Czynsz | Interpretacje podatkowe

Czynsz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynsz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z powyższego wynika, że wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu najemcy, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 18 ust. 3 ww. ustawy, Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.
2017
6
gru

Istota:
Istota interpretacji: ustalenie wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz sposobu opodatkowania usług najmu mieszkań na cele mieszkalne oraz wynajmu bez wskazania celu, wynajmu garaży, miejsc postojowych, komórek oraz dostawy wody, podgrzania wody, dostawy c.o., użycia klimatyzacji, wywozu kanalizacji i nieczystości.
Fragment:
(...) czynsz najmu mieszkania, czynsz administracyjny i energię elektryczną (cała sprzedaż jest zwolniona)? przy najmie firmom bez klauzuli określającej cel wynajmu mieszkań, faktura sprzedaży wykazuje podatek VAT 23% i obejmuje czynsz najmu mieszkania, czynsz administracyjny, energia el. (cała sprzedaż jest opodatkowana 23% VAT)? dla wszystkich najemców czynsz za wynajem miejsc postojowych i garażu, komórki oraz energii el. w garażu jest opodatkowana 23% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 września 2017 r.): Do limitu obrotu zwalniającego podmiotowo z podatku VAT należy ująć cały przychód ze sprzedaży. Wynajem lokali mieszkalnych jest stałym i podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy związanej z nieruchomościami, w związku z tym, art. 113 ust. 2 ppkt 2 nie znajdzie tutaj zastosowania. Po przekroczeniu całkowitego obrotu 200.000,00 zł: z wynajmu mieszkań na cele mieszkalne czynsz, czynsz administracyjny integralny do najmu oraz energia el. będą zwolnione z VAT na bazie art. 43 ust 1 pkt 36 z wynajmu mieszkań na cele nieokreślone w umowie najmu: czynsz, czynsz administracyjny integralny do najmu oraz energia el. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT 23% czynsz za najem miejsc postojowych i garażu, komórki dla wszystkich najemców będzie podlegało opodatkowaniu VAT 23% jako że najem tych pomieszczeń nie realizuje celów mieszkaniowych i może być wynajęty samodzielnie.
2017
24
paź

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z powyższego wynika, że wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu najemcy, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze. Natomiast w myśl art. 453 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Ma tu zastosowanie instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Celem niniejszego jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku czynszu) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasało przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty czynszu), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika. Z opisu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Zakład Usług Komunalnych – posiada status samorządowego zakładu budżetowego Gminy (bez osobowości prawnej) i wykonuje w jej imieniu m.in. zadania w zakresie zarządzania/administrowania zasobem lokalowym Gminy.
2017
18
maj

Istota:
Czy umorzone na wniosek dłużnika zaległości cywilnoprawne, w tym zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015 r. i Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2016 r. stanowią dla najemców (użytkowników lokali) przychód z innych źródeł i w ślad za tym ... Mieszkania mają obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla każdego dla najemców (użytkowników lokali) odrębnie, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano umorzenia?
Fragment:
Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że warunki umorzenia najemcom (użytkownikom) lokali mieszkalnych, użytkowych, w tym garaży zaległych czynszów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, innych opłat niezależnych od właściciela, należnych odsetek, wynikają z Uchwał podjętych przez Radę Miejską, które są adresowane do wszystkich najemców (użytkowników), jednakże dotyczą osób, u których występują zaległości. W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy umorzenie najemcom (użytkownikom) lokali mieszkalnych, użytkowych, w tym garaży, zaległych czynszów odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, innych opłat niezależnych od właściciela, należnych odsetek, będzie rodzić po ich stronie przysporzenie majątkowe, a więc czy umorzone ww. zaległe czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, inne opłaty niezależne od właściciela, należne odsetki, stanowić będą dla tych osób przychód, który Wnioskodawca winien uwzględnić w informacji PIT-8C. Jak wynika z treści wniosku, postanowienia wskazanych Uchwał Rady Miejskiej mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w Uchwałach warunki, mogą korzystać z przewidzianych w nich ulg.
2017
16
maj

Istota:
Wartooa owiadczenia rzeczowego zastepuj1cego p3atnooa z tytu3u czynszu najmu nie stanowi przychodu osoby owiadcz1cej prace. P3atnik nie jest wiec obowi1zany do obliczenia, potr1cenia oraz odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartooci owiadczenia rzeczowego, które stanowi podstawe zwolnienia z d3ugu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 585), przez umowe najmu wynajmuj1cy zobowi1zuje sie oddaa najemcy rzecz do u?ywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowi1zuje sie p3acia wynajmuj1cemu umówiony czynsz. Czynsz mo?e bya oznaczony w pieni1dzach lub w owiadczeniach innego rodzaju. Wynajmuj1cy jest wiec zobowi1zany do zap3aty czynszu najemcy, przy czym zap3ata mo?e bya oznaczona w owiadczeniach innego rodzaju ni? pieni1dze. W owietle art. 453 Kodeksu cywilnego, je?eli d3u?nik w celu zwolnienia sie z zobowi1zania spe3nia za zgod1 wierzyciela inne owiadczenie, zobowi1zanie wygasa. Powy?sze wi1?e sie z istnieniem instytucji prawnej zwanej datio in solutum (owiadczenie zamiast wykonania), której celem jest wygaoniecie istniej1cego pomiedzy stronami zobowi1zania poprzez spe3nienie przez d3u?nika owiadczenia innego ni? okreolone w treoci pierwotnej umowy. Zobowi1zanie wygasa wówczas tak, jakby wygasa3o przez zwyk3e wykonanie, przy czym warunkiem wygaoniecia zobowi1zania jest rzeczywiste dokonanie owiadczenia przez d3u?nika. Przechodz1c do podatkowych aspektów opisanych czynnooci nale?y zgodzia sie z Wnioskodawc1, ?e co do zasady wszelkie sp3aty d3ugów s1 dla d3u?nika obojetne podatkowo. Analiza stanu faktycznego przedstawionego w ww. wniosku sprowadza sie do twierdzenia, i? w przedmiotowej sprawie nast1pi3a zamiana formy sp3aty zad3u?enia ze owiadczenia pienie?nego na owiadczenie rzeczowe.
2017
19
sty

Istota:
Czy otrzymane od najemców pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej są przychodem opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
Fragment:
Oprócz pieniędzy z najmu, najemcy będą zobowiązani przekazywać pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W związku z powyższym, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, że otrzymane od najemców pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, do których ponoszenia zobowiązani będą zgodnie z zawartą umową najmu najemcy, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawczyni. W zakresie uiszczania powyższych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu Wnioskodawczyni pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcami a administracją budynku. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla Wnioskodawczyni przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu podlega jedynie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię za oddanie przedmiotu najmu w używanie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
lis

Istota:
Czy czynsz najmu, jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę, Wspólnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Po zawarciu umowy najmu Spółka będzie płacić Podatnikowi czynsz. Czynsz będzie płacony przez Spółkę również w okresie, w którym Spółka będzie prowadzić prace wykończeniowe. Spółka będzie również ponosić koszty eksploatacyjne i opłaty za media w związku z użytkowaniem Budynku. Przewidywany okres używania Budynku przekroczy jeden rok. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony - okres 10 lat, z możliwością przedłużenia jej obowiązywania. Wspólnik jest zainteresowany otrzymaniem odpowiedzi na poniżej zadane pytania, gdyż jako wspólnik Spółki jest on zobowiązany do właściwego wykazania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez Spółkę. Sama Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy czynsz najmu, jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę, Wspólnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, czynsz najmu, jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę, Wspólnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce.
2016
26
lip

Istota:
Jedynie określona w umowie wysokość czynszu bez opłat za czynsz media, tj. energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania oraz opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni - stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności uiszczane przez najemcę z tytułu zaliczek na poczet opłat za media - nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy. Albowiem w zakresie uiszczania tych opłat Wnioskodawca pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a usługodawcami. W związku z tym opłaty te nie stanowią u Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu otrzymania zaliczki na te opłaty przez Wnioskodawcę jako pośrednika między najemcą a podmiotami właściwymi do pobrania opłat. Przy czym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania przychodu z najmu 8,5% zryczałtowanym podatkiem, o ile w odpowiednim terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 121) - przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju (art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego). Podstawą generowania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu, który jak wynika z cytowanego powyżej przepisu art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego może być określony w pieniądzach bądź też świadczeniach innego rodzaju. Czynsz ten niezależnie od formy w jakiej został określony stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże do powstania po stronie wynajmującego przychodu konieczne jest zaistnienie przesłanki zawartej w art. 11 ww. ustawy, czyli otrzymanie lub postawienie czynszu do dyspozycji. W myśl art. 9a ust. 6 ww, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie terminu wystawienia faktury w związku z wpłatą zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz wpłatą równowartości kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w przedwstępnej umowie dzierżawy zawartej dnia 26 października 2015 r. ustalono następujące terminy płatności: 186 069,00 zł rocznie z dołu do dnia dziesiątego stycznia każdego roku tytułem czynszu dzierżawnego oraz w terminie 30 dni po podpisaniu umowy jednorazowo kwotę 244 000,00 zł tytułem zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego i kwotę 6 000,00 zł stanowiącą równowartość kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego, również zaliczoną na poczet czynszu dzierżawnego. Dnia 9 listopada 2015 r. Dzierżawca wpłacił na rachunek dochodów Gminy ww. kwoty tytułem zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz tytułem równowartości kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego na sporządzenie operatu szacunkowego. Powyższe kwoty będą pomniejszały ostateczną kwotę do zapłaty czynszu dzierżawnego. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa w świetle okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, że pomimo, iż kwoty 244 000,00 zł i 6 000,00 zł zostały wpłacone Wydzierżawiającemu przed wykonaniem usługi i mają być zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego (pomniejszać jego ostateczną kwotę do zapłaty), to należy stwierdzić, że w podpisanej przedwstępnej umowie dzierżawy – zwanej Umową – wskazano dla tych należności termin płatności na 30 dni po podpisaniu Umowy. Wobec powyższego, skoro strony Umowy ustaliły termin płatności części czynszu z tytułu usługi dzierżawy jako 30 dni po podpisaniu Umowy, to Wnioskodawca winien wystawić fakturę w związku z wpłatami ww. kwot 244 000,00 zł i 6 000,00 zł, nie później niż z upływem 30. dnia od dnia podpisania Umowy, w myśl art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy.
2016
28
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem Wnioskodawcy z tytułu najmu na podstawie ustawy o podatku zryczałtowanym jest kwota czynszu najmu pomniejszona o kwotę czynszu administracyjnego przekazywanego przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?
Fragment:
Na podstawie zawartych umów najmu, najemcy zobowiązali się oraz zobowiążą się do pokrywania czynszu najmu za korzystanie z lokali mieszkalnych, w których skład wchodzi i będzie wchodził tzw. czynsz administracyjny (m.in. koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci). Na podstawie zawartych umów najemcy są oraz będą zobowiązani do pokrywania kosztów z tytułu czynszu administracyjnego w całości, w ten sposób, że w ramach czynszu najmu najemcy przekazują oraz będą przekazywać kwoty z tytułu czynszu najmu razem z czynszem administracyjnym na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca następnie przekazuje oraz będzie przekazywał wskazane kwoty czynszu administracyjnego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (tj. wierzyciela). Wnioskodawca działa w tym przypadku w charakterze pośrednika pomiędzy konkretnym najemcą a wspólnotą mieszkaniową. Aktywność Wnioskodawcy ma oraz będzie miała wyłącznie wymiar techniczny, tj. ogranicza się do przekazania należnych kwot z tytułu opłat za mieszkanie oraz jego eksploatacji. Bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawcy, najemca wpłaca oraz będzie wpłacał czynsz najmu, a także opłaty stałe i eksploatacyjne (czynsz administracyjny), związane z użytkowaniem lokalu. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia niedopłaty, najemca jest zobowiązany po przedstawieniu stosownego wyliczenia do pokrycia niedoboru wynikającego z salda kredytowego na koncie lokalu dotyczącego należności do wspólnoty mieszkaniowej.
2016
12
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Czynsz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.