0461-ITPB4.4511.800.2016.1.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wartooa owiadczenia rzeczowego zastepuj1cego p3atnooa z tytu3u czynszu najmu nie stanowi przychodu osoby owiadcz1cej prace. P3atnik nie jest wiec obowi1zany do obliczenia, potr1cenia oraz odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartooci owiadczenia rzeczowego, które stanowi podstawe zwolnienia z d3ugu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. (data wp3ywu 8 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowi1zków p3atnika w zwi1zku z odpracowaniem przez najemców lokali komunalnych zaleg3ych op3at czynszowych – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2016 r. wp3yn13 do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowi1zków p3atnika w zwi1zku z odpracowaniem przez najemców lokali komunalnych zaleg3ych op3at czynszowych.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Wnioskodawca zarz1dza gminnym zasobem mieszkaniowym. Do zadan zarz1dcy nale?y m.in. obs3uga zad3u?enia z tytu3u czynszu i innych op3at mieszkaniowych. Do dzia3an s3u?1cych zmniejszeniu d3ugu nale?y umo?liwienie odpracowania ww. nale?nooci. W zwi1zku z tym, w dniu 29 wrzeonia 2016 r. burmistrz wyda3 zarz1dzenie w sprawie u3atwienia sp3aty zad3u?enia osobom bed1cym w trudnej sytuacji materialnej i ?yciowej w formie owiadczenia rzeczowego dla Gminy.

Na podstawie zarz1dzenia wyra?ono zgode na uregulowanie zaleg3ooci w formie owiadczenia rzeczowego najemcom (d3u?nikom) bed1cym w trudnej sytuacji materialnej i ?yciowej w celu u3atwienia sp3aty nale?nooci z tytu3u u?ytkowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczen tymczasowych nale?1cych do zasobu komunalnego Gminy. Wnioskodawca wskaza3, ?e owiadczenia rzeczowe nale?y rozumiea jako forme zap3aty umówionego czynszu wraz z odsetkami. Owiadczenie to nastepuje w formach uzgodnionych przez strony poprzez wykonywanie ró?nych czynnooci wynikaj1cych z potrzeb Gminy.

Owiadczenia s1 wykonywane na podstawie umowy zawartej pomiedzy najemc1 (d3u?nikiem) a Gmin1. Najemca (d3u?nik) w celu wykonywania owiadczen rzeczowych sk3ada wniosek do Przedsiebiorstwa, w którym wyra?a wole odpracowania zad3u?enia w formie owiadczenia rzeczowego. Przedmiotem umów s1 prace porz1dkowe, us3ugowe lub inne wykonywane na rzecz Gminy, przy czym okreolenia kwalifikacji d3u?nika do wykonywania okreolonego owiadczenia dokonuje Prezes Przedsiebiorstwa na podstawie z3o?onych przez najemce oowiadczen.

D3u?nicy mog1 skorzystaa z zap3aty w formie owiadczenia rzeczowego dwukrotnie w okresie najmu lokalu, a odpracowanie mo?e dotyczya maksymalnie szeociu pe3nych okresów p3atnooci. Za kryterium uprawniaj1ce do skorzystania ze owiadczenia rzeczowego zosta3 przyjety dochód uprawniaj1cy do otrzymania dodatku mieszkaniowego (zgodnie z ustaw1 z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych). Po zakonczeniu ka?dego miesi1ca Przedsiebiorstwo sporz1dza informacje o wartooci owiadczen rzeczowych, które powinny bya zaliczone na sp3ate zad3u?enia i przedk3ada j1 burmistrzowi.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegaj1cy opodatkowaniu w zwi1zku z odpracowaniem przez nich zobowi1zan z tytu3u zaleg3ooci czynszowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, owiadczenia pracy w zamian za wygaoniecie zobowi1zania ci1?1cego na najemcy (d3u?niku) nie mo?na traktowaa jako uzyskanie przez niego przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniewa? wszelkie sp3aty d3ugów s1 dla d3u?nika obojetne podatkowo. Wnioskodawca jest wiec zdania, ?e nie ma tak?e obowi1zku poboru z tego tytu3u zaliczki na podatek dochodowy.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z zasad1 powszechnooci opodatkowania wyra?on1 w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myol art. 11 ust. 1 powo3anej ustawy, przychodami, z zastrze?eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s1 otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni1dze i wartooci pienie?ne oraz wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen.

Stosownie do postanowien art. 659 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 585), przez umowe najmu wynajmuj1cy zobowi1zuje sie oddaa najemcy rzecz do u?ywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowi1zuje sie p3acia wynajmuj1cemu umówiony czynsz. Czynsz mo?e bya oznaczony w pieni1dzach lub w owiadczeniach innego rodzaju.

Wynajmuj1cy jest wiec zobowi1zany do zap3aty czynszu najemcy, przy czym zap3ata mo?e bya oznaczona w owiadczeniach innego rodzaju ni? pieni1dze.

W owietle art. 453 Kodeksu cywilnego, je?eli d3u?nik w celu zwolnienia sie z zobowi1zania spe3nia za zgod1 wierzyciela inne owiadczenie, zobowi1zanie wygasa.

Powy?sze wi1?e sie z istnieniem instytucji prawnej zwanej datio in solutum (owiadczenie zamiast wykonania), której celem jest wygaoniecie istniej1cego pomiedzy stronami zobowi1zania poprzez spe3nienie przez d3u?nika owiadczenia innego ni? okreolone w treoci pierwotnej umowy. Zobowi1zanie wygasa wówczas tak, jakby wygasa3o przez zwyk3e wykonanie, przy czym warunkiem wygaoniecia zobowi1zania jest rzeczywiste dokonanie owiadczenia przez d3u?nika.

Przechodz1c do podatkowych aspektów opisanych czynnooci nale?y zgodzia sie z Wnioskodawc1, ?e co do zasady wszelkie sp3aty d3ugów s1 dla d3u?nika obojetne podatkowo. Analiza stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku sprowadza sie do twierdzenia, i? w przedmiotowej sprawie nast1pi3a zamiana formy sp3aty zad3u?enia ze owiadczenia pienie?nego na owiadczenie rzeczowe. Nie mo?na wiec z faktu owiadczenia pracy w zamian za wygaoniecie ci1?1cego na d3u?niku zobowi1zania uznaa, ?e uzyskuje on przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Maj1c na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa tutejszy organ stwierdza, ?e wartooa owiadczenia rzeczowego zastepuj1cego p3atnooa z tytu3u czynszu najmu nie stanowi przychodu osoby owiadcz1cej prace. Wobec tego, Przedsiebiorstwo nie jest zobowi1zane, jako p3atnik, do obliczenia, potr1cenia oraz odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartooci owiadczenia rzeczowego, które stanowi podstawe zwolnienia z d3ugu. Na Wnioskodawcy nie bedzie równie? ci1?y3 obowi1zek sporz1dzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.