Dania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Dania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
sty

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że pobyt żadnej z zatrudnionych przez Wnioskodawcę osób nie przekroczy 183 dni na terenie Danii. Wynagrodzenia za cały czas pracy będzie wypłacał Wnioskodawca będący pracodawcą mającym siedzibę w Polsce. Wnioskodawca nie posiada w Danii zakładu, to znaczy nie posiada w Danii stałej placówki, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzi działalność gospodarczą (nie spełnia żadnego z kryteriów zdefiniowanych dla pojęcia zakładu w artykule 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Mając zatem na uwadze powołany wyżej stan prawny oraz przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 14 ust. 2 Konwencji polsko-duńskiej, tym samym wynagrodzenia pracowników za pracę wykonywaną w Danii podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W konsekwencji od wynagrodzeń za pracę wykonywaną w Danii podlegających opodatkowaniu wyłącznie w Polsce oraz od wynagrodzeń za pracę wykonywaną w Polsce Wnioskodawca ma obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Nie znajdzie zatem w przedmiotowej sprawie zastosowania art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
14
lis

Istota:

Jak Wnioskodawca ma określić rezydencję podatkową w roku obecnym i w latach następnych – zakładając, że w obecnym roku założy w Danii działalność gospodarczą? Czy decydująca jest w tym przypadku ilość dni, które Wnioskodawca spędzi w Danii, wysokość przychodów, czy ośrodek interesów życiowych?
Czy uzyskując w następnych latach dochody w Danii – poprzez założoną tam przez Wnioskodawcę firmę – a prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Danii może być opodatkowany w Danii, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi może być opodatkowany w Danii. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Danii nie jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie posiadał w Polsce miejsce zamieszkania, przy założeniu, że roboty budowlane (wykonywanie ekologicznych dachów z trzciny) świadczone przez Wnioskodawcę w Danii na placach budów, nie przekroczą 12 miesięcy na poszczególnych budowach, to świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi nie będą wykonywane przez położony w Danii zakład w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Królestwem Danii. Zatem przychód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (zarówno w Polsce jak i w Danii) podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, tj. w Polsce na zasadach przewidzianych w polskim prawie podatkowym.

2017
19
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy w Polsce, skoro w Danii zwolniony jest od płacenia podatku, w myśl zasady unikania podwójnego opodatkowania?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 10 października 2008 r. pracował w Danii. Wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie w koronach duńskich (DKK) opodatkowane podatkiem dochodowym według skali podatkowej obowiązującej w Danii. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie. Krajem stałego zamieszkania jest Polska. W okresie zatrudnienia w Danii miejscem zameldowania i zamieszkania była Polska. Z każdego miesięcznego wynagrodzenia pracodawca Wnioskodawcy potrącał należny podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Od 1 marca 2016 r. Wnioskodawca otrzymuje „ socjal pensjon renta ”, a organem wypłacającym jest .... Renta ta wypłacana jest na podstawie duńskiego systemu emerytalno-rentowego w ramach duńskiego prawa o ubezpieczeniach społecznych. Do wymaganych dokumentów o przyznanie ww. świadczenia Wnioskodawca dołączył dokumenty potwierdzające wysokość emerytury w Polsce. W Danii kwota wolna wynosi 45 000 DKK. Wysokość otrzymywanej przez Wnioskodawcę renty socjalnej nie przekracza tego progu podatkowego, a więc w Danii jest wolna od podatku dochodowego. Renta socjalna z Danii jest przelewana na konto bankowe Wnioskodawcy w Polsce. Bank od tej kwoty pobiera podatek dochodowy jako podwójne opodatkowanie tj. w kraju pierwszym i drugim.

2017
27
wrz

Istota:

Czy wynagrodzenie za pracę otrzymywane przez Wnioskodawcę, w opisanym stanie faktycznym, powinno zostać opodatkowane w całości w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę, tj. w Danii czy też z tytułu pracy zdalnej wykonywanej z terytorium Polski (miejsca zamieszkania) podatek powinien zostać zapłacony w Polsce, a w Danii jedynie za pracę wykonaną w tamtym kraju?

Fragment:

Natomiast wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej w Danii – wobec niespełnienia warunku określonego w art. 14 ust. 2 lit. b umowy – podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji, tj. zarówno w Danii, jak i w Polsce. Jednocześnie w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 22 Konwencji metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zgodnie z art. 22 ust. 1 polsko-duńskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Danii. Jednakże, (...)

2017
18
maj

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Danii.

Fragment:

Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Danii podlega opodatkowaniu tylko w Danii. Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust. 1 ww. Konwencji w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Danii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Danii. jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

2017
1
lut

Istota:

1.Czy w świetle przepisów ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dochód określony w opisie zdarzenia przyszłego, osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT (rezydenci podatkowi w Danii), powinien być traktowany jako dochód osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy CIT i czy w związku z tym ciążą na Spółce, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy od 1 stycznia 2017 r., w świetle przepisów UPO, dochód z udostępnienia specjalistycznych narzędzi i innych urządzeń, w tym urządzeń przemysłowych, oraz środków transportu, osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT (rezydenci podatkowi w Danii), powinien być traktowany jako należność licencyjna powstająca na terenie Polski w rozumieniu art. 12 UPO i czy w związku z tym ciążą na Spółce, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
3.W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy od 1 stycznia 2017 r., w świetle przepisów UPO, dochód z usług określonych przedmiotowo w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, w tym usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządzania i kontroli oraz usług o podobnym charakterze do ww. wymienionych, osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT (rezydenci podatkowi w Danii), będzie traktowany jako dochód, o którym mowa w art. 7 UPO i w konsekwencji, w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, nie powstanie w Polsce obowiązek poboru podatku u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Fragment:

(...) Danii), powinien być traktowany jako należność licencyjna powstająca na terenie Polski w rozumieniu art. 12 UPO i czy w związku z tym ciążą na Spółce, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku u źródła – należy uznać za nieprawidłowe, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy od 1 stycznia 2017 r., w świetle przepisów UPO, dochód z usług określonych przedmiotowo w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy (rezydenci podatkowi w Danii), będzie traktowany jako dochód, o którym mowa w art. 7 UPO i w konsekwencji, w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, nie powstanie w Polsce obowiązek poboru podatku u źródła – należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.

2016
10
sie

Istota:

W jaki sposób należy rozliczyć podatek zapłacony w Danii oraz podatek w Polsce od kwoty wypłaconej w 2015 r. z funduszu emerytalnego prowadzonego w Danii w latach 2007-2014 w zeznaniu podatkowym za 2015 r., tak aby było to zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Fragment:

Wnioskodawczyni wyjechała do Danii jako studentka poprzez program ....., aby studiować na ...... Od września 2007 r. do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni mieszkała w Danii, a w późniejszym okresie, po otrzymaniu pozwolenia na pobyt rezydenta UE w Danii, zaczęła pracować w Danii dla duńskich pracodawców. Wnioskodawczyni w latach 2007-2014 mieszkała i pracowała w Danii. W tym czasie była rezydentem podatkowym w Danii i otrzymywała wynagrodzenie z tytułu pracy tylko w Danii. W czasie gdy Wnioskodawczyni była zatrudniona w Danii, posiadała również konto dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego opartego na funduszu inwestycyjnym w Danii. Fundusz ten w ocenie Wnioskodawczyni jest funduszem kapitałowym (zgodnie z art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zagraniczny fundusz inwestycyjny jest funduszem kapitałowym). Ówczesny pracodawca Wnioskodawczyni miał podpisaną umowę z firmą prowadzącą ten fundusz: „ ..... ” i każdy pracownik mógł do tego funduszu dołączyć po pewnym czasie pracy dla pracodawcy. Pieniądze wpłacone na konto tego funduszu były inwestowane i w związku z tym dawały zyski lub straty w zależności od wyniku inwestycji. Firma prowadząca fundusz – „ ... ”, pobierała opłaty miesięczne za obsługę funduszu.

2016
17
maj

Istota:

1) Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym, wynagrodzenie pracowników uzyskane przez nich z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii będzie mogło, stosownie do art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt b) UPO, podlegać opodatkowaniu w Danii?2) Czy w przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna (a wynagrodzenie pracowników faktycznie podlega opodatkowaniu w Danii), Wnioskodawca jako płatnik powinien na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprzestać pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia dotyczącego pracy wykonanej w Danii oraz po uprzednim pomniejszeniu go o stosowne koszty uzyskania przychodu, wykazać to wynagrodzenie w informacji PIT-11 (obecnie w pozycji E.28) jako dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Fragment:

Na podstawie umowy z duńskim kontrahentem, koszty związane z pracą pracowników polskich w Danii są przenoszone na podmiot duński. W trakcie pobytu pracowników polskich w Danii specyfika projektu wymaga, aby pracownicy poddani byli kierownictwu oraz bezpośredniemu nadzorowi nad pracami przez stronę duńską (duński partner określa dokładny zakres prac, sposób ich wykonania, akceptuje wynik prac, może żądać od pracowników polskich modyfikacji w wykonywanych pracach). Regulacje podatkowe obowiązujące w Danii w przypadku kontraktu zawartego przez Spółkę sprawiają, że w zakresie, w jakim praca świadczona jest fizycznie w Danii na rzecz podmiotu duńskiego, polscy pracownicy objęci są w Danii obligatoryjnym podatkiem dochodowym od wynajmu zagranicznej siły roboczej. To stanowisko potwierdził doradca duński zaangażowany przez Spółkę. W związku z przepisami duńskimi, od wynagrodzenia brutto należnego pracownikom polskim w związku z pracą fizycznie wykonywaną w Danii duńskie władze podatkowe pobiorą w Danii podatek wynoszący 35,6% wynagrodzenia brutto pracownika. Zgodnie z informacją uzyskaną od duńskiego doradcy podatkowego, jest to podatek dochodowy w rozumieniu UPO. Pracownicy nie będą wyjeżdżali do Danii na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.

2016
17
maj

Istota:

1) Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym, wynagrodzenie pracowników uzyskane przez nich z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii będzie mogło, stosownie do art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt b) UPO, podlegać opodatkowaniu w Danii?2) Czy w przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna (a wynagrodzenie pracowników faktycznie podlega opodatkowaniu w Danii), Wnioskodawca jako płatnik powinien na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprzestać pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia dotyczącego pracy wykonanej w Danii oraz po uprzednim pomniejszeniu go o stosowne koszty uzyskania przychodu, wykazać to wynagrodzenie w informacji PIT-11 (obecnie w pozycji E.28) jako dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Fragment:

Na podstawie umowy z duńskim kontrahentem, koszty związane z pracą pracowników polskich w Danii są przenoszone na podmiot duński. W trakcie pobytu pracowników polskich w Danii specyfika projektu wymaga, aby pracownicy poddani byli kierownictwu oraz bezpośredniemu nadzorowi nad pracami przez stronę duńską (duński partner określa dokładny zakres prac, sposób ich wykonania, akceptuje wynik prac, może żądać od pracowników polskich modyfikacji w wykonywanych pracach). Regulacje podatkowe obowiązujące w Danii w przypadku kontraktu zawartego przez Spółkę sprawiają, że w zakresie, w jakim praca świadczona jest fizycznie w Danii na rzecz podmiotu duńskiego, polscy pracownicy objęci są w Danii obligatoryjnym podatkiem dochodowym od wynajmu zagranicznej siły roboczej. To stanowisko potwierdził doradca duński zaangażowany przez Spółkę. W związku z przepisami duńskimi, od wynagrodzenia brutto należnego pracownikom polskim w związku z pracą fizycznie wykonywaną w Danii duńskie władze podatkowe pobiorą w Danii podatek wynoszący 35,6% wynagrodzenia brutto pracownika. Zgodnie z informacją uzyskaną od duńskiego doradcy podatkowego, jest to podatek dochodowy w rozumieniu UPO. Pracownicy nie będą wyjeżdżali do Danii na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.

2015
15
gru

Istota:

Czy od opisanych w stanie faktycznym świadczeń wpływających na rachunek Klientki Bank powinien stosować art. 17 ust. 1, a nie art. 18 ust. 2 Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368), tj. nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i nst. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF)?

Fragment:

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w Danii mogą być opodatkowane świadczenia pieniężne otrzymywane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Danii albo w ramach jakiegokolwiek innego systemu, z wyjątkiem funduszy utworzonych przez państwo duńskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Natomiast emerytura/renta wypłacana przez lub pochodzące z funduszy utworzonych przez państwo duńskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w Danii. Jednocześnie jednak – jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt b) Konwencji – tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji (w niniejszej sprawie w Polsce) w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w Polsce zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo państwa polskiego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień przewidzianych w tych ustawach oraz zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.