IPPB5/4510-79/16-4/BC | Interpretacja indywidualna

1. Czy raty wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę z tytułu usług transmisji danych zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianym dla Zamówienia nr 4 stanowią przychód należny Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o pdop?2. Czy przychód Spółki z tytułu usług transmisji danych powstaje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego określonego w Umowie (miesiąca kalendarzowego), w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o pdop? 3. Czy dodatkowe wynagrodzenie Spółki za usługi transmisji danych, które narastająco na koniec danego miesiąca realizacji Zamówienia nr 4 przekroczą wartość wpłaconych do tego czasu rat w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o pdop stanowi przychód w miesiącu, za który wystawiono dodatkową fakturę?
IPPB5/4510-79/16-4/BCinterpretacja indywidualna
 1. dane
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. okres rozliczeniowy
 5. przychód
 6. umowa
 7. usługi
 8. usługi telekomunikacyjne
 9. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu usług transmisji danych – jest prawidłowe;
 • momentu powstania przychodu z tytułu usług transmisji danych – jest prawidłowe;
 • momentu powstania przychodu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za usługi transmisji danych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu usług transmisji danych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Wnioskodawca jest osobą prawną, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności usług transmisji danych.
 2. Wnioskodawca w dniu 30 listopada 2015 r. dokonał połączenia przez przejęcie innej spółki, osoby prawnej, która prowadziła analogiczną działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności usług transmisji danych. Podmiot ten zawarł z kontrahentem (dalej: Operator) umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych (dalej: Umowa) na mocy której zobowiązany został do bezprzewodowej transmisji danych na rzecz Operatora w pasmach oraz technologiach zdefiniowanych w Umowie w oparciu o jego sieć oraz zapewnienia gotowości do ich świadczenia, w tym realizację wszelkich funkcjonalności, punktów wymiany ruchu, pojemności i licencji elementów/systemów sieci i interfejsów niezbędnych do realizacji usług.
 3. Na podstawie przedmiotowej Umowy wcześniej spółka przejęta przez Wnioskodawcę świadczyła, a obecnie Wnioskodawca świadczy (dalej zwani łącznie: Spółką) i będzie świadczyć usługi transmisji danych, polegające na udostępnieniu Operatorowi określonej ilości gigabajtów (GB) w ramach sieci Spółki na podstawie złożonego przez niego zamówienia (dalej: Zamówienie).
 4. Każde złożone przez Operatora Zamówienie odpowiadało wielokrotności 1 miliona GB.
 5. Ilości GB wynikających z danego Zamówienia mogły być wykorzystywane przez Operatora przez zdefiniowany przez strony okres, nie krótszy niż 36 miesięcy kalendarzowych (Okres Zamówienia).
 6. Wartość Zamówienia odpowiadała iloczynowi ilości zamówionych GB i ustalonej przez strony Stawki Rozliczeniowej. Stawka Rozliczeniowa oznacza stawkę za usługę transmisji danych wyrażoną w PLN/MB, ustaloną odrębnie dla każdego Zamówienia.
 7. Umowa zawierała także określenie Okresu Rozliczeniowego, który oznacza każdy miesiąc kalendarzowy w okresie obowiązywania Umowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym została zawarta Umowa.
 8. Raportowanie wykorzystania usługi transmisji danych w Okresie Zamówienia następowało po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, na podstawie dokonanej przez Spółkę i Operatora rejestracji i ustalenia wielkości ruchu do/od Abonentów. Rejestracja ruchu miała na celu określenie stopnia wykorzystania pakietu usług transmisji danych, dostępnego w ramach Zamówienia. Jeżeli bowiem zamówiona w ramach danego Zamówienia ilość GB zostanie wykorzystana przed upływem Okresu Zamówienia, Zamówienie przestaje obowiązywać i konieczne jest złożenie następnego Zamówienia.
 9. W określonym terminie po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego Spółka i Operator miały przekazać drugiej stronie raport dotyczący zarejestrowanych danych ruchowych i określonych wielkości ruchu dotyczących usług transmisji danych (Raporty Ruchowe). W oparciu o Raporty Ruchowe, Operator sporządzał raport rozliczeniowy (Raport Rozliczeniowy) odnośnie wielkości wykorzystanej w danym Okresie Rozliczeniowym usługi transmisji danych oraz stopień wykorzystania poszczególnych pakietów danych objętych Zamówieniami.
 10. Zgodnie z Umową płatności za każde Zamówienie złożone przez Operatora i przyjęte przez Spółkę dokonywane miały być miesięcznie, w co najmniej 12 ratach, zgodnie z danym Zamówieniem, na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę. Termin płatności wynosił 21 dni od wystawienia faktury co oznacza, że zapłata z zasady następowała po wystawieniu faktur.
 11. Oznacza to, że w odniesieniu do każdego ze składanych Zamówień strony ustalały:
  • harmonogram płatności określający wartość poszczególnych rat,
  • tryb fakturowania w ten sposób, że wartość faktur wystawionych przez Spółkę wynikała z przyjętego harmonogramu płatności poszczególnych rat.
 12. Miesiące przewidziane w harmonogramie płatności traktowane były jako etapy dla rozliczeń należnych płatności pomiędzy Spółką i Operatorem. Podstawą określenia należnych kwot Spółce wynikających z harmonogramu płatności była faktura wystawiona przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Umowy.
 13. Spółka wystawiała zgodnie z harmonogramem płatności faktury z tytułu: „rata na poczet usług transmisji danych(...)”.
 14. Zaznaczyć przy tym należy, że wysokość poszczególnych zafakturowanych przez Spółkę rat nie była uzależniona od ilości GB wykorzystanych przez Operatora w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych. Raporty Rozliczeniowe nie miały wpływu na ustalenie kwot należnych Spółce od Operatora, które wynikały bowiem z samego harmonogramu płatności. Co do zasady wartość rat opłaconych zgodnie z harmonogramem w praktyce była wyższa od wykorzystanych przez Operatora pakietów danych w ramach danego Zamówienia.
 15. Z uwagi na ustalone zasady rozliczeń możliwe są dwie sytuacje w trakcie realizacji danego Zamówienia w Okresie Zamówienia:
  • narastająca wartość wykorzystanej ilości GB w danym Zamówieniu nie przekracza łącznej wartości wpłaconych przez Operatora rat - wówczas nie wymagałoby to wystawienia przez Spółkę dodatkowych faktur;
  • w trakcie realizacji Zamówienia narastająca wartość wykorzystanej ilości GB (tj. wartość usług transmisji danych) w pewnym momencie przekroczy łączną wartość wpłaconych rat - w takim przypadku Spółka wystawiłaby dodatkową fakturę odpowiadającą wykorzystanej w danym miesiącu dodatkowej ilości GB.
 16. Strony Umowy (poza wyjątkami wynikającymi z uprawnień stron do rozwiązania umowy przed upływem Okresu Zamówienia na skutek nie dopełnienia przez drugą ze stron obowiązków wynikających z Umowy lub wystąpienia ściśle określonych zdarzeń przewidzianych Umową) nie przewidziały mechanizmów pozwalających na rozliczenie niewykorzystanej przez Operatora ilości GB lub mechanizmu zwrotu ewentualnej nadwyżki zapłaconych przez Operatora rat wynikających z harmonogramu płatności w stosunku do wykorzystanej ilości GB. Na podstawie postanowień stron Umowy przekazywane raty płatności wynikające z harmonogramu miały charakter definitywny w momencie wystawienia faktur na poszczególne raty.
 17. Na podstawie Umowy Operator złożył do Spółki cztery zamówienia, które wraz z porozumieniami w tym zakresie, stanowią integralną część Umowy. Zasady rozliczenia przychodów Spółki z tytułu realizacji Zamówienia nr 1, Zamówienia nr 2 oraz Zamówienia nr 3 były przedmiotem pytania we wniosku o interpretację złożonym przez Spółkę 30 czerwca 2015 r. W tym zakresie Spółka otrzymała interpretację indywidualną z 22 września 2015 r. nr IPPB6/4510-113/15-2/AK.
 18. Przedmiotem zapytania na podstawie niniejszego wniosku jest rozliczenie przychodów z tytułu realizacji Zamówienia nr 4 złożonego przez Operatora. Okres Zamówienia dla Zamówienia nr 4 został określony na 48 miesięcy.
 19. Zamówienie nr 4 przewiduje, że płatności z tytułu realizacji Zamówienia nr 4 następować będą miesięcznie, z dołu, zgodnie z harmonogramem płatności określonym dla tego zamówienia. Zamówienie nr 4 ma więc być opłacone w następujący sposób:
  1. za pierwszy kwartał 2015 r. od stycznia 2015 r. do marca 2015 r. w stałych trzech miesięcznych ratach;
  2. za drugi kwartał 2015 r. od kwietnia 2015 r. do czerwca 2015 r. w stałych trzech miesięcznych ratach;
  3. za trzeci kwartał 2015 r. od lipca 2015 r. do września 2015 r. w stałych trzech miesięcznych ratach;
  4. za czwarty kwartał 2015 r. od października 2015 r. do grudnia 2015 r. w stałych trzech miesięcznych ratach;
  5. za rok 2016 płatne w 12 równych miesięcznych ratach z możliwością zmiany tego harmonogramu;
  6. za rok 2017 płatne w 12 równych miesięcznych ratach z możliwością zmiany tego harmonogramu
  7. za rok 2018 płatne w 12 równych miesięcznych ratach z możliwością zmiany tego harmonogramu.
 20. Jednocześnie niezależnie od ustalonych płatności rat zgodnie z powyżej określonym harmonogramem, dla poszczególnych kwartałów 2015 r. Spółka i Operator ustaliły dodatkowo minimalne wartości sprzedaży usług transmisji danych, które zostały podzielone na poszczególne Okresy Rozliczeniowe. W praktyce zatem dla każdego Okresu Rozliczeniowego Operator dodatkowo zagwarantował Spółce minimalny poziom wykorzystania pakietów danych w każdym Okresie Rozliczeniowym przy zachowaniu definitywnego charakteru płatności wynikających z faktur wystawionych przez Spółkę. Oznacza to, że w ramach rozliczenia poziomu wykorzystania usług transmisji danych, dla danego Okresu Rozliczeniowego ilość GB podlegających rozliczeniu przy zastosowaniu Stawki Rozliczeniowej za 1GB będzie zawsze nie mniejsza niż ustalona minimalna wartość sprzedaży usług transmisji danych dla tego Okresu Rozliczeniowego
 21. Minimalne wartości sprzedaży usług transmisji danych zostały również określone dla 2016, 2017 i 2018 r., dla których strony przed końcem stycznia każdego roku dokonają podziału ich wartości na poszczególne Okresy Rozliczeniowe. Możliwe są ograniczone zmiany tego harmonogramu z zachowaniem wartości rocznej, gdyby wykorzystanie pakietów danych w trakcie danego roku przebiegało znacząco inaczej niż prognozowały strony dla tego roku.
 22. W skład Zamówienia nr 4 wchodzi również niewykorzystana do 31 grudnia 2014 r. część Zamówienia nr 3. Na podstawie zawartego porozumienia, niewykorzystane przez Operatora ilości GB w ramach Zamówienia nr 3, podlegały rozliczeniu już na podstawie zasad określonych dla Zamówienia nr 4. W momencie złożenia Zamówienia nr 4 i podpisania w tym zakresie porozumienia, Spółka i Operator wskazały, że Spółka nie będzie dokonywać zwrotu otrzymanych płatności określonych w tych dokumentach jako „płatności zaliczkowych
 23. W praktyce zatem wielkość Zamówienia nr 4 została ustalona w oparciu o pakiet danych niewykorzystanych w ramach Zamówienia nr 3 oraz dodatkowego pakietu danych. Zaznaczyć przy tym należy, że do czasu przyjęcia harmonogramu płatności w ramach Zamówienia nr 4, płatności przewidziane dla Zamówienia nr 3 zostały dokonane zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianym dla tego Zamówienia.
 24. Zamówienie nr 4 potwierdziło zasadę rozliczenia usług transmisji danych, o której mowa powyżej w pkt o) stanu faktycznego. Konsekwentnie, jeżeli w ramach danego Okresu Rozliczeniowego narastająca wartość wykorzystanej ilości GB (tj. wartości usług transmisji danych) będzie wyższa niż narastająca wartość wpłaconych rat za Zamówienie nr 4, Operator zapłaci na rzecz Spółki dodatkowe wynagrodzenie w wysokości różnicy pomiędzy wartością wykorzystanych ilości GB a wartością zapłaconych rat. Dodatkowe wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej na podstawie Raportu Rozliczeniowego dotyczącego danego Okresu Rozliczeniowego, wystawionej do 15 dnia miesiąca następującego po tym Okresie Rozliczeniowym i płatnej w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy raty wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę z tytułu usług transmisji danych zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianym dla Zamówienia nr 4 stanowią przychód należny Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o pdop...
 2. Czy przychód Spółki z tytułu usług transmisji danych powstaje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego określonego w Umowie (miesiąca kalendarzowego), w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o pdop...
 3. Czy dodatkowe wynagrodzenie Spółki za usługi transmisji danych, które narastająco na koniec danego miesiąca realizacji Zamówienia nr 4 przekroczą wartość wpłaconych do tego czasu rat w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o pdop stanowi przychód w miesiącu, za który wystawiono dodatkową fakturę...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Zdaniem Spółki, raty wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę z tytułu usług transmisji danych zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianym dla Zamówienia nr 4 stanowią przychód należny Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ustawy o pdop”) .
 2. Obowiązek wykazania przychodu przez Spółkę z tytułu usług transmisji danych powstaje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego określonego w Umowie (miesiąca kalendarzowego), w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o pdop
 3. Dodatkowe wynagrodzenie Spółki za usługi transmisji danych, które narastająco w danym miesiącu realizacji Zamówienia nr 4 przekroczą wartość wpłaconych do tego czasu rat w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o pdop stanowi przychód w tym miesiącu, za który wystawiono dodatkową fakturę.

Uzasadnienie

Ad 1)

 1. Zgodnie z art . 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.
 2. W myśl jednak art . 12 ust. 3 ustawy o pdop za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
 3. Na podstawie przepisu art . 12 ust. 3 ustawy o pdop wszelkie świadczenia związane z działalnością gospodarczą, które należy uznać za należne, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu.
 4. Na gruncie przepisów ustawy o pdop brak jest definicji legalnej „przychodu należnego”. Dlatego też, przez ten zwrot należy rozumieć wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” - o której mowa w tym przepisie - wynika bowiem z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Należne przychody to te, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza i stały się w jej następstwie należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Skoro więc wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to należy uznać, że przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia (wyrok NSA z 9 marca 2006 r., sygn. Akt FSK 2705/04; wyrok WSA w Białymstoku z 15 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 570/07).
 5. W ocenie Spółki nie powinien budzić wątpliwości fakt, że obowiązek zapłaty podatku rodzą tylko te przychody, które są przychodami należnymi w rozumieniu art . 12 ust. 3 ustawy o pdop.
 6. Specyfika świadczonych przez Spółkę usług (jako usług o charakterze ciągłym) nie pozwala na precyzyjne określenie daty wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi. Zdaniem Spółki, określony jednak w Umowie, jak i w poszczególnych Zamówieniach, harmonogram płatności wskazuje jednoznacznie na kwoty należne Spółce niezależnie od stopnia wykonania usług. Jak przedstawiono w stanie faktycznym, harmonogram płatności służy rozliczeniu należnego wynagrodzenia Spółki za realizację Zamówienia, podzielonego na raty miesięczne w oparciu o które wystawiana była faktura. Wynikające z harmonogramu płatności raty nie podlegały zwrotowi i miały charakter ostateczny i definitywny. Zafakturowane przez Spółkę raty płatności stanowią zatem dla Spółki przychód należny.
 7. Przepis art . 12 ust. 3 ustawy o pdop nie wyklucza możliwości uznania za przychód podatkowy zapłaty dokonanej przed zakończeniem świadczenia usług lub zapłaty z „góry” za całą usługę. Przykładowo, w wyroku NSA z 13 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FSK 644/11), dotyczącego ustalenia przychodu podatkowego dla usług przechowywania (archiwizacji) dokumentacji księgowej, Sąd podkreślił, że wynagrodzenie pobierane przez podatnika z góry za cały okres obowiązywania umowy nie jest przedpłatą na poczet usług które wykonywane będą w przyszłości. Otrzymane przez podatnika wynagrodzenie stanowi bowiem jednorazowe, ostateczne i definitywne rozliczenie wykonanych przez nią usług.
 8. Natomiast w wyroku NSA z 11 maja 2012 r. czytamy: „Przychód stanowi trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenie majątkowe w momencie dokonania sprzedaży (...) Gramatyczna wykładnia art . 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do wniosku, że do przychodów nie zalicza się wpłat zrealizowanych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w przyszłości, ale tylko wtedy, gdy wpłaty można przyporządkować do konkretnych usług lub dostaw.” (sygn. akt II FSK 1938/10).
 9. Powyższe potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.
 10. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 czerwca 2010 r. organ potwierdził: „uregulowanie należności przed wykonaniem usługi, mające ostateczny i definitywny charakter, nie stanowi zaliczek otrzymanych na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, niezaliczanych do przychodów zgodnie z art . 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy”, (sygn. ITPB1/415-260/10/DP).
 11. Podobnie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2010 r. organ potwierdził: „O kwalifikacji otrzymanej zapłaty jako przychodu lub jako przedpłaty (zaliczki) decyduje charakter tej zapłaty. Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata, zaliczka nie mają takiego charakteru ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone.” (sygn. IPPB1/415-120/10-5/ES).
 12. Mając na uwadze powyższe, Spółka uważa, iż skoro wynikające z harmonogramu płatności raty nie podlegały zwrotowi oraz miały charakter ostateczny i definitywny, to zafakturowane przez Spółkę raty płatności stanowią dla niej przychód należny w myśl art . 12 ust. 3 ustawy o pdop. Minimalna wartość sprzedaży usług transmisji danych, jaka została uzgodniona przez Spółkę i Operatora, ma bowiem wyłącznie na celu wskazanie sposobu rozliczenia poziomu wykorzystania usług transmisji danych, a nie określenia kwot należnych Spółce.
 13. Zdaniem Spółki powyższych wniosków nie zmienia fakt, iż w wyjątkowych sytuacjach strony Umowy umożliwiły jej rozwiązanie przed upływem Okresu Zamówienia.

Ad 2)

 1. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o pdop za datę powstania przychodu należnego uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego bądź też całkowitego lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.
 2. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o pdop).
 3. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3e ustawy o pdop, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, i 3c za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.
 4. Przepis art. 12 ust. 3a, jak również art. 12 ust. 3c i art. 12 ust. 3e ustawy o pdop nie wprowadza własnej definicji przychodu, ich rolą jest wyłącznie określenie momentu, w którym przychód - pod warunkiem, że jest przychodem należnym - powoduje powstanie zobowiązania podatkowego.
 5. Charakter usług wykonywanych przez Spółkę wskazuje, iż stanowią one usługi ciągłe co nie pozwala Spółce na precyzyjne określenie daty wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi. W ocenie Spółki, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny podstawowe znaczenie dla ustalenia momentu powstania przychodu ma określenie w Umowie Okresów Rozliczeniowych i wystawienie faktur dokumentujących kwoty należne i wypłacone faktycznie Spółce zgodnie z harmonogramem płatności rat. Wystawione przez Spółkę faktury określają bowiem kwoty, które stanowią definitywne przysporzenie Spółki.
 6. Ustalone miesięczne Okresy Rozliczeniowe powinny więc decydować o sposobie ujęcia należnych Spółce rat płatności. Skoro więc Umowa precyzuje Okresy Rozliczeniowe jako okresy miesięczne, na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o pdop, Spółka jest zobowiązana wykazać przychody do opodatkowania w ostatnim dniu danego miesiąca w wysokości raty płatności przypadającej na ten miesiąc.

Ad 3)

 1. Zgodnie z powyżej przedstawionymi wnioskami, raty płatności wynikające z harmonogramu określonego w Zamówieniu nr 4, które zostały udokumentowane fakturami stanowią należne Spółce wynagrodzenie z tytułu usług transmisji danych w ramach złożonego Zamówienia nr 4.
 2. W sytuacji gdy, wykorzystane przez Operatora pakiety danych przewyższą wartość wpłaconych do tego czasu rat wynikających z harmonogramu płatności, Spółka na podstawie danych wynikających z Raportów Rozliczeniowych będzie miała możliwość ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia, należnego jej z tytułu udostępnienia dodatkowych pakietów danych.
 3. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, na podstawie art. 12 ust. 3 i ust. 3a ustawy o pdop prawidłowym rozwiązaniem jest wykazanie dodatkowego przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, w każdym miesiącu, w którym dodatkowe pakiety danych zostały udostępnione Operatorowi.
 4. Zapłata za dodatkową fakturę będzie stanowić przychód na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o pdop w miesiącu, za który Spółka wystawiła dodatkową fakturę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:
 • powstania przychodu z tytułu usług transmisji danych – za prawidłowe;
 • momentu powstania przychodu z tytułu usług transmisji danych – za prawidłowe;
 • momentu powstania przychodu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za usługi transmisji danych – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.