IPPP1/4512-26/16-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie i dokumentowanie kwoty pieniężnej otrzymanej od współorganizatora wystawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania kwoty pieniężnej otrzymanej od współorganizatora wystawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania kwoty pieniężnej otrzymanej od współorganizatora wystawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja (zwana dalej również Fundacją lub Wnioskodawcą), została założona w roku 2012. Główną misją Wnioskodawcy jest wspieranie działań na polu kultury i sztuki podejmowanych przez artystki będące na początku swej kariery pochodzące głównie z krajów gdzie nie mają swobody wypowiedzi. Fundacja opierając się na doświadczeniu... rozpowszechnia jej ideę przez archiwizację, dokumentację i wspieranie działań tak... jak i wspomnianych artystek. Realizując swoją misję Wnioskodawca podejmuje różne działania z pogranicza sztuki rozpowszechniając i angażując się w projekty o znaczącym wymiarze społecznym oraz artystycznym, współpracując przy tym z artystami w Polsce oraz za granicą. Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zatem sprzedaż dzieł sztuki wykonanych przez artystów dolicza podatek od towarów i usług. W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku Fundacja zawarła umowę z Państwową Galerią Sztuki (zwaną dalej PGS) będącą samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury miasta Sopot. Przedmiotem umowy było uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w zakresie organizacji w lokalu wystawy... (dalej: „Wystawa”) oraz wsparcia realizacji projektu artystycznego autorstwa ... , zwanego dalej „Projektem”. Strony zgodnie oświadczyły, iż za produkcję Projektu odpowiedzialna jest wyłącznie FUNDACJA, w związku z czym zobowiązuje się ona do zawarcia stosownych umów z realizatorami Projektu, których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich wszelkich praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych oraz uzyskanie zezwoleń na wykonywanie autorskich. Strony zgodnie potwierdziły, że prawa autorskie do Projektu, przysługują autorce Projektu, zwanej dalej „Artystką”.

Fundacja zobowiązała się do:

 • organizacji Wystawy i zapewnienia obsługi kuratorskiej;
 • dostarczenia PGS materiałów do promocji Wystawy
 • uzyskania praw autorskich do dzieł ... oraz innych materiałów.

Ponadto Fundacja zobowiązała się do zawarcia stosownych umów z realizatorami Projektu.zapewnienia kuratorowi i artystce noclegów.

PGS zobowiązała się do:

 • udostępniania lokalu celem organizacji Wystawy;
 • opieki nad Wystawą oraz jej ochrony;
 • promocji wystawy;
 • zorganizowania własnym staraniem i kosztem transportu prac na Wystawę i z powrotem;
 • w ramach współpracy opisanej w niniejszym porozumieniu zobowiązała się do przekazania na rzecz FUNDACJI tytułem swojego udziału finansowego w realizacji Projektu środków finansowych, które obejmują także wynagrodzenie dla Artystki dotyczące udziału w wystawie indywidualnej, o której mowa w niniejszej umowie;
 • montażu i demontażu Wystawy;
 • podpisania umowy z... dotyczącą udziału artystki w wystawie indywidualnej oraz do podpisania umowy z kuratorem wystawy;
 • druku materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia) oraz katalogu;
 • zapewnienia kuratorowi i artystce noclegów.

Z chwilą otwarcia Wystawy, na czas jej trwania, Fundacja automatycznie udzieliła PGS (bez konieczności składania w tym względzie dalszych oświadczeń) licencji na publiczne wystawienie dzieł, ich wyświetlanie lub odtwarzanie. Fundacja udzieliła nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na korzystanie z zaproszenia i plakatu na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie rozpowszechniania: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie lub reemitowanie, w szczególności telewizyjne (bezprzewodowe – naziemne lub satelitarne, przewodowe), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, fotograficzną, rzeźbiarską, odlewniczą, holograficzną, reprograficzną, zapisu analogowego lub cyfrowego, w tym magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych i wprowadzanie do pamięci komputerów;
 • w zakresie obrotu egzemplarzami i oryginałem: wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem. PGS przekazała wynagrodzenie ratalnie.

Tytułem wpłat za wszystkie świadczenia Fundacji określone niniejszą Umową, a także tytułem wynagrodzenia dla artystki dotyczącego wystawy indywidualnej, której dotyczy osobna umowa pomiędzy PGS a Artystką, PGS przekazało jedną kwotę wynagrodzenia.

Fundacja tak ułożyła stosunki z..., że PGS względem... przysługuje prawo pierwokupu dzieła w przypadku gdyby... lub jej reprezentant zamierzali sprzedać to dzieło osobie trzeciej.

Zatem podsumowując intencją stron było zawarcie umowy na organizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu pracy artystki. Na podstawie niniejszej umowy PGS nie nabyło żadnych praw do prac artystki ani też do żadnych praw którymi dysponowała Fundacja. Wkład jaki został określony w umowie był udziałem jaki zobowiązał się wpłacić PGS w realizację przedsięwzięcia kulturalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymana przez Fundację kwota nazwana w umowie „wynagrodzenie” powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy otrzymane „wynagrodzenie” powinno zostać udokumentowane fakturą VAT jako czynność opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Jak wynika z powyższego opisu umowy Strony zgodnie oświadczyły, iż za produkcję Projektu odpowiedzialna jest wyłącznie FUNDACJA, w związku z czym zobowiązuje się ona do zawarcia stosownych umów z realizatorami Projektu, których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich wszelkich praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych oraz uzyskanie zezwoleń na wykonanie autorskie. Strony umowy przyjęły na siebie określone świadczenia oraz zobowiązały się do realizacji określonych zadań. Między innymi Państwowa Galeria Sztuki (PGS) zobowiązała się do wpłaty na rzecz Fundacji swojego udziału finansowego w realizacji projektu, która obejmuje także wynagrodzenie dla artystki dotyczące udziału w wystawie indywidualnej.

Z treści umowy wynika, iż przekazana Fundacji kwota nie jest zapłatą za świadczenia jakie Fundacja ma spełnić na rzecz PGS jest to jedynie wpłata tytułem udziału w przedsięwzięciu. Działania jakie podejmują strony nie są działaniami wzajemnymi to jest polegającymi na świadczeniach na rzecz drugiej strony, a w celu realizacji wystawy ukierunkowanej na przedstawienie projektu szerokiemu gremium odbiorców. Umowa zawiera stosowane postanowienia co do ewentualnych przyszłych świadczeń wzajemnych związanych z potencjalną sprzedażą efektu wystawy przez Panią... Jednakże potencjalna przyszła sprzedaż praw nie jest przedmiotem niniejszego świadczenia.

W ocenie Fundacji brak jest świadczenia, które miałoby stanowić podstawę do uznania, że Fundacja realizuje na rzecz współorganizatora wystawy PGS usługę. W konsekwencji, zasilenie finansowe Fundacji należy uznać za czynność techniczną (podobnie jak zasilenie wkładem kapitału zainteresowanego), z którą nie da się połączyć jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego (ekwiwalentnego). W szczególności, świadczeniem takim nie jest uregulowanie przez Fundację należności wobec artystki, gdyż działania te nie są realizowane na rzecz uczestników umowy.

Zatem z uwagi na fakt, iż wpłacona przez PGS kwota udziału własnego nie jest świadczeniem ekwiwalentnym za usługę świadczoną przez Fundację to nie podlega również podatkowi VAT. Co z kolei wskazuje iż na rozliczenia Fundacji z PGS nie powinna być wystawiona faktura VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.; Dz, U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Innymi słowy, aby dane zdarzenie mogło zostać uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi ono stanowić „odpłatną dostawę towarów” lub „odpłatne świadczenie usług” w rozumieniu ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów należy rozumieć co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Szerokie, odwołujące się do pojęcia świadczenia, określenie zakresu przedmiotowego w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, nie oznacza jednak, że świadczeniem usług jest każda czynność czy zdarzenie, którego efektem jest odpłatne przysporzenie jednej ze stron na skutek działania bądź zaniechania innej strony.

W analogicznych stanach faktycznych istnieje stanowisko utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym przy ustalaniu na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – jako przedmiotu opodatkowania – świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne), należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania na potrzeby podatkowe w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego poszczególnych czynności służących realizacji tego celu (por. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., o sygn. akt I FSK 1788/07, z dnia 9 października 2008 r. o sygn. akt I FSK 291/08, z dnia 29 lutego 2012 o sygn. akt I FSK 562/11 - dostępne na stronach internetowych). W uzasadnieniach wskazanych powyżej wyroków podkreślono, że celem kooperacji (współpracy, współdziałania) jest uzyskanie przez skoordynowane i wspólne działania partnerów rezultatu o korzystnym dla nich wymiarze ekonomicznym. Działań takich nie można do celów podatku od towarów i usług oceniać jednostkowo, lecz z uwzględnieniem ich charakteru jako działania złożonego i wspólnego, tworzącego w aspekcie gospodarczym jedną całość.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego strony przygotowują wystawę, na podstawie umowy o współpracy, czyli formę swoistego konsorcjum.

Co istotne, nie można powiedzieć, że w ramach uzgodnionych działań którykolwiek z uczestników porozumienia realizuje usługi na rzecz innych uczestników - działania te podejmowane są wspólnie, w imieniu wszystkich sygnatariuszy, jednakże, z uwagi na przyjęte na mocy porozumienia ustalenia, ich wykonanie, czy też zlecanie podmiotom zewnętrznym, powierzono jednemu z uczestników. Zgodnie z umową Fundacja jest odpowiedzialna za produkcję Projektu. Brak jest zatem świadczenia, które miałoby stanowić podstawę do uznania, że zainteresowany realizuje na rzecz współorganizatora wystawy usługę. W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z czynnością, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Skoro zaś w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie dochodzi do czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, to w konsekwencji czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, lecz innym dokumentem księgowym. Z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT wynika bowiem, że faktura VAT służy jedynie do dokumentowania transakcji objętych przepisami ustawy.

Nie można bowiem przyjąć, że świadczeniem usług jest każda czynność czy zdarzenie, którego efektem jest odpłatne przysporzenie jednej ze stron na skutek działania bądź zaniechania innej strony. Z powyższych uregulowań ustawy o VAT wynika bowiem, że usługą jest każde, co do zasady, odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (będący konsumentem danej usługi) odnosi z niego, choćby nawet potencjalną korzyść. W szeregu orzeczeń (np. C-498/99, publ. LEX nr 83900, C-16/93, publ. LEX nr 83886, C-89/81, publ. www.curia.europa.eu, czy C-154/80, publ. www.curia.europa.eu), istotnych z punktu widzenia spornej w tej sprawie kwestii Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyraził pogląd, że za świadczenie usług za wynagrodzeniem, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu VAT uważane mogą być takie sytuacje, w których;

 1. istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 2. wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy,
 3. istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi,
 4. odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem,
 5. istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Tymczasem takich elementów, typowych dla świadczenia usług za wynagrodzeniem nie można dostrzec w ramach wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Fundacją a PGS. Wpłacane kwoty stanowią jedynie wkład finansowy do wspólnej inicjatywy, jaką jest organizacja wystawy. Analogiczne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2014 r. sygn. I FSK 1493/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem opodatkowania tym podatkiem danej czynności jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: dana czynność została ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu (przesłanka przedmiotowa) oraz czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT (przesłanka podmiotowa).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Fundacja, czynny podatnik od towarów i usług, podejmuje różne działania z pogranicza sztuki rozpowszechniając i angażując się w projekty o znaczącym wymiarze społecznym oraz artystycznym, współpracując przy tym z artystami w Polsce oraz za granicą. Fundacja zawarła umowę z Państwową Galerią Sztuki (PGS), będącą samorządową instytucją kultury. Przedmiotem umowy było uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w zakresie organizacji w lokalu PGS wystawy oraz wsparcia realizacji projektu artystycznego (dalej: „Projektu”. Strony oświadczyły, że za produkcję Projektu odpowiedzialna jest wyłącznie Fundacja, w związku z czym zobowiązuje się ona do zawarcia stosownych umów z realizatorami Projektu, których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich wszelkich praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych oraz uzyskanie zezwoleń na wykonywanie autorskich. Strony zgodnie potwierdziły, że prawa autorskie do Projektu, przysługują autorce Projektu, zwanej dalej „Artystką”.

Fundacja zobowiązała się do:

 • organizacji Wystawy w siedzibie PGS i zapewnienia obsługi kuratorskiej;
 • dostarczenia PGS materiałów do promocji Wystawy
 • uzyskania praw autorskich do dzieł... oraz innych materiałów.

Ponadto Fundacja zobowiązała się do zawarcia stosownych umów z realizatorami Projektu.

PGS zobowiązała się do: udostępniania lokalu celem organizacji Wystawy; opieki nad Wystawą oraz jej ochrony; promocji wystawy; zorganizowania własnym staraniem i kosztem transportu prac na Wystawę i z powrotem; w ramach współpracy opisanej w niniejszym porozumieniu zobowiązała się do przekazania na rzecz FUNDACJI tytułem swojego udziału finansowego w realizacji Projektu środków finansowych, które obejmują także wynagrodzenie dla Artystki dotyczące udziału w wystawie indywidualnej, o której mowa w niniejszej umowie; montażu i demontażu Wystawy; podpisania umowy z Artystką dotyczącą jej udziału w wystawie indywidualnej oraz do podpisania umowy z kuratorem wystawy; druku materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia) oraz katalogu; zapewnienia kuratorowi i artystce noclegów.

Z chwilą otwarcia Wystawy, na czas jej trwania, Fundacja automatycznie udzieliła PGS (bez konieczności składania w tym względzie dalszych oświadczeń) licencji na publiczne wystawienie dzieł, ich wyświetlanie lub odtwarzanie. Fundacja udzieliła nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na korzystanie z zaproszenia i plakatu na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie rozpowszechniania: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie lub reemitowanie, w szczególności telewizyjne (bezprzewodowe – naziemne lub satelitarne, przewodowe), a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, fotograficzną, rzeźbiarską, odlewniczą, holograficzną, reprograficzną, zapisu analogowego lub cyfrowego, w tym magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych i wprowadzanie do pamięci komputerów;
 • w zakresie obrotu egzemplarzami i oryginałem: wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem. PGS przekazała wynagrodzenie ratalnie.

Tytułem wpłat za wszystkie świadczenia Fundacji określone niniejszą Umową, a także tytułem wynagrodzenia dla artystki dotyczącego wystawy indywidualnej, której dotyczy osobna umowa pomiędzy PGS a Artystką, PGS przekazało jedną kwotę wynagrodzenia.

Fundacja tak ułożyła stosunki z Artystką, że PGS przysługuje prawo pierwokupu dzieła w przypadku gdyby Artystka lub jej reprezentant zamierzali sprzedać to dzieło osobie trzeciej.

Wątpliwości Fundacji dotyczą opodatkowania i dokumentowania kwoty pieniężnej otrzymanej od współorganizatora wystawy, tj. Galerii.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dodać należy, że polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym, każde państwo członkowskie, z zastrzeżeniem konsultacji z Komitetem ds. VAT, może uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium kraju, które będąc prawnie niezależne, są ściśle związane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

A zatem przedsiębiorcy działający w ramach wspólnego przedsięwzięcia są odrębnymi podatnikami VAT. Oznacza to, że powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do niej, w tym także w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

Pojęcie „świadczenia usług” ma bardzo szeroki zakres, ponieważ nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz także jego zaniechania poprzez zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Usługa w rozumieniu regulacji zawartej w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług jest transakcją gospodarczą, co oznacza, że stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Aby uznać jakieś zdarzenie za odpłatne świadczenie usług musi wystąpić stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w tym zdarzeniu, czyli strony muszą zobowiązać się do określonego działania bądź powstrzymania się od dokonania określonych czynności. Tym samym, aby czynności mające charakter odpłatny podlegały przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, winny być wykonywane w okolicznościach, w związku z którymi, można wyodrębnić dwie strony transakcji: świadczącego i beneficjenta, przy czym świadczący winien występować w charakterze podatnika tego podatku.

Z uwagi na przedstawiony stan faktyczny w zakresie wzajemnych relacji zachodzących między stronami przy realizacji Projektu i obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły wszystkie konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, określone w art. 8 ustawy.

Fundacja wykonała konkretne określone umową świadczenia, za które otrzymała stosowne wynagrodzenie. Fundacja zobowiązała się do organizacji Wystawy w siedzibie Galerii, zapewnienia obsługi kuratorskiej, dostarczenia materiałów do promocji Wystawy, uzyskania praw autorskich do dzieł Artystki oraz innych materiałów. Z chwilą otwarcia Wystawy na czas jej trwania, Fundacja automatycznie udzieliła PGS licencji na publiczne wystawienie dzieł, ich wyświetlanie lub odtwarzanie. Fundacja udzieliła nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na korzystanie z zaproszenia i plakatu na określonych polach eksploatacji. Ponadto Fundacja tak ułożyła stosunki z Artystką, że Galerii przysługuje prawo pierwokupu dzieła w przypadku gdyby Artystka lub jej reprezentant zamierzali sprzedać to dzieło osobie trzeciej. Zatem jak wynika z treści opisu sprawy, strony tj. Wnioskodawca i Galeria uzgodniły zakres obowiązków i sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy nimi w ramach organizacji Wystawy. Ponadto jak wskazała Strona w opisie sprawy: „Tytułem wpłat za wszystkie świadczenia Fundacji określone niniejszą Umową, a także tytułem wynagrodzenia dla artystki dotyczącego wystawy indywidualnej, której dotyczy osobna umowa pomiędzy PGS a Artystką, PGS przekazało jedną kwotę wynagrodzenia”.

Zatem, w ocenie tut. organu w analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie w zamian za określone wynagrodzenie. W związku z tym, kwotę przekazaną przez Galerię należy traktować jako wynagrodzenie za czynności świadczone przez Fundację, wynikające z zawartej umowy. Nie można więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że kwota nazwana w umowie „wynagrodzeniem” stanowi wyłącznie wkład pieniężny we wspólne przedsięwzięcie, niepowiązany ze usługami świadczonymi przez Fundację.

W rezultacie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy należy uznać za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, w którym odpłatnością jest kwota przekazanego Wnioskodawcy wynagrodzenia.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Podsumowując, wynagrodzenie otrzymane przez Fundację stanowi kwotę należną z tytułu usług świadczonych w ramach zawartej umowy, podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy i powinno być dokumentowane fakturą VAT, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Powołane w stanowisku Wnioskodawcy orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości analizowanej kwestii. Nie negując tych orzeczeń jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego tezy wskazanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w analizowanej sprawie. Podkreślić należy, że w przypadku „wspólnych przedsięwzięć” należy wziąć pod uwagę wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2014 r. sygn. akt I FSK 1653/13 , w którym Sąd wskazał: „Należy podkreślić, że dopiero uwzględnienie wzajemnych obowiązków i praw pomiędzy podmiotami, które uczestniczą w koprodukcji, pozwoli na ocenę skutków podatkowych wzajemnych świadczeń wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia”. Zatem w każdym przypadku należy indywidualnie dokonać oceny wzajemnych relacji zachodzących w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Jednocześnie – z uwagi na treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu „minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)” – zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla partnera przedsięwzięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.