Czynsz inicjalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynsz inicjalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

W zakresie sposobu i momentu zaliczania do kosztów podatkowych czynszu inicjalnego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego

Fragment:

Warunkiem doprowadzenia do zawarcia umowy była zapłata czynszu inicjalnego. Czynsz inicjalny miał charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od rat leasingowych. Czynsz inicjalny nie miał charakteru należności z tytułu używania przedmiotu leasingu w określonym czasie. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, spółka zastosowała uproszczenie polegające na podatkowej klasyfikacji umowy leasingu dla celów rachunkowych i ujęła czynsz inicjalny jednorazowo dla celów rachunkowych. Spółka również zaewidencjonowała czynsz inicjalny jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy spółka prawidłowo zaewidencjonowała jednorazowo czynsz inicjalny w kosztach uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, czy powinna rozliczać go proporcjonalnie do okresu trwania umowy? Zdaniem Wnioskodawcy, moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego należy rozstrzygać w oparciu o ogólne zasady potrącania kosztów określonych w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynsz inicjalny spełniający wymogi określone w art. 17b ustawy o CIT, nie jest związany bezpośrednio z uzyskiwanymi przez spółkę przychodami, a tym samym jest kosztem pośrednim poniesionym w celu wykonywania działalności gospodarczej.

2015
15
wrz

Istota:

Czy czynsz inicjalny z umowy leasingu operacyjnego, może zostać odniesiony jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku?

Fragment:

Wnioskodawca, dla celów kalkulacji podatkowych, ewidencjonuje w księgach rachunkowych zarówno czynsz inicjalny, jak i wydatki na poczet bieżącego, miesięcznego czynszu leasingowego w ciężar bieżących kosztów uzyskania przychodów. czynsz inicjalny został ujęty w księgach rachunkowych w miesiącu, za który był on należny na mocy zawartej umowy leasingowej i na mocy wystawionej w ślad za tą umową faktury VAT. Czynsz został uiszczony terminowo. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy czynsz inicjalny z umowy leasingu operacyjnego, stanowiący 45% wartości przedmiotu umowy leasingu, będący niezależnym od rat leasingowych wydatkiem, warunkującym skuteczność leasingu, w sytuacji gdy przedmiot leasingu związany jest z uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodów, może zostać odniesiony jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku... Zdaniem Wnioskodawcy, czynsz inicjalny, stanowiący 45% wartości przedmiotu leasingu, może zostać odniesiony jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia. Czynsz inicjalny w przedmiotowym stanie faktycznym stanowi opłatę jaką ponosi Leasingobiorca, aby przedmiot leasingu został mu wydany. Stanowi de facto swoisty warunek skuteczności leasingu.

2015
28
sie

Istota:

Czy jednostka może zaliczyć opłatę leasingowa wstępną/czynsz inicjalny w koszty podatkowe jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winna rozliczyć je w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej?

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nie zajdą okoliczności o których mowa w art. 17b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, że Spółka do celów bilansowych zamierza ujmować opłatę wstępną/czynsz inicjalny proporcjonalnie do okresu amortyzacji środka trwałego - a nie jednorazowo, w momencie poniesienia. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy jednostka może zaliczyć opłatę leasingowa wstępną/czynsz inicjalny w koszty podatkowe jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winna rozliczyć je w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata wstępna/czynsz inicjalny powinna być zaliczona do kosztów podatkowych jednorazowo, gdyż opłaty te nie dotyczą tylko samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Opłata ta związana jest z zawarciem umowy leasingowej i w konsekwencji z wydaniem samego przedmiotu leasingu. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty pośrednie, w tym wstępna opłata leasingowa/czynsz inicjalny winny być uznane za koszt podatkowy w dacie poniesienia, czyli ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur. Za dzień poniesienia kosztu należy zatem uznać dzień wpisania wydatku (opłaty wstępnej/czynsz inicjalny) w księgach rachunkowych na podstawie faktury na koncie bilansowym „ Rozrachunki z tytułu leasingu ”.

2015
18
cze

Istota:

Czy powyższy czynsz inicjalny, jako koszt pośredni, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych 29 sierpnia 2013 r, mimo że dla celów bilansowych opłata ta rozliczana jest do kosztów proporcjonalnie przez okres trwania leasingu?

Fragment:

W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości, że stosowane w Spółce zasady rachunkowego ujmowania wydatków związanych z czynszem inicjalnym, decydują także o podatkowym ujęciu tego rodzaju wydatków. W szczególności moment rachunkowego (bilansowego) ujęcia tych wydatków jako kosztu, determinuje dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, a tym samym dzień ich potrącenia w rozumieniu updop. Podsumowując, jeżeli zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, poniesione koszty z tytułu czynszu inicjalnego, Spółka bilansowo rozlicza w czasie, to analogicznie czynsz inicjalny, stanowiący w rozumieniu updop pośredni koszty uzyskania przychodu, powinien być w taki sam sposób (w szczególności w takim samym okresie czasu) zaliczany do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. W świetle powyższego stanowisko Spółki w zakresie: uznania czynszu inicjalnego za koszt pośredni rozpoznawany w dacie poniesienia – jest prawidłowe, momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów czynszu inicjalnego – jest nieprawidłowe. Ponadto należy wskazać, że w obiegu prawnym pozostają wyroki potwierdzające prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez tutejszy Organ. m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2012 r. sygn. akt. II FSK 253/11, w którym to orzeczeniu Sąd stwierdził m.in.: (...) ujęcie (zaksięgowanie) wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego.

2014
30
gru

Istota:

Czy czynsz inicjalny, płatny w dniu podpisania umowy, należało zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu jego poniesienia, tj. zaksięgowania faktury obejmującej ww. czynsz inicjalny?Czy czynsz „0” zawarty w harmonogramie spłat, płatny w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi koszt jednorazowy w miesiącu jego poniesienia, tj. zaksięgowania faktury obejmującej w/w czynsz „0”?

Fragment:

Korzystający zobowiązany jest do zapłaty czynszu inicjalnego w chwili zawarcia umowy, czynszu „ 0 ” w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu leasingu oraz miesięcznych rat leasingowych. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 14 marca 2011 r., dodano, że czynsz inicjalny i czynsz „ 0 ” ujmowane są w księgach rachunkowych podatnika w wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji liniowej (w jednakowej wysokości i równomiernie w okresie trwania umowy leasingu). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy czynsz inicjalny, płatny w dniu podpisania umowy, należało zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu jego poniesienia, tj. zaksięgowania faktury obejmującej ww. czynsz inicjalny... Czy czynsz „ 0 ” zawarty w harmonogramie spłat, płatny w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowi koszt jednorazowy w miesiącu jego poniesienia, tj. zaksięgowania faktury obejmującej w/w czynsz „ 0 ”... Zdaniem Spółki, wstępne czynsze leasingowe (czynsz inicjalny i czynsz „ 0 ”) należy rozliczyć analogicznie jak poszczególne raty miesięczne za korzystanie z przedmiotu leasingu, które stają się kosztem podatkowym w momencie ich poniesienia.

2014
7
lut

Istota:

Czy prawidłowo postąpili wspólnicy spółki jawnej, zaliczając jednorazowo w momencie poniesienia w koszty 2007 r. czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną oraz czynsz „0”?

Fragment:

Kwotę opłaty wstępnej Spółka zaliczyła jednorazowo do kosztów w momencie jej poniesienia. 2. stan faktyczny: W dniu 18 maja 2007 r. przekształcona spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, przedmiotem której jest prawo do korzystania z samochodu osobowego, w której ustalono, że leasingobiorca ponosi opłaty: czynsz inicjalny – 4.524,59 zł, opłatę manipulacyjną – 904,92 zł, czynsz „ 0 ” – 3.619,67 zł Czynsz inicjalny płatny w dniu podpisania umowy, opłata manipulacyjna i czynsz „ 0 ” płatne w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Kolejne 35 rat płatne w okresach miesięcznych. Wspólnicy spółki jawnej zaliczyli jednorazowo w momencie poniesienia koszty dotyczące czynszu inicjalnego, opłaty manipulacyjnej oraz czynszu „ 0 ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowo postąpili wspólnicy spółki jawnej, zaliczając jednorazowo w momencie poniesienia w koszty 2007 r. czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną oraz czynsz „ 0 ”... (pytanie oznaczono we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawczyni, spółka z o.o. zaliczając opłatę wstępną jednorazowo w momencie poniesienia do kosztów 2007 roku postąpiła prawidłowo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Na podstawie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu użytkowania środków (...)

2013
11
lip

Istota:

Czy w opisanym przypadku, w świetle art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów czynsz inicjalny i zerowy w momencie ich poniesienia?

Fragment:

Wstępna opłata leasingowa (jaką jest np. czynsz inicjalny czy zerowy), co do zasady ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W takim przypadku w płaszczyźnie podatkowej wstępne opłaty leasingowe, jakimi są czynsz inicjalny i zerowy, powinny zostać zaliczone do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania ich w czasie. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu funkcję, jaką spełniają czynsz inicjalny i zerowy, należało rozpatrywać „na płaszczyźnie czynności przygotowawczych do ich zawarcia – warunkowej, więc odnoszącej się w ogóle do zawiązania stosunku zobowiązaniowego umowy leasingu. W stanie faktycznym sprawy, wydatki leasingobiorcy (skarżącego) z tytułu czynszu inicjalnego oraz czynszu zerowego dokonywane były bowiem niejako „ awansem ” stanowiąc warunek niezbędny po pierwsze do związania stron umowy węzłem obligacyjnym umowy leasingu (czynsz inicjalny), po drugie, do udostępnienia przedmiotu leasingu przez leasingodawcę (czynsz zerowy).

2013
25
kwi

Istota:

Czy zapłacony jednorazowo czynsz inicjalny w kwocie 15.292,69 PLN stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku?

Fragment:

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy umowa leasingu spełnia warunki wskazane w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni nie skorzystała z możliwości wynikającej z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie ujęła w księgach rachunkowych kosztu pośredniego - czynszu inicjalnego - jednorazowo, lecz równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy objętych okresem leasingu, to Zainteresowana również podatkowo powinna ująć ten wydatek jako koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Z powyższych względów nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż zapłacony jednorazowo czynsz inicjalny stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j.

2013
17
kwi

Istota:

„Czy prawidłowym jest rozliczenie czynszu inicjalnego proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingu operacyjnego walutowego (OH), a uznanie za koszty uzyskania przychodów w całości w miesiącu wrześniu 2012 r. czynszu „0”?

Fragment:

Równocześnie Spółka zdecydowała, iż czynsz inicjalny zostanie rozliczony proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingu. Natomiast czynsz „ 0 ” Spółka uznała w całości za koszty uzyskania przychodów w miesiącu wrześniu 2012 r. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 04 lutego 2013 r. (wpływ do tut. BKIP 05 lutego 2013 r.), Spółka wskazała, iż w dniu zawarcia umowy finansujący nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 17b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynsz inicjalny dla celów rachunkowych został ujęty w kosztach rachunkowych proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej. Czynsz „ 0 ” dla celów rachunkowych został ujęty w kosztach rachunkowych jednorazowo. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest rozliczenie czynszu inicjalnego proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingu operacyjnego walutowego (OH), a uznanie za koszty uzyskania przychodów w całości czynszu „ 0 ” w miesiącu wrześniu 2012 r.... Zdaniem Spółki, postąpiła ona zgodnie z art. 15 ust. 4d updop decydując się na rozliczenie czynszu inicjalnego proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingu, a uznanie za koszty uzyskania przychodów w miesiącu wrześniu 2012 r. czynszu „ 0 ” w całości.

2013
14
mar

Istota:

Czy czynsz inicjalny może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w równych ratach przez cały okres trwania umowy leasingowej?

Fragment:

Zawarta umowa leasingu samochodu zobowiązuje Spółkę do uiszczenia następujących opłat: czynsz inicjalny płatny w chwili zawarcia umowy, czynsz „ 0 ” płatny w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 47 jednakowych rat leasingowych płatnych w odstępach miesięcznych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Czynsz inicjalny pokrywa koszty poniesione przez Leasingodawcę związane z doprowadzeniem do zawarcia umowy leasingu. Czynsz „ 0 ” stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania ze sprzętu. W księgach rachunkowych umowa leasingu została zakwalifikowana zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.); Spółka nie stosuje uproszczeń wynikających z art. 4 ust. 4 ww. ustawy. W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 10 grudnia 2012 r. (wpływ do tut. Organu 14 grudnia 2012 r.) wskazano ponadto, iż umowa leasingu samochodu została zakwalifikowana dla celów rachunkowych zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, tj. suma czynszu inicjalnego i części kapitałowej pozostałych opłat leasingowych odnoszona jest w koszty rachunkowe poprzez amortyzację proporcjonalnie w równych ratach miesięcznych przez cały okres trwania umowy leasingu.