Czynności podlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Czynności podlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności podlegające opodatkowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia
Fragment:
(...) czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy tego typu nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży albo umowy zamiany rzeczy lub praw, wymienionych w tym katalogu. Tym samym - z powyższych przyczyn - transakcja nabycia przez Wnioskodawcę własnych udziałów celem ich umorzenia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. ” Ten sam Dyrektor IS w Katowicach potwierdził to stanowisko w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak IBPB-2-1/4514-94/16/HK . Powyższe potwierdził także Dyrektor IS w Warszawie w piśmie z dnia 23.02.2015 znak IPPB2/4514-11/15-2/MZ oraz w piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. IPPB2/436-89/14-2/LS . Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, nabycie przez niego własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy PCC nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w powyższym podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
29
lis

Istota:
Sposób dokumentowania czynności wynikających z realizacji umowy pozyskania i zbycia na TGE świadectw efektywności energetycznej.
Fragment:
Zdaniem Spółki, upoważnienie „ NE ” do sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej w imieniu „ NE ”, ale na rzecz Spółki, nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność ta nie stanowi bowiem dostawy towarów, czy świadczenia usług zdefiniowanych w przepisach art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A kwota należności uzyskana przez „ NE ” ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej, do przekazania której „ NE ” był zobowiązany na rzecz Spółki, nie stanowi wynagrodzenia za dokonanie przez Spółkę na rzecz „ NE ” czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Spółka nie była zobowiązana do wystawienia faktury VAT dla udokumentowania czynności polegającej na upoważnieniu „ NE ” do sprzedaży we własnym imieniu, ale na rzecz Spółki praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej. Czynność ta powinna być udokumentowana innym dokumentem niż faktura VAT, np. notą obciążeniową i na podstawie tego dokumentu „ NE ” powinien przekazać Spółce kwotę należności uzyskaną ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej. Analogiczne stanowisko zawarł Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2016 r. nr ... wydanej na wniosek „ NE ” w tym samym stanie faktycznym.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie kwoty pieniężnej otrzymanej od współorganizatora wystawy.
Fragment:
W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem opodatkowania tym podatkiem danej czynności jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: dana czynność została ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu (przesłanka przedmiotowa) oraz czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT (przesłanka podmiotowa). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Fundacja, czynny podatnik od towarów i usług, podejmuje różne działania z pogranicza sztuki rozpowszechniając i angażując się w projekty o znaczącym wymiarze społecznym oraz artystycznym, współpracując przy tym z artystami w Polsce oraz za granicą.
2016
5
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).
2015
18
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach cash-poolingu
Fragment:
Uwzględniając przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w związku z realizacją Umowy Wnioskodawca nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Majac na wzgledzie powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w części odnoszącej się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
4
wrz

Istota:
Opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.
2014
12
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi zatem dojść do wydania budynku, budowli (lub ich części) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Językowa wykładnia analizowanego art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności opodatkowanej, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Spośród czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 ustawy o VAT może to być zatem zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług. Wskazuje na to również posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „ oddanie do użytkowania (...) nabywcy lub użytkownikowi ”. Nie budzi wątpliwości, że jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest usługa wynajmu nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe regulacje, pierwsze zasiedlenie poszczególnych części Nieruchomości nastąpiło w momencie wydania poszczególnych części budynku magazynowego lub parkingu najemcom w wykonaniu pierwszej umowy najmu dotyczącej danej powierzchni (po wybudowaniu budynków / budowli).
2014
4
cze

Istota:
Odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur wystawionych przez spółkę jawną
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, pobierane przez spółkę jawną wynagrodzenie stanowić będzie obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Świadczenie usług doradczych jako nie objęte zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu stawką podstawową. W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.
2014
20
maj

Istota:
Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Komornika, dokumentującej dostawę Nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Wnioskodawcę, Obiekty nie były nigdy oddane do używania innemu podmiotowi w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomości nie były także przedmiotem sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie Obiektów, a jeżeli nawet takie wydatki były ponoszone, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów. Ponadto, w chwili obecnej Zbywca nie prowadzi bieżącej działalności. Wnioskodawca będzie używać Nieruchomości w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT (np. zbycia Nieruchomości, odpłatnego oddania do używania, lub prowadzenia działalności deweloperskiej). W związku z zakupem Nieruchomości przez Wnioskodawcę od Zbywcy, Wnioskodawca spodziewa się od Komornika (jako płatnika podatku VAT) faktury VAT dokumentującej dostawę Nieruchomości. Z tego względu, Wnioskodawca pragnie m.in. uzyskać potwierdzenie, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z powyższej faktury. W tym celu, Wnioskodawca zadaje poniżej pytania zmierzające do jednoznacznego ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że również Komornik, złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowych dotyczących wybranych aspektów podatkowych przedmiotowej transakcji (do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku).
2014
18
maj

Istota:
W zakresie ustalenia czy przekazanie w formie darowizny praw do znaków towarowych, w tym praw własności przemysłowej w postaci udzielonego prawa ochronnego, jak również prawa z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne lub praw autorskich lub innych praw majątkowych związanych ze znakami towarowymi będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Zatem w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione łącznie warunki określone przez normę przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, tym samym nieodpłatne świadczenie usługi polegającej na przekazaniu dokumentacji inwestycji drogowej wraz z prawami autorskimi majątkowymi na rzecz Miasta, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu ”. Z przepisów ustawy oraz powyższych interpretacji wynika, że do usług związanych z działalnością gospodarczą należy zaliczyć usługi, których świadczenie jest konieczne dla działalności gospodarczej podatnika lub które stanowią pożądane uzupełnienie działalności gospodarczej podatnika. W szczególności, za usługi związane z działalnością gospodarczą podatnika należy uznać usługi, które mają lub mogą mieć wpływ na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, zyski, wizerunek to jest odbiór przedsiębiorstwa przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych, efektywność i skuteczność sprzedaży. Zdaniem Wnioskodawcy planowana darowizna będzie pozostawała w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą gdyż przedmiotem planowanej darowizny będą wskazane prawa wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a przeprowadzane działania zgodnie z założeniami powinny pozwolić Wnioskodawcy oraz Grupie Spółek na efektywniejsze zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wpłynie pozytywnie na prowadzenie opodatkowanej działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami meblarskimi oraz działalności w zakresie wynajmu powierzchni handlowych.
2014
22
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.