Dane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy do nabywanych przez Wnioskodawcę usług utrzymania hurtowni danych znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Podstawowymi cechami hurtowni danych jest: uporządkowanie tematyczne różnych obszarów analitycznych, integracja danych z różnych systemów baz danych, trwałość zapisanych i przechowywanych danych, uwzględnienie wymiaru czasowego. Dane w hurtowni danych, z której korzysta Wnioskodawca są statyczne i głównie przeznaczone do odczytu. Ze względu na to, iż dane reprezentują pewien przedział czasowy, nie mogą być aktualizowane i nie ma możliwości ich zmiany. Dane są uaktualniane jedynie w swoich systemach źródłowych i następnie dostarczane do hurtowni z odpowiednim stemplem czasowym. Dane gromadzone są w kolejne warstwy danych z wielu lat, co umożliwia prześledzenie ciągłej czasowo historii poszczególnych wpisów danych. Jedyne operacje wykonywane na tym etapie, to wprowadzanie i agregacja danych podczas procesu ładowania, a następnie udostępnienie danych do zapytań. Uzgodnienie formatu danych w żaden sposób nie zmienia ich wartości merytorycznej, logicznej, biznesowej, tym samym samo wprowadzenie danych do hurtowni oraz ich przechowywanie nie skutkuje „ przetworzeniem ” danych, które cały czas zwierają pierwotnie wprowadzone do hurtowni informacje. Hurtownia danych może natomiast stanowić źródło danych pobieranych w celu ich przetwarzania przez użytkownika, np. w postaci raportów analitycznych odpowiadających na określenia zapytania analityczne lub bazodanowe, co stanowi przedmiot odrębnych rodzajowo usług możliwych do nabycia przez Wnioskodawcę od wyspecjalizowanych podmiotów lub wykonania we własnym zakresie.

2018
4
sty

Istota:

W zakresie wykazania w ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowej danych dotyczących dostawy towarów dokonanej w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej w procedurze uproszczonej

Fragment:

Jednocześnie w zakresie rozliczania się z podatku znajduje zastosowanie mechanizm samoobliczenia podatku, co następuje poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W związku z tak przyjętym modelem powstawania zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług, a także przyjętym sposobem rozliczania się z podatku, szczególnej wagi nabiera obowiązek odpowiedniego utrwalania wszelkich danych mających znaczenie dla wymiaru podatku. Ustawa przyjmuje zasadę utrwalania tych danych w ramach ewidencji prowadzonych przez podatnika, których obowiązek prowadzenia nakłada na podatnika przywołany wcześniej art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, ma zawierać dane niezbędne do sporządzenia zarówno deklaracji podatkowej jak i informacji podsumowującej. Ewidencja ta jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego, powinna zatem obejmować wszystkie dokonane przez podatnika transakcje podlegające opodatkowaniu (do których należą opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz zwolnione od podatku), jak również dane dotyczące podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących składanych w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonej przez niego, na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy, ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, niezależnie od formy tej ewidencji.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie wykazywania w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów łącznie, w jednej pozycji, oraz wykazywania danych, w tym NIP, Wnioskodawcy jako kontrahenta w związku z tymi transakcjami.

Fragment:

Co istotne, ewidencja jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego, powinna zatem obejmować wszystkie dokonane przez podatnika czynności („ poszczególne transakcje ”) podlegające opodatkowaniu (do których należą opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz zwolnione od podatku), jak również dane dotyczące podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących składanych w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonej przez niego, na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy, ewidencji sprzedaży i zakupów VAT – niezależnie od formy tej ewidencji, a także niezależnie od prowadzenia przez dany podmiot innych wykazów czy rejestrów stosowanych na podstawie własnych, wewnętrznych ustaleń. W niniejszej sprawie Spółka za prawidłowe przyjmuje wykazywanie w ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, prowadzonej do celów sporządzenia deklaracji VAT-7 (w rejestrze zakupów) jednej zbiorczej pozycji, obejmującej wszystkie dokonane transakcje WNT, wynikającej z wystawionej wcześniej faktury wewnętrznej, wskazując dla tych transakcji własny nr NIP i nazwę jako dane kontrahenta. Jednakże, jak wynika z omawianego przepisu art. 109 ust. 3 ustawy, ewidencja powinna zawierać m.in. dane kontrahenta (w przypadku WNT jest nim dostawca towaru), w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

2017
7
gru

Istota:

W zakresie wykazywania w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT danych, w tym NIP, Wnioskodawcy jako dostawcy w związku z dokonanym importem towarów

Fragment:

Trzeba podkreślić, że ewidencja jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego, powinna zatem obejmować wszystkie dokonane przez podatnika czynności podlegające opodatkowaniu (do których należą opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz zwolnione od podatku), jak również dane dotyczące podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji podatkowej składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonej przez niego ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów VAT. Jak wynika z omawianego przepisu art. 109 ust. 3 ustawy, ewidencja powinna zawierać m.in. dane kontrahenta, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Brak takiej informacji uniemożliwia bowiem prawidłową identyfikację poszczególnych transakcji. Tym samym, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, Spółka nie powinna w przypadku ewidencjonowania dokonanych transakcji importu towarów jako kontrahenta wykazywać siebie (Spółkę) i podawać własny NIP. Z przepisu wprost wynika, że mają to być dane kontrahenta – a więc drugiej strony transakcji – którego nie należy utożsamiać z podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu danej czynności, gdyż zgodnie z przepisami ustawy w określonych przypadkach podatnikiem tym może być również nabywca. Zatem, odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy oraz mając na uwadze powołane regulacje prawne, w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy, w przypadku wykazywania w ewidencji prowadzonej dla celów VAT transakcji związanych z importem towarów, dla których podatnikiem jest Wnioskodawca, w rejestrze zakupu prowadzonej ewidencji Wnioskodawca nie może jako kontrahenta wykazywać danych swojej Spółki, w tym podając swój NIP.

2017
11
lis

Istota:

Czy w przypadku zaistnienia w dniu lub po dniu połączenia obowiązku korekty deklaracji CIT złożonej pierwotnie przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia, zobowiązanie do złożenia tej korekty będzie ciążyło na Spółce Przejmującej, przy czym deklaracja powinna zawierać dane Spółki Przejmowanej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W opinii Wnioskodawcy dane, które zostaną wskazane w ewentualnej korekcie zeznania CIT-8, przede wszystkim mają umożliwić jednoznaczne oraz bezproblemowe stwierdzenie, który podmiot i w czyim imieniu składa daną deklarację. Rozwiązaniem, które to zapewni, będzie zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie w przedmiotowych deklaracjach korygujących danych Spółki Przejmowanej (podanie nazwy, adresu, numeru identyfikacji podatkowej). Składane korekty zeznań dotyczą bowiem okresów rozliczeniowych, w których Spółka Przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem. Jednak ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca będzie następcą prawnym Spółki Przejmowanej w momencie sporządzania korekt zeznań, powinny one zostać podpisane przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę. W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca jako Spółka Przejmująca będzie uprawniony do złożenia korekt zeznań CIT-8 dotyczących Spółki Przejmowanej za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie. Na wskazanych zeznaniach podatkowych winny zostać umieszczone dane Spółki Przejmowanej, tj. jej NIP, nazwa adres, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, powinny się znaleźć informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego, tj.

2017
30
sie

Istota:

Czy w przypadku zaistnienia w dniu lub po dniu połączenia obowiązku korekty deklaracji CIT, złożonej pierwotnie przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia, zobowiązanie do złożenia tej korekty będzie ciążyło na Spółce Przejmującej i czy powinna ona zawierać dane Spółki Przejmowanej

Fragment:

W opinii Wnioskodawcy, dane, które zostaną wskazane w ewentualnej korekcie zeznania CIT-8, przede wszystkim mają umożliwić jednoznaczne oraz bezproblemowe stwierdzenie, który podmiot i w czyim imieniu składa daną deklarację. Rozwiązaniem, które to zapewni, będzie zdaniem Wnioskodawcy zawarcie w przedmiotowych deklaracjach korygujących danych Spółki Przejmowanej (podanie nazwy, adresu, numeru identyfikacji podatkowej). Składane korekty zeznań dotyczą bowiem okresów rozliczeniowych, w których Spółka Przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem. Jednak ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca będzie następcą prawnym Spółki Przejmowanej w momencie sporządzania korekt zeznań, powinny one zostać podpisane przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę. W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca jako Spółka Przejmująca będzie uprawniony do złożenia korekt zeznań CIT-8 dotyczących Spółki Przejmowanej za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy, w którym nastąpiło połączenie. Na wskazanych zeznaniach podatkowych winny zostać umieszczone dane Spółki Przejmowanej tj. jej NIP, nazwa adres, natomiast w pozycjach przeznaczonych na podpis osób reprezentujących podatnika, powinny się znaleźć informacje i podpisy osób reprezentujących następcę prawnego tj.

2016
8
kwi

Istota:

1. Czy raty wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę z tytułu usług transmisji danych zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianym dla Zamówienia nr 4 stanowią przychód należny Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o pdop?2. Czy przychód Spółki z tytułu usług transmisji danych powstaje w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego określonego w Umowie (miesiąca kalendarzowego), w myśl art. 12 ust. 3c ustawy o pdop? 3. Czy dodatkowe wynagrodzenie Spółki za usługi transmisji danych, które narastająco na koniec danego miesiąca realizacji Zamówienia nr 4 przekroczą wartość wpłaconych do tego czasu rat w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o pdop stanowi przychód w miesiącu, za który wystawiono dodatkową fakturę?

Fragment:

Raportowanie wykorzystania usługi transmisji danych w Okresie Zamówienia następowało po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, na podstawie dokonanej przez Spółkę i Operatora rejestracji i ustalenia wielkości ruchu do/od Abonentów. Rejestracja ruchu miała na celu określenie stopnia wykorzystania pakietu usług transmisji danych, dostępnego w ramach Zamówienia. Jeżeli bowiem zamówiona w ramach danego Zamówienia ilość GB zostanie wykorzystana przed upływem Okresu Zamówienia, Zamówienie przestaje obowiązywać i konieczne jest złożenie następnego Zamówienia. W określonym terminie po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego Spółka i Operator miały przekazać drugiej stronie raport dotyczący zarejestrowanych danych ruchowych i określonych wielkości ruchu dotyczących usług transmisji danych (Raporty Ruchowe). W oparciu o Raporty Ruchowe, Operator sporządzał raport rozliczeniowy (Raport Rozliczeniowy) odnośnie wielkości wykorzystanej w danym Okresie Rozliczeniowym usługi transmisji danych oraz stopień wykorzystania poszczególnych pakietów danych objętych Zamówieniami. Zgodnie z Umową płatności za każde Zamówienie złożone przez Operatora i przyjęte przez Spółkę dokonywane miały być miesięcznie, w co najmniej 12 ratach, zgodnie z danym Zamówieniem, na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę.

2014
18
lip

Istota:

Obowiązek zgłoszenia na druku NIP-2 miejsca najmu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Fragment:

Natomiast na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o NIP, podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o NIP, do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o NIP, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Minister Finansów z dnia 27 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.

2013
29
lis

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług elektronicznej wymiany danych

Fragment:

Usługi Elektronicznej Wymiany Danych: Spółka nabywa od Odbiorców usługi elektronicznej wymiany danych, na które mogą składać się m.in.: usługi polegające na wdrożeniu po stronie Odbiorcy i/lub Spółki rozwiązań technicznych / możliwości wymiany danych w formie elektronicznej, lub usługi przesyłania/udostępniania danych pomiędzy M. a Odbiorcami w formie elektronicznej, lub usługi przesyłania pomiędzy M. a Odbiorcami faktur w formie elektronicznej, dalej wspólnie jako: „ Usługi EWD ”. Usługi EWD umożliwiają transmisję między systemami informatycznymi M. oraz Odbiorców danych o komercyjnym oraz administracyjnym charakterze, z wykorzystaniem ustalonego standardu komunikacji. Transmisja określonego wspólnie pakietu danych może dotyczyć np. wysokości zapasów danego Produktu w magazynach Odbiorcy, jego wolumenu sprzedaży jak również faktur sprzedaży / zakupu w wersji elektronicznej. Posiadanie aktualnych danych o wysokości sprzedaży Produktów lub stanach magazynowych pozwala Spółce na elastyczne reagowanie na panujące trendy rynkowe i szybkie dostosowywanie się do nich (np. zwiększenie produkcji w momencie wzrostu popytu, czy też zapobieganie czasowym niedostatkom Produktów u Odbiorcy lub nadmiernej produkcji oraz konieczności ich magazynowania w oczekiwaniu na wzrost popytu).

2013
11
sie

Istota:

Na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych usług), zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości wykazywania na fakturach danych dotyczących nazwy firmy Wnioskodawcy w zależności od tego, którego rodzaju działalności dana faktura będzie dotyczyła np. Kancelaria Radcy Prawnego + imię i nazwisko, Wycena Nieruchomości + imię i nazwisko, czy Antykwariat + imię i nazwisko, podczas gdy nazwa podana do CEIDG będzie miała postać: „ Kancelaria Radcy Prawnego,...+ imię i nazwisko ”, lub też: „ imię + nazwisko ” bez dodatkowych elementów. Dokonując analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, zauważyć należy, że cytowany wcześniej § 5 ust. 1 rozporządzenia określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczenia na fakturze dodatkowych danych identyfikujących podatników, nabywców czy też towary. Koniecznym jest jednak, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Tym samym na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych usług), zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.