1462-IPPB2.4514.551.2016.1.JG1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie nabycia Nieruchomooc

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 23 listopada 2016 r. (data wp3ywu 28 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie nabycia Nieruchomooci - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od od czynnooci cywilnoprawnych w zakresie nabycia Nieruchomooci.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny i zdarzenie przysz3e:

 1. X sp. z o.o. (dalej: „Spó3ka”) prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 m.in. w zakresie inwestycji na rynku nieruchomooci. Dzia3alnooa ta obejmuje w szczególnooci realizacje projektu polegaj1cego na budowie, wynajmie i dalszej sprzeda?y centrum handlowego X wraz z towarzysz1c1 infrastruktur1 (dalej: „Inwestycja”).
 2. Spó3ka prowadzi Inwestycje na nieruchomoociach po3o?onych, na dzia3kach gruntu oznaczonych numerami 1/8, 3/6, 3/7, 4/5, 22/1 oraz 22/2 (dalej 31cznie: „Teren Inwestycji”).
 3. Teren Inwestycji s1siaduje z terenem, na którym znajduje sie centrum handlowe K (dalej: „Teren CK”), bed1cy w3asnooci1 CK sp. z o.o. (dalej: „CK”). CK prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 m.in. w zakresie inwestycji na rynku nieruchomooci. CK planuje przeprowadzenie inwestycji zmierzaj1cej do rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji centrum handlowego K oraz, wspólnie ze Spó3k1, po31czenia tego obiektu z Inwestycj1 (dalej: „Inwestycja CK”).
 4. W zwi1zku z Inwestycj1, w Urzedzie Miasta toczy sie postepowanie o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dotycz1cej budowy drogi gminnej wraz z budow1, przebudow1 infrastruktury, prowadzone w trybie w3aociwych przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: „Inwestycja Drogowa”). Inwestycja Drogowa zlokalizowana bedzie miedzy innymi na czeoci dzia3ek gruntu nr 22/2 oraz nr 1/8 (nale?1cych do Spó3ki) a tak?e na czeociach niezabudowanych dzia3ek gruntu nr 4/2 oraz 4/3, s1siaduj1cych z Terenem Inwestycji (dalej: „Nieruchomooci S1siednie 1”). Nieruchomooci S1siednie 1 s1 w3asnooci1 domu zakonnego (dalej: „Klasztor”).
 5. W wyniku decyzji udzielaj1cej pozwolenia na realizacje Inwestycji Drogowej (dalej: „Decyzja ZRiD”), dzia3ka gruntu nr 4/2 ulegnie podzia3owi na dzia3ki 4/6, 4/7, 4/8 oraz 4/9, przy czym w wyniku zrealizowania Inwestycji Drogowej, dzia3ka gruntu nr 4/7 (dalej: „Projektowana Dzia3ka nr 4/7”), niezajeta pod Inwestycje Drogow1, zostanie oddzielona od pozosta3ych Nieruchomooci S1siednich 1. Na moment z3o?enia niniejszego wniosku Decyzja ZRiD zosta3a wydana niemniej nie jest ona ostateczna. W odniesieniu do Decyzji ZRiD zosta3o wydane postanowienie o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalnooci.
 6. Wykonanie Inwestycji Drogowej jest ociole zwi1zane z Inwestycj1 i s3u?y bezpoorednio realizacji tej Inwestycji. W szczególnooci, bez realizacji Inwestycji Drogowej, przeprowadzenie i funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z planami biznesowymi Spó3ki by3oby znacznie utrudnione.

Porozumienie w sprawie odszkodowania

 1. Wskutek przeprowadzenia Inwestycji Drogowej, w szczególnooci w zwi1zku z przeprowadzeniem Inwestycji Drogowej przez teren Nieruchomooci S1siednich 1 oraz przecieciu Nieruchomooci S1siednich 1 drog1 gminn1 na dwa odrebne obszary, mo?liwooci inwestycyjne oraz wartooa Nieruchomooci S1siednich 1 ulegn1 znacz1cemu zmniejszeniu.
 2. W konsekwencji, w celu rekompensaty szkód Klasztoru wynikaj1cych z przeprowadzenia Inwestycji Drogowej, Spó3ka oraz Klasztor zawarli umowe reguluj1c1 m.in. sposób rekompensaty przysz3ej szkody poniesionej przez Klasztor z tego tytu3u (dalej: „Umowa o Odszkodowanie”). W ramach tej umowy Spó3ka zobowi1za3a sie m.in. do zap3aty na rzecz Klasztoru okreolonej kwoty odszkodowania z tytu3u obni?enia wartooci Nieruchomooci S1siednich 1 wynikaj1cego z przeprowadzenia Inwestycji Drogowej (dalej: „Odszkodowanie”), w szczególnooci z uwagi na pogorszenie mo?liwooci inwestycyjnych tego terenu. Zgodnie z Umow1 o Odszkodowanie jest ono nale?ne Klasztorowi po wydaniu Decyzji ZRiD opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalnooci lub ostatecznej w administracyjnym toku instancji. Na moment sk3adania niniejszego wniosku dosz3o do wydania Decyzji ZRiD, której postanowieniem nadano rygor natychmiastowej wykonalnooci.
 3. Odszkodowanie nale?ne Klasztorowi, zostanie wyp3acone przez Spó3ke w 4 ratach, przy czym:
 1. Czeoa Odszkodowania (rata 1) zostanie zap3acona najpóYniej w pierwszym dniu roboczym przypadaj1cym po dniu zawarcia przez Klasztor i CK umowy sprzeda?y dzia3ki 3/9, o której mowa poni?ej; ewentualnie bedzie ona wymagalna w dniu sporz1dzenia protoko3u nie dojocia czynnooci do skutku przez notariusza na skutek nie przyst1pienia do niej w ustalonym terminie przez CK lub CS (z przyczyn innych ni? opisane w lit c) pkt (ii) poni?ej),
 2. Czeoa Odszkodowania (raty 2-4) stanie sie wymagalna w dniach zawarcia poszczególnych umów sprzeda?y Nieruchomooci Zastepczych (o których mowa poni?ej) przez Spó3ke na rzecz Klasztoru, a p3atnooci z tego tytu3u zostan1 potr1cone z kwotami nale?nymi Spó3ce z tytu3u poszczególnych transakcji zbycia Nieruchomooci Zastepczych na rzecz Klasztoru.
 3. Wysokooa odszkodowania zostanie pomniejszona o okreolon1 kwote, gdy:
  1. na skutek nieprzyst1pienia w wyznaczonym terminie przez Klasztor do zawarcia umowy sprzeda?y dzia3ki 3/9, z przyczyn innych ni? opisane w lit. c) pkt (ii) poni?ej, lub
  2. na skutek innych zdarzen niezale?nych od CS, tj.: nieprzyst1pienia w wyznaczonym terminie przez CK lub CS lub Klasztoru do zawarcia umowy sprzeda?y dzia3ki 3/9 z powodu:
   • istnienia w treoci ksiegi wieczystej dotycz1cej nieruchomooci gruntowej z3o?onej z dzia3ek o numerach 3/9 oraz 3/4 wpisów o zakazie zbycia tej nieruchomooci albo wzmianek o wniosku o wpis takiego zakazu, z3o?ony na wniosek osoby trzeciej, lub
   • istnienia w treoci ksiegi wieczystej dotycz1cej nieruchomooci gruntowej z3o?onej z dzia3ek o numerach 3/9 oraz 3/4 wpisów hipotek obci1?aj1cych t1 nieruchomooa albo wzmianek dotycz1cych wpisu hipotek obci1?aj1cych t1 nieruchomooa na kwote przewy?szaj1c1 cene sprzeda?y dzia3ki 3/9, lub
   • obci1?enia tej nieruchomooci na rzecz osób trzecich w szerszym zakresie, ni? uzgodniony pomiedzy CK oraz Klasztorem,
   - nie dojdzie do nabycia przez CK dzia3ki 3/9, o której mowa poni?ej.
 1. Z perspektywy prawnej, Odszkodowanie stanowi odszkodowanie w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego.
 2. Dodatkowo, w ramach Umowy o Odszkodowanie, m.in.
 1. Spó3ka zobowi1za3a sie do sprzeda?y na rzecz Klasztoru nieruchomooci stanowi1cej niezabudowan1 dzia3ke gruntu o numerze 7/2 przylegaj1c1 do Nieruchomooci S1siednich 1, a tak?e nieruchomooci stanowi1cych niezabudowane dzia3ki gruntu o numerach 7/1 oraz 16/21 przylegaj1ce do dzia3ki gruntu o numerze 7/2 (dalej, 31cznie: „Nieruchomooci Zastepcze”) po ich uprzednim nabyciu od ich w3aocicieli. Celem tej sprzeda?y jest umo?liwienie przeprowadzenia inwestycji budowlanej na dzia3ce o numerze 7/2 zgodnie z zamierzeniami Klasztoru.
 2. Z kolei Klasztor zobowi1za3 sie do zawarcia ze Spó3k1 warunkowej umowy sprzeda?y na rzecz Spó3ki Projektowanej Dzia3ki nr 4/7, oddzielonej od pozosta3ych Nieruchomooci S1siednich 1 w zwi1zku z realizacj1 Inwestycji Drogowej (ewentualnie umowy sprzeda?y niezastrze?onej co do warunku w przypadku uzyskania stosowanego oowiadczenia od spó3ki S R S.A. (dalej: „S R”) o rezygnacji z prawa pierwokupu tej dzia3ki). Celem tej sprzeda?y jest z jednej strony zbycie przez Klasztor gruntu trwale oddzielonego od pozosta3ej czeoci Nieruchomooci S1siedniej 1 na skutek realizacji Inwestycji Drogowej, z drugiej zao scalenie Projektowanej Dzia3ki nr 4/7 z gruntami Spó3ki znajduj1cymi sie po tej samej stronie drogi powsta3ej na skutek Inwestycji Drogowej.
 3. W odniesieniu do Nieruchomooci Zastepczej stanowi1cej dzia3ke o numerze 7/2, Spó3ka zobowi1za3a sie m.in. do wyp3acenia na rzecz Klasztoru dodatkowej kary umownej, je?eli przeznaczenie Nieruchomooci Zastepczej o numerze 7/2 w przysz3ym planie zagospodarowania tego terenu nie bedzie gwarantowa3o Klasztorowi mo?liwooci zrealizowania przysz3ych planów inwestycyjnych Klasztoru na tym gruncie, tj. w sytuacji, gdyby przeznaczenie tej nieruchomooci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie by3o korzystne dla Klasztoru (dalej: „Kara Umowna”). Wysokooa ewentualnej Kary Umownej bedzie uzale?niona od zdolnooci inwestycyjnych tej nieruchomooci, wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który zostanie wydany w stosunku do tej nieruchomooci, w szczególnooci od powierzchni brutto kondygnacji naziemnych, mo?liwych do wybudowania na dzia3ce 7/2 w przysz3ooci. Ewentualna Kara Umowna stanowi zatem element zabezpieczaj1cy Klasztor przed dalszymi negatywnymi skutkami realizacji Inwestycji Drogowej po nabyciu tej nieruchomooci przez Klasztor w zwi1zku z realizacj1 Umowy o Odszkodowanie, w szczególnooci przed niemo?nooci1 zrealizowania planów inwestycyjnych Klasztoru na tym obszarze.

Dzia3ka 3/9

 1. Klasztor jest równie? w3aocicielem nieruchomooci gruntowej z3o?onej z dzia3ek o numerach 3/9 oraz 3/4 (dalej: „Nieruchomooci S1siednie 2”), s1siaduj1cej z Terenem CK oraz Terenem Inwestycji. Na terenie tych dzia3ek znajduje sie droga wewnetrzna, zapewniaj1ca, miedzy innymi, dogodny dojazd do centrum handlowego K od strony ulicy Dobrego Pasterza.
 2. CK jest zainteresowana nabyciem od Klasztoru czeoci Nieruchomooci S1siednich 2, sk3adaj1cej sie z dzia3ki o numerze 3/9. Nabycie tej dzia3ki pozwoli CK na utworzenie ci1gu komunikacyjnego bezpoorednio 31cz1cego Teren CK oraz Teren Inwestycji.
 3. Na podstawie odrebnej trójstronnej umowy, zawartej pomiedzy Spó3k1, CK oraz Klasztorem (dalej: „Umowa Trójstronna”):
 1. Klasztor zobowi1za3 sie sprzedaa dzia3ke o numerze 3/9 na rzecz CK za cene okreolon1 w Umowie Trójstronnej, pod warunkiem, ?e:
  1. wydana zostanie Decyzja ZRiD, która bedzie ostateczna w administracyjnym toku instancji albo w odniesieniu do której zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalnooci, oraz
  2. z odpisu ksiegi wieczystej dotycz1cej Nieruchomooci S1siedniej 2, aktualnego na dzien zawarcia umowy przyrzeczonej sprzeda?y dzia3ki nr 3/9, nie bed1 wynikaa: wpis o zakazie zbywania przedmiotowej nieruchomooci, wydany w trybie zabezpieczenia roszczenia, albo wzmianka o wniosku o wpis takiego zakazu, z3o?onym na wniosek osoby trzeciej,
  3. z odpisu ksiegi wieczystej dotycz1cej Nieruchomooci S1siedniej 2, aktualnego na dzien zawarcia umowy przyrzeczonej sprzeda?y dzia3ki nr 3/9, nie bed1 wynika3y wzmianki dotycz1ce wniosku o wpis lub wpisy hipotek obci1?aj1cych Nieruchomooa S1siedni1 2 na kwote przewy?szaj1c1 cene sprzeda?y dzia3ki 3/9,
  4. Nieruchomooa S1siednia 2 wolna bedzie od jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w szczególnooci umów najmu lub dzier?awy, a tak?e hipotek czy s3u?ebnooci, nak3adów, umownego prawa pierwokupu oraz ksiega wieczysta prowadzona dla Nieruchomooci S1siedniej 2 wolna bedzie od jakichkolwiek wzmianek o egzekucji, za wyj1tkiem obci1?en opisanych w Umowie Trójstronnej.
  przy czym CK przys3uguje uprawnienie do rezygnacji ze spe3nienia sie warunków opisanych w pkt. ii) - iv) powy?ej, to jest ka?dego z nich osobno lub 31cznie, co bedzie umo?liwia3o przyst1pienie do umowy sprzeda?y dzia3ki 3/9 (bez koniecznooci ich spe3nienia).
 2. Klasztor zobowi1za3 sie do ustanowienia odp3atnej s3u?ebnooci gruntowej obci1?aj1cej dzia3ke o numerze 3/4 na rzecz ka?doczesnego u?ytkownika wieczystego / w3aociciela dzia3ki 1/12 i w3aociciela dzia3ki 3/8, sk3adaj1cych sie na Teren CK a tak?e ka?doczesnego w3aociciela dzia3ki nr 3/9, po jej uprzednim nabyciu przez CK (g3ównym beneficjentem tej s3u?ebnooci oraz podmiotem reguluj1cym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytu3u bedzie CK) oraz zmiany zakresu s3u?ebnooci gruntowej obci1?aj1cej t1 dzia3ke na rzecz ka?doczesnego u?ytkownika wieczystego / w3aociciela dzia3ek 22/2 oraz 1/8, u?ytkownika wieczystego / w3aociciela dzia3ki 22/1 a tak?e ka?doczesnego w3aociciela nieruchomooci z3o?onej z dzia3ek 3/6, 3/7 i 4/5, sk3adaj1cych sie na Teren Inwestycji.
 3. Klasztor zobowi1za3 sie do ustanowienia odp3atnej s3u?ebnooci gruntowej obci1?aj1cej dzia3ki o numerze 3/3 oraz 3/5, bed1ce w3asnooci1 Klasztoru, w pasie o okreolonej szerokooci wyznaczonym od granicy dzia3ek 3/3 oraz 3/5 z dzia3k1 3/4 oraz 3/9, na rzecz:
  1. ka?doczesnego u?ytkownika wieczystego / w3aociciela dzia3ek 22/2 oraz 1/8, u?ytkownika wieczystego / w3aociciela dzia3ki 22/1, a tak?e ka?doczesnego w3aociciela nieruchomooci z3o?onej z dzia3ek 3/6, 3/7 i 4/5, sk3adaj1cych sie na Teren Inwestycji (g3ównym beneficjentem tej s3u?ebnooci oraz podmiotem reguluj1cym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytu3u bedzie Spó3ka), oraz
  2. ka?doczesnego u?ytkownika wieczystego / w3aociciela dzia3ki 1/12 i ka?doczesnego w3aociciela dzia3ki 3/8, sk3adaj1cych sie na Teren CK a tak?e ka?doczesnego w3aociciela dzia3ki nr 3/9, po jej uprzednim nabyciu przez CK (g3ównym beneficjentem tej s3u?ebnooci oraz podmiotem reguluj1cym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytu3u bedzie CK).
 4. CK zobowi1za3 sie do ustanowienia nieodp3atnej s3u?ebnooci gruntowej obci1?aj1cej dzia3ke o numerze 3/9 na rzecz ka?doczesnego w3aociciela dzia3ek o numerze 3/4, 3/3, 4/3, 4/4 oraz 3/5 pozostaj1cych w3asnooci1 Klasztoru.
 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy Trójstronnej, Klasztor zobowi1za3 sie równie? do niepodejmowania jakichkolwiek dzia3an maj1cych na celu uniemo?liwienie, utrudnienie lub opóYnienie Inwestycji CK.

Stan prawny nieruchomooci bed1cych w3asnooci1 Klasztoru i konsekwencje dla Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej

 1. Obecnie, Nieruchomooci S1siednie 1, Nieruchomooci S1siednie 2 oraz dzia3ki o numerach 3/3, 3/5 i 4/4 (równie? bed1ce w3asnooci1 Klasztoru) s1 przedmiotem umów dzier?awy zawartych pomiedzy Klasztorem a S R, na podstawie których S R przys3uguje prawo pierwokupu tych nieruchomooci. Zgodnie z aneksami do umów dzier?awy, zawartymi pomiedzy Klasztorem oraz S R (o których mowa w pkt 20) poni?ej), w zakresie prawa pierwokupu strony (S R i Klasztor) wy31czy3y stosowanie postanowien umowy dzier?awy dotycz1cych tego prawa, a S R m.in. zrezygnowa3a warunkowo z prawa pierwokupu dzia3ki 3/9 oraz Projektowanej Dzia3ki 4/7.
 1. W konsekwencji, realizacja Inwestycji Drogowej, a tak?e wype3nienie postanowien Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej uzale?nione s1 od odpowiedniego unormowania stanu prawnego praw przys3uguj1cych S R (jako dzier?awcy) w odniesieniu do nieruchomooci bed1cych w3asnooci1 Klasztoru.
 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Odszkodowanie, oraz aneksem do Umowy o Odszkodowanie, umowa ta wchodzi3a w ?ycie po spe3nieniu sie nastepuj1cych warunków:
 1. Klasztor zawrze porozumienie z S R lub uzyska inny dokument, na mocy którego
  1. S R nie bedzie przys3ugiwa3o prawo pierwokupu Projektowanej Dzia3ki 4/7 oraz dzia3ki 3/9, bed1cej przedmiotem Umowy Trójstronnej miedzy Klasztorem a CK,
  2. S R wyrazi zgode na zawarcie umowy sprzeda?y Projektowanej Dzia3ki nr 4/7, oraz Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9, o których mowa odpowiednio w pkt 11)b) i 14)a) powy?ej z pominieciem procedury poprzedzaj1cej sprzeda? tych dzia3ek,
  3. S R z3o?y oowiadczenie o zrzeczeniu sie wobec Klasztoru prawa do ?1dania zwrotu nak3adów, cie?arów i wydatków poczynionych na Nieruchomooa S1siedni1 2 o nr 3/9 i Projektowan1 Dzia3ke nr 4/7 (o ile takie oowiadczenie bedzie konieczne) - przy czym ostatecznie, w wyniku zawarcia porozumienia z S R w sprawie zwrotu przedmiotowych nak3adów, w ramach zawartego aneksu do Umowy o Odszkodowanie Spó3ka i Klasztor doprecyzowa3y, ?e warunek ten zosta3 spe3niony,
  4. S R wyrazi zgode na ustanowienie s3u?ebnooci obci1?aj1cych Nieruchomooa S1siedni1 1 o nr 4/2, Nieruchomooci S1siednie 2 oraz dzia3ki 3/3 i 3/5,
 2. Spó3ka, CK oraz S R zawr1 porozumienie lub Spó3ka oraz CK uzyskaj1 inny dokument, na mocy którego stosunek dzier?awy wynikaj1cy z umów dzier?awy zawartych pomiedzy Klasztorem i S R zostanie zakonczony wobec Projektowanej Dzia3ki nr 4/7 oraz Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9 najpóYniej w dniu nastepuj1cym po dniu ich nabycia przez, odpowiednio, Spó3ke oraz CK, a w odniesieniu do Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9 obowi1zek zwrotu na rzez S R wartooci nak3adów poczynionych na te dzia3ke przejdzie na CK,
 3. Spó3ka, CK oraz Klasztor zawr1 Umowe Trójstronn1,
 4. Spó3ka nabedzie Nieruchomooa Zastepcz1 nr 7/2 i doreczy Klasztorowi oowiadczenie o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynnooci objetych Umow1 o Odszkodowanie oraz Umow1 Trójstronn1.
 1. Jednoczeonie, zgodnie z postanowieniami Umowy Trójstronnej oraz aneksem do Umowy Trójstronnej, umowa ta wchodzi3a w ?ycie po spe3nieniu sie nastepuj1cych warunków:
 1. Klasztor zawrze porozumienie z S R, lub uzyska inny dokument, na mocy którego S R:
  1. nie bedzie przys3ugiwa3o prawo pierwokupu Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9 oraz Projektowanej Dzia3ki nr 4/7,
  2. wyrazi zgode na zawarcie umowy sprzeda?y Projektowanej Dzia3ki nr 4/7 oraz Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9,
  3. z3o?y oowiadczenie o zrzeczeniu sie wobec Klasztoru prawa do ?1dania zwrotu nak3adów, cie?arów i wydatków poczynionych na Nieruchomooa S1siedni1 2 o nr 3/9 i Projektowan1 Dzia3ke nr 4/7 (o ile takie oowiadczenie bedzie konieczne) - przy czym ostatecznie, w wyniku zawarcia porozumienia z S R w sprawie zwrotu przedmiotowych nak3adów, w ramach zawartego aneksu do Umowy o Odszkodowanie Spó3ka i Klasztor doprecyzowa3y, ?e warunek ten zosta3 spe3niony,
  4. wyrazi zgode na ustanowienie s3u?ebnooci obci1?aj1cych Nieruchomooci S1siednie 2 oraz dzia3ki 4/3, 3/3, 4/4 i 3/5,
 2. Spó3ka, CK oraz S R zawr1 porozumienie lub Spó3ka oraz CK uzyskaj1 inny dokument, na mocy którego stosunek dzier?awy wynikaj1cy z umów dzier?awy zawartych pomiedzy Klasztorem i S R zostanie zakonczony wobec Projektowanej Dzia3ki nr 4/7 oraz Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9 najpóYniej w dniu nastepuj1cym po dniu ich nabycia przez, odpowiednio, Spó3ke oraz CK, a w odniesieniu do Nieruchomooci S1siedniej 2 o nr 3/9 obowi1zek zwrotu na rzez S R wartooci nak3adów poczynionych na te dzia3ke przejdzie na CK,
 3. Spó3ka nabedzie Nieruchomooa Zastepcz1 nr 7/2 i doreczy Klasztorowi oowiadczenie Spó3ki i CK o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynnooci objetych Umow1 Trójstronn1.
 1. Na moment z3o?enia niniejszego wniosku, Spó3ka, CK i Klasztor z3o?y3y ju? oowiadczenie o spe3nieniu sie warunków wejocia w ?ycie Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej oraz zawar3y stosowne aneksy do Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej, wskazuj1c w szczególnooci, ?e:
 1. pomiedzy S R a Klasztorem dosz3o do zawarcia aneksów do 31cz1cych te podmioty umów dzier?awy. Na podstawie zawartych aneksów, w szczególnooci:
  1. S R zrzek3a sie przys3uguj1cego jej prawa pierwokupu Projektowanej Dzia3ki 4/7, w przypadku nabycia Projektowanej Dzia3ki 4/7 przez Spó3ke oraz zawarcia przez S R ze Spó3k1 oraz CK odrebnego porozumienia w sprawie przejecia obowi1zku zwrotu nak3adów poczynionych przez S R na Dzia3ce 3/9 przez CK,
  2. S R zrzek3a sie przys3uguj1cego jej prawa pierwokupu Dzia3ki nr 3/9 w przypadku nabycia Dzia3ki nr 3/9 przez CK oraz zawarcia przez S R ze Spó3k1 oraz CK odrebnego porozumienia w sprawie przejecia obowi1zku zwrotu nak3adów poczynionych przez S R na Dzia3ce 3/9 przez CK,
  3. S R wyrazi3a zgode na ustanowienie lub zmiane s3u?ebnooci, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 18)a)iv oraz 19)a)iv powy?ej.
 2. pomiedzy S R a Spó3k1 i CK dosz3o do zawarcia porozumienia, obejmuj1cego w szczególnooci:
  1. rozwi1zanie stosunku dzier?awy wynikaj1cego z umowy dzier?awy zawartej pomiedzy S R i Klasztorem wobec Projektowanej Dzia3ki 4/7 w dniu nastepuj1cym po dniu jej nabycia przez Spó3ke oraz rozwi1zanie stosunku dzier?awy wynikaj1cego z umowy dzier?awy zawartej pomiedzy S R i Klasztorem wobec Dzia3ki nr 3/9, w dniu nastepuj1cym po dniu jej nabycia przez CK,
  2. warunki zwrotu przez CK na rzecz S R wartooci nak3adów poczynionych na Budowie znajduj1ce sie na dzia3ce 3/9, o których mowa poni?ej.
 3. Spó3ka naby3a Nieruchomooa Zastepcz1 nr 7/2,
 4. Spó3ka doreczy3a Klasztorowi oowiadczenie Spó3ki i CK o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynnooci objetych Umow1 Trójstronn1 oraz Umow1 o Odszkodowanie.

W ramach zawartych aneksów do Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej strony potwierdzi3y spe3nienie warunków wskazanych w pkt 18) i 19) oraz wejocie w ?ycie Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej.

Stan faktyczny Dzia3ki o nr 3/9

 1. Dzia3ka o nr 3/9 wchodz1ca w sk3ad Nieruchomooci S1siedniej 2, zosta3a zabudowana przez S R - w okresie dzier?awy tej nieruchomooci od Klasztoru - drog1 wraz z infrastruktur1 towarzysz1c1 (chodniki dla pieszych, odwodnienie ulicy, latarnie, zasilanie elektryczne latarni) (dalej 31cznie: „Budowle”), a tak?e sieci1 gazow1, ciep3ownicz1 i wodoci1giem. Wszystkie Budowle zosta3y wybudowane przed rokiem 2001. Jednoczeonie, na Nieruchomooci S1siedniej 2 nie zosta3 wybudowany ?aden budynek.
 1. Od momentu wybudowania, Budowle by3y wykorzystywane przez S R na potrzeby prowadzonej przez t1 spó3ke dzia3alnooci gospodarczej, w szczególnooci:
 1. jako ci1g komunikacyjny u3atwiaj1cy dojazd do parku wodnego wybudowanego przez S R na gruntach s1siaduj1cych z Nieruchomooci1 S1siedni1 2 oraz operowanego pierwotnie przez S R a nastepnie przez spó3ke zale?n1 od S R na podstawie umowy poddzier?awy zawartej z S R, oraz
 2. jako ci1g komunikacyjny umo?liwiaj1cy dojazd do kina wybudowanego przez S R na gruntach s1siaduj1cych z Nieruchomooci1 S1siedni1 2 i operowanego przez podmiot niepowi1zany z S R na podstawie umowy poddzier?awy zawartej z S R.
  Jednoczeonie, nie by3y one w ?aden sposób wykorzystywane przez Klasztor ani nie by3y oddane do u?ytkowania w ramach czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT.
 1. Klasztorowi nie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w stosunku do ?adnej z Budowli. Klasztor nie ponosi3 równie? jakichkolwiek wydatków na ulepszenie którejkolwiek z Budowli, w stosunku do których mia3by prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.
 1. Wydatki poniesione przez S R od momentu wybudowania Budowli na ulepszenia ka?dej z Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie przekracza3y (i na moment sprzeda?y dzia3ki o nr 3/9 nie bed1 przekracza3y) 30% wartooci pocz1tkowej Budowli. Jednoczeonie, w ci1gu dwóch lat poprzedzaj1cych dzien sprzeda?y, na dzia3ce o nr 3/9 nie zostanie wybudowana ?adna inna budowla.
 1. Z perspektywy prawnej, Budowle stanowi1 czeoa sk3adow1 dzia3ki 3/9 i bed1 przedmiotem transakcji nabycia dzia3ki. Niemniej jednak, z perspektywy ekonomicznej, z uwagi na porozumienie zawarte miedzy stronami na zasadach rynkowych, cena nabycia dzia3ki nale?na Klasztorowi od CK nie bedzie uwzglednia3a wartooci Budowli. Po transakcji, na podstawie porozumienia, o którym mowa w pkt 20)b) powy?ej, CK dokona zwrotu wartooci poczynionych przez S R nak3adów na Budowle (tj. dokona zap3aty okreolonego wynagrodzenia na rzecz S R). Wynagrodzenie to bedzie podlega3o opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej.
 1. CK bedzie wykorzystywa3a dzia3ke 3/9 w ramach w3asnej dzia3alnooci gospodarczej (jako czeoa wewnetrznego uk3adu komunikacyjnego). Z biznesowego punktu widzenia, CK jest zainteresowana dalszym wykorzystywaniem Budowli - Budowle nie zostan1 zdemontowane / rozebrane, niemniej jednak, planowane jest przebudowanie istniej1cej drogi.
 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycz1ca naniesien wybudowanych przez S R na tej dzia3ce zosta3a wydana w dniu 13 lutego 1997 roku i obejmowa3a m.in. teren ca3ej ówczesnej dzia3ki nr 3, z której w póYniejszym czasie wyodrebniona zosta3a Dzia3ka 3/9.
 1. Dodatkowo:
 1. na dzien z3o?enia niniejszego wniosku dzia3ka nr 3/9 zosta3a w czeoci (ok. 19% ca3ooci dzia3ki) objeta now1 decyzj1 o ustaleniu warunków zabudowy, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przy czym w odniesieniu do ww. decyzji zosta3o z3o?one odwo3anie, które nastepnie zosta3o cofniete, w konsekwencji czego w dniu 4 listopada 2016 r. zosta3a wydana ostateczna w administracyjnym toku instancji decyzja o umorzeniu postepowania odwo3awczego od ww. decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
 2. wg informacji udzielonych przez Urz1d Miasta w odniesieniu do dzia3ki nr 3/9 w dniu 09.12.2015 r. wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „rozbudowa sieci cieplnej, na fragmentach m.in. dzia3ki nr 3/9 (ok. 10% ca3ooci dzia3ki), która sta3a sie ostateczna z dniem 08.01.2016 r.
 1. Na dzien z3o?enia niniejszego wniosku Nieruchomooa S1siednia 2 obejmuj1ca dzia3ke o nr 3/9 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan mo?e bya uchwalony, W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Nieruchomooa S1siednia 2 o nr 3/9 bedzie przeznaczona pod zabudowe i bedzie umo?liwia3a realizacje Inwestycji CK.

Pozosta3e informacje

 1. Spó3ka, CK oraz S R s1 zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. Klasztor posiada osobowooa prawn1 oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT w zakresie nabywania i zbywania nieruchomooci komercyjnych i dzier?awy tych nieruchomooci.
 1. W wyniku realizacji Inwestycji CK, CK bedzie osi1ga3a obrót bed1cy opodatkowany VAT, w szczególnooci z tytu3u wynajmu / sprzeda?y obiektu / obiektów wybudowanych w ramach tej inwestycji.
 1. CK oraz Klasztor zaznaczaj1, ?e skutki prawne Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej mog1 zostaa odwrócone, o ile rozstrzygniecie dotycz1ce postepowania w zakresie realizacji Inwestycji Drogowej zakonczy sie ostatecznie w sposób uniemo?liwiaj1cy realizacje inwestycji Drogowej.
 1. Spó3ka i CK s1 podmiotami powi1zanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT.

Z uwagi na charakter niniejszego wniosku, sk3adanego jako wniosek wspólny w rozumieniu art. 14r Ordynacji podatkowej, CK oraz Klasztor podkreolaj1, ?e stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku, w szczególnooci opisane jako „stanowisko Wnioskodawcy” lub „zdaniem Wnioskodawcy” stanowi wspólne stanowisko CK oraz Klasztoru.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania:

 1. Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 bedzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej, jako dostawa gruntu niezabudowanego?
 2. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawid3owe, czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 bedzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej w przypadku z3o?enia przez Klasztor i CK wspólnego oowiadczenia o wyborze opodatkowania VAT dostawy, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT?
 3. Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 nie bedzie opodatkowana PCC w przypadku, je?eli ta transakcja bedzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej?
 4. Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e ustanowienie przez Klasztor odp3atnych s3u?ebnooci na rzecz CK bedzie stanowi3o dostawe us3ug opodatkowan1 VAT wg stawki podstawowej?
 5. Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e CK bedzie przys3ugiwa3o prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytu3u nabycia Dzia3ki 3/9 od Klasztoru - w przypadku, gdy interpretacja podatkowa w zakresie pytan 1 i 2 potwierdzi opodatkowanie VAT dostawy Dzia3ki 3/9?

Niniejsza interpretacja dotyczy wy31cznie podatku od czynnooci cywilnoprawnych (pytanie nr 3), w zakresie podatku od towarów i us3ug w dniu 14 grudnia 2016 r. zosta3a wydana interpretacja Nr 1462-IPPP2.4512.912.2016.1.BH

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 nie bedzie opodatkowana PCC w przypadku, je?eli ta transakcja bedzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej.

Zgodnie z ustaw1 o PCC:

 1. Opodatkowaniu PCC podlegaj1 m.in. umowy sprzeda?y - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a).
 2. Jednoczeonie, PCC nie podlegaj1 czynnooci cywilnoprawne, inne ni? umowa spó3ki i jej zmiany:
  1. w zakresie, w jakim s1 opodatkowane podatkiem od towarów i us3ug,
  2. je?eli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i us3ug z tytu3u dokonania tej czynnooci, z wyj1tkiem, m.in. umów sprzeda?y, których przedmiotem jest nieruchomooa lub jej czeoa, albo prawo u?ytkowania wieczystego - art. 2 ust. 4.

Jak wynika z opisu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawce w odniesieniu do pytan nr 1 oraz 2:

 1. Na podstawie Umowy Trójstronnej, Klasztor zobowi1za3 sie - po spe3nieniu sie okreolonych warunków - sprzedaa dzia3ke o numerze 3/9 na rzecz CK za cene okreolon1 w Umowie Trójstronnej.
 2. Obecnie, Nieruchomooa S1siednia 2 (w tym dzia3ka o nr 3/9) jest przedmiotem umów dzier?awy zawartych pomiedzy Klasztorem a S R.
 3. Nieruchomooa S1siednia 2 (w tym dzia3ka o nr 3/9), zosta3a zabudowana przez S R Budowlami. Wszystkie Budowle zosta3y wybudowane przed rokiem 2001. Jednoczeonie, na Nieruchomooci S1siedniej 2 nie zosta3 wybudowany ?aden budynek. Stan ten nie ulegnie zmianie na moment dokonania transakcji.
 4. Od momentu wybudowania, Budowle by3y wykorzystywane przez S R na potrzeby prowadzonej przez t1 spó3ke dzia3alnooci gospodarczej, w szczególnooci:
  1. jako ci1g komunikacyjny u3atwiaj1cy dojazd do parku wodnego wybudowanego przez S R na gruntach s1siaduj1cych z Nieruchomooci1 S1siedni1 2 oraz operowanego pierwotnie przez S R a nastepnie przez spó3ke zale?n1 od S R na podstawie umowy poddzier?awy zawartej z S R oraz
  2. jako ci1g komunikacyjny umo?liwiaj1cy dojazd do kina wybudowanego przez S R na gruntach s1siaduj1cych z Nieruchomooci1 S1siedni1 2 i operowanego przez podmiot niepowi1zany z S R na podstawie umowy poddzier?awy zawartej z S R.
 5. Jednoczeonie, Budowle nie by3y wykorzystywane w ?aden sposób przez Klasztor ani nie by3y oddane do u?ytkowania w ramach czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT. Klasztorowi nie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w stosunku do ?adnej z Budowli, nie ponosi3 on równie? jakiekolwiek wydatków na ulepszenie którejkolwiek z Budowli, w stosunku do których mia3by prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.
 6. Wydatki poniesione przez S R od momentu wybudowania Budowli na ulepszenia ka?dej z Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie przekracza3y (i na moment sprzeda?y dzia3ki o nr 3/9 nie bed1 przekracza3y) 30% wartooci pocz1tkowej Budowli. Jednoczeonie, w ci1gu dwóch lat poprzedzaj1cych dzien sprzeda?y, na dzia3ce o nr 3/9 nie zostanie wybudowana ?adna inna budowla.
 7. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wnioskodawce w uzasadnieniu do pytania nr 1, sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 powinna podlegaa opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej, jako dostawa gruntu niezabudowanego.
 8. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Wnioskodawce w uzasadnieniu do pytania nr 2, je?eli przedstawione powy?ej stanowisko zosta3oby uznane za nieprawid3owe, sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 powinna podlegaa opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej w przypadku z3o?enia przez Klasztor i CK wspólnego oowiadczenia o wyborze opodatkowania VAT dostawy, o którym mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.

Bior1c pod uwage powy?sze, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Sposób opodatkowania PCC dostawy nieruchomooci uzale?niony jest od ujecia takiej transakcji w podatku VAT. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów Ustawy o PCC, sprzeda? nieruchomooci podlega opodatkowaniu PCC wy31cznie w sytuacji, gdy sprzeda? nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest z tego opodatkowania zwolniona na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy o VAT. Z drugiej strony, zakwalifikowanie transakcji jako opodatkowanej podatkiem VAT wg stawki podstawowej, powoduje jej wy31czenie z zakresu opodatkowania PCC.
 2. Zatem, w sytuacji gdy sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 bedzie opodatkowana VAT wed3ug stawki podstawowej, do tej transakcji zastosowanie znajdzie art. 2 ust. 4 lit. a) Ustawy o PCC. W konsekwencji, analizowana transakcja nie bedzie podlega3a opodatkowaniu PCC.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 nie bedzie podlega3a opodatkowaniu PCC w przypadku, je?eli ta transakcja bedzie opodatkowana VAT wed3ug stawki podstawowej. W przeciwnym wypadku, tj. je?eli sprzeda? Dzia3ki 3/9 bedzie podlega3a zwolnieniu z VAT, sprzeda? nieruchomooci bedzie podlega3a opodatkowaniu PCC wed3ug stawki 2%, a podmiotem zobowi1zanym do zap3aty podatku bedzie kupuj1cy (CK), co wynika wprost z zasad wyra?onych w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC.

Powy?sze stanowisko znajduje równie? ca3kowite potwierdzenie w owietle istniej1cej praktyki organów podatkowych, w szczególnooci:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 5 maja 2016 roku, znak IPPB2/4514 -97/16-2/KW1, zgodnie z któr1: „je?eli transakcja sprzeda?y Nieruchomooci bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, powy?sza czynnooa bedzie korzysta3a z wy31czenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 9 paYdziernika 2015 roku, znak IPPB2/4514-337/15-2/AK, w której organ podatkowy uzna3 za prawid3owe w pe3nym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „je?eli strony wybior1 opcje opodatkowania VAT w zakresie wspomnianej powy?ej czeoci Transakcji (a w pozosta3ym zakresie Transakcja bedzie obligatoryjnie opodatkowana VAT), Transakcja bedzie w ca3ooci opodatkowana podatkiem VAT. W tej sytuacji, Transakcja nie bedzie podlega3a opodatkowaniu p.c.c, (na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c.),
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 12 maja 2015 roku, znak IPPB2/4514 -73/15-2/MZ, zgodnie z któr1: „skoro (...) dostawa dzia3ek o nr ewidencyjnych 1/131 oraz 1/133 bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, w powy?szej sprawie znajdzie zastosowanie wy31czenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych”.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe

Na wstepie nale?y wskazaa, ?e niniejsza interpretacja stanowi ocene stanowiska Wnioskodawcy tylko i wy31cznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 9 wrzeonia 2000 r. o podatku od czynnooci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z póYn. zm.), podatkowi podlegaj1 umowy sprzeda?y oraz zamiany rzeczy i praw maj1tkowych.

Czynnooci cywilnoprawne zawarte w katalogu zamknietym okreolonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegaj1 omawianemu podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych, o ile spe3niaj1 przes3anki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powy?szym artyku3em czynnooci cywilnoprawne w tym umowy sprzeda?y podlegaj1 omawianemu podatkowi, je?eli ich przedmiotem s1:

 1. rzeczy znajduj1ce sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa maj1tkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajduj1ce sie za granic1 lub prawa maj1tkowe wykonywane za granic1, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynnooa cywilnoprawna zosta3a dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 dokonania czynnooci cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzeda?y ci1?y na kupuj1cym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynnooa cywilnoprawna mieszcz1ca sie w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegaj1 podatkowi czynnooci cywilnoprawne, inne ni? umowa spó3ki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim s1 opodatkowane podatkiem od towarów i us3ug,
 2. je?eli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i us3ug z tytu3u dokonania tej czynnooci, z wyj1tkiem:

- umów sprzeda?y i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomooa lub jej czeoa, albo prawo u?ytkowania wieczystego, spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w gara?u wielostanowiskowym lub udzia3 w tych prawach,
- umów sprzeda?y udzia3ów i akcji w spó3kach handlowych.

Zaznaczya jednak?e nale?y, ?e o wy31czeniu z opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych nie decyduje okolicznooa, ?e strony tej umowy posiadaj1 status podatnika podatku od towarów i us3ug, lecz wy31cznie fakt, ?e jedna ze stron z tytu3u dokonania tej konkretnej czynnooci jest opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug lub z niego zwolniona, z uwzglednieniem wyj1tków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych.

Bior1c powy?sze pod uwage, umowa sprzeda?y, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

Maj1c jednak?e na uwadze zdarzenie przysz3e opisane we wniosku podkreolia nale?y, ?e jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy mo?liwooci opodatkowania umowy sprzeda?y Nieruchomooci podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejnooci rozstrzygniecia wymaga kwestia opodatkowania powy?szej transakcji podatkiem od towarów i us3ug, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objecia ich podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2016 roku Nr 1462-IPPP2.4512.912.2016.1.BH w zakresie podatku od towarów i us3ug Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdzi3 stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „(...) skoro dzia3ka 3/9 nie bedzie na moment transakcji objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale jednoczeonie w przesz3ooci - w zakresie Budowli - zosta3a wydana w stosunku do tej nieruchomooci decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i decyzja ta obejmowa3a teren ca3ej ówczesnej dzia3ki nr 3, z której w póYniejszym czasie wyodrebniona zosta3a Dzia3ka 3/9, to dzia3ka 3/9 stanowi teren budowlany w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT. W konsekwencji, analizowana sprzeda? gruntu niezabudowanego bedzie podlega3a opodatkowaniu VAT stawk1 podstawow1. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzeda? przez Klasztor na rzecz CK Dzia3ki 3/9 bedzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej, jako dostawa gruntu niezabudowanego.

A zatem, skoro transakcja sprzeda?y Nieruchomooci bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug, w powy?szej sprawie znajdzie zastosowanie wy31czenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

Odnoonie powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji organów podatkowych - nale?y wskazaa, ?e orzeczenie te nie s1 wi1?1ce dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotycz1 tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w okreolonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygniecie w ka?dej z nich zawarte jest wi1?1ce. W zwi1zku z tym, organy podatkowe, mimo ?e w ocenie indywidualnych spraw podatników posi3kuj1 sie wydanymi rozstrzygnieciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosuj1 wprost tych rozstrzygniea tak?e i z tego zwyk3ego powodu, ?e nie stanowi1 one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanym niebed1cym Stron1 przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.