Czynności sprawdzające | Interpretacje podatkowe

Czynności sprawdzające | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności sprawdzające. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy art. 274c § 1 i art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej daje bezpośrednio prawo organowi do żądania dostarczenia oryginałów faktur i innych dokumentów do siedziby organu?
Czy na podstawie art. 274c Ordynacji podatkowej organ może żądać oprócz faktur innych dokumentów, np. rejestrów i czy może zadawać w trakcie czynności sprawdzających pytania dotyczące przeprowadzonych transakcji lub żądać oświadczeń woli. Dlaczego nie są ujawniane Wnioskodawcy informacje w związku z jakim postępowaniem czy kontrolą prowadzone są u niego czynności sprawdzające?
Fragment:
(...) informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opisanego stanu faktycznego, w zakresie prawa organu do żądania dostarczenia oryginałów faktur i innych dokumentów do siedziby organu, żądania innych dokumentów np. rejestrów oraz zadawania pytań w trakcie czynności sprawdzających, dotyczących przeprowadzonych transakcji, żądania oświadczeń woli, a także ujawniania informacji w związku z jakim postępowaniem czy kontrolą prowadzone są czynności sprawdzające. Natomiast w kwestii dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zastosowania przepisu art. 83 Kodeksu karnego skarbowego, w sytuacji gdy Zainteresowany nie dostarczy oryginalnych dokumentów do organu podatkowego, a np. wyśle ich kopie pocztą zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/443-1149/10-3/EN z dnia 22 października 2010 r. Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (...)
2011
1
wrz

Istota:
Wnioskodawca, w stosunku do którego są podejmowane czynności sprawdzające, nie ma prawa decydować o tym jakie dokumenty są niezbędne do wyjaśnienia sprawy dotyczącej przeprowadzanej kontroli u kontrahenta podatnika, gdyż nie zna istoty sprawy. Jeżeli więc podmiot kontrolujący kontrahenta wnioskodawcy w ramach czynności sprawdzających zażąda przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów oraz udowodnienia zgodności prowadzonych rejestrów ze złożoną deklaracją podatkową, to wnioskodawca nie ma prawa odmówić temu żądaniu. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest wystąpienie przez kontrolującego z takim wnioskiem do wnioskodawcy lub do podmiotu mającego przeprowadzić czynności sprawdzające. Zgodnie z cytowanymi przepisami, z wykonania czynności sprawdzających powinien być sporządzony protokół. Żądanie przedmiotowych dokumentów przez organy podatkowe i skarbowe w żaden sposób nie wykracza poza ich kompetencje, jeżeli mają one służyć jako dowód służący wyjaśnianiu sprawy, w przeprowadzanej kontroli u kontrahenta wnioskodawcy.
Fragment:
(...) podatnika, gdyż nie zna istoty sprawy. Jeżeli więc podmiot kontrolujący kontrahenta wnioskodawcy w ramach czynności sprawdzających zażąda przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów oraz udowodnienia zgodności prowadzonych rejestrów ze złożoną deklaracją podatkową, to wnioskodawca nie ma prawa odmówić temu żądaniu. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest wystąpienie przez kontrolującego z takim wnioskiem do wnioskodawcy lub do podmiotu mającego przeprowadzić czynności sprawdzające. Zgodnie z cytowanymi przepisami, z wykonania czynności sprawdzających powinien być sporządzony protokół. Żądanie przedmiotowych dokumentów przez organy podatkowe i skarbowe w żaden sposób nie wykracza poza ich kompetencje, jeżeli mają one służyć jako dowód służący wyjaśnianiu sprawy, w przeprowadzanej kontroli u kontrahenta wnioskodawcy. W związku z tym stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu (...)
2011
1
lip

Istota:
Ordynacja podatkowa i ustawa o kontroli skarbowej w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających u wnioskodawcy w związku z przeprowadzanymi postępowaniami kontrolnymi u kontrahentów firmy
Fragment:
(...) Nasze stanowisko znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniu Ministra Finansów z dnia 12.07.2005 znak SP1/768/033-235/1584/04/AA. Ad. 3 Zdaniem wnioskodawcy w przypadkach, w których organy podatkowe wzywają P..P.. do przedstawienia dokumentów dotyczących kontrahenta w trybie art. 155 ustawy Ordynacja podatkowa, naszym zdaniem, zasadnym wydaje się sporządzenie przez organ protokołu z przeprowadzonych czynności. Zgodnie z art. 280 Ordynacji podatkowej w sprawach nieuregulowanych w Dziale V Czynności sprawdzające, stosuje się odpowiednio przepisy art. 155. Biorąc jednak pod uwagę, że konieczność sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności sprawdzających została uregulowana w Dziale V (art. 274c) obowiązek ten istnieje również w odniesieniu do wezwań kierowanych do naszego Przedsiębiorstwa w trybie art. 155 w związku z kontrolą podatkową prowadzoną u naszego kontrahenta. P P stoi więc na stanowisku, że w przypadku wezwań dotyczących przekazania (...)
2011
1
lip

Istota:
Podatnik składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 w której wykazuje zakup środka trwałego. Czy organ podatkowy wzywając Go na podstawie art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa do okazania dokumentów potwierdzających zakup ww. środka działa w oparciu o przepisy prawa, a nie wytyczne, instrukcje, pisma okólne?
Fragment:
(...) dokumentów, podstawy ku temu daje art. 275 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (...). Organ podatkowy w kierowanych pismach do podatnika w podstawie prawnej nie powołuje ww. art. 275 § 1 lecz jedynie art. 272 pkt 3 ustawy ordynacja podatkowa (...), który nie zawiera zawężenia, iż jedynie gdy podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych organ podatkowy może prowadzić czynności sprawdzające i wezwać podatnika celem okazania stosownych dokumentów. W związku z powyższym czynności sprawdzające prowadzone przez organ podatkowy w powyższym zakresie, oparte są na podstawie przepisów ww. art. 272 pkt. 3 ustawy Ordynacja podatkowa (...) i celem ich jest ustalenie, czy wykazane w deklaracji przez podatnika towary bądź usługi zaliczone przez niego do środków trwałych zostały faktycznie nabyte – udokumentowane stosowną fakturą. Biorąc powyższe pod uwagę, twierdzenie podatnika, iż postępowanie organu podatkowego w powyższym zakresie nie jest oparte (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.