0113-KDIPT1-1.4012.55.2018.3.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym pismami z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu) i 02 marca 2018 r. (data wpływu 06 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami: z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu) i 02 marca 2018 r. (data wpływu 06 marca 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku).

Gmina ... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach zadań własnych gminy, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, zamierza realizować inwestycję pn. „...” dofinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Projekt będzie polegał na rozbudowie i modernizacji budynku znajdującego się przy ul. ... w ..., na działce nr ewid. ...

W wyniku przeprowadzonych prac w budynku powstanie 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni ok. 390 m 2, w tym:

 • 3 mieszkania o powierzchni około 25 do 30 m2 (jednoosobowe),
 • 2 mieszkania o powierzchni około 30 do 35 m2 (dwuosobowe),
 • 2 mieszkania o powierzchni około 35 do 40 m2 (trzyosobowe),
 • 2 mieszkania o powierzchni około 40 do 45 m2 (czteroosobowe),
 • 1 mieszkanie o powierzchni około 50 do 60 m2 (pięcioosobowe).

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji to kwiecień 2018 r. a zakończenia maj 2019 r.

W ramach inwestycji planowane są następujące rodzaje robót:

 1. prace budowlane,
 2. wewnętrzne instalacje sanitarne,
 3. wewnętrzne instalacje elektryczne,
 4. zagospodarowanie terenu (chodniki utwardzone kostką),
 5. przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, elektryczne i do sieci ciepłowniczej,
 6. nadzór nad poszczególnymi rodzajami robót.

Gmina ... wyłoni wykonawcę robót w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt realizacji inwestycji będzie zawierał koszty inwestycyjne, stanowiące koszty kwalifikowane, które będą podlegały częściowej refundacji. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina ..., zarządcą zmodernizowanego obiektu będzie Zakład Usług Komunalnych w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy .... Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę na rzecz Gminy .... Do wydatków kwalifikowanych zaliczony będzie podatek od towarów i usług niepodlegający zwrotowi.

Lokale te będą służyły jako mieszkaniowy zasób gminy i będą wynajmowane jako mieszkania dla najemców z terenu gminy odpłatnie według stawek określonych w zarządzeniu burmistrza. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby bezrobotne, korzystające z MGOPS, bezdomne, samotne matki i ojcowie, ofiary przemocy, osoby niepełnosprawne lub ubezwłasnowolnione.

Budynek po wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych według rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych będzie kwalifikowany do grupy 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”.

Przedmiotowe lokale socjalne nie będą przedmiotem świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „usługi związane z zakwaterowaniem”. Lokale przeznaczone będą na wynajem na cele mieszkaniowe, bowiem celem budowanych lokali socjalnych jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy ....

W piśmie z dnia 15 lutego 2018 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. jest zarządcą budynku socjalnego przy ul. ... w ... na podstawie Umowy o zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości z dnia 30 grudnia 2016 r. Przedmiotem i zakresem działania ZUK ... Sp. z o.o. jest między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie obsługi technicznej, a w szczególności: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi (par. 2 ust. 1 pkt a) Statutu ZUK w ...).

Gmina ... wypłaca Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. wynagrodzenie za czynności z zakresu zarządzania lokalami socjalnymi.

Nie dokonuje się rozliczeń podatku VAT z tytułu najmu mieszkań socjalnych w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Efekty realizowanej inwestycji będącej przedmiotem wniosku będą służyły Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Efekty powstałe w wyniku realizacji ww. inwestycji nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu ww. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, lokale socjalne przeznaczone będą wyłącznie na wynajem na cele mieszkaniowe związane ze stałym interesem życiowym osób wynajmujących.

Efekty powstałe wyniku realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zatem nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania bez stosowania proporcji wydatków będących przedmiotem wniosku w całości do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Efekty realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych i zwolnionych w ramach działalności gospodarczej, zatem nie ma możliwości przyporządkowania całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 marca 2018 r., Wnioskodawca na pytanie Organu „Czy lokale socjalne będące przedmiotem wniosku stanowią lokale mieszkalne?” Wnioskodawca odpowiedział:

Tak, lokale socjalne będące przedmiotem wniosku będą stanowić lokale mieszkalne.

Na pytanie Organu „Czy udostępnianie lokali socjalnych mieszkalnych jest dokonywane na podstawie umowy najmu? Jeżeli nie, to należy wskazać na jakiej podstawie lokale są udostępniane mieszkańcom?” Wnioskodawca odpowiedział:

Lokale mieszkalne będą udostępniane mieszkańcom na podstawie umów najmu zawieranych pomiędzy zarządcą budynku – ZUK w ... Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Gminy ...

Na pytanie Organu „Czy wynajem lokali socjalnych jest dokonywany we własnym imieniu i na własny rachunek przez zarządcę budynku socjalnego Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.” Wnioskodawca odpowiedział:

Nie.

Na pytanie Organu „Czy wynajem lokali socjalnych przez ww. zarządcę budynku socjalnego jest wykonywany w imieniu i na rachunek Gminy?” Wnioskodawca odpowiedział:

Wynajem lokali socjalnych będzie dokonywany przez zarządcę budynku - Zakład Usług Komunalnych w ... Sp. z o. o. w imieniu i na rachunek Gminy .... Gmina ... po rozbudowie budynku wielorodzinnego wyda decyzje o przydziale mieszkań, przekaże cały budynek w zarząd Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o., który zawrze w imieniu i na rachunek Gminy umowy najmu lokali socjalnych i będzie przekazywał pobrane czynsze za wynajem lokali na rachunek Gminy ....

Na pytanie Organu „Kto (zarządca czy Gmina) będzie wykazywał przychody z tytułu najmu?” Wnioskodawca odpowiedział:

Przychody z tytułu najmu mieszkań socjalnych będzie wykazywała Gmina.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że efekty realizowanej inwestycji będącej przedmiotem wniosku będą służyły Wnioskodawcy - Gminie ... do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca w odpowiedzi na 1 wezwanie z dnia 12 lutego 2018 r. znak: 0113-KDIPT1-1.4012.55.2018.1.RG mylnie zinterpretował zadane pytanie i udzielił błędnej odpowiedzi, że: efekty realizowanej inwestycji będą służyły Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.”

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy inwestorowi (Gminie ...) przysługuje możliwość odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych, które będą wynajmowane na cele mieszkaniowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) Gmina ... nie ma możliwości odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych.

Jak wynika z opisu sprawy przedmiotowe lokale socjalne:

 • będą przeznaczone na wynajem na cele mieszkaniowe związane ze stałym interesem życiowym osób wynajmujących,
 • będą wynajmowane przez zarządcę budynku - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie umów najmu w imieniu i na rachunek Gminy ..., która będzie wykazywała przychody z tytułu najmu mieszkań,
 • nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221),
 • nie będą przedmiotem świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”,
 • będą służyły Wnioskodawcy Gminie ... do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe).

W związku ze zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT z tytułu najmu mieszkań socjalnych nie będzie rozliczany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s.1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach zadań własnych gminy, Wnioskodawca zamierza realizować inwestycję pn. „...”. Lokale socjalne będące przedmiotem wniosku będą stanowić lokale mieszkalne, które będą udostępniane mieszkańcom na podstawie umów najmu zawieranych pomiędzy zarządcą budynku – ZUK w imieniu, na rzecz i na rachunek Gminy. Gmina po rozbudowie budynku wielorodzinnego wyda decyzje o przydziale mieszkań, przekaże cały budynek w zarząd Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o., który zawrze w imieniu i na rachunek Gminy umowy najmu lokali socjalnych i będzie przekazywał pobrane czynsze za wynajem lokali na rachunek Gminy. Efekty realizowanej inwestycji będącej przedmiotem wniosku będą służyły Wnioskodawcy do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę na rzecz Gminy.

Dla rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, kluczowym jest ustalenie, jakiego rodzaju czynnościom wykonywanym przez Gminę służyć będą towary i usługi nabyte w celu realizacji przedmiotowego projektu.

Jak wskazał Wnioskodawca, efekty realizowanej inwestycji będącej przedmiotem wniosku będą służyły Gminie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował, bowiem efekty realizowanej inwestycji będącej przedmiotem wniosku będą służyły Wnioskodawcy do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż „Gmina .... nie ma możliwości odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych” należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.