IBPBI/2/423-351/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce jawnej, w której będzie wspólnikiem? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2011 r. (data wpływu do Organu 21 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce jawnej, w której będzie wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce jawnej, w której będzie wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka jest założycielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i prowadzi działalność medyczną. Wnioskodawca planuje powołać z udziałem innych osób spółkę jawną. Wspólnikiem w spółce będzie oprócz Wnioskodawcy inwestor strategiczny, który wniesie wkład finansowy oraz prawo do używania przez czas oznaczony określonej nieruchomości budynkowej przez okres minimum 10 lat. Należy podkreślić, że wkładem inwestora strategicznego nie jest własność budynku, ale prawo do faktycznego nieograniczonego korzystania z wydzielonej części budynku.

Nowopowołana spółka jawna w zamyśle Wnioskodawcy ma być wyłącznie spółką obiektową, tzn. zajmować się będzie wyłącznie dostosowaniem budynku (udostępnionego jej w ramach wkładu rzeczowego) do określonych potrzeb, jego modernizacją i wynajmem. Spółka jawna uzyska pozwolenie na budowę, wszelkie niezbędne zgody, a następnie przystąpi do inwestycji polegającej na modernizacji udostępnionych budynków pod kątem przystosowania ich do wymogów zakładów opieki zdrowotnej. Po zakończeniu inwestycji spółka będzie następnie posiadane zmodernizowane przez siebie pomieszczenia wynajmować (m.in. na rzecz Wnioskodawcy) na podstawie umów najmu na okres nawet powyżej 10 lat.

Najemcą głównym ma być Wnioskodawca. Wnioskodawca w wynajmowanych od spółki jawnej pomieszczeniach urządzi oddziały szpitalne, gabinety zabiegowe, sale operacyjne, w których będzie udzielał świadczeń medycznych. Czynsz będzie miał wysokość rynkową odpowiadającą rzeczywistej rynkowej wartości świadczenia. Nowopowołana spółka będzie zarejestrowana na potrzeby VAT. Będzie fakturowała najemców fakturami dotyczącymi czynszu najmu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce jawnej, w której będzie wspólnikiem... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Art. 16 ust. 1 updop, nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartości usług zakupywanych od spółki osobowej, w której wspólnikiem jest podatnik - osoba prawna. W tym stanie rzeczy należy uznać, że podatnik będzie miał prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu płaconego na rzecz spółki jawnej, w której jest wspólnikiem. Czynsz ten dotyczyć będzie najmu budynku, którego wynajem będzie niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez podatnika. Zatem czynsz ten będzie związany z podstawową działalnością Wnioskodawcy jako podatnika CIT. Zatem cały czynsz będzie kosztem uzyskania przychodu podatnika - Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Pośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z całokształtem działalności podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje powołać z udziałem innych osób spółkę jawną. Wspólnikiem w spółce będzie oprócz Wnioskodawcy inwestor strategiczny, który wniesie wkład finansowy oraz prawo do używania przez czas oznaczony określonej nieruchomości budynkowej. Spółka jawna będzie posiadane, zmodernizowane przez siebie pomieszczenia, wynajmować - m.in. na rzecz Wnioskodawcy - na podstawie umów najmu (na okres nawet powyżej 10 lat). Najemcą głównym ma być Wnioskodawca. Wnioskodawca w wynajmowanych od spółki jawnej pomieszczeniach urządzi oddziały szpitalne, gabinety zabiegowe, sale operacyjne, w których będzie udzielał świadczeń medycznych. Czynsz będzie miał wysokość rynkową odpowiadającą rzeczywistej rynkowej wartości świadczenia.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce jawnej (w której będzie wspólnikiem) wynikający z zawartej umowy najmu. Wskazać bowiem należy, iż ww. umowa zostanie zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi przedsiębiorstwami.

Tym samym, stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.