Dane osobowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dane osobowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
lip

Istota:

Obowiązek wystawienia dokumentu dostawy oraz uzyskania danych osobowych nabywcy wyrobu węglowego w ilości nieprzekraczającej 200 kg przy jednorazowej sprzedaży

Fragment:

W pozostałej kwestii będącej przedmiotem wniosku, tj. konieczności uzyskiwania przez Wnioskodawcę danych osobowych nabywcy w przypadku gdy transakcji sprzedaży do 200 kg wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy towarzyszy wyłącznie paragon fiskalny stwierdzić należy, że przepisy z zakresu podatku akcyzowego nie przewidują takiego obowiązku (konieczności uzyskania danych osobowych nabywcy). Tym samym stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku uzyskiwania danych osobowych nabywcy wyrobów węglowych gdy transakcji towarzyszy tylko paragon fiskalny, bo nie ma obowiązku wystawiania dokumentów dostawy, jest prawidłowe. Ponadto we własnym stanowisku Wnioskodawca poruszył temat obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych w przypadku zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3. Natomiast w myśl art. 31a ust. 6 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych.

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji, gdy do faktury wewnętrznej dołączono na stałe kopie faktur źródłowych zawierające dane kontrahenta zagranicznego można zrezygnować z wpisywania na samej fakturze tych danych, uznając jednocześnie, że faktura ta spełnia wymagania formalne, określone w § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Z kolei stosownie do § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Należy zauważyć, że treść § 25 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, który stanowi, iż faktury takie mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta, pośrednio wskazuje na to, że faktury wewnętrzne powinny zawierać pozostałe dane kontrahenta, w szczególności jego imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą oraz adres (§ 9 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia VAT).

2011
1
kwi

Istota:

Czy sporządzona przez płatnika informacja PIT - 8C jest korektą jeżeli zmianie uległy dane osobowe podatnika?

Fragment:

Podatnik wystąpił do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy sporządzona przez płatnika informacja PIT-8C jest korektą, jeżeli zmianie uległy dane osobowe podatnika. Zdaniem xxxxx nie jest dopuszczalne sporządzenia korekty informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) polegające na zmianie danych osobowych podatnika, gdyż korekty dokumentu można dokonać jedynie w przypadku, gdy zawierający błędy i nieścisłości dokument pierwotny dotyczył tej samej osoby. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian.) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy urzędu właściwego do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 oraz danych osobowych jakie powinna taka deklaracja zawierać.

Fragment:

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z przepisem art.93 ustawy Ordynacja podatkowa - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). Zgodnie natomiast z przepisem zawartym w art.93a ww. ustawy - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Ponadto zgodnie z przepisem art.93b ustawy Ordynacja podatkowa - przepisy art.93 i art.93a (wyżej cytowane) stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych. Przepis zawarty w art.3 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...). jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

2011
1
sty

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gosdpodarczą. Zwraca się z zapytaniem, czy na fakturach ma obowiązek podania imienia i nazwiska, czy może jedynie posługiwać się nazwą firmy, zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej?

Fragment:

Nr 19, poz. 185 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej albo numery tymczasowe sprzedawcy i nabywcy. W myśl powołanego przepisu osoby fizyczne winny wskazać na fakturze imię i nazwisko, a dodatkowo nazwę firmy, jeżeli została podana w zgłoszeniu identyfikacyjnym, natomiast osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej podają nazwy bądź nazwy skrócone.