Czynności zlecone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności zlecone. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie pobierane od hodowców koni oraz Polskiego Związku Hodowców Koni na podstawie umów cywilnoprawnych, za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem oceny wartości użytkowej koni podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 21 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia pobieranego za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem oceny wartości użytkowej k - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
lip

Istota:

W rozpatrywanym stanie faktycznym Wnioskodawca realizując powierzone zadania nie może stosować zwolnienia określonego w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2008 r. dla świadczonych usług na rzecz urzędu miasta (gminy), zakładów pracy, odbiorców indywidualnych oraz niepublicznych placówek oświatowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2009 r. (data wpływu 15.05.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.05.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez Miejskie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Który z punktów art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r /Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm./ odnosi się do umowy zlecenia zawartej w dniu 31 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą - Organem Założycielskim dla Przedsiębiorstwa, a Zarządcą Komisarycznym o kontynuowanie sprawowania zarządu komisarycznego / dotyczy ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu dla Zarządcy Komisarycznego/.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Przedsiębiorstwa o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyninie po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że przychód z przedmiotowej umowy traktuje się jako przychód osoby, której organ administracji państwowej zlecił wykonanie określonych czynności - art. 13 pkt.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych / t. j. z 2000r Dz. U. Nr 14 poz.176 ze zm. /postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika że w dniu 31 marca 2006 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonania określonych czynności zleconych przez sąd lub organy władzy państwowej albo samorządowej są przychodami z działalności wykonywanej samodzielnie i tym samym sąd lub organy administracji są płatnikami , na których spoczywa obowiązek obliczenia , pobrania i przekazania na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczek , a także sporządzenie i doręczenie stosownych deklaracji podatkowych ,

Fragment:

(...) 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody osób , którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej , sąd lub prokurator , na podstawie właściwych przepisów , zlecił wykonanie określonych czynności , a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym , dochodzeniowym i administracyjnym zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychody osoby fizycznej z tytułu wykonania czynności zleconej przez niektóre organy , np:. prokuraturę kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście bez względu na to , z jakiego źródła osoba ta osiąga przychody. Ustawodawca nie pozostawił bowiem w tego rodzaju przypadkach innej możliwości zakwalifikowania przychodu. Powyższe , stosownie do art.41 ust.1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podmiot dokonujący wypłaty obowiązek pobrania zaliczki na podatek W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje czy usługi świadczone przez tłumacza przysięgłego na zlecenie sądów, prokuratury, policji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8/2005, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.09.2005r. (data wpływu 07.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie naliczania podatku VAT za tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego na rzecz sądów, prokuratorów i policji w okresie od maja 2004r. do maja 2005r. stwierdzam, że: przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik, jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonuje tłumaczenia na rzecz organów sprawiedliwości. W związku z powyższym Podatnik ma wątpliwości czy w okresie od maja 2004r. do 31 maja 2005r. przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług tłumaczenia na zlecenie sądów był opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, do końca maja 2005r. nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Do końca 2004r. prowadziłem własną kancelarię adwokacką, a od 2005r. zawód ten wykonuję w Spółce komandytowej jako adwokat. Świadczę jednocześnie usługi adwokackie dotyczące spraw cywilnych i karnych prowadzonych w ramach ustanowienia obrońcy z urzędu, pełnomocnictwa dla zwolnionej od kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty świadczonej pomocy prawnej ponosi Skarb Państwa. W mojej ocenie wobec wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2005r. (data wpływu do Urzędu 25.02.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zakresu podatku od towarów i usług - stwierdza, że stanowisko podatnika dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia pomocy prawnej z urzędu jest nieprawidłowe Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 16.02.2005r. (data wpływu do Urzędu 25.02.2005r.) Strona wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego z zakresu podatku od towarów i usług wynika, że podatnik do końca 2004r. prowadził własną kancelarię adwokacką, a od 2005r. zawód ten wykonuje w Spółce komandytowej jako (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu czynność wydawania za odpłatnością dowodów osobistych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na wydawaniu dowodów osobistych za odpłatnością - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika i inkasenta mają (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wykonywanie czynności zleconych przez sąd, polegających na obronie z urzędu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zatem również świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia czyni świadczącego je podatnikiem podatku VAT. Od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział jednakże wyjątki zawarte w art. 15 ust. 3 ustawy o VAT wyłączając z opodatkowania czynności, które nie są uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. Do takich należą m.in. czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę własną kancelarię adwokacką i jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie w niektórych sprawach Sąd zleca mi prowadzenie spraw z urzędu (obrońca z urzędu). Prowadzona przeze mnie działalność obejmuje zakres zlecanych czynności. Strony łączy stosunek prawny wynikający z zarządzenia Prezesa Sądu (jednostronne zlecenie określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i nie określa zakresu odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.Wobec powyższego powstaje wątpliwość, czy przychody te należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, czy też są one przychodami określonymi w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie czy podlegają one podatkowi VAT, czy też nie podlegają.Uważam, że pomimo prowadzenia działalności w zakresie usług adwokackich przez podatnika, przychody te winny być wykazywane jako przychody określone w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie objęte podatkiem VAT. Obecnie dla „bezpieczeństwa” odprowadzam podatek VAT od tych przychodów.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Wobec powyższego wykonywanie czynności zleconych przez (...)