ITPP1/443-1443/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie planowanego zbycia nieruchomości.
ITPP1/443-1443/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. nieruchomość zabudowana
 3. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka ... S.A. w upadłości likwidacyjnej – czynny „płatnik: podatku od towarów i usług, jest właścicielem nieruchomości położonej w obrębie ulic P..., P... i S... w B... . Nieruchomość stanowią budynki położone na 8 działkach objętych prawem użytkowania wieczystego wraz z przynależną infrastrukturą (budowle). Ww. nieruchomość, Spółka jako podmiot pod inną nazwą nabyła w drodze wniesienia przedsiębiorstwa do Spółki w trybie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Nabycie nastąpiło zgodnie z aktem notarialnym z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Rep. A nr ...) poprzez przeniesienie na rzecz O... P... P... M... S.A. w organizacji aportu w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu „ art. 55 ” K.c., pod nazwą OPPM w B... w prywatyzacji, które stanowiło zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko co wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność posadowionych na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń.

W dniu 14 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości ...S.A. z możliwością zawarcia układu, następnie w dniu 25 stycznia 2013 r. Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu, na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Próba sprzedaży ww. nieruchomości, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powiodła się.

Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotem sprzedaży będą więc składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Syndyk masy upadłości zadecydował o sprzedaży w całości ww. nieruchomości tj. działek objętych prawem użytkowania wieczystego wraz z budynkami i przynależną infrastrukturą lub jeśli ta sprzedaż nie dojdzie do skutku, ogłoszeniu przetargu z podziałem na poszczególne działki wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami.

Na jednej z działek został wybudowany od podstaw i przyjęty do użytkowania 30 stycznia 2009 r. budynek uboju z konieczności o numerze inwentarzowym ... . Spółka odliczyła podatek VAT od wydatków inwestycyjnych na jego budowę, budynek ten nie był przedmiotem dzierżawy

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy transakcja zbycia budynku uboju z konieczności o numerze inwentarzowym ... będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja zbycia budynku uboju z konieczności o numerze inwentarzowym ... będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Planowana dostawa ww. nieruchomości stanowić będzie odpłatną dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Spółka odliczyła podatek VAT od wydatków inwestycyjnych na wybudowanie ww. budynku. Nie ma też przesłanek do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie doszło do pierwszego zasiedlenia, które zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się jako oddanie do użytkowania, w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku, budowli lub ich części, po ich :

 1. wybudowaniu
 2. ulepszeniu, jeśli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Do transakcji zbycia zastosowania nie znajdzie też art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej został (zostanie) określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.