została opodatkowana w Danii, powinna być ona zwolniona z opodatkowania w Polsce.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz tym, że oszczędności emerytalne w Danii były oparte na funduszu kapitałowym, zdaniem Wnioskodawczyni powinna Ona obliczyć 19% zryczałtowany podatek od kwoty 94 571 zł 42 gr. Zryczałtowany podatek 19% od kwoty 94 571 zł 42 gr to 17 968 zł 57 gr i podatek ten powinien być zgłoszony na formularzu PIT-38 w rubryce 37.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od zryczałtowanego podatku powinna odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednak nie przekraczającą podatku obliczonego od tych przychodów przy zastosowaniu stawki 19%.

W związku z tym, że kwota ta została opodatkowana w Danii na 52 271 zł 85 gr, w rubryce 38 formularza PIT-38 powinna Ona powtórzyć kwotę 17 968 zł 57 gr, natomiast w rubryce 41 formularza PIT-38 wpisać 0 zł, gdyż tyle wynosi różnica między zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą. Oznacza to, że podatek do zapłacenia również wynosi 0 zł.

Zgodnie z art. 30b ust. 1, ust. 5a oraz ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do formularza PIT-38 należy dołączyć załącznik PIT/ZG na którym w sekcji C.3. rubryce 31 należy zgłosić sumę oszczędności przed podatkiem pobranym w Danii: 94 571 zł. 42 gr, a w rubryce 32 należy zgłosić wysokość podatku zapłaconego w Danii: 52 271 zł 85 gr.

W związku z tym, że prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza jest rozliczana na zasadach podatku liniowego, kwota wypłacona w 2015 r. z funduszu emerytalnego prowadzonego w Danii w latach 2007-2014 nie wpływa na podstawę podatkową pozostałego dochodu za 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że w latach 2007-2014 mieszkała i pracowała w Danii. W tym czasie była rezydentem podatkowym w Danii i otrzymywała wynagrodzenie z tytułu pracy tylko w Danii. W czasie gdy Wnioskodawczyni była zatrudniona w Danii, posiadała również konto dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego opartego na funduszu inwestycyjnym. Co miesiąc Wnioskodawczyni wpłacała pewien procent swoich zarobków na ten fundusz. Również firma zatrudniająca Wnioskodawczynię wpłacała co miesiąc na ten fundusz kwotę równoważną kilku procentom Jej zarobków w formie dodatku do wynagrodzenia.

Z treści wniosku wynika także, że Wnioskodawczyni w związku z likwidacją funduszu emerytalnego w lutym 2015 r. otrzymała z Danii po ustaniu stosunku pracy, zwrot ww. składek wpłaconych na konto dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Zwrot ten został wypłacony z zyskiem (po uwzględnieniu kosztów i podatku).

Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie będzie miała Konwencja z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r., Nr 43, poz. 368, z późn. zm.)

Z uwagi na fakt, że zwrotu tych składek dokonał fundusz, na którym były one gromadzone, przychodu z tego tytułu nie należy już utożsamiać ze stosunkiem pracy, gdyż to nie on jest źródłem przychodu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, świadczenia pieniężne otrzymywane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w ramach systemu ubezpieczeń społecznych drugiego Umawiającego się Państwa albo w ramach jakiegokolwiek innego systemu, z wyjątkiem funduszy utworzonych przez to drugie Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do powyższego przepisu, wypłata środków pieniężnych z funduszu emerytalnego prowadzonego w Danii, podlega opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (w Danii), jak i w państwie miejsca zamieszkania (w Polsce).

Jako, że wskazane powyżej dochody z tytułu wypłaty środków pieniężnych z funduszu emerytalnego zgodnie z Konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz w Danii, należy do ich opodatkowania zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 22 pkt a lit.i oraz art. 22 pkt b ww. Konwencji.

W myśl art. 22 pkt a lit. i ww. Konwencji, podwójne opodatkowanie będzie eliminowane w ten sposób, (z zastrzeżeniem postanowień punktu c), że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, wówczas pierwsze Państwo zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego danej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim Państwie.

Jednakże takie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego lub podatku od majątku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, bądź na majątek, jaki może być opodatkowany w tym drugim Państwie (art. 22 pkt b ww. Konwencji).

Przy rozliczeniu dochodów uzyskanych w Danii z ww. tytułu przez Wnioskodawczynię ma zastosowanie tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia wskazana w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zatem, zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11a ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wymienia jako źródło przychodów: inne źródła.

Otrzymaną przez Wnioskodawczynię kwotę zwrotu środków pieniężnych z funduszu emerytalnego według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W związku z powyższym środki pieniężne z ww. funduszu Wnioskodawczyni obowiązana była wykazać jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pozycji inne źródła w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na druku PIT-36 składanym za 2015 r., tj. za rok podatkowy, w którym nastąpiła ich wypłata i opodatkować według skali podatkowej. Przychód z tego tytułu powstał w momencie otrzymania tj. w lutym 2015 r. Zatem z uwagi na fakt zamieszkiwania Wnioskodawczyni w 2015 r. w Polsce podlega opodatkowaniu w kraju obecnego zamieszkania.

Przy czym, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu z tytułu zwrotu ww. środków z funduszu emerytalnego do obliczenia podatku należnego w Polsce Wnioskodawczyni powinna zastosować tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia (odliczenia podatku zapłaconego za granicą), o której mowa w art. 27 ust. 9 ww. ustawy. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Danii.

Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni wg którego, kwota zwrotu środków pieniężnych z funduszu emerytalnego stanowi dochód z tytułu udziału w funduszu kapitałowym, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym i podlegający rozliczeniu na druku PIT-38 – „zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)”.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określania (wyliczenia) opisanych we wniosku kwot, gdyż wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, nie należą do kompetencji tutejszego Organu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.