2461-IBPP1.4512.650.2016.2.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży pomidorów uprawianych w tunelach foliowych nieogrzewanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży pomidorów uprawianych w tunelach foliowych nieogrzewanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży pomidorów uprawianych w tunelach foliowych nieogrzewanych.

Ww. wniosek uzupełniono pismem z 2 listopada 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 października 2016 r. znak 2461-IBPP1.4512.650.2016.1.BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest ogrodnikiem i posiada działy specjalne produkcji rolnej, od których comiesięcznie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy (PIT-7). Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności jest też podatnikiem, który odprowadza podatek od towarów i usług (VAT). Wnioskodawca uprawia warzywa w ogrzewanych szklarniach holenderskich typu Venlo, które są zgłoszone do Urzędu Skarbowego (aby wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy) oraz uprawiał pomidory w tunelach foliowych nieogrzewanych, które nie są zgłoszone do Urzędu Skarbowego ani też nie odprowadza się od nich podatku.

Szklarnie holenderskie Wnioskodawca budował uzyskując niezbędne do tego pozwolenie na budowę, natomiast tzw. foliówki bez pozwolenia, bo takie nie jest wymagane, gdyż tunele nie są na stałe związane z gruntem (wbite bale drewna w ziemię, a następnie nakryte folią). Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od maja 2008 r. Symbol PKWiU uprawianych przez Wnioskodawcę warzyw to nr 0119Z.

Uprawiane przez Wnioskodawcę warzywa są produktami rolnymi.

Jak wcześniej wspomniał Wnioskodawca tunele foliowe nie są zgłaszane do Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca nie odprowadza od nich żadnego podatku, nie figurują w rejestrach Urzędu Skarbowego. Są to obiekty uprawiane na tzw. zimno, czyli tylko wtedy jak pozwalają na to warunki atmosferyczne, czyli od wiosny do jesieni.

W okolicy Wnioskodawcy jest bardzo dużo takiego typu obiektów (foliówek) i nikt nie rozlicza się z tego do Urzędu Skarbowego. Nie płacą podatków (zaliczek) nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Można powiedzieć, że są to płody rolne, które rolnik tylko sprzedaje.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej (uprawa warzyw w szklarniach ogrzewanych).

Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dla pomidorów to 01.13.Z.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy tunele foliowe nieogrzewane mimo tego, że nie są zgłaszane do podatku do Urzędu Skarbowego powinny być objęte podatkiem od towarów i usług (VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli nie zgłasza on uprawy do Urzędu Skarbowego, nie odprowadza od niej podatków – zaliczek, to też nie ma obowiązku wykazywać dochodu z tuneli foliowych w VAT. Wnioskodawca ma takie stanowisko ponieważ uzyskał taką informację na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. Ponadto z wiedzy Wnioskodawcy wynika, że wszyscy, którzy uprawiają warzywa bądź kwiaty na tzw. zimno, czyli bez ogrzewania, nie zgłaszają upraw bo nie ma takiego obowiązku i nie odprowadzają żadnego podatku z tych obiektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przepis art. 2 pkt 6 ww. ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 powołanej ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 5 ww. ustawy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 powołanej ustawy działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

W myśl art. 2 pkt 19 ww. ustawy przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT uznać należy, że działalność rolnicza określona w art. 2 pkt 15 tej ustawy mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 • czynność ta wykonana została przez podmiot, który dla tej właśnie czynności występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle przytoczonych wyżej regulacji prawnych zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży towarów jest podatnikiem podatku VAT istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług definicja działalności gospodarczej ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Jednocześnie należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług jest znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), czy też w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). W konsekwencji ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest ogrodnikiem i posiada działy specjalne produkcji rolnej. Wnioskodawca uprawia warzywa w ogrzewanych szklarniach holenderskich i z tytułu tej działalności odprowadza podatek VAT. Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności rolniczej (uprawa warzyw w szklarniach ogrzewanych) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od maja 2008 r. Ponadto Wnioskodawca uprawiał pomidory w tunelach foliowych nieogrzewanych, od których nie odprowadzał podatku VAT.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca pomimo wezwania tut. Organu nie wskazał we wniosku symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla pomidorów sprzedawanych przez Wnioskodawcę, pochodzących z upraw w tunelach foliowych nieogrzewanych, a wskazał jedynie symbol klasyfikacji PKD tj. 01.13.Z (która nie ma zastosowania dla celów podatku od towarów i usług).

Pomidory są wskazane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 01.13.34.0. Jednocześnie w załączniku nr 2 do ustawy o VAT (obejmującym towary stanowiące produkty rolne w rozumieniu ustawy o VAT) w poz. 1 zostały wymienione towary o symbolu PKWiU:

ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),
 2. orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),
 3. orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0).

Z powyższego wynika zatem, że pomidory objęte PKWiU 01.13.34.0 stanowią produkty rolne, a zatem ich produkcja i sprzedaż mieści się w definicji działalności rolniczej uregulowanej w ustawie o VAT. Nie ma przy tym znaczenia w jaki sposób uprawiane są te produkty, tj. czy w ogrzewanych szklarniach czy w nieogrzewanych tunelach foliowych.

Jednocześnie co do zasady podmiot wykonujący taką działalność ma status rolnika ryczałtowego czyli może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT niezależnie od wielkości obrotu, z wyjątkiem rolników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przy czym rolnik ryczałtowy zwolniony z podatku VAT z mocy ustawy może z tego zwolnienia zrezygnować na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT i stać się czynnym podatnikiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że sprzedaż uprawianych przez Wnioskodawcę produktów rolnych - pomidorów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom dokonującego tej dostawy można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży pomidorów uprawianych przez Wnioskodawcę w sposób opisany we wniosku jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Nie ma przy tym znaczenia, że uprawa ta odbywa się sezonowo, w tunelach foliowych nieogrzewanych, na postawienie których nie trzeba pozwolenia ze względu na to, iż tunele te nie są trwale związane z gruntem. Okoliczność ta nie determinuje bowiem uznania ww. produktów rolnych (pomidorów) za towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, ani uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy.

W rezultacie stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie występują przesłanki pozwalające przyjąć, że dokonując dostawy pomidorów pochodzących z upraw w tunelach foliowych nieogrzewanych Wnioskodawca działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą, bowiem czynności polegające na sprzedawaniu przez Wnioskodawcę ww. pomidorów jednoznacznie wskazują, że Wnioskodawca w celu dokonania dostawy tych towarów zachowuje się jak podmiot profesjonalnie zajmujący się obrotem produktami rolnymi (pomidorami), tj. ich uprawą (produkcją) przeznaczoną do sprzedaży w celach zarobkowych.

Ponadto jak wynika z wniosku uprawa i sprzedaż pomidorów nie jest jedyną działalnością Wnioskodawcy, gdyż Wnioskodawca jest ogrodnikiem i uprawia warzywa w ogrzewanych szklarniach.

Nie ulega zatem wątpliwości, ze Wnioskodawca profesjonalnie zajmuje się produkcją warzyw co nadaje mu status podatnika VAT.

W konsekwencji dostawa pomidorów, uprawianych w tunelach foliowych nieogrzewanych, jest dostawą dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu.

Sprzedaż ww. produktów rolnych - pomidorów spełnia definicję dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, stąd czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako podatnika podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Jak już wskazano wyżej sprzedaż produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego jest co do zasady objęta zwolnieniem od podatku ale do momentu, kiedy zarejestruje się on jako podatnik VAT czynny. Jeżeli bowiem rolnik ryczałtowy zrezygnuje ze zwolnienia i stanie się podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzonej działalności rolniczej, to opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż wszystkich jego produktów rolnych.

Nie może mieć bowiem miejsca wybiórcze opodatkowanie tylko części takiej działalności.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności rolniczej jest od maja 2008 r. zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W takiej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wszystkich swoich produktów rolnych, niezależnie od sposobu ich uprawy czy to w szklarniach czy pod folią.

Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotem sprzedaży są pomidory objęte PKWiU 01.13.34.0, to ze względu na to, że Wnioskodawca jest już zarejestrowany jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzonej działalności rolniczej (uprawa warzyw w szklarniach ogrzewanych), to opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również sprzedaż pomidorów uprawianych w tunelach foliowych, gdyż sposób uprawy nie ma w tym przypadku znaczenia, a opodatkowanie działalności rolniczej nie może mieć miejsca w sposób wybiórczy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan rzeczy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Tut. Organ wskazuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Pozostałe kwestie objęte wnioskiem zostaną rozpatrzone przez inny organ zgodnie z właściwością.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.