ITPP2/4512-445/15/AK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania czynności odpłatnego wydzierżawienia stadionu jednostce budżetowej gminy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją.
ITPP2/4512-445/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego wydzierżawienia stadionu jednostce budżetowej gminy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją pod nazwą „P” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego wydzierżawienia stadionu jednostce budżetowej gminy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją pod nazwą „P”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ma zamiar zrealizować zadanie inwestycyjne pod nazwą „P”. Właścicielem terenu, na którym znajdują się obiekty Stadionu Miejskiego, jest Gmina. Obiekt ten jest obecnie dzierżawiony klubowi sportowemu przez jednostkę budżetową Gminy - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. MOSRiR jest odrębnym od Gminy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i zawiaduje obiektem obecnego stadionu miejskiego na podstawie uchwały z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przekazania obiektów sportowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji oraz przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Załącznik do ww. uchwały zawiera wykaz obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, wg stanu na dzień podjęcia uchwały, w tym w poz. 1 - Stadion Miejski.

Obecnie przygotowywana jest uchwała Rady Miasta zmieniająca wymienione uchwały celem przekazania Stadionu Miejskiego z powrotem na rzecz Gminy, która będzie realizowała zadanie inwestycyjne „P”. Stadion Miejski, po przekazaniu (dokumentem PT) do Gminy, zostanie wydzierżawiony w całości odpłatnie jednostce budżetowej MOSRiR, która na podstawie zawartej z Gminą cywilnoprawnej umowy dzierżawy będzie uprawniona do poddzierżawy obiektu na rzecz klubu sportowego. Jednocześnie prowadzona będzie na obiekcie inwestycja i obiekt ten nie będzie miał po stronie Gminy innego przeznaczenia, w szczególności nie będzie służył do wykonywania zadań organu władzy publicznej przez Gminę.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT i ustala podatek należy od towarów i usług z tytułu odpłatnego udostępniania swojego majątku osobom trzecim lub jednostkom gminnym mającym status odrębnych podatników podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy odpłatne wydzierżawienie przez Gminę Stadionu Miejskiego w trakcie, jak i po zakończaniu jego modernizacji, własnej jednostce budżetowej, na podstawie umowy cywilnoprawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
  • Czy odpłatne wydzierżawienie Stadionu Miejskiego przez Gminę, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z własną jednostką - samorządową jednostką budżetową będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, która następnie odpłatnie udostępnia obiekt osobom trzecim, uprawnia Gminę do odliczenia naliczonego podatku VAT na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za okresy otrzymania przez Gminę faktur potwierdzających nabycie towarów i usług służących inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro po zakończeniu inwestycji będzie osiągał związane z eksploatacją obiektu przychody opodatkowane VAT, to już w momencie poniesienia wydatków na przebudowę przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na przedmiotową inwestycję.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W świetle powołanych regulacji odpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę Stadionu Miejskiego na rzecz podmiotów trzecich, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi odpłatne świadczenie usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania z zakresu władzy publicznej stanowią „organy władzy publicznej” w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2010 r. sygn. akt I FSK 852/09, z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt I FSK 965/11 oraz z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt I FSK 627/11). Powyższe znalazło potwierdzenie w usunięciu z rozporządzenia o zwolnieniach postanowienia, zgodnie z którym zwalnia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności Gmina uznaje, iż odpłatne udostępnianie Stadionu Miejskiego podmiotom trzecim nie może być klasyfikowane jako działanie organów władzy publicznej, a tym samym nie będzie korzystało z wyłączenia spod opodatkowania zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Gminy, powyższe działanie będzie klasyfikowane jako odpłatna usługa, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest bezsprzecznie czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy również wtedy, gdy jest ona świadczona „na rzecz oraz przez jednostkę samorządową jej jednostce budżetowej” mającej status odrębnego podatnika VAT.

W myśl art. 86 ust. 1 powołanej ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W okolicznościach zdarzenia przyszłego niewątpliwie wystąpi bezpośredni związek pomiędzy zakupami towarów i usług polegających na realizacji inwestycji, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi w postaci jego odpłatnego udostępniania skutkującego opodatkowaniem tej czynności należnym podatkiem od towarów i usług. Związek ten będzie miał charakter bezpośredni i wyłączny, gdyż obiekt ze strony Gminy posłuży wyłącznie czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane
IPTPP3/4512-356/15-3/MWj | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-381/15/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.