1061-IPTPB1.4511.37.2016.1.ISL | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek 8,5% od całości opłat ponoszonych przez Najemcę, czy jedynie od czynszu najmu tj. od kwoty 800 zł? Przykładowo: jeżeli w styczniu 2016 r. Najemca przelał na konto Wnioskodawczyni środki pieniężne w wysokości 1 358,02 zł i w tej kwocie mieściły się następujące opłaty: czynsz najmu – 800 zł, czynsz za mieszkanie – 429,74 zł, energia elektryczna – 128,28 zł, to czy Wnioskodawczyni płaci podatek od kwoty 1 358,02 zł, czy od kwoty 800 zł?
1061-IPTPB1.4511.37.2016.1.ISLinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. lokale
 3. media
 4. najem
 5. podstawa opodatkowania
 6. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodu osiąganego z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodu osiąganego z najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest właścicielką mieszkania własnościowego, które od dnia 1 sierpnia 2014 r. wynajęła osobie fizycznej. Wnioskodawczyni od strony formalnej dopełniła obowiązku, złożyła w Pierwszym Urzędzie Skarbowym ... oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponieważ mieszkanie stanowi element majątku wspólnego, Wnioskodawczyni złożyła także oświadczenie, że będzie dokonywała rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskiwanych przychodów. Stan faktyczny, który opisuje Wnioskodawczyni, obowiązuje do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawczyni zawarła umowę z Najemcą, w której § 4 otrzymał następujące brzmienie:

 1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie z góry do piątego dnia miesiąca czynsz najmu w wysokości 800 zł.
 2. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca będzie pokrywał opłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, koszty eksploatacyjne oraz koszty energii elektrycznej i wody wg wskazań licznika.
 3. Opłaty określone w pkt 2, Najemca będzie płacił Wynajmującemu przelewem na numer konta Wynajmującego.
 4. Należności wymienione w pkt 2, Najemca będzie płacił Wynajmującemu, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez dostawców, w terminie opłacania czynszu najmu.

Zgodnie z przytoczonym § 4 zawartej umowy, Najemca zobowiązany jest do ponoszenia na rzecz Wnioskodawczyni opłat m.in. w postaci miesięcznego czynszu najmu w wysokości 800 zł. Ponadto, zobowiązany jest do wnoszenia na rachunek Wnioskodawczyni opłat za czynsz oraz opłat z tytułu zużytej energii, gazu, ciepłej i zimnej wody. Ww. świadczenia ponoszone są przez Najemcę.

Na podstawie informacji ustnych uzyskanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym..., Wnioskodawczyni płaciła (począwszy od sierpnia 2014 r.) i nadal płaci podatek w wysokości 8,5% od całości opłat. Wysokość opłat zmieniała się, z wyjątkiem niezmienionej opłaty za wynajęcie mieszkania. Wysokość pozostałych opłat zmieniała się z racji wyrównań, podwyżek czynszu, podwyżek energii elektrycznej i zużycia wody. Tym samym podatek odprowadzany był w takiej wysokości, jaka wynikała z sumy przelanej na konto Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek 8,5% od całości opłat ponoszonych przez Najemcę, czy jedynie od czynszu najmu tj. od kwoty 800 zł... Przykładowo: jeżeli w styczniu 2016 r. Najemca przelał na konto Wnioskodawczyni środki pieniężne w wysokości 1 358,02 zł i w tej kwocie mieściły się następujące opłaty: czynsz najmu – 800 zł, czynsz za mieszkanie – 429,74 zł, energia elektryczna – 128,28 zł, to czy Wnioskodawczyni płaci podatek od kwoty 1 358,02 zł, czy od kwoty 800 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zobowiązana jest Ona do płacenia podatku od dochodu, a więc czynszu najmu. W zakresie opłat za czynsz mieszkania, energię elektryczną i wodę, Wnioskodawczyni pełni rolę pośrednika pomiędzy Najemcą, a Spółdzielnią Mieszkaniową i ... S.A. Opłaty, do ponoszenia których zobowiązany jest Najemca, nie stanowią dla Wnioskodawczyni żadnego przysporzenia majątkowego, tym samym nie stanowią przychodu. Otrzymywane przez Wnioskodawczynię płatności z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego (800 zł) są jak najbardziej przychodem i tylko one powinny podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychodami – w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia wyżej powołanego art. 11 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają odrębnemu opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

W myśl zaś art. 12 ust. 6 ww. ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Przedmiotowe oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 6 ww. ustawy, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w art. 12 ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w art. 12 ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć również przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem, takie jak: opłata za czynsz do Spółdzielni Mieszkaniowej, opłaty z tytułu zużytej energii, gazu, ciepłej i zimnej wody), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką mieszkania własnościowego, które od dnia 1 sierpnia 2014 r. wynajęła osobie fizycznej. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponieważ mieszkanie stanowi element majątku wspólnego, Wnioskodawczyni złożyła także oświadczenie, że będzie dokonywała rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskiwanych przychodów. Najemca, na podstawie zawartej umowy najmu, zobowiązany jest do ponoszenia na rzecz Wnioskodawczyni opłat m.in. w postaci miesięcznego czynszu najmu w wysokości 800 zł. Ponadto, zobowiązany jest także do wnoszenia na rachunek Wnioskodawczyni opłat za czynsz oraz opłat z tytułu zużytej energii, gazu, ciepłej i zimnej wody.

Zatem, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, uznać należy, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu najmu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawczyni jako Wynajmującej, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast wymienione przez Wnioskodawczynię opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem lokalu, do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu Najemca, nie stanowią dla Niej przysporzenia majątkowego.

W zakresie uiszczania powyższych opłat Wnioskodawczyni pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy Najemcą a usługodawcami. W związku z tym ww. opłaty nie będą stanowić u Wnioskodawczyni przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu podlega jedynie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię za oddanie przedmiotu najmu w używanie.

Informuje się jednocześnie, że wydając indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego tut. Organ obowiązany jest do interpretowania przepisów prawa podatkowego, nie wskazuje natomiast konkretnych kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym Organ podatkowy nie ustosunkował się do przedstawionych przez Wnioskodawczynię obliczeń przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla małżonka Wnioskodawczyni.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97 300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.