Dania | Interpretacje podatkowe

Dania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Dania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem i siedzibą w Danii.
Fragment:
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Danii podlega opodatkowaniu tylko w Danii. Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust. 1 ww. Konwencji w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Danii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Danii. jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.
2017
18
maj

Istota:
1.Czy w świetle przepisów ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dochód określony w opisie zdarzenia przyszłego, osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT (rezydenci podatkowi w Danii), powinien być traktowany jako dochód osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy CIT i czy w związku z tym ciążą na Spółce, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy od 1 stycznia 2017 r., w świetle przepisów UPO, dochód z udostępnienia specjalistycznych narzędzi i innych urządzeń, w tym urządzeń przemysłowych, oraz środków transportu, osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT (rezydenci podatkowi w Danii), powinien być traktowany jako należność licencyjna powstająca na terenie Polski w rozumieniu art. 12 UPO i czy w związku z tym ciążą na Spółce, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
3.W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy od 1 stycznia 2017 r., w świetle przepisów UPO, dochód z usług określonych przedmiotowo w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, w tym usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządzania i kontroli oraz usług o podobnym charakterze do ww. wymienionych, osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT (rezydenci podatkowi w Danii), będzie traktowany jako dochód, o którym mowa w art. 7 UPO i w konsekwencji, w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, nie powstanie w Polsce obowiązek poboru podatku u źródła? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
(...) Danii), powinien być traktowany jako należność licencyjna powstająca na terenie Polski w rozumieniu art. 12 UPO i czy w związku z tym ciążą na Spółce, jako płatniku podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku u źródła – należy uznać za nieprawidłowe, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy od 1 stycznia 2017 r., w świetle przepisów UPO, dochód z usług określonych przedmiotowo w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osiągany przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy (rezydenci podatkowi w Danii), będzie traktowany jako dochód, o którym mowa w art. 7 UPO i w konsekwencji, w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy należności, nie powstanie w Polsce obowiązek poboru podatku u źródła – należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.
2017
1
lut

Istota:
W jaki sposób należy rozliczyć podatek zapłacony w Danii oraz podatek w Polsce od kwoty wypłaconej w 2015 r. z funduszu emerytalnego prowadzonego w Danii w latach 2007-2014 w zeznaniu podatkowym za 2015 r., tak aby było to zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
Fragment:
Wnioskodawczyni wyjechała do Danii jako studentka poprzez program ....., aby studiować na ...... Od września 2007 r. do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni mieszkała w Danii, a w późniejszym okresie, po otrzymaniu pozwolenia na pobyt rezydenta UE w Danii, zaczęła pracować w Danii dla duńskich pracodawców. Wnioskodawczyni w latach 2007-2014 mieszkała i pracowała w Danii. W tym czasie była rezydentem podatkowym w Danii i otrzymywała wynagrodzenie z tytułu pracy tylko w Danii. W czasie gdy Wnioskodawczyni była zatrudniona w Danii, posiadała również konto dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego opartego na funduszu inwestycyjnym w Danii. Fundusz ten w ocenie Wnioskodawczyni jest funduszem kapitałowym (zgodnie z art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zagraniczny fundusz inwestycyjny jest funduszem kapitałowym). Ówczesny pracodawca Wnioskodawczyni miał podpisaną umowę z firmą prowadzącą ten fundusz: „ ..... ” i każdy pracownik mógł do tego funduszu dołączyć po pewnym czasie pracy dla pracodawcy. Pieniądze wpłacone na konto tego funduszu były inwestowane i w związku z tym dawały zyski lub straty w zależności od wyniku inwestycji. Firma prowadząca fundusz – „ ... ”, pobierała opłaty miesięczne za obsługę funduszu.
2016
10
sie

Istota:
1) Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym, wynagrodzenie pracowników uzyskane przez nich z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii będzie mogło, stosownie do art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt b) UPO, podlegać opodatkowaniu w Danii?2) Czy w przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna (a wynagrodzenie pracowników faktycznie podlega opodatkowaniu w Danii), Wnioskodawca jako płatnik powinien na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprzestać pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia dotyczącego pracy wykonanej w Danii oraz po uprzednim pomniejszeniu go o stosowne koszty uzyskania przychodu, wykazać to wynagrodzenie w informacji PIT-11 (obecnie w pozycji E.28) jako dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Fragment:
Na podstawie umowy z duńskim kontrahentem, koszty związane z pracą pracowników polskich w Danii są przenoszone na podmiot duński. W trakcie pobytu pracowników polskich w Danii specyfika projektu wymaga, aby pracownicy poddani byli kierownictwu oraz bezpośredniemu nadzorowi nad pracami przez stronę duńską (duński partner określa dokładny zakres prac, sposób ich wykonania, akceptuje wynik prac, może żądać od pracowników polskich modyfikacji w wykonywanych pracach). Regulacje podatkowe obowiązujące w Danii w przypadku kontraktu zawartego przez Spółkę sprawiają, że w zakresie, w jakim praca świadczona jest fizycznie w Danii na rzecz podmiotu duńskiego, polscy pracownicy objęci są w Danii obligatoryjnym podatkiem dochodowym od wynajmu zagranicznej siły roboczej. To stanowisko potwierdził doradca duński zaangażowany przez Spółkę. W związku z przepisami duńskimi, od wynagrodzenia brutto należnego pracownikom polskim w związku z pracą fizycznie wykonywaną w Danii duńskie władze podatkowe pobiorą w Danii podatek wynoszący 35,6% wynagrodzenia brutto pracownika. Zgodnie z informacją uzyskaną od duńskiego doradcy podatkowego, jest to podatek dochodowy w rozumieniu UPO. Pracownicy nie będą wyjeżdżali do Danii na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.
2016
17
maj

Istota:
1) Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym, wynagrodzenie pracowników uzyskane przez nich z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii będzie mogło, stosownie do art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt b) UPO, podlegać opodatkowaniu w Danii?2) Czy w przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna (a wynagrodzenie pracowników faktycznie podlega opodatkowaniu w Danii), Wnioskodawca jako płatnik powinien na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprzestać pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia dotyczącego pracy wykonanej w Danii oraz po uprzednim pomniejszeniu go o stosowne koszty uzyskania przychodu, wykazać to wynagrodzenie w informacji PIT-11 (obecnie w pozycji E.28) jako dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Fragment:
Na podstawie umowy z duńskim kontrahentem, koszty związane z pracą pracowników polskich w Danii są przenoszone na podmiot duński. W trakcie pobytu pracowników polskich w Danii specyfika projektu wymaga, aby pracownicy poddani byli kierownictwu oraz bezpośredniemu nadzorowi nad pracami przez stronę duńską (duński partner określa dokładny zakres prac, sposób ich wykonania, akceptuje wynik prac, może żądać od pracowników polskich modyfikacji w wykonywanych pracach). Regulacje podatkowe obowiązujące w Danii w przypadku kontraktu zawartego przez Spółkę sprawiają, że w zakresie, w jakim praca świadczona jest fizycznie w Danii na rzecz podmiotu duńskiego, polscy pracownicy objęci są w Danii obligatoryjnym podatkiem dochodowym od wynajmu zagranicznej siły roboczej. To stanowisko potwierdził doradca duński zaangażowany przez Spółkę. W związku z przepisami duńskimi, od wynagrodzenia brutto należnego pracownikom polskim w związku z pracą fizycznie wykonywaną w Danii duńskie władze podatkowe pobiorą w Danii podatek wynoszący 35,6% wynagrodzenia brutto pracownika. Zgodnie z informacją uzyskaną od duńskiego doradcy podatkowego, jest to podatek dochodowy w rozumieniu UPO. Pracownicy nie będą wyjeżdżali do Danii na pobyt dłuższy niż 6 miesięcy.
2016
17
maj

Istota:
Czy od opisanych w stanie faktycznym świadczeń wpływających na rachunek Klientki Bank powinien stosować art. 17 ust. 1, a nie art. 18 ust. 2 Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368), tj. nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i nst. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF)?
Fragment:
Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w Danii mogą być opodatkowane świadczenia pieniężne otrzymywane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce w ramach systemu ubezpieczeń społecznych Danii albo w ramach jakiegokolwiek innego systemu, z wyjątkiem funduszy utworzonych przez państwo duńskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Natomiast emerytura/renta wypłacana przez lub pochodzące z funduszy utworzonych przez państwo duńskie, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w Danii. Jednocześnie jednak – jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt b) Konwencji – tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji (w niniejszej sprawie w Polsce) w sytuacji gdy świadczeniobiorca ma w Polsce zarówno miejsce zamieszkania, jak i posiada obywatelstwo państwa polskiego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem wyłączeń i zwolnień przewidzianych w tych ustawach oraz zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2015
15
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Danii.
Fragment:
(...) Danii podlega opodatkowaniu tylko w Danii. Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust. 1 ww. konwencji w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: a. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu. b. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Danii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Danii. c. jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.
2015
18
lis

Istota:
Świadczenie emerytalne z Danii.
Fragment:
Dokumenty duńskiego urzędu podatkowego rozliczające podatek od wypłacanego Wnioskodawczyni w Danii świadczenia określają Jej status podatkowy w Danii -„ ograniczony obowiązek podatkowy w Danii ”. Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski. Świadczenie emerytalne wypłacane z Danii jest świadczeniem z duńskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenie to Wnioskodawczyni nabyła po zmarłym w dniu 5 stycznia 2008 r. mężu, który był obywatelem i rezydentem Danii; nabył prawa emerytalne pracując przez 28 lat jako nauczyciel państwowej szkoły wyższej w Danii. Świadczenie to powstało więc w Danii, mąż Wnioskodawczyni nie miał związków z Polską. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy według konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Królestwem Danii, otrzymywane przez Wnioskodawczynię świadczenie emerytalne, które jest Jej wypłacane po uprzednim opodatkowaniu w Danii, podlega również opodatkowaniu w Polsce, a w związku z tym czy bank w Polsce musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawczyni świadczenia z duńskiego systemu ubezpieczeń społecznych należne Wnioskodawczyni po śmierci męża, obywatela i rezydenta Danii są tam opodatkowane. Dokumentację w formie rozliczeń miesięcznych oraz rocznych zeznań podatkowych duńskiego urzędu skarbowego przedstawiała wielokrotnie w urzędzie skarbowym, gdzie rozlicza swój podatek wykazując kwotę emerytury duńskiej w Jej rozliczeniu rocznym.
2015
7
lis

Istota:
Gdzie Wnioskodawczyni powinna rozliczać podatek od wynajmu mieszkania: w Danii czy w Polsce?
Fragment:
(...) Danii jest Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6.12.2001 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 43, poz. 368). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wynajmuje w W. mieszkanie przy ul. N. na cele mieszkalne. Przychody z najmu Wnioskodawczyni rozlicza ryczałtem – PIT-28. Od połowy listopada 2014 wnioskodawczyni przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Od 13 sierpnia 2014 roku Wnioskodawczyni jest rezydentem Królestwa Danii. Art. 6 ust. 1 Konwencji stanowi, że dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Użycie w umowie sformułowania „ może być opodatkowany ” oznacza, że dochód z majątku nieruchomego jest opodatkowany w Polsce, o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Z powyższego wynika, iż wobec osoby nieposiadającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, która uzyskuje dochody z nieruchomości położonej na terytorium Polski mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
2015
31
maj

Istota:
1) Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym, wynagrodzenie pracowników oddelegowanych uzyskane przez nich z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii będzie mogło, stosownie do art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt b) UPO, podlegać opodatkowaniu w tym kraju niezależnie od długości i rodzaju oddelegowania?
2) Czy w przypadku, gdy odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna (a wynagrodzenie pracowników oddelegowanych faktycznie podlega opodatkowaniu w Danii niezależnie od długości i rodzaju oddelegowania), Wnioskodawca jako płatnik powinien na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprzestać pobierania zaliczek na podatek od tego wynagrodzenia oraz po uprzednim pomniejszeniu go o stosowne koszty uzyskania przychodu, wykazać to wynagrodzenie w informacji PIT-11 (obecnie w pozycji E.28) jako dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ?
Fragment:
Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może podlegać opodatkowaniu w Danii. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 2 UPO, bez względu na postanowienia ust. 1, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w Danii, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce jeżeli spełnione są wskazane poniżej warunki: odbiorca przebywa w Danii przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma miejsca zamieszkania lub siedzibę w Polsce, i wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Danii. Aby możliwe było skorzystanie z wyjątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 UPO, wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie. Jeśli którykolwiek z spełniony, wówczas wynagrodzenie pracownika z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii będzie mogło podlegać opodatkowaniu w Danii niezależnie od pozostałych okoliczności. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, aby wynagrodzenie pracowników uzyskiwane za pracę w Danii podlegało opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, koniecznym jest, by wynagrodzenie to wypłacane było przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma miejsca zamieszkania lub siedzibę w Polsce.
2015
10
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.