Czynsz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynsz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych kwot Gwarancji Czynszowej oraz jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu, wpływu ww. kwot na wysokość wykazywanych, w składanych przez Wnioskodawcę deklaracjach podatkowych, kwot podatku VAT naliczonego oraz należnego oraz obowiązku udokumentowania fakturą/fakturami VAT otrzymanych kwot Gwarancji Czynszowej i jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu

Fragment:

(...) Czynszów). Wnioskodawca zaznaczył, że potwierdzeniem ich gwarancyjnego charakteru jest też fakt, że otrzymanie kwot Gwarancji Czynszowej oraz jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu przez Wnioskodawcę, jak również wysokość tych kwot, uzależnione zostały jedynie od zaistnienia okoliczności wskazanych w Umowie Ramowej (niewynajęcie Powierzchni Gwarantowanych na Dzień Transakcji, wystąpienie Obniżek Czynszów), za które to okoliczności H. BV przyjęła odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Na moment złożenia Wniosku H. BV nie dokonała jeszcze na rzecz Wnioskodawcy jakichkolwiek płatności z tytułu Gwarancji Czynszowej i/lub jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu a Wnioskodawca nie wystawił na H. BV jakichkolwiek dokumentów (faktur VAT, not księgowych) z należnościami z tytułu Gwarancji Czynszowej i/lub jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu. Dodatkowo wskazano, że nie można wykluczyć, że H. BV oraz Wnioskodawca zawrą odrębne porozumienie, na mocy którego płatności z tytułu Gwarancji Czynszowej i/lub jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu będzie dokonywać inna niż H. BV spółka prawa holenderskiego z grupy I.

2018
14
lip

Istota:

Sposób opodatkowania i dokumentowania Obniżek Czynszu, które może otrzymać Kupujący od Sprzedającego.

Fragment:

(...) Czynszu? W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1. W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jednorazowa płatność z tytułu Obniżki Czynszu na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Ad. 2. W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu nie wpłynie na wysokość wykazywanych, w składanych przez Wnioskodawcę deklaracjach podatkowych, kwot VAT naliczonego oraz należnego. Ad. 3. W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany udokumentować fakturą VAT otrzymaną jednorazową płatność z tytułu Obniżki Czynszu. Ad. 4. W ocenie Wnioskodawcy, w razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania Obniżki Czynszu powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania ewentualnego świadczenia, a zatem w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę przedmiotowej płatności.

2018
12
lip

Istota:

Skutki w podatku VAT w związku z otrzymywanymi kwotami Gwarancji Czynszowej i jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu.

Fragment:

Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy nie zobowiązał się on do wykonania jakiegokolwiek ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego w zamian za otrzymanie Gwarancji Czynszowej i Obniżki Czynszu. Na podstawie przedstawionych Umów, w tym Umowy Ramowej, Wnioskodawca nie zobowiązał się, w zamian za otrzymanie kwot Gwarancji Czynszowej i/lub kwoty jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu, do powstrzymania się od dokonania określonych czynności lub do tolerowania danych czynności lub sytuacji. Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy z tytułu wypłaty kwot Gwarancji Czynszowej i Obniżki Czynszu nie zobowiązał się on do powstrzymania się lub tolerowania określonych czynności lub sytuacji. Wypłaty Gwarancji Czynszowej oraz jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu są czynnościami jednostronnymi, mającymi na celu zagwarantowanie Wnioskodawcy określonego poziomu dochodów generowanych przez Park Handlowy i wpływających na wartość Udziałów. Potwierdzeniem ich gwarancyjnego charakteru jest też fakt, że otrzymanie kwot Gwarancji Czynszowej oraz jednorazowej płatności z tytułu Obniżki Czynszu przez Wnioskodawcę, jak również wysokość tych kwot, uzależnione zostały jedynie od zaistnienia okoliczności wskazanych w Umowie Ramowej (niewynajęcie Powierzchni Gwarantowanych na Dzień Transakcji, wystąpienie Obniżek Czynszów), za które to okoliczności spółki prawa holenderskiego przyjęły odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

2018
30
maj

Istota:

Obowiązki płatnika – odpracowanie czynszu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z powyższego wynika, że wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu najemcy, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610, z późn. zm.) osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 18 ust. 3 ww. ustawy, osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

2018
23
maj

Istota:

Ustalenie, czy w przypadku uznania, że Czynsz Dzierżawny lub jego część stanowią koszty finansowania dłużnego, w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, koszty te należy uwzględnić w kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (pyt. nr 2)

Fragment:

Oznacza to, że do uznanego za koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop elementu Czynszu Dzierżawnego, skalkulowanego w oparciu o stopę procentową, nie znajdzie zastosowania art. 15c ust. 8 updop. Tym samym, przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego Wnioskodawca powinien uwzględnić element Czynszu Dzierżawnego skalkulowany w oparciu o stopę procentową. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy który twierdzi, że w przypadku uznania, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, że Czynsz Dzierżawny lub jego część stanowią koszty finansowania dłużnego, w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop, nie należy ich uwzględniać w kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 8 tej ustawy uznano za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
23
maj

Istota:

Ustalenie, czy Czynsz Dzierżawny lub jego część stanowią koszty finansowania dłużnego, w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT (pyt. nr 1)

Fragment:

(...) czynszu dzierżawnego (dalej: „ Czynsz Dzierżawny ”). Czynsz Dzierżawny obliczany jest w oparciu o sumę wszystkich wydatków faktycznie poniesionych przez Wydzierżawiającego do dnia rozpoczęcia dzierżawy, sumę wydatków poniesionych przez Wydzierżawiającego w danym roku rozliczeniowym niestanowiących kosztów operacyjnych Wydzierżawiającego, koszty rozruchu poniesione przez Wydzierżawiającego oraz wartość dotacji faktycznie otrzymanych od Funduszu Norweskiego i stopę oprocentowania wynoszącą na dzień zawarcia Umowy Dzierżawy 8,973%, skalkulowaną przy założeniu, że zwrot dla wspólników Wydzierżawiającego - Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowego FIZANu i (obecnie) P S.A. wyniesie 6,5% w skali roku od wkładów wniesionych na kapitały własne Wydzierżawiającego. Łączny Czynsz Dzierżawny (należny w okresie dzierżawy) pokryje całkowity koszt wykonania i uruchomienia Elektrociepłowni. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia dotycząca ustalenia, czy do Czynszu Dzierżawnego albo którejś jego części znajdzie zastosowanie art. 15c ust. 12 updop, a więc innymi słowy, czy zapłata przez Dzierżawcę (Wnioskodawcę) Czynszu Dzierżawnego jako wynagrodzenia na rzecz Wydzierżawiającego za dzierżawę elektrociepłowni stanowi koszty finansowania dłużnego, w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop.

2018
18
kwi

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do czynszu podstawowego, czynszu uzupełniającego, opłat dodatkowych oraz mediów

Fragment:

W związku z tym, faktury za Czynsz Podstawowy wystawiane są co do zasady w miesiącu poprzednim do miesiąca, za który ten czynsz jest należny, np. faktura za czynsz podstawowy za grudzień wystawiana jest co do zasady w listopadzie i rozliczana w deklaracji VAT za listopad. Czynsz Uzupełniający (inaczej czynsz od obrotu), tzn. dodatnia różnica za jakikolwiek miesiąc kalendarzowy okresu najmu pomiędzy Czynszem a Czynszem Podstawowym za miesiąc, za który Czynsz jest należy, zostanie zapłacony przez Najemcę najpóźniej do 20. dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, za który Czynsz jest należny. Podstawę obliczenia Czynszu Uzupełniającego stanowić będzie pisemny raport, który najemcy dostarczą Spółce zgodnie z umową najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca okresu najmu. Raport będzie zawierał kwotę obrotów uzyskanych w poprzednim miesiącu oraz wydruki z kas fiskalnych zainstalowanych w wynajętym lokalu. W związku z tym, faktury za Czynsz Uzupełniający wystawiane są co do zasady w miesiącu następującym po miesiącu, za który ten czynsz jest należny, np. faktura za Czynsz Uzupełniający za listopad wystawiana jest co do zasady w grudniu i rozliczana w deklaracji VAT za grudzień.

2018
10
kwi

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowania świadczenia gwarancyjnego, które może otrzymać Beneficjent od Gwarantów oraz ich wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

(...) czynszu) lub okresy zapłaty obniżonego czynszu; kwota tego świadczenia zostanie skalkulowana w oparciu o różnicę między określoną w nowych umowach najmu nominalną stawką czynszu za każdy metr kwadratowy, a stawką czynszu faktycznie otrzymywaną od najemcy (po uwzględnieniu okresu bezczynszowego/okresu z obniżonym czynszem). Przez datę rozpoczęcia najmu, o której mowa wyżej w pkt 1), należy rozumieć datę, od której są spełnione łącznie następujące dwa warunki: pierwszy czynsz (nawet w obniżonej kwocie) należny na podstawie umowy najmu został zapłacony przez najemcę, bądź rozpoczął się okres bezczynszowy (w przypadku udzielenia przez Beneficjenta zachęty w postaci 100% obniżki czynszu), oraz najemca udzielił Beneficjentowi zabezpieczenia (innego niż dobrowolne poddanie się egzekucji) wymaganego na mocy umowy najmu. Świadczenie Gwarancyjne 1, Świadczenie Gwarancyjne 2 i Świadczenie Gwarancyjne 3 będą dalej łącznie określane jako Świadczenia Gwarancyjne. W Okresie Gwarancji, Gwarant będzie zobowiązany do wypłaty Świadczeń Gwarancyjnych za każdy miesiąc kalendarzowy po dniu Transakcji, za wyjątkiem ostatniej wypłaty Świadczenia Gwarancyjnego 1 i Świadczenia Gwarancyjnego 2, które powinny być w takim przypadku wypłacone w odniesieniu do okresu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wygasa Okres Gwarancji, do dnia wygaśnięcia Okresu Gwarancji (włącznie).

2018
10
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodów z najmu

Fragment:

Najemca pokrywa także koszty eksploatacji lokalu obejmujące: opłaty za energię elektryczną (zgodnie z fakturami), opłaty za wodę i centralne ogrzewanie (w przypadku zużycia większego zaliczki ujęte w czynszu dla Wspólnoty Mieszkaniowej). Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania terminowo przelewem odpowiednio do dostawcy energii elektrycznej i Wspólnoty Mieszkaniowej. Najemca obciążony obciążony będzie także opłatami z tytułu czynszu administracyjnego, opłat eksploatacyjnych i nadwyżek zużycia mediów. Czynsz administracyjny zawiera między innymi opłaty zmienne, zależne od poziomu zużycia jak: woda ciepła i zimna oraz C.O. - dlatego też opłaty te zawarte w czynszu należy traktować jako zaliczkę a nie jako zapłatę za realne zużycie. Czynsz administracyjny nie zawiera także opłat z tytułu: zużycia energii elektrycznej, nadwyżek zużycia wody ciepłej i zimnej, nadwyżek zużycia C.O. Kwotę na pokrycie czynszu administracyjnego Najemca będzie wpłacał na konto Wynajmującego tytułem: OPŁATA CZYNSZU ADMINISTRACYJNEGO. Wynajmujący zobowiązuje się natychmiast po otrzymaniu tej kwoty przelać ją na konto Administracji Osiedla (Wspólnoty Mieszkaniowej). W związku z powyższym, iż Najemca zobowiązuje się do pokrywania (opłacania czynszu administracyjnego, zobowiązuje się on także do comiesięcznego pokrywania kosztów mediów jak: woda ciepła i zimna, kosztów zużycia C.O. oraz kosztów za wywóz śmieci zależnie od ilości zamieszkałych osób – jeśli zużycie przekroczy dotychczas ustalone limity.

2017
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z powyższego wynika, że wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu najemcy, przy czym zapłata może być oznaczona w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądze. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 18 ust. 3 ww. ustawy, Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.