PF/415-116/PŁ III/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sporządzona przez płatnika informacja PIT - 8C jest korektą jeżeli zmianie uległy dane osobowe podatnika?

PF/415-116/PŁ III/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dane osobowe
 2. informacja dla podatnika
 3. korekta
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez xxxxx dnia 05.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia przez płatnika korekty informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C polegającej na zmianie danych podatnika poprzez wskazanie innej osoby

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e

Płatnik, xxxxx, listem poleconym z dnia 10 czerwca 2005r. przesłał podatnikowi informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) z dopiskiem "korekta".

Podatnik wystąpił do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy sporządzona przez płatnika informacja PIT-8C jest korektą, jeżeli zmianie uległy dane osobowe podatnika.

Zdaniem xxxxx nie jest dopuszczalne sporządzenia korekty informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) polegające na zmianie danych osobowych podatnika, gdyż korekty dokumentu można dokonać jedynie w przypadku, gdy zawierający błędy i nieścisłości dokument pierwotny dotyczył tej samej osoby.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Wystawienie przez płatnika błędnej informacji o przychodach lub dochodach uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym, powoduje obowiązek wystawienia jej korekty. Zgodnie z art. 81 w/w ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Na podstawie art. 81a § 2 cytowanej ustawy uprawnienie do skorygowania przysługuje :

<
 1. płatnikom, jeżeli w złożonej deklaracji wykazali:

 2. a) podatek pobrany w wysokości mniejszej lub większej od należnej,
  b) podatek należny w wysokości mniejszej lub większej od pobranej;
 3. inkasentom, jeżeli w złożonej deklaracji wykazali:

 4. a) podatek należny w wysokości mniejszej od pobranej;
  b) podatek w wysokości mniejszej lub większej od pobranej.

Stosownie do art. 81c Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą składać korekty deklaracji, również jeżeli nie wpływa to na wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Jak wynika z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego, płatnik wystawił "korektę" informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) polegającą na zmianie danych osobowych podatnika poprzez wskazanie innej osoby. W świetle powołanych wyżej przepisów płatnik, wystawiając w powyższy sposób informację PIT-8C, nie dokonał korekty złożonej wcześniej informacji, lecz sporządził nową informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych dotyczącą innego podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano stanowisko przedstawione przez stronę za prawidłowe.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.