1061-IPTPP2.4512.37.2016.2.KW | Interpretacja indywidualna

W zakresie terminu wystawienia faktury w związku z wpłatą zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz wpłatą równowartości kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego
1061-IPTPP2.4512.37.2016.2.KWinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. dzierżawa
 3. obowiązek podatkowy
 4. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu wystawienia faktury w związku z wpłatą zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz wpłatą równowartości kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu wystawienia faktury w związku z wpłatą zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz wpłatą równowartości kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 kwietnia 2016 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń, przepisów prawa mających być przedmiotem interpretacji oraz poprzez doprecyzowanie opisu sprawy

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dnia 31 sierpnia 2015 roku Rada Miejska w ... podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi gminnej. Wyłączenie drogi gminnej z użytkowania możliwe będzie dopiero po:

 1. wybudowaniu i oddaniu do użytkowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nowego odcinka drogi krajowej nr ..., co skutkować będzie zmianą dotychczasowej kategorii drogi z krajowej na wojewódzką;
 2. podjęciu przez Sejmik Województwa ... uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej stosownego odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej, o której mowa w pkt 1, co będzie równoznaczne ze zmianą dotychczasowej kategorii drogi z wojewódzkiej na powiatową;
 3. podjęciu przez Radę Powiatu ... uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej stosownego odcinka drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o której mowa w pkt 2, co będzie równoznaczne ze zmianą dotychczasowej kategorii drogi z powiatowej na gminną.

Wyłączenie drogi gminnej z użytkowania nastąpi odrębną uchwałą Rady Miejskiej w ..., po uprzednim uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w ... w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jej części.

Na dzień złożenia wniosku o interpretację indywidualną Gmina nie jest właścicielem odcinka drogi nr ....

Dnia 26 października 2015 roku Gmina zawarła przedwstępną umowę dzierżawy z Kopalnią i Zakładami ... o następującej treści:

§ 2.1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) Wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków, nieruchomość położoną na terenie gminy ..., stanowiącą odcinek „starej” drogi krajowej nr ... wraz z obiektami budowlanymi i ruchomościami na nich położonymi (dalej jako „Nieruchomość”). Strony w późniejszym terminie, nie później jednak niż z dniem ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, oznaczą nieruchomość numerami działek wraz z nr Księgi Wieczystej.

 1. Dzierżawca oświadcza, że prowadzi działalność górniczą polegającą m.in. na eksploatacji złoża siarki, na podstawie koncesji Ministra Ochrony Środowiska, a Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele związane z prowadzeniem ww. działalności, tj. eksploatacji złoża siarki znajdującego się pod jej powierzchnią.

§ 3.1. Umowa wchodzi w życie z dniem wyłączenia z eksploatacji odcinka drogi krajowej nr ..., o którym mowa w Uchwale i zostaje zawarta na okres 10 lat, począwszy od dnia wyłączenia odcinka drogi z eksploatacji, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy.

 1. Dzierżawca ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji zaprzestania prowadzenia na Nieruchomości działalności górniczej zgodnie z koncesją, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dzierżawcę zgodnie z ust. 2 przed upływem 4 lat od dnia wejścia jej w życie, Wydzierżawiający dokona zwrotu pozostałych do rozliczenia kwot, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2 Umowy.
 3. Wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ......... (nie dotyczy sprawy).

§ 4.1. Po wejściu w życie Umowy, Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu, z tytułu dzierżawy Nieruchomości, czynsz w wysokości 186 069,00 zł rocznie z dołu do dnia dziesiątego stycznia każdego roku.

 1. Czynsz będzie płatny na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego.

§ 5.1. Dzierżawca, w terminie 30 dni po podpisaniu Umowy, wpłaci na rachunek Wydzierżawiającego jednorazowo kwotę w wysokości 244 000,00 zł, tytułem zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego.

 1. Dzierżawca, w terminie 30 dni po podpisaniu Umowy, wpłaci na rachunek Wydzierżawiającego kwotę 6 000,00 zł, stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego, a będącego podstawą do ustalenia czynszu dzierżawnego.
 2. W przypadku niewejścia w życie niniejszej Umowy na skutek niespełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina niezwłocznie zwróci na wskazany przez Dzierżawcę rachunek bankowy kwotę, na którą składają się: zaliczka o której mowa w ust. 1 oraz koszty sporządzenia operatu o których mowa w ust. 2.

§ 6. Po wejściu w życie umowy, kwoty o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 będą potrącane proporcjonalnie z czynszu dzierżawnego przez okres 4 pierwszych lat dzierżawy.

§ 7.1. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

Kwoty, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, Dzierżawca wpłacił na rachunek dochodów własnych Gminy dnia 9 listopada 2015 roku:

 • 244 000,00 zł tytułem: zaliczka na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego;
 • 6 000,00 zł tytułem: równowartość kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego.

Gmina nie wystawiła faktury VAT, ponieważ otrzymanie zaliczki na poczet czynszu dzierżawnego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie faktury winno nastąpić z upływem terminu płatności, czyli z dołu do 10 stycznia każdego roku, począwszy od dnia wyłączenia odcinka drogi z eksploatacji. Taką informację przedstawił konsultant Krajowej Informacji Podatkowej.

25 stycznia 2016 roku Dzierżawca zwrócił się z pismem o wystawienie i doręczenie faktury VAT dokumentującej wpłatę:

 • zaliczki w wysokości 244 000,00 zł na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego nieruchomości obejmującej „stary” odcinek drogi DK ...;
 • kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 6 000,00 zł.

W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Ze względu jednak na istniejące wątpliwości co do słuszności nie wystawienia faktury, Gmina postanowiła wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;
 2. właścicielem odcinka drogi nr ... jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wnioskodawca stanie się właścicielem odcinka drogi po wykonaniu czynności opisanych we wniosku ORD-IN z dnia 01.02.2016 r. w części G poz. 80;
 3. usługa dzierżawy będzie świadczona na rzecz czynnego podatnika podatku od towarów i usług;
 4. kwota 6.000,00 zł otrzymana z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego nie była kwotą poniesioną w imieniu i na rzecz Dzierżawcy, kwota ta poniesiona została przez Wnioskodawcę we własnym imieniu i nie jest przez Niego ujęta przejściowo w ewidencji na potrzeby podatku;
 5. kwota 6.000,00 zł tytułem równowartości kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego zostanie zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego (będzie pomniejszała ostateczną kwotę do zapłaty czynszu dzierżawnego) – o ile wejdzie w życie umowa dzierżawy. Umowa ta wchodzi w życie z dniem wyłączenia z eksploatacji odcinka drogi nr .... W przypadku nie wejścia w życie umowy dzierżawy kwota 6.000,00 zł oraz 244.000,00 zł będą podlegały zwrotowi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakim terminie Gmina powinna wystawić fakturę VAT w związku z wpłatą kwot:

 • 244 000,00 zł tytułem zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego;
 • 6 000,00 zł tytułem równowartości kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Gminy nie powstaje obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki (tj. kwoty 244 000,00 zł oraz od kwoty 6 000,00 zł) zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Gmina nie ma obowiązku wystawienia faktury na podstawie art. 106b ust.1 pkt 4.

Gmina powinna wystawić faktury po wejściu w życie umowy dzierżawy, czyli po wyłączeniu odcinka drogi nr ... z eksploatacji. Faktury winny być wystawione zgodnie z upływem terminu płatności (§ 4 ust. 1 przedwstępnej umowy dzierżawy) – tj. zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT. Każda z tych faktur (w okresie 4 pierwszych lat) uwzględniałaby rozliczenie zaliczki w kwocie:

 • 244 000,00 zł tytułem: zaliczka na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego;
 • 6 000,00 zł tytułem: równowartość kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego (proporcjonalnie, zgodnie z § 6 przedwstępnej umowy dzierżawy).

Zgodnie z przedwstępną umową dzierżawy z dnia 26 października 2015 r. umowa wchodzi w życie z dniem wyłączenia z eksploatacji odcinka drogi krajowej nr ... i zostaje zawarta na okres 10 lat, począwszy od dnia wyłączenia odcinka drogi z eksploatacji.

Zgodnie z § 5 ust. 3 przedwstępnej umowy dzierżawy w przypadku niewejścia w życie Umowy na skutek niewyłączenia odcinka drogi z eksploatacji do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina niezwłocznie zwróci na wskazany przez Wydzierżawiającego rachunek bankowy kwotę 244 000,00 zł oraz 6 000,00 zł.

Na dzień złożenia wniosku o interpretację indywidualną Gmina nie jest właścicielem ww. odcinka drogi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Wskazać jednak należy, że w art. 19a ust. 5 ustawy ustawodawca w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla niektórych usług. I tak, stosownie do treści art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

–z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy).

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy).

W myśl art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Według art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy).

Wskazane powyżej regulacje ustawy przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi najmu, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności.

Innymi słowy, o tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu świadczenia m.in. usług najmu decyduje co do zasady moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami umowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu wystawienia faktury w związku z wpłatą zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz równowartości kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w przedwstępnej umowie dzierżawy zawartej dnia 26 października 2015 r. ustalono następujące terminy płatności: 186 069,00 zł rocznie z dołu do dnia dziesiątego stycznia każdego roku tytułem czynszu dzierżawnego oraz w terminie 30 dni po podpisaniu umowy jednorazowo kwotę 244 000,00 zł tytułem zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i kwotę 6 000,00 zł stanowiącą równowartość kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego, również zaliczoną na poczet czynszu dzierżawnego. Dnia 9 listopada 2015 r. Dzierżawca wpłacił na rachunek dochodów Gminy ww. kwoty tytułem zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz tytułem równowartości kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego. Powyższe kwoty będą pomniejszały ostateczną kwotę do zapłaty czynszu dzierżawnego.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa w świetle okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, że pomimo, iż kwoty 244 000,00 zł i 6 000,00 zł zostały wpłacone Wydzierżawiającemu przed wykonaniem usługi i mają być zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego (pomniejszać jego ostateczną kwotę do zapłaty), to należy stwierdzić, że w podpisanej przedwstępnej umowie dzierżawy – zwanej Umową – wskazano dla tych należności termin płatności na 30 dni po podpisaniu Umowy.

Wobec powyższego, skoro strony Umowy ustaliły termin płatności części czynszu z tytułu usługi dzierżawy jako 30 dni po podpisaniu Umowy, to Wnioskodawca winien wystawić fakturę w związku z wpłatami ww. kwot 244 000,00 zł i 6 000,00 zł, nie później niż z upływem 30. dnia od dnia podpisania Umowy, w myśl art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie stwierdza się, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o okoliczności wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego i tut. Organ nie jest uprawniony do potwierdzania bądź negowania stanowiska przedstawionego Zainteresowanemu w rozmowie telefonicznej przez konsultanta Krajowej Informacji Podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.