IPTPP4/443-821/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych, które stanowią usługi związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?
IPTPP4/443-821/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 05 listopada 2014r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji inwestycji polegającej na dociepleniu budynków mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji inwestycji polegającej na dociepleniu budynków mieszkalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w S. jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z póżn. zm.).

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym, a także majątkiem jej członków na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli lokali na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119/2003, poz. 1116, z późn. zm.). Opłaty te obejmują również tworzony obligatoryjnie na podstawie art. 6 ust. 3 ww. ustawy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług powyższe opłaty są zwolnione z podatku VAT. W ramach funduszu remontowego Spółdzielnia realizuje remonty polegające na ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2015 roku zamierza dokonać termomodernizacji 16 budynków mieszkalnych w ramach funduszu remontowego. Środki funduszu remontowego uzupełnione będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wymaga interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót ociepleniowych.

Otrzymane w ramach pożyczki środki stanowić będą uzupełnienie środków z odpisu na fundusz remontowy. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego wystawiane będą na Spółdzielnie Mieszkaniową.

Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Złożenie wniosku wymaga obligatoryjnie interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni Mieszkaniowej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych, które stanowią usługi związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 86.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego.

Z kolei towary i usługi nabywane w związku z termomodernizacją budynku wielorodzinnego będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), tj. czynnościami, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ww. przepisy ustawy wymieniają następujące rodzaje opłat pobieranych od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz od właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni:

  1. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (pobierane od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w częściach przypadających na ich lokale;
  2. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (pobierane od wszystkich członków spółdzielni);
  3. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni);
  4. na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu;
  5. na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem własnych lokali (pobieranie od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni;
  6. na pokrycie wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię (pobierane od wszystkich członków spółdzielni);
  7. wpłaty na fundusz remontowy.

Spółdzielnia nie zwiększa opłat eksploatacyjnych o podatek VAT wobec zwolnienia od tegoż podatku czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy nie przysługuje Wnioskodawcy prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego, gdyż nabycie tych usług związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W niniejszym zdarzeniu przyszłym warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. W związku z powyższym, Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia, będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym, a także majątkiem jej członków na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia w 2015 roku zamierza dokonać termomodernizacji 16 budynków mieszkalnych w ramach funduszu remontowego. Środki funduszu remontowego uzupełnione będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane w ramach pożyczki środki stanowić będą uzupełnienie środków z odpisu na fundusz remontowy. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją termomodernizacji budynków mieszkalnych wystawiane będą na Spółdzielnie Mieszkaniową. Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, bowiem zakupione towary i usługi w wyniku realizacji projektu – jak wskazał Wnioskodawca – będą związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizowanego projektu. Tym samym z tego tytułu Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług w ramach realizowanej inwestycji polegającej na dociepleniu budynków mieszkalnych, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty inwestycji będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie oceniał zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż efekty inwestycji będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IBPP3/443-1461/14/KG | Interpretacja indywidualna

czynności
IPTPP1/443-780/14-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.