Czynności sporadyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności sporadyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
gru

Istota:

Uwzględnienia obrotu z tytułu udzielania poręczeń przy wyliczaniu proporcji

Fragment:

Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne do działalności gospodarczej podatnika. W podobnym duchu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 18 stycznia 2012 r. sygn. I SA/Po 640/11, w którym stwierdził: „ Sąd w niniejszym składzie stoi na stanowisku, że sporadyczność transakcji, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie TSUE), nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej do stopnia wykorzystania zasobów podatnika, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne, marginalne do działalności gospodarczej podatnika. ” Znaczenie orzecznictwa TSUE w kontekście oceny, czy świadczenie określonych usług stanowi czynności sporadyczne w rozumieniu ustawy o VAT podkreślił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 24 listopada 2010 r., sygn. I SA/Kr 1467/10, w którym potwierdził, iż udzielenie przez podatnika kilkunastu pożyczek przy niewielkim wykorzystaniu aktywów, od których odliczono VAT naliczony, wypełnia dyspozycję art. 90 ust. 6 ustawy o VAT.

2013
17
sty

Istota:

Czy świadczone przez Spółkę usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 Ustawy o VAT, powinny być wliczane do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy, przyjmowanego dla wyliczenia proporcji stosowanej dla ustalenia zakresu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego?

Fragment:

Organu, ani ilość świadczonych przez Wnioskodawcę usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 ustawy, ani też liczba kontrahentów, którym wyświadczono te usługi, same w sobie nie świadczą o tym, czy można i należy traktować ww. czynności, jako czynności sporadyczne (incydentalne, pomocnicze) w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy. Wobec powyższego wskazać należy, iż Wnioskodawca w związku z udzieloną pożyczką jak również odroczeniem partnerowi handlowemu terminu płatności za dostarczony towar lub też rozłożeniem płatności na raty, osiąga korzyść, polegającą m.in. na zapewnieniu stałej współpracy z kontrahentem, co przekłada się bezpośrednio na zasadniczą działalność Wnioskodawcy. Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa finansowego, polegających m.in. na podpisywaniu, w imieniu banku, umów o produkt finansowy, przedstawieniu oferty produktowej oraz wzoru umowy obowiązującej w banku, sprawdzeniu danych klienta, przyjmowaniu od klientów wniosków o zawarcie umowy na produkty finansowe, przekazywaniu do banku stosownych informacji i dokumentów, Zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji, stanowiące dla Wnioskodawcy stałe, dodatkowe źródło dochodu. Oferowane usługi finansowe na rzecz klientów w sposób bezpośredni wpływają na zainteresowanie potencjalnych klientów zakupem towarów, będących przedmiotem zasadniczej działalności Spółki. Ponadto Spółka w związku z zamiarem zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz licznej grupy podmiotów uzyskuje preferencyjne warunki od ubezpieczyciela.

2013
17
sty

Istota:

Czy świadczone przez Spółkę usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 Ustawy o VAT, powinny być wliczane do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy, przyjmowanego dla wyliczenia proporcji stosowanej dla ustalenia zakresu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego?

Fragment:

Organu, ani ilość świadczonych przez Wnioskodawcę usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 ustawy, ani też liczba kontrahentów, którym wyświadczono te usługi, same w sobie nie będą świadczyły o tym, czy można i należy traktować ww. czynności, jako czynności sporadyczne (incydentalne, pomocnicze) w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy. Wobec powyższego wskazać należy, iż Wnioskodawca w związku z udzieloną pożyczką jak również odroczeniem partnerowi handlowemu terminu płatności za dostarczony towar lub też rozłożeniem płatności na raty, osiąga korzyść, polegającą m.in. na zapewnieniu stałej współpracy z kontrahentem, co przekłada się bezpośrednio na zasadniczą działalność Wnioskodawcy. Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa finansowego, polegających m.in. na podpisywaniu, w imieniu banku, umów o produkt finansowy, przedstawieniu oferty produktowej oraz wzoru umowy obowiązującej w banku, sprawdzeniu danych klienta, przyjmowaniu od klientów wniosków o zawarcie umowy na produkty finansowe, przekazywaniu do banku stosownych informacji i dokumentów, Zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji, stanowiące dla Wnioskodawcy stałe, dodatkowe źródło dochodu. Oferowane usługi finansowe na rzecz klientów w sposób bezpośredni będą wpływać na zainteresowanie potencjalnych klientów zakupem towarów, będących przedmiotem zasadniczej działalności Spółki. Ponadto Spółka w związku z zamiarem zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz licznej grupy podmiotów będzie uzyskiwała preferencyjne warunki od ubezpieczyciela.

2012
29
gru

Istota:

Czy świadczone przez Spółkę usługi odpłatnego poręczenia kredytu oraz wyemitowanych obligacji stanowią czynności dokonywane sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT?

Fragment:

Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne do działalności gospodarczej podatnika. W podobnym duchu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 18 stycznia 2012 r. sygn. I SA/Po 640/11, w którym stwierdził: „ Sąd w niniejszym składzie stoi na stanowisku, że sporadyczność transakcji, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie TSUE), nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej do stopnia wykorzystania zasobów podatnika, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne, marginalne do działalności gospodarczej podatnika. ” Znaczenie orzecznictwa TSUE w kontekście oceny, czy świadczenie określonych usług stanowi czynności sporadyczne w rozumieniu ustawy o VAT podkreślił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 24 listopada 2010 r., sygn. I SA/Kr 1467/10, w którym potwierdził, iż udzielenie przez podatnika kilkunastu pożyczek przy niewielkim wykorzystaniu aktywów, od których odliczono VAT naliczony, wypełnia dyspozycję art. 90 ust. 6 ustawy o VAT.

2012
1
lis

Istota:

Uznanie czynności udzielania pożyczek Spółce Dominującej za dokonywane sporadycznie oraz uwzględnienie tych czynności przy wyliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż udzielenie przez Spółkę pożyczek (...) może być uznane za czynności sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. ” W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 lutego 2008r., sygn. ILPP27443-197/07-2/JK, rozpatrując przypadek podatnika, który udzielił innej spółce trzech oprocentowanych pożyczek, Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu wskazał: „Zgodnie z przywołanym art. 90 ust. 6 ustawy – czynności wymienione w załączniku nr 4 do ustawy (a więc również wskazane w poz. 3 załącznika) – w zakresie, w jakim czynności te dokonywane są sporadycznie, nie są wliczane do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Sporadyczność tych transakcji, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej stopnia wykorzystania zasobów podatnika, przy nabyciu których przysługiwało prawo odliczenia podatku. Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne do działalności gospodarczej podatnika. Ponadto, w brzmieniu art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE odstąpiono od sformułowania „ sporadyczne ” użytego w ustawie o VAT oraz w VI Dyrektywie i posłużono się zwrotem „ pomocnicze transakcje finansowe ”.

2012
20
paź

Istota:

Uznanie czynności udzielania pożyczek przez Spółkę za dokonywane sporadycznie

Fragment:

Organu, ani ilość udzielonych pożyczek ani też liczba kontrahentów, którym udzielono tych pożyczek, same w sobie nie świadczą o tym, czy można i należy traktować ww. czynności, jako czynności sporadyczne (incydentalne, pomocnicze) w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy, czy też nie. Aby bowiem dojść do wniosku, iż czynności te mają taki charakter, konieczne jest ich zestawienie według różnorakich kryteriów. Trzeba wziąć zatem pod uwagę wartość, ilość, częstotliwość czynności, stopień zaangażowania aktywów podatnika itd., na tle całokształtu jego działalności. Innymi słowy, aby ocenić, czy czynność jest sporadyczna (incydentalna) należy wziąć pod uwagę całokształt działalności podatnika. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca udzielił w 2011 r. trzech oprocentowanych pożyczek dla dwóch podmiotów powiązanych. Udzielenie przez Spółkę pożyczek nie było związane z prowadzeniem regularnej działalności finansowej i nie miało charakteru stałego. Nie było również koniecznym rozszerzeniem działalności Spółki, lecz dokonywane zostało na marginesie zasadniczej działalności produkcyjnej i handlowe (niezależnie od faktu, że kwota odsetek uzyskanych z tego tytułu przekroczyła łącznie około 4 mln PLN). Udzielenie pożyczek związane było z ogólnie przyjętą strategią z transakcji nabycia spółki zależnej w Czechach.

2012
18
lip

Istota:

Usługa udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczek stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 38 tej ustawy.Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczek nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie; w związku z tym zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczek nie spełniają wymagań do uznania ich za czynności sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i art. 174 ust. 2 Dyrektywy. Tym samym, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek (w wysokości należnych odsetek) winny być uwzględniane przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy . Wnioskodawca podnosi, iż prezentowane przez niego stanowisko odnośnie oceny sporadyczności dokonywanych transakcji znajduje poparcie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, powołując się m.in. na wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt I FSK 903/08. Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie może wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie, bowiem zapadło ono w odniesieniu do indywidualnej i właściwej tylko jej stanu faktycznego. W związku z powyższym, nie negując takiego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Mając jednak na uwadze powyższe rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, nie można powiedzieć, iż w analizowanej sprawie (sporadyczności transakcji) ukształtowana jest jednolita linia orzecznicza.

2012
5
lip

Istota:

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wartość obrotu (tj. kwota odsetek, które Wnioskodawca ma otrzymać) z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Spółki Dominującej powinna zostać uznana za obrót uzyskany z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, a w rezultacie obrotu uzyskanego z tytułu dokonania tych czynności nie uwzględnia się dla potrzeb obliczenia proporcji, o której stanowi art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż udzielenie przez Spółkę pożyczek (...) może być uznane za czynności sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. ” W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. ILPP2/443-197/07-2/JK , rozpatrując przypadek podatnika, który udzielił innej spółce trzech oprocentowanych pożyczek, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał: „Zgodnie z przywołanym art. 90 ust. 6 ustawy – czynności wymienione w załączniku nr 4 do ustawy (a więc również wskazane w poz. 3 załącznika) – w zakresie, w jakim czynności te dokonywane są sporadycznie, nie są wliczane do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Sporadyczność tych transakcji, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie odnosi się do częstotliwości takich czynności, lecz raczej stopnia wykorzystania zasobów podatnika, przy nabyciu których przysługiwało prawo odliczenia podatku. Czynności sporadyczne należałoby raczej rozumieć jako czynności poboczne do działalności gospodarczej podatnika. Ponadto, w brzmieniu art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE odstąpiono od sformułowania „ sporadycznie ” użytego w ustawie o VAT oraz w VI Dyrektywie i posłużono się zwrotem „ pomocnicze transakcje finansowe ”.

2012
21
cze

Istota:

Czynności sporadyczne nie są uwzględniane w proporcji VAT

Fragment:

Organ podatkowy stoi na stanowisku, że kwota otrzymywanego kwartalnie wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia wierzytelności bankowych na nieruchomości sama w sobie nie świadczy o tym, czy można i należy traktować je jako czynności sporadyczne (incydentalne, pomocnicze) w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, czy też nie. Aby bowiem dojść do wniosku, iż czynności te mają taki charakter konieczne jest ich zestawienie według różnorakich kryteriów. Trzeba wziąć zatem pod uwagę wartość, ilość, częstotliwość, stopień zaangażowania aktywów podatnika itd., na tle całokształtu jego działalności. Innymi słowy, aby ocenić, czy czynność jest sporadyczna (incydentalna) należy wziąć pod uwagę całokształt działalności podatnika. Jak wskazała Spółka wynagrodzenie uzyskane z tytułu zabezpieczenia wierzytelności bankowych na nieruchomości otrzymuje co kwartał, stanowiło ono w roku 2010 - 1,3%, a w roku 2011 - 1,2% przychodów w odniesieniu do przychodów z podstawowej działalności. Co istotne w przedmiotowej sprawie to fakt, iż świadczenie usług finansowych nie ma charakteru podstawowej działalności Spółki, a jest jedynie uzupełnieniem tej działalności i nie jest konieczne do prowadzenia działalności głównej. Mając powyższe na uwadze, usługa zabezpieczenia wierzytelności bankowych na nieruchomości, za którą Spółka otrzymuje wynagrodzenie w systemie ratalnym może zostać uznana za czynność sporadyczną w rozumieniu art. 90 ust. 6 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, czynności te pozostają poza głównym przedmiotem jego działalności.

2012
18
maj

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczki nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie; w związku z tym zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3.

Fragment:

Organu z dnia 03.04.2012r. (skutecznie doręczone w dniu 06.04.2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności udzielania pożyczek za czynności sporadyczne - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16.02.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności udzielania pożyczek za czynności sporadyczne. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 10.04.2012r., złożonym w dniu 10.04.2012r. (data wpływu 12.04.2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 03.04.2012r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. (dalej „ Spółka ”) jest spółką której podstawowy obszar działalności gospodarczej obejmuje przede wszystkim wynajem własnych nieruchomości (Spółka jest właścicielem nieruchomości zabudowanej wzniesionym przez nią budynkiem biurowym, którą wynajmuje, a ponadto rozpoczęła proces inwestycyjny mający na celu zakup kolejnej nieruchomości w celu wzniesienia na niej budynku i jej wynajmowania). Ponadto zakres faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej obejmuje: leasing samochodów, najem/dzierżawę urządzeń, udzielanie licencji i sublicencji w zakresie komputerowych systemów zarządzania oraz usługi wdrożeniowo-szkoleniowe z nimi związane, świadczenie innych usług niematerialnych, a także działalność handlową.