1061-IPTPB4.4511.265.2016.2.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy umorzone na wniosek dłużnika zaległości cywilnoprawne, w tym zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015 r. i Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2016 r. stanowią dla najemców (użytkowników lokali) przychód z innych źródeł i w ślad za tym ... Mieszkania mają obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla każdego dla najemców (użytkowników lokali) odrębnie, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano umorzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2016 r. (data wpływu 30 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu 11 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem w 2015 r. i 2016 r. osobom fizycznym zaległości pieniężnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), w związku z czym pismem z dnia 20 grudnia 2016 r., nr 1061-IPTPB4.4511.265.2016.1.MH, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 grudnia 2016 r. (data doręczenia 29 grudnia 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu 11 stycznia 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 5 stycznia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Jednostka budżetowa ... Mieszkania została powołana dnia 27 lipca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w ... nr .... Jednostka obejmuje swoją działalnością zarządzanie i eksploatację zasobów będących własnością Gminy ... oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy ....

Jednostka wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe w imieniu i na rzecz Gminy ..., zgodnie ze swoim statutem. W ramach wykonywanego zadania nalicza co miesiąc opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w systemie DOM5. Najemcy (użytkownicy) lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży odpowiadają za zapłatę czynszu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i innych opłat niezależnych od właściciela w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Z tytułu nieopłaconych czynszów, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu i innych opłat niezależnych od właściciela powstają zaległości. Wnioskodawca prowadzi windykację tych zaległości od dłużników w imieniu Gminy, w ramach windykacji przedsądowej i na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Z prawomocnych sądowych tytułów wykonawczych i postanowień komorniczych wynikają przyznane koszty sądowe i egzekucyjne.

Rada Miejska w ... podjęta uchwały:

  • Uchwałę nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garażu stanowiące własność Gminy ... bądź niestanowiące mienia gminnego, a pozostające w dyspozycji Prezydenta ...a, będące w zarządzie ... Mieszkań,
  • Uchwałę nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy ... bądź niestanowiące mienia gminnego, a pozostające w dyspozycji Prezydenta ..., będące w zarządzie ... Mieszkań.

Powyższe uchwały podjęte zostały przez Radę Miejską w ... w celu ułatwienia uregulowania zaległych należności pieniężnych wobec Gminy ... za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże oraz określają zasady umorzenia części należności pieniężnych związanych z:

  • czynszem lub bezumownym korzystaniem z aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu,
  • korzystaniem z poprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu, jeśli lokal lub garaż został przekazany do dyspozycji gminy przed wejściem w życie powyższych uchwał,
  • innymi opłatami niezależnymi od właściciela z tytułu użytkowania aktualnie i poprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu.

Obydwie powyższe uchwały dotyczą osób, u których występują zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2014 r. i adresowane są do wszystkich najemców (użytkowników) poza osobami, które:

  • bezprawie zajęły lokal gminny,
  • zajmują lub opuściły lokal użytkowy i są przedsiębiorcami w rozumieniu obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o umorzenie części należności głównej i odsetek w wysokości 70% mogli wystąpić do dnia 31 lipca 2015 r. w przypadku Uchwały nr ... oraz do dnia 31 lipca 2016 r. w przypadku Uchwały nr ... dłużnicy, którzy posiadali zadłużenie wobec Gminy ... na dzień 31 grudnia 2014 r. Warunki umorzenia określa porozumienie zawarte na mocy powyższych uchwał pomiędzy Gminą ... - ... Mieszkania, a dłużnikiem/dłużnikami solidarnymi lub jednym z dłużników solidarnych.

Warunkiem umorzenia 70% zadłużenia jest spłata 30% posiadanego zadłużenia i ewentualnych 100% kosztów sądowych i egzekucyjnych, a w przypadku lokali zajmowanych - oprócz ww. warunku wymagane jest wnoszenie terminowo i w pełnej wysokości bieżących opłat związanych z zajmowanym lokalem (w tym rozliczeń mediów) w trakcie trwania porozumienia. Warunkiem dodatkowym umorzenia zaległości jest posiadanie w zajmowanym lokalu wodomierza z ważną cechą legalizacyjną lub zamontowanie wodomierza maksymalnie do 30 dni od daty zawarcia porozumienia lub utraty ważności legalizacji. Umorzenie nastąpi po spełnieniu warunków określonych w uchwałach oraz w porozumieniu nie później niż: w przypadku Uchwały ... do dnia 31 stycznia 2017 r., a w przypadku Uchwały ... do dnia 31 stycznia 2018 r.

Umorzone wierzytelności obejmujące zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki z chwilą podjęcia Oświadczenia Woli Kierownika ... Mieszkań o umorzeniu tych wierzytelności podlegają odpisowi z ksiąg jednostki. Umorzone wierzytelności przestają istnieć i nie będą już nigdy dochodzone.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 4 stycznia 2017 r. Wnioskodawca dodał, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego obejmuje lata podatkowe 2015 i 2016, a dotyczy należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy ..., bądź niestanowiące mienia gminnego, a pozostające w dyspozycji Prezydenta ..., będące w zarządzie ... Mieszkań, które zostały umorzone na podstawie przepisów:

  • Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 27 maja 2015 r. (...– dalej: „Uchwała 15”),
  • Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. .... poz. ... – dalej: „Uchwała 16”).

Zgodnie z przepisami § 2 tych Uchwał, umorzenie ww. należności mogło nastąpić na pisemny wniosek dłużnika, dłużników solidarnych lub jednego z dłużników solidarnych, który złożyli wniosek w terminie do 15 lipca 2015 r. (§ 3 pkt 2 Uchwały 15) oraz do dnia 31 lipca 2016 r. (§ 3 pkt 3 Uchwały 16). Umorzenie lub odmowa umorzenia następuje na podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli (§ 6 ust. 1 Uchwały 15 oraz § 7 ust. 1 Uchwały 16). Umorzenie to ma charakter jednorazowej pomocy w oddłużeniu lokalu lub garażu (§ 8 Uchwały 15 i § 9 Uchwały 16) i dokonuje go dyrektor jednostki budżetowej ... Mieszkania (§ 8 Uchwały 15 oraz § 10 Uchwały 16). Ze względu na § 8 ust. 2 Uchwały 16, z umorzenia nie może skorzystać dłużnik, dłużnicy solidami lub jeden z dłużników solidarnych, którzy realizują porozumienie zawarte w trybie Uchwały 15.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy umorzone na wniosek dłużnika zaległości cywilnoprawne, w tym zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, na mocy Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 27 maja 2015 r. i Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 29 lutego 2016 r. stanowią dla najemców (użytkowników lokali) przychód z innych źródeł i w ślad za tym ... Mieszkania mają obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla każdego dla najemców (użytkowników lokali) odrębnie, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano umorzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzone na wniosek dłużnika zaległości cywilnoprawne, w tym zalegle czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, na mocy Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 27 maja 2015 r. i Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 29 lutego 2016 r., nie stanowią dla najemców (użytkowników) lokali przychodów z innych źródeł, ponieważ wskazane Uchwały Rady Miejskiej nie mają charakteru indywidualnego, są adresowane do wszystkich i nie będą powodowały powstania przychodu po stronie dłużników i tym samym nie wystąpi po stronie B... Mieszkań obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że warunki umorzenia najemcom (użytkownikom) lokali mieszkalnych, użytkowych, w tym garaży zaległych czynszów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, innych opłat niezależnych od właściciela, należnych odsetek, wynikają z Uchwał podjętych przez Radę Miejską, które są adresowane do wszystkich najemców (użytkowników), jednakże dotyczą osób, u których występują zaległości. W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy umorzenie najemcom (użytkownikom) lokali mieszkalnych, użytkowych, w tym garaży, zaległych czynszów odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, innych opłat niezależnych od właściciela, należnych odsetek, będzie rodzić po ich stronie przysporzenie majątkowe, a więc czy umorzone ww. zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, stanowić będą dla tych osób przychód, który Wnioskodawca winien uwzględnić w informacji PIT-8C.

Jak wynika z treści wniosku, postanowienia wskazanych Uchwał Rady Miejskiej mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w Uchwałach warunki, mogą korzystać z przewidzianych w nich ulg. W takim przypadku umorzenie najemcom (użytkownikom) lokali mieszkalnych, użytkowych, w tym garaży zaległości czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, innych opłat niezależnych od właściciela, należnych odsetek, nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, umorzonych najemcom (użytkownikowi) lokali mieszanych, użytkowych, w tym garaży, zaległości czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, innych opłat niezależnych od właściciela, należnych odsetek, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zaliczać do przychodów i wykazywać w informacji PIT-8C.

Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 października 2014 r., nr IBPBII/1/415-626/14/BD.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 4 stycznia 2017 r. Wnioskodawca dodał, że zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązek taki przewidziany został mocą art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Do świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, a za te uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Przychodami takimi, w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Mając na względnie przytoczone przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Uchwały 15 i 16 mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w tych uchwałach warunki, mogą korzystać z przewidzianych w nich ulg. W takim przypadku umorzenie należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność Gminy ..., bądź niestanowiące mienia gminnego a pozostające w dyspozycji Prezydenta ..., będące w zarządzie ... mieszkań, na podstawie przepisów uchwały 15 albo uchwały 16 nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego też powodu Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rozpoznać przychodów i wykazywać ich w informacji PIT-8C. Taki stan faktyczny nie mieści się w zakresie hipotezy art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie odpowiada zakresom informacji objętych § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1998).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast ww. przepis w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2016 r. wskazuje, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako Jednostka budżetowa obejmuje swoją działalnością zarządzanie i eksploatację zasobów będących własnością Gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Jednostka wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe w imieniu i na rzecz Gminy, zgodnie ze swoim statutem. Najemcy (użytkownicy) lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży odpowiadają za zapłatę czynszu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i innych opłat niezależnych od właściciela w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Z tytułu nieopłaconych czynszów, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu i innych opłat niezależnych od właściciela powstają zaległości. Wnioskodawca prowadzi windykację tych zaległości od dłużników w imieniu gminy, w ramach windykacji przedsądowej i na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Z prawomocnych sądowych tytułów wykonawczych i postanowień komorniczych wynikają przyznane koszty sądowe i egzekucyjne.

Rada Miejska podjęta Uchwałę nr ... z dnia 27 maja 2015 r. oraz Uchwałę nr ... z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garażu stanowiące własność Gminy bądź niestanowiące mienia gminnego, a pozostające w dyspozycji Prezydenta Miasta, będące w zarządzie Wnioskodawcy. Obydwie powyższe uchwały dotyczą osób, u których występują zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2014 r. i adresowane są do wszystkich najemców (użytkowników) poza osobami, które bezprawie zajęły lokal gminny oraz zajmują lub opuściły lokal użytkowy i są przedsiębiorcami w rozumieniu obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o umorzenie części należności głównej i odsetek w wysokości 70% mogli wystąpić do dnia 31 lipca 2015 r. w przypadku Uchwały nr ... oraz do dnia 31 lipca 2016 r. w przypadku Uchwały nr ... dłużnicy, którzy posiadali zadłużenie wobec Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. Warunki umorzenia określa porozumienie zawarte na mocy powyższych uchwał pomiędzy Gminą - Wnioskodawcą, a dłużnikiem/dłużnikami solidarnymi lub jednym z dłużników solidarnych. Warunkiem umorzenia 70% zadłużenia jest spłata 30% posiadanego zadłużenia i ewentualnych 100% kosztów sądowych i egzekucyjnych, a w przypadku lokali zajmowanych - oprócz ww. warunku wymagane jest wnoszenie terminowo i w pełnej wysokości bieżących opłat związanych z zajmowanym lokalem (w tym rozliczeń mediów) w trakcie trwania porozumienia. Warunkiem dodatkowym umorzenia zaległości jest posiadanie w zajmowanym lokalu wodomierza z ważną cechą legalizacyjną lub zamontowanie wodomierza maksymalnie do 30 dni od daty zawarcia porozumienia lub utraty ważności legalizacji.

Umorzenie nastąpi po spełnieniu warunków określonych w uchwałach oraz w porozumieniu nie później niż: w przypadku Uchwały ... do dnia 31 stycznia 2017 r., a w przypadku Uchwały ... do dnia 31 stycznia 2018 r.

W związku z tak przedstawionym opisem wskazać należy, że ponieważ enumeratywne wyliczenie wszystkich podlegających opodatkowaniu rodzajów dochodów nie jest możliwe, ustanowiona została na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w art. 10 ust. 1 pkt 9) – kategoria przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast ww. przepis w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2016 r. wskazuje, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy i jednocześnie niekwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

W przepisie tym ustawodawca posługuje się pojęciem „nieodpłatnego świadczenia”. Wobec jego niezdefiniowania w ustawie podatkowej odwołać się należy do stanowiska wyrażanego w tej mierze, a więc co do sposobu rozumienia tego pojęcia, w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, w tym zwłaszcza uchwały NSA z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06, w której przyjęto, że ma ono szerszy zakres niż w prawie cywilnym, obejmuje bowiem wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze (...), których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inna forma ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie mające konkretny wymiar finansowy.

W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji umorzenie wymagalnych zaległości cywilnoprawnych (zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki) ciążących na dłużnikach stanowi dla tych osób przysporzenie skutkujące powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przysporzenie to jest realne i wymierne, bowiem dzięki takiemu umorzeniu osoba będąca jego beneficjentem zwolniona zostaje z obowiązku świadczenia kosztem swojego majątku, a więc konieczności jego uszczuplenia. Umorzenie wymagalnych należności wiąże się z przyznaniem korzyści majątkowej innemu podmiotowi bez ekwiwalentu, stanowi zatem dla tego podmiotu przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Poprzez umorzenie następuje bowiem uzyskanie korzyści majątkowej przez dany podmiot kosztem innego podmiotu, poprzez uzyskanie nieekwiwalentnego przysporzenia majątkowego, tu – poprzez umorzenie należnych Wnioskodawcy należności cywilnoprawnych. Przychodem są natomiast nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów (wyroki NSA z dnia 8 czerwca 1994 r., sygn. akt SA/Kr 1239/93 i z dnia 6 kwietnia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 1101/03).

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że umorzone przez Wnioskodawcę na wniosek dłużnika zaległości cywilnoprawne, w tym zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, na mocy Uchwały nr ... Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015 r. i Uchwały nr ... Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2016 r., stanowi dla dłużnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Dlatego też na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wystawienia odrębnie dla każdego dłużnika, wobec którego dokonano umorzenia zaległości pieniężnych, informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo odnosząc się do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że interpretacje indywidualne organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ zauważa, że z tytułu przedmiotowego wniosku wniesiono opłatę w łącznej wysokości 120 zł (w dniu 28 listopada 2016 r. - 40 zł i w dniu 5 stycznia 2017 r. - 80 zł), odpowiadającą trzem stanom faktycznym. Natomiast niniejsza interpretacja dotyczy dwóch stanów faktycznych. Zatem, w związku z wpłatą kwoty wyższej niż wynikająca z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) stosownie do art. 14f § 2b pkt 3 tej ustawy, nienależna opłata w wysokości 40 zł wniesiona w dniu 5 stycznia 2017 r., stanowiąca nadpłatę, zostanie zwrócona zgodnie z dyspozycją, tj. na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku, w terminie określonym w art. 14f § 2a ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.