Dane | Interpretacje podatkowe

Dane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku zaistnienia w dniu lub po dniu połączenia obowiązku korekty deklaracji CIT złożonej pierwotnie przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia, zobowiązanie do złożenia tej korekty będzie ciążyło na Spółce Przejmującej, przy czym deklaracja powinna zawierać dane Spółki Przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy dane, które zostaną wskazane w ewentualnej korekcie zeznania CIT-8, przede wszystkim mają umożliwić jednoznaczne oraz bezproblemowe stwierdzenie, który podmiot i w czyim imieniu składa daną deklarację. Rozwiązaniem, które to zapewni, będzie zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie w przedmiotowych deklaracjach korygujących danych Spółki Przejmowanej (podanie nazwy, adresu, numeru identyfikacji podatkowej). Składane korekty zeznań dotyczą bowiem okresów rozliczeniowych, w których Spółka Przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem. Jednak ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca będzie następcą prawnym Spółki Przejmowanej w momencie sporządzania korekt zeznań, powinny one zostać podpisane przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę. W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca jako Spółka Przejmująca będzie uprawniony do złożenia korekt zeznań CIT-8 dotyczących Spółki Przejmowanej za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie. Na wskazanych zeznaniach podatkowych winny zostać umieszczone dane Spółki Przejmowanej, tj. jej NIP, nazwa adres, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, powinny się znaleźć informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego, tj.
2017
11
lis

Istota:
Czy w przypadku zaistnienia w dniu lub po dniu połączenia obowiązku korekty deklaracji CIT, złożonej pierwotnie przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia, zobowiązanie do złożenia tej korekty będzie ciążyło na Spółce Przejmującej i czy powinna ona zawierać dane Spółki Przejmowanej
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy, dane, które zostaną wskazane w ewentualnej korekcie zeznania CIT-8, przede wszystkim mają umożliwić jednoznaczne oraz bezproblemowe stwierdzenie, który podmiot i w czyim imieniu składa daną deklarację. Rozwiązaniem, które to zapewni, będzie zdaniem Wnioskodawcy zawarcie w przedmiotowych deklaracjach korygujących danych Spółki Przejmowanej (podanie nazwy, adresu, numeru identyfikacji podatkowej). Składane korekty zeznań dotyczą bowiem okresów rozliczeniowych, w których Spółka Przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem. Jednak ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca będzie następcą prawnym Spółki Przejmowanej w momencie sporządzania korekt zeznań, powinny one zostać podpisane przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę. W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca jako Spółka Przejmująca będzie uprawniony do złożenia korekt zeznań CIT-8 dotyczących Spółki Przejmowanej za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie. Na wskazanych zeznaniach podatkowych winny zostać umieszczone dane Spółki Przejmowanej tj. jej NIP, nazwa adres, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, powinny się znaleźć informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego tj.
2017
30
sie

Istota:
1. Czy raty wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę z tytułu usług transmisji danych zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianym dla Zamówienia nr 4 stanowią przychód należny Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o pdop?2. Czy przychód Spółki z tytułu usług transmisji danych powstaje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego określonego w Umowie (miesiąca kalendarzowego), w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o pdop? 3. Czy dodatkowe wynagrodzenie Spółki za usługi transmisji danych, które narastająco na koniec danego miesiąca realizacji Zamówienia nr 4 przekroczą wartość wpłaconych do tego czasu rat w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o pdop stanowi przychód w miesiącu, za który wystawiono dodatkową fakturę?
Fragment:
Raportowanie wykorzystania usługi transmisji danych w Okresie Zamówienia następowało po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, na podstawie dokonanej przez Spółkę i Operatora rejestracji i ustalenia wielkości ruchu do/od Abonentów. Rejestracja ruchu miała na celu określenie stopnia wykorzystania pakietu usług transmisji danych, dostępnego w ramach Zamówienia. Jeżeli bowiem zamówiona w ramach danego Zamówienia ilość GB zostanie wykorzystana przed upływem Okresu Zamówienia, Zamówienie przestaje obowiązywać i konieczne jest złożenie następnego Zamówienia. W określonym terminie po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego Spółka i Operator miały przekazać drugiej stronie raport dotyczący zarejestrowanych danych ruchowych i określonych wielkości ruchu dotyczących usług transmisji danych (Raporty Ruchowe). W oparciu o Raporty Ruchowe, Operator sporządzał raport rozliczeniowy (Raport Rozliczeniowy) odnośnie wielkości wykorzystanej w danym Okresie Rozliczeniowym usługi transmisji danych oraz stopień wykorzystania poszczególnych pakietów danych objętych Zamówieniami. Zgodnie z Umową płatności za każde Zamówienie złożone przez Operatora i przyjęte przez Spółkę dokonywane miały być miesięcznie, w co najmniej 12 ratach, zgodnie z danym Zamówieniem, na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę.
2016
8
kwi

Istota:
Obowiązek zgłoszenia na druku NIP-2 miejsca najmu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Fragment:
Natomiast na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o NIP, podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o NIP, do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o NIP, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Minister Finansów z dnia 27 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.
2014
18
lip

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług elektronicznej wymiany danych
Fragment:
Usługi Elektronicznej Wymiany Danych: Spółka nabywa od Odbiorców usługi elektronicznej wymiany danych, na które mogą składać się m.in.: usługi polegające na wdrożeniu po stronie Odbiorcy i/lub Spółki rozwiązań technicznych / możliwości wymiany danych w formie elektronicznej, lub usługi przesyłania/udostępniania danych pomiędzy M. a Odbiorcami w formie elektronicznej, lub usługi przesyłania pomiędzy M. a Odbiorcami faktur w formie elektronicznej, dalej wspólnie jako: „ Usługi EWD ”. Usługi EWD umożliwiają transmisję między systemami informatycznymi M. oraz Odbiorców danych o komercyjnym oraz administracyjnym charakterze, z wykorzystaniem ustalonego standardu komunikacji. Transmisja określonego wspólnie pakietu danych może dotyczyć np. wysokości zapasów danego Produktu w magazynach Odbiorcy, jego wolumenu sprzedaży jak również faktur sprzedaży / zakupu w wersji elektronicznej. Posiadanie aktualnych danych o wysokości sprzedaży Produktów lub stanach magazynowych pozwala Spółce na elastyczne reagowanie na panujące trendy rynkowe i szybkie dostosowywanie się do nich (np. zwiększenie produkcji w momencie wzrostu popytu, czy też zapobieganie czasowym niedostatkom Produktów u Odbiorcy lub nadmiernej produkcji oraz konieczności ich magazynowania w oczekiwaniu na wzrost popytu).
2013
29
lis

Istota:
Na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych usług), zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości wykazywania na fakturach danych dotyczących nazwy firmy Wnioskodawcy w zależności od tego, którego rodzaju działalności dana faktura będzie dotyczyła np. Kancelaria Radcy Prawnego + imię i nazwisko, Wycena Nieruchomości + imię i nazwisko, czy Antykwariat + imię i nazwisko, podczas gdy nazwa podana do CEIDG będzie miała postać: „ Kancelaria Radcy Prawnego,...+ imię i nazwisko ”, lub też: „ imię + nazwisko ” bez dodatkowych elementów. Dokonując analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, zauważyć należy, że cytowany wcześniej § 5 ust. 1 rozporządzenia określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczenia na fakturze dodatkowych danych identyfikujących podatników, nabywców czy też towary. Koniecznym jest jednak, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Tym samym na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych usług), zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.
2013
11
sie

Istota:
Sposób skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy
Fragment:
W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturach (a tak jest w przedmiotowym przypadku), wówczas nie jest dopuszczalne ich korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktury wystawione na inny podmiot niż nabywca nie dokumentują rzeczywistej transakcji. Reasumując, nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że błędnie wpisane przez kontrahentów na wystawionych przez nich fakturach dane, tj. nazwa i NIP Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego zamiast nazwy i numeru NIP Wnioskodawcy, może On skorygować samodzielnie poprzez wystawienie noty korygującej, bowiem nie można w drodze noty całkowicie zmieniać danych faktycznego nabywcy towaru. W przedmiotowej sprawie podmiot (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy), którego dane umieszczone zostały na przedmiotowych fakturach, nie był w rzeczywistości nabywcą towarów i usług, których zakup faktury te dokumentują. Tak więc skorygowanie błędu nazwy i numeru NIP nabywcy towaru, polegającego na wpisaniu innego podmiotu gospodarczego istniejącego na rynku na fakturze VAT, winno być dokonane przez kontrahenta (jako wystawcę faktury) za pomocą faktury korygującej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należało uznać je za nieprawidłowe.
2012
20
wrz

Istota:
W zakresie danych identyfikacyjnych, jakie powinny znajdować się na otrzymywanych fakturach, związanych z dostawami produktów realizowanych na terytorium kraju jak i związanych z funkcjonowaniem Przedstawicielstwa.
Fragment:
Dla nabywania towarów i usług od polskich podatników VAT zakres podawanych danych do faktur VAT zależeć będzie od tego czy dana dostawa lub świadczenie usługi będzie podlegała polskiemu VAT (tzn. jeśli miejscem opodatkowania będzie terytorium kraju). W przypadku dostawy towarów będzie ona zawsze opodatkowana polskim VAT, gdyż dostawa taka będzie miała miejsce na terytorium kraju (art. 22 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku nabycia usług opodatkowanie danej usługi będzie zależało od tego czy zastosowanie do niej będzie miała regulacja zawarta w art. 28b ustawy o VAT, czy wyjątki od tej reguły. Podsumowując, nabycie towarów i usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się na terytorium kraju - K. będzie zobowiązana do podania, oprócz danych rejestrowych (nazwy i adresu), krajowego NIP, a w pozostałych przypadkach - niemieckiego nr VAT. Powyższe potwierdza § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.), z którego poszczególnych ustępów wynika, iż § 5 określający zakres danych na wystawianych fakturach (...)
2012
24
sie

Istota:
Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą dane na fakturze powinny zawierać nazwę firmy, NIP i adres siedziby firmy (gdy jest inny od miejsca zamieszkania)? Czy prawidłowe jest podanie na fakturze dowolnie - adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy? Czy w nazwie na fakturze może być tylko imię i nazwisko czy też powinna być pełna nazwa firmy? Jeżeli dane na fakturze - nazwa lub adres - są nieprawidłowe to czy powinny zostać skorygowane notą korygującą czy też fakturą korygującą?
Fragment:
Jeżeli dane na fakturze - nazwa lub adres - są nieprawidłowe to czy powinny zostać skorygowane notą korygującą czy też fakturą korygującą... Stanowisko Wnioskodawcy: Przy rejestracji Wnioskodawca podał miejsce wykonywania działalności, więc na fakturach może umieszczać zarówno adres siedziby firmy, jak i adres zamieszkania, ponieważ NIP jednoznacznie identyfikuje podmiot gospodarczy. Podobnie z nazwą - może być imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy. Pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca wskazał, iż w przypadku gdy dane na fakturze otrzymanej przez Podatnika (kosztowej) nazwa lub adres - są nieprawidłowe to dane te należy skorygować za pomocą noty korygującej. Jeżeli natomiast dane na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę (sprzedażowej) — nazwa lub adres — są nieprawidłowe to dane te należy skorygować za pomocą faktury korygującej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się: za nieprawidłowe w zakresie danych identyfikacyjnych jakie powinna zawierać faktura VAT, za prawidłowe w zakresie sposobu korekty danych znajdujących się na fakturze. Ad. 1-3.
2012
10
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zakupem bazy danych teleadresowych.
Fragment:
Ponadto, bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) niezależnie od ochrony przyznanej - na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - bazom danych spełniającym cechy utworu. Na podstawie art. 1 cytowanej ustawy, ochronie określonej w tej ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem baz danych spełniających cechy utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Baza danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Tak więc zasadniczo wyróżnia się dwie odrębne kategorie baz danych, tj.: twórcze bazy danych chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mające twórczego charakteru bazy danych, chronione na zasadach szczególnych, tj. w oparciu o ustawę o ochronie baz danych. Co istotne jednak – ochrona przysługująca bazom danych nie obejmuje programów komputerowych związanych z tworzeniem i obsługą (wykorzystywaniem) tych baz, zarówno, jeśli chodzi o bazy spełniające cechy utworu, jak i nie spełniające tych cech.
2012
29
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dane
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.