Czynsz zerowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynsz zerowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
28
cze

Istota:

Czy czynsz zerowy, opłatę manipulacyjną oraz pierwsza ratę można zaliczyć do kosztów uzyskana przychodów w miesiącu wystawienia faktury, czy też należy te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą?

Fragment:

W miesiącu październiku 2008r. wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód dostawczy, z której wynikają następujące warunki: czas trwania umowy 36 miesięcy, wartość ofertowa netto – 62.700 zł, czynsz zerowy netto 11.913 zł, brutto 14.533,86 zł, depozyt 627,00 zł. Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna płatne są w dniu zawarcia umowy. Pozostały czynsz płatny będzie w następujący sposób: pierwsza rata: kwota netto 12.540,00 zł, rat 2-35: kwota netto 1.319,84 zł. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy czynsz zerowy, opłatę manipulacyjną oraz pierwsza ratę można zaliczyć do kosztów uzyskana przychodów w miesiącu wystawienia faktury, czy też należy te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą... Zdaniem Wnioskodawcy, czynsz zerowy i opłata manipulacyjna powinny stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, ponieważ mają charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat, a ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy. Warunkiem nieodzownym do realizacji umowy jest również uiszczenie wyższej pierwszej raty czynszu, która odzwierciedla utratę wartości rynkowej samochodu. Dlatego też wnioskodawca uważa, iż pierwsza rata powinna stanowić również koszty uzyskania przychodów w miesiącu wystawienia faktury. Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008r. (III SA/Wa 221/08).

2013
8
lis

Istota:

Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego oraz czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) czynszu zerowego oraz czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prawidłowe . UZASADNIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 16 czerwca 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu zerowego oraz czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Interpretacja wydana została na ww. wniosek z dnia 18 marca 2010 r. uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2010 r. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczając się na podstawie ksiąg handlowych (czynny podatnik podatku VAT). W ramach prowadzonej działalności w dniu 28 maja 2009r. zawarł umowę leasingu operacyjnego.

2012
18
sty

Istota:

Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej, wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

We wniosku wskazano również, iż czynsz zerowy warunkował zawarcie umowy leasingu. Wstępnych opłat leasingowych, do których zaliczyć należy określony przez wnioskodawczynię „ czynsz zerowy ” oraz opłatę manipulacyjną nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one uiszczane jednorazowo przed lub przy podpisywaniu umowy leasingowej, ale przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do zawarcia lub rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Co do zasady, opłaty o charakterze wstępnym (niezależnie od stosowanego nazewnictwa) pomimo że ponoszone są jednorazowo, dotyczą ściśle określonego okresu wynikającego z umowy leasingu. Zatem należy stwierdzić, iż bez względu na nazewnictwo (czynsz inicjalny, czynsz zerowy, opłata wstępna, pierwsza opłata, rata zerowa) – jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia) i wydania przedmiotu leasingu, to – z uwagi na tę właśnie rolę – należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy. Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna, pomimo że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą całego czasu trwania umowy leasingowej.

2011
1
paź

Istota:

Czy zapłacony czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztem uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia?

Fragment:

Po zawarciu umowy, a przed odebraniem przedmiotu leasingu, po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy wpłacono czynsz zerowy w wysokości 119 853 zł 50 gr oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 1 831 zł 50 gr. Pozostałe 34 czynsze z tytułu korzystania z przedmiotu umowy leasingu wynoszą 6 653 zł 38 gr. Z otrzymanych od leasingodawcy wyjaśnień dotyczących obowiązków Wnioskodawcy po podpisaniu umowy, tj. po zawarciu ww. umowy jednoznacznie wynika, że brak zapłaty czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej traktowane jest jako niewykonanie umowy i rodzi po stronie leasingodawcy prawo żądania wykonania umowy. Wynika ono z postanowień punktu 44 OWUL oraz z art. 709. 3 Kodeksu cywilnego. A zatem zapłata czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej jest wykonaniem umowy, a nie warunkiem jej zawarcia. Warunkiem zawarcia umowy jest zapłata czynszu inicjalnego. Ponadto informuje Pani, że umowa leasingu została zawarta w dniu 13 czerwca 2007 r., a czynsz zerowy i opłata manipulacyjna zostały uiszczone w dniu 20 czerwca 2007 r., tj. po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Nie można więc czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej uznać za warunek zawarcia umowy, ale za jej wykonanie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zapłacony czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztem uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia...

2011
1
wrz

Istota:

Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Zatem stwierdzić należy, iż bez względu na nazewnictwo (czynsz inicjalny, czynsz zerowy, opłata wstępna, pierwsza opłata, rata zerowa), jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia) i wydania przedmiotu leasingu, to z uwagi na tę właśnie rolę należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy. Czynsz inicjalny pomimo, że ponoszony jest jednorazowo, to dotyczy całego czasu trwania umowy leasingowej. Mając powyższe na względzie, uzasadnionym jest, by koszty pośrednie, do których można zaliczyć m.in. czynsz inicjalny, dotyczące ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu, Wnioskodawca rozliczał proporcjonalnie do długości trwania tej umowy. Tak więc, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien podzielić poniesiony koszt opłaty wstępnej proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenie w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy czynsz inicjalny i czynsz zerowy powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo z chwilą ich poniesienia, czy też opłaty te trzeba rozliczać przez cały okres trwania umowy leasingu?

Fragment:

(...) czynszu zerowego jest:,/b. nieprawidłowe w sytuacji, gdy zapłata czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego warunkuje rozpoczęcie umowy leasingu, prawidłowe w sytuacji, gdy zapłata czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego nie warunkuje rozpoczęcia umowy leasingu oraz wydania przedmiotu leasingu. UZASADNIENIE W dniu 08 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z dnia 14 września 2010 r. oraz z dnia 06.10.2010 r. – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka w latach 2007 - 2009 podpisała umowy leasingu operacyjnego. Zapisy umowy przewidywały zapłatę czynszu inicjalnego (w chwili zawarcia umowy) oraz czynszu zerowego (w momencie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego). Opłaty te, Wnioskodawca ujmował w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dniu ich poniesienia. Poza tym, należy zaznaczyć, że: przedmiotowe umowy leasingu podpisane przez Wnioskodawcę spełniają warunki wskazane w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; Spółka nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 17b ust. 2 tej ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego typu: opłata manipulacyjna, czynsz zerowy, opłata wstępna, mogą stanowić dla firmy jednorazowy, niewymagający rozłożenia w czasie koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) czynszu zerowego i opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia - w dacie poniesienia – do kosztów uzyskania przychodów – opłaty manipulacyjnej, czynszu zerowego i opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, głównie świadczenie usług medycznych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Koszty uzyskania przychodów ewidencjonuje metodą wynikającą z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (metodą uproszczoną zwaną, również potocznie kasową). Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego samochodu, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone nr 1): Czy opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego typu: opłata manipulacyjna, czynsz zerowy, opłata wstępna, mogą stanowić dla firmy jednorazowy, niewymagający rozłożenia w czasie koszt uzyskania przychodów...

2011
1
sie

Istota:

Moment i sposób zaliczenia opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Zatem stwierdzić należy, iż bez względu na nazewnictwo (czynsz inicjalny, czynsz zerowy, opłata wstępna, pierwsza opłata, rata zerowa), jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia) i wydania przedmiotu leasingu, to z uwagi na tę właśnie rolę należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy. Opłata wstępna pomimo, że ponoszona jest jednorazowo, to dotyczy całego czasu trwania umowy leasingowej. Mając powyższe na względzie, uzasadnionym jest, by koszty pośrednie, do których można zaliczyć m.in. opłatę wstępną, dotyczące ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu, podatnik rozliczał proporcjonalnie do długości trwania tej umowy. Tak więc, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien podzielić poniesiony koszt opłaty wstępnej proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenie w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego, wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

Zatem należy stwierdzić, iż bez względu na nazewnictwo (czynsz inicjalny, czynsz zerowy, opłata wstępna, pierwsza opłata, rata zerowa), – jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia) i wydania przedmiotu leasingu, to z uwagi na tę właśnie rolę należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy. Czynsze zerowe pomimo, że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą całego czasu trwania umowy leasingowej. Mając powyższe na względzie, uzasadnionym jest, by koszty pośrednie, do których można zaliczyć m.in. czynsze zerowe, dotyczące ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu, podatnik rozliczał proporcjonalnie do długości trwania tej umowy. Tak więc, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni powinna podzielić poniesione koszty czynszów zerowych proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umów leasingowych. W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanego wyroku WSA w Gdańsku, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, informuje, iż wyrok ten został wydany w indywidualnej sprawie i nie jest wiążący dla organu, którego nie dotyczy.

2011
1
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest zaliczenie jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, czynsz zerowy) wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu otrzymania faktury?

Fragment:

Z zapisu umowy wynika, iż opłata wstępna w wysokości 10% została podzielona na dwie opłaty po 5%, tj. czynsz inicjalny oraz czynsz zerowy „ 0 ”. Zgodnie z zapisem umowy „czynsz inicjalny, jest płatny w chwili zawarcia umowy, czynsz zerowy „ 0 ” oraz opłata manipulacyjna są płatne w momencie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego”. Zarówno czynsz inicjalny i czynsz zerowy został uregulowany w dniu 30 czerwca 2009 r. i na tej podstawie został wydany przedmiot leasingu do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 30 czerwca 2009 r. Faktura za czynsz inicjalny została wystawiona w dniu 30 czerwca 2009 r. i w czerwcu br. Spółka jednorazowo zaliczyła czynsz inicjalny w wysokości 5% wartości przedmiotu leasingu do kosztów uzyskania przychodów. Faktura za czynsz zerowy została wystawiona w dniu 14 lipca 2009 r. i w lipcu Spółka zaliczyła jednorazowo czynsz zerowy w wysokości 5% wartości przedmiotu leasingu do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest zaliczenie jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, czynsz zerowy) wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu otrzymania faktury... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.