Czynności podlegające opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności podlegające opodatkowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Uznanie sprzedaży Aktywów za czynność opodatkowaną podatkiem VAT.

Fragment:

Po nabyciu Zbywanych Aktywów przez Nabywcę/Nabywców powierzchnie Lokali/Budynku CH będą nadal wynajmowane na cele handlowo/usługowe (w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT), przy czym nie można wykluczyć, że w przyszłości Zbywane Aktywa zostaną odsprzedane przez Nabywcę/Nabywców innemu podmiotowi lub zbyte w innej formie niż sprzedaż. Przedmiotem najmu będą również Naniesienia składające się na CH. Wnioskodawca wskazuje, iż Zbywane Aktywa (głównie poszczególne Lokale oraz Budynek CH) nie są wyodrębnione organizacyjnie w ramach struktury Funduszu jako dział, oddział czy wydział. Aktywa będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy/Nabywców nie są/nie będą również wydzielone organizacyjnie w żaden inny sposób w wewnętrznej dokumentacji Wnioskodawcy. Nie istnieją odrębne zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, które przypisane byłyby wyłącznie do Zbywanych Aktywów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz jednego Nabywcy (w ramach Wariantu 1) Zbywanych Aktywów (w skład których wchodzić będzie cały Pakiet, tj. wszystkie Nieruchomości należące do Funduszu), stanowić będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa (...)

2018
15
kwi

Istota:

Brak obowiązku wystawiania faktur/rachunków z tytułu zaliczek płaconych na koszty zarządu nieruchomością wspólną, tj. zaliczek na fundusz eksploatacyjny i fundusz remontowy oraz obowiązek wystawiania faktur/rachunków z tytułu zaliczek na media dostarczane do lokalu za pośrednictwem Wspólnoty Mieszkaniowej i tzw. podatek śmieciowy

Fragment:

Należy podkreślić, iż zgodnie z generalną zasadą fakturami VAT dokumentuje się jedynie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wspólnota działa w oparciu o przepisy o własności lokali. Wspólnota ta składa się z 14 lokali mieszkalnych, nie ma lokali użytkowych. Właścicielem jednego z lokali jest spółdzielnia mieszkaniowa, która żąda od Wspólnoty Mieszkaniowej wystawiania comiesięcznych faktur na naliczone zaliczki na fundusz eksploatacyjny i fundusz remontowy oraz zaliczki na media. Właściciele lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową mają obowiązek uczestniczenia w kosztach zarządu nieruchomością wspólną i wnoszenia z tego tytułu ustalonych zaliczek – art. 12, 14, 15 ustawy o własności lokali. Odrębnie członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej – właściciele lokali, wnoszą zaliczki na media dostarczane do ich lokali (woda, ścieki) za pośrednictwem Wspólnoty Mieszkaniowej. Tak samo właściciele lokali płacą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. podatek śmieciowy) na konto Wspólnoty Mieszkaniowej według stawki ustalonej przez Gminę w formie comiesięcznych opłat, a dalej Wspólnota Mieszkaniowa dokonuje zapłaty co miesiąc na rachunek wskazany przez Gminę.

2017
12
sty

Istota:

W zakresie nabycia Nieruchomooc

Fragment:

Spó3ka naby3a Nieruchomooa Zastepcz1 nr 7/2, Spó3ka doreczy3a Klasztorowi oowiadczenie Spó3ki i CK o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynnooci objetych Umow1 Trójstronn1 oraz Umow1 o Odszkodowanie. W ramach zawartych aneksów do Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej strony potwierdzi3y spe3nienie warunków wskazanych w pkt 18) i 19) oraz wejocie w ?ycie Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej. Stan faktyczny Dzia3ki o nr 3/9 Dzia3ka o nr 3/9 wchodz1ca w sk3ad Nieruchomooci S1siedniej 2, zosta3a zabudowana przez S R - w okresie dzier?awy tej nieruchomooci od Klasztoru - drog1 wraz z infrastruktur1 towarzysz1c1 (chodniki dla pieszych, odwodnienie ulicy, latarnie, zasilanie elektryczne latarni) (dalej 31cznie: „ Budowle ”), a tak?e sieci1 gazow1, ciep3ownicz1 i wodoci1giem. Wszystkie Budowle zosta3y wybudowane przed rokiem 2001. Jednoczeonie, na Nieruchomooci S1siedniej 2 nie zosta3 wybudowany ?aden budynek. Od momentu wybudowania, Budowle by3y wykorzystywane przez S R na potrzeby prowadzonej przez t1 spó3ke dzia3alnooci gospodarczej, w szczególnooci: jako ci1g komunikacyjny u3atwiaj1cy dojazd do parku wodnego wybudowanego przez S R na gruntach s1siaduj1cych z Nieruchomooci1 S1siedni1 2 oraz operowanego pierwotnie przez S R a nastepnie przez spó3ke zale?n1 od S R na podstawie umowy poddzier?awy zawartej z S R, oraz jako ci1g komunikacyjny umo?liwiaj1cy dojazd do kina wybudowanego przez S R na gruntach s1siaduj1cych z Nieruchomooci1 S1siedni1 2 i operowanego przez podmiot niepowi1zany z S R na podstawie umowy poddzier?awy zawartej z S R.

2016
31
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży pomidorów uprawianych w tunelach foliowych nieogrzewanych

Fragment:

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek: dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; czynność ta wykonana została przez podmiot, który dla tej właśnie czynności występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W świetle przytoczonych wyżej regulacji prawnych zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży towarów jest podatnikiem podatku VAT istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług definicja działalności gospodarczej ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „ podatnik ” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Jednocześnie należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług jest znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), czy też w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia

Fragment:

(...) czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy tego typu nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży albo umowy zamiany rzeczy lub praw, wymienionych w tym katalogu. Tym samym - z powyższych przyczyn - transakcja nabycia przez Wnioskodawcę własnych udziałów celem ich umorzenia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. ” Ten sam Dyrektor IS w Katowicach potwierdził to stanowisko w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak IBPB-2-1/4514-94/16/HK . Powyższe potwierdził także Dyrektor IS w Warszawie w piśmie z dnia 23.02.2015 znak IPPB2/4514-11/15-2/MZ oraz w piśmie z dnia 16 kwietnia 2014 r. IPPB2/436-89/14-2/LS . Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, nabycie przez niego własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy PCC nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w powyższym podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2016
28
lis

Istota:

Sposób dokumentowania czynności wynikających z realizacji umowy pozyskania i zbycia na TGE świadectw efektywności energetycznej.

Fragment:

Zdaniem Spółki, upoważnienie „ NE ” do sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej w imieniu „ NE ”, ale na rzecz Spółki, nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność ta nie stanowi bowiem dostawy towarów, czy świadczenia usług zdefiniowanych w przepisach art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A kwota należności uzyskana przez „ NE ” ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej, do przekazania której „ NE ” był zobowiązany na rzecz Spółki, nie stanowi wynagrodzenia za dokonanie przez Spółkę na rzecz „ NE ” czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Spółka nie była zobowiązana do wystawienia faktury VAT dla udokumentowania czynności polegającej na upoważnieniu „ NE ” do sprzedaży we własnym imieniu, ale na rzecz Spółki praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej. Czynność ta powinna być udokumentowana innym dokumentem niż faktura VAT, np. notą obciążeniową i na podstawie tego dokumentu „ NE ” powinien przekazać Spółce kwotę należności uzyskaną ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej. Analogiczne stanowisko zawarł Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2016 r. nr ... wydanej na wniosek „ NE ” w tym samym stanie faktycznym.

2016
5
maj

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowanie kwoty pieniężnej otrzymanej od współorganizatora wystawy.

Fragment:

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem opodatkowania tym podatkiem danej czynności jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: dana czynność została ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu (przesłanka przedmiotowa) oraz czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT (przesłanka podmiotowa). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Fundacja, czynny podatnik od towarów i usług, podejmuje różne działania z pogranicza sztuki rozpowszechniając i angażując się w projekty o znaczącym wymiarze społecznym oraz artystycznym, współpracując przy tym z artystami w Polsce oraz za granicą.

2015
18
lis

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Fragment:

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

2015
4
wrz

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach cash-poolingu

Fragment:

Uwzględniając przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w związku z realizacją Umowy Wnioskodawca nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Majac na wzgledzie powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w części odnoszącej się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
12
gru

Istota:

Opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.