IPTPP1/4512-347/15-2/Msu | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego audiometru klinicznego, oddanego do użytkowania w roku 2010 w ramach zrealizowanego projektu, wykorzystywanego wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)?
IPTPP1/4512-347/15-2/Msuinterpretacja indywidualna
 1. czynności
 2. projekt
 3. usługi medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem audiometru klinicznego w ramach projektu „....”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem audiometru klinicznego w ramach projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w .... zs. w .... jest podmiotem leczniczym i działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jest płatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje usługi medyczne zarówno zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054ze zm.), jak i opodatkowane.

Udział sprzedaży opodatkowanej wyniósł w latach: 2012-12%, 2013 -13%, 2014-14% sprzedaży ogółem. Wnioskodawca dokonuje odliczeń od podatku należnego stosując proporcję zgodnie z art. 90 ust 2 ustawy.

W dniu 30 maja 2014r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych środków trwałych.

W dniu 05 sierpnia 2014r. Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną nr IPTPP1/443-397/14-4/IG. Jednak przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny okazał się błędny w przypadku jednego z zakupionych śr. trwałych.

W latach 2009-2010 Wnioskodawca wykonał modernizację oraz zakup sprzętu medycznego zaliczonego do środków trwałych w ramach realizowanego projektu unijnego „....” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... Zakupione środki trwałe służą sprzedaży zwolnionej od podatku VAT jak i sprzedaży mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej stawką 23%).

Należą do nich:

 1. inwestycja w obcym obiekcie (modernizacja i przebudowa) -służy sprzedaży mieszanej
 2. audiometr kliniczny- służy sprzedaży zwolnionej
 3. aparat USG- służy sprzedaży zwolnionej
 4. aparat EMG- służy sprzedaży zwolnionej
 5. holter EKG- służy sprzedaży zwolnionej
 6. fotel laryngologiczny - służy sprzedaży zwolnionej
 7. oprogramowanie medyczne- służy sprzedaży zwolnionej,
 8. defibrylatory-służą sprzedaży zwolnionej.

Zakupione środki trwałe oddano do użytkowania w roku 2010 i od początku nie zmieniano ich przeznaczenia. Faktury są wystawione na Wnioskodawcę.

Wartość początkowa przekracza kwotę 15.000 zł w przypadku:

 1. inwestycji w obcym obiekcie
 2. audiometru klinicznego
 3. aparatu USG
 4. aparatu EMG
 5. holtera EKG.

W przypadku pozostałych zakupów:

 1. fotel laryngologiczny
 2. oprogramowanie medyczne
 3. defibrylator 2 szt.

- wartość początkowa nie przekracza kwoty 15.000 zł.

Błąd w przedstawionym stanie faktycznym dotyczył audiometru klinicznego i był spowodowany pomyłką, ponieważ w pracowni audiometrycznej użytkowanych jest kilka audiometrów, ale zakupiony audiometr kliniczny związany jest wyłączne ze sprzedażą zwolnioną z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego audiometru klinicznego, oddanego do użytkowania w roku 2010 w ramach zrealizowanego projektu „....”, wykorzystywanego wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego audiometru klinicznego, ponieważ nie jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Przy użyciu audiometru klinicznego wykonywane są czynności zwolnione o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego audiometru klinicznego, nabytego w ramach projektu „....”, który wykorzystywany jest wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony. Wnioskodawca wskazał, iż zakupiony audiometr kliniczny związany jest wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną z podatku od towarów i usług. Zatem, skoro ww. audiometr kliniczny zakupiony w ramach projektu „....” nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego w związku z jego zakupem.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie oceniał do jakich czynności służy omawiany audiometr kliniczny, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż zakupiony audiometr kliniczny związany jest wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.