IPTPP4/4512-141/15-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) i 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od nakładów poniesionych na realizację projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od nakładów poniesionych na realizację projektu pn. „...”.

Wyżej wymieniony wniosek został uzupełniony pismami z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) i 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Filharmonia jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod nr ... prowadzonego przez samorząd województwa x.

Do podstawowych zadań Filharmonii, zgodnie z treścią § 4 ust. 1 Statutu należy:

 1. prowadzenie działalności artystycznej z udziałem twórców i wykonawców, posiadających odpowiednie kwalifikacje, w celu kreowania i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w kraju ze szczególnym uwzględnieniem x i województwa x;
 2. aktywny udział w tworzeniu wizerunku regionu x, poprawy, jakości życia jego mieszkańców i zwiększeniu spójności społecznej w województwie x w oparciu o rozwój kultury;
 3. reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

Filharmonia jest czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach prowadzonej przez siebie działalności wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT.

Czynności opodatkowane to przede wszystkim usługi:

 • kulturalne - sprzedaż biletów na koncerty organizowane, co do zasady w siedzibie Filharmonii (sala koncertowa lub kameralna) - wymienione w załączniku nr 3 poz. 182 ustawy o VAT;
 • wynajmu - dzierżawa pomieszczeń podmiotom pod działalność gospodarczą oraz wynajem Sali koncertowej na potrzeby organizowanych przez podmioty zewnętrzne koncertów, spotkań kabaretowych lub konferencji;
 • wynajmu mienia ruchomego, np. instrumentów, sprzętu nagłaśniającego lub oświetlenia efektowego na potrzeby organizowanych w Sali koncertowej imprez obcych;
 • reklamowe i promocyjne.

Natomiast czynności zwolnione z VAT to świadczone przez Filharmonię usługi kulturalne polegające na organizowaniu koncertów „zleconych” przez podmioty zewnętrzne oraz koncerty współorganizowane z innymi podmiotami. Filharmonia w ramach tych usług obciąża kontrahentów kosztami organizacji tych koncertów na podstawie wystawianych przez siebie faktur. Zgodnie zaś z pojawiającymi się interpretacjami indywidualnymi organów podatkowych usługi te nie mogą być kwalifikowane, jako usługi kulturalne w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, ale jako usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Co ważne dla omawianej sprawy koncerty te odbywają się zarówno w siedzibie Filharmonii (incydentalnie sala koncertowa lub kameralna), jak i poza siedzibą (przede wszystkim imprezy plenerowe bądź koncerty organizowane w zewnętrznych salach koncertowych).

W konsekwencji Filharmonia wykonując zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT do odliczenia VAT stosuje regulacje zawarte w art. 90-91 ustawy o VAT. Mając na uwadze ww. przepisy Filharmonia:

 • korzysta z prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, są to przede wszystkim koszty bezpośrednie „biletowanych” koncertów;
 • nie odlicza podatku VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi - koszty bezpośrednie koncertów zwolnionych z VAT na podstawie art.. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT;
 • natomiast, gdy danego wydatku nie da się jednoznacznie przypisać do poszczególnych czynności opodatkowanych lub zwolnionych. Filharmonia odlicza VAT za pomocą wskaźnika proporcji. Do tej grupy kosztów Filharmonia zalicza głównie koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem instytucji, w tym m.in.: koszty utrzymania budynku oraz koszty zakupu środków trwałych.

Filharmonia rozlicza podatek VAT naliczony stosując regulacje zawarte w art. 90-91 ustawy o VAT począwszy od kwietnia 2013 r.

W sporządzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu 6 kwietnia 2013 r. protokole uzgodnienia szacunkowej proporcji przyjęto szacunkową proporcję do obliczania kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego w 2013 r. w wysokości 80%. Wstępne rozliczenie podatku VAT w oparciu o przyjęty na 2013 r. szacunkowy wskaźnik proporcji zostało skorygowane w korekcie rocznej z uwzględnieniem rzeczywistego wskaźnika proporcji na poziomie 75%. Podobnie w 2014 r. wstępne rozliczenie VAT odbywało się z uwzględnieniem wskaźnika proporcji z roku ubiegłego (75%) i zostanie skorygowane w korekcie rocznej z uwzględnieniem rzeczywistego wskaźnika wyliczonego na poziomie 85%.

Zagadnienie właściwego odliczania podatku VAT dotyczy prowadzonej przez Filharmonię w latach 2010-2014 inwestycji pn. „...” - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa x na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa X.

Celem strategicznym prowadzonej inwestycji, jak sama nazwa wskazuje była budowa i montaż organów jednak, aby osiągnąć ten cel koniecznym było przeprowadzenie dodatkowych robót, umożliwiających zamontowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie instrumentów. W ramach projektu dokonano: przebudowy sali koncertowej, zakupiono i zainstalowano w sali koncertowej organy (barokowe i romantyczne), zainstalowano system BMS.

Wszystkie powyższe prace zdeterminowane były realizacją jednego projektu (budowy organów, przeznaczonych do sprzedaży opodatkowanej) i w odniesieniu do wszystkich poniesionych w celu realizacji tego projektu nakładów Filharmonia skorzystała z prawa do pełnego odliczania podatku VAT.

Zakresem zapytania objęte są wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” (projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa X), na które składają się wydatki na:

 • roboty budowlane obejmujące fragment Sali koncertowej i jej zaplecza (tj. tej części sali koncertowej, w której montowane były organy symfoniczne i barokowe);
 • montaż systemu BMS, mającego na celu monitoring utrzymywania w sali koncertowej parametrów, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych w ramach projektu organów symfonicznych i barokowych;
 • koszty zrealizowanej inwestycji (wspólne dla organów symfonicznych i barokowych), takie jak m. in.: program funkcjonalno-użytkowy, założenia techniczne, koszty zarządzania projektem, promocja.

Wnioskodawca nie posiada innych organów poza przedstawionymi w opisie sprawy.

Organy będące przedmiotem wniosku są wykorzystywane wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na powyższe, wątpliwości Wnioskodawcy nie budzi możliwość rozliczanie wydatków poniesionych na wykonanie, montaż, intonację oraz strojenie 2 instrumentów muzycznych: organów barokowych, organów romantycznych (symfonicznych) - wydatki te, bowiem jako związane z działalnością opodatkowaną dają Wnioskodawcy prawo do pełnego rozliczenia podatku VAT naliczonego.

W siedzibie Wnioskodawcy nie będzie realizowana sprzedaż zwolniona z VAT z udziałem organów.

Wnioskodawca nie wykorzystuje organów do realizacji koncertów zleconych. Organy wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby „biletowanych” koncertów Wnioskodawcy oraz stanowią przedmiot najmu. W obu przypadkach świadczone przez Wykonawcę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydatki ponoszone na system BMS dotyczą tylko sali koncertowej i jej zaplecza w miejscach montażu organów.

Na pytanie z wezwania, czy poszczególne elementy innych robót będące przedmiotem pytania dotyczą pomieszczeń wynajmowanych, Wnioskodawca odpowiedział: poszczególne elementy innych robót będące przedmiotem pytania dotyczą sali koncertowej, która jest wynajmowana, (która to usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 7, tj. wyżej cytowane, udzielona odpowiedź jest twierdząca, to Wnioskodawca powinien wskazać:

 • które elementy robót dotyczą pomieszczeń wynajmowanych, należało wskazać odrębnie dla każdego pomieszczenia;
 • na jakiej podstawie Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia;
 • czy jest to czynność odpłatna czy bezpłatna;
 • jakim podmiotom Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania;
 • na jakie cele Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania;
 • czy Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania we własnym imieniu i na własną rzecz;
 • czy Wnioskodawca wykazuje podatek należny z tytułu najmu pomieszczeń, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania;
 • czy przedmiotem wynajmu są też organy będące przedmiotem zapytania.

W odpowiedzi na wyżej cytowane pytanie nr 8 Wnioskodawca wskazał, że:

 • elementy robót, (których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania) dotyczą sali koncertowej i jej zaplecza, (czyli przestrzeni, w której montowane były organy);
 • Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia na podstawie zawieranych umów dzierżawy lub umów najmu;
 • czynność wynajmu/dzierżawy jest czynnością odpłatną. Płatność następuje na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur;
 • Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia różnym podmiotom gospodarczym: przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, fundacjom oraz osobom fizycznym;
 • sala koncertowa wynajmowana jest na potrzeby organizowanych przez zewnętrzne podmioty (głównie agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje) koncertów;
 • Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania we własnym imieniu i na własną rzecz. Filharmonia jest stroną zawieranych umów najmu lub dzierżawy, natomiast cały przychód uzyskany z tego tytułu przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy;
 • Wnioskodawca świadcząc usług: najmu pomieszczeń, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania wykazuje podatek VAT należny;
 • Organy będące przedmiotem zapytania stanowią przedmiot wynajmu. Wynajem organów stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Sala koncertowa, co do zasady wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. System BMS zainstalowany został w celu monitorowania prawidłowego funkcjonowania wykorzystywanych do czynności opodatkowanych organów, tj. zapewnienia stałego nadzoru służb technicznych nad pracą instalacji, wentylacji i klimatyzacji Sali koncertowej i jej zaplecza technicznego, to znaczy w miejscach wbudowania organów, w których zapewnienie stałej temperatury i wilgotności jest kluczowe dla prawidłowego brzmienia instrumentów.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 10.934.242,72 zł netto. W tym koszty:

 • budowy organów symfonicznych i barokowych (koszty wykonania, montażu, intonacji i strojenia instrumentów koszty odbiorów koszty ubezpieczenia itp.) na kwotę 8.599.000,42 zł netto - co stanowi 78,6% wartość: całej Inwestycji,
 • prac budowlanych (nadzory inwestorskie, dokumentacja projektowa oraz koszty nadzoru autorskiego, roboty budowlano-montażowe) dały kwotę 1.513.317,37 zł netto - 13,8 % wartości całej inwestycji,
 • montażu systemu BMS w łącznej kwocie 138.000,00 zł netto - 1,26% wartości całej inwestycji,
 • koszty wspólne dla organów barokowych i symfonicznych (program funkcjonalno - użytkowy, założenia techniczne, koszty zarządzania projektem, promocja i inne pomniejsze koszty) ustanowiły kwotę 683.924,93 zł netto - 6,25 % wartości i całej inwestycji.

Poniesione w ramach inwestycji nakłady Wnioskodawca zakwalifikował do środków trwałych w następujący sposób:

 • koszty budowy organów symfonicznych (romantycznych) i barokowych powiększone proporcjonalnie do swej wartości, o koszty wspólne (dla obu instrumentów) inwestycji zakwalifikowano jako dwa samodzielne środki trwałe, tj. organy symfoniczne (romantyczne) i organy barokowe - KŚT grupa 8 rodzaj 805. „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, innych placówek kulturalno – oświatowych”, przy czym wartość początkowa organów symfonicznych (romantycznych wyniosła 5.705.032,44 zł, a organów barokowych 3.467.712,61 zł;
 • koszty prac budowlanych powiększone o koszty wspólne dla obu instrumentów zakwalifikowano do KŚT grupa 1 rodzaj 107 „Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe”. Wartość początkowa 1.614.264,68 zł.,
 • koszty montażu systemu BMS powiększone o koszty wspólne dla obu instrumentów zakwalifikowano jako samodzielny środek trwały - KŚT grupa 4 rodzaj 492 „Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami”.

Wartość początkowa 147.232,99 zł.

Jak wskazano wyżej w wyniku przeprowadzonej inwestycji powstały trzy samodzielne środki trwałe - organy symfoniczne (romantyczne), organy barokowe oraz system BMS. Natomiast zgodnie z treścią art. 16g ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (D.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wydatki poniesione na prace budowlane (powiększone o koszty wspólne dla obu Instrumentów) zwiększyły wartość początkową istniejącego już środka trwałego, tj. budynku instytucji kultury.

W piśmie uzupełniającym z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.)wskazano: Organy będące przedmiotem wniosku są wykorzystywane wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W siedzibie Wnioskodawcy nie będzie realizowana sprzedaż zwolniona z VAT z udziałem organów. Organy wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby „biletowanych” koncertów Wnioskodawcy oraz stanowią przedmiot najmu. W obu przypadkach świadczone przez Wykonawcę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sala koncertowa wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. System BMS zainstalowany został w celu monitorowania prawidłowego funkcjonowania wykorzystywanych do czynności opodatkowanych organów, tj. zapewnienia stałego nadzoru służb technicznych nad pracą instalacji, wentylacji i klimatyzacji Sali koncertowej i jej zaplecza technicznego - to znaczy w miejscach wbudowania organów, w których zapewnienie stałej temperatury i wilgotności jest kluczowe dla prawidłowego brzmienia instrumentów.

Wydatki ponoszone na system BMS dotyczą tylko sali koncertowej i jej zaplecza w miejscach montażu organów. Poszczególne elementy innych robót będące przedmiotem pytania dotyczą sali koncertowej, która jest wynajmowana (która to usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

Pozostałe towary i usługi zakupione w ramach projektu mają na celu umożliwienie montażu i korzystania z organów, które są wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

W konsekwencji powyższego zarówno sala koncertowa, system BMS i pozostałe towary i usługi (zakupione w ramach realizowanego projektu) będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 zawarte w wezwaniu tut. Organu, tj. „jeżeli sala koncertowa, system BMS i pozostałe towary i usługi - stanowiące dodatkowe koszty - zakupione w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku VAT, to czy Wnioskodawca ma możliwość wydzielenia, w jakim stopniu sala koncertowa, system BMS i pozostałe koszty dodatkowe są wykorzystywane do czynności zwolnionych”, Wnioskodawca wskazał, że: „w zakresie możliwości wydzielenia stopnia wykorzystywania do czynności zwolnionych sali koncertowej, systemu BMS i pozostałych towarów i usług, zakupionych w ramach realizowanego projektu wskazuje, że takie wydzielenie jest bezprzedmiotowe, ponieważ sala koncertowa, system BMS i pozostałe towary i usługi (stanowiące dodatkowe koszty) - zakupione w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa i montaż organów” są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy prawidłowe jest pełne odliczenie przez Wnioskodawcę podatku VAT od wszystkich nakładów poniesionych na realizację projektu pod nazwą: „...” (projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa X) w związku z zakwalifikowaniem przez Wnioskodawcę wykonanych w ramach ww. projektu instrumentów (tj. organów barokowych i symfonicznych) do działalności opodatkowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawione w uzupełnieniu wniosku) w kwestii rozliczania podatku VAT od wkładów na omawianą inwestycję pn. „...” Filharmonia, kierując się zasadą, iż w pierwszej kolejności podatnik powinien przypisać wydatki do konkretnej działalności, podjęła decyzję o przeznaczeniu instrumentów (organów) wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Filharmonia skorzystała, więc z prawa do pełnego odliczania podatku VAT od nakładów poniesionych na budowę instrumentów. W taki sposób Filharmonia konsekwentnie rozliczała podatek VAT od wszystkich wydatków związanych z inwestycją.

Przyjmując rozwiązanie zgodnie, z którym organy przeznaczone zostały wyłącznie do działalności opodatkowanej Filharmonia potraktowała inwestycję pn. „...”, jako integralną całość mając na uwadze fakt, że jedynym celem inwestycji była budowa organów, natomiast prace budowlane oraz montaż systemu BMS umożliwiły jedynie stworzenie właściwych warunków dla montażu instrumentów oraz ich prawidłowego funkcjonowania w przyszłości poprzez stworzenie odpowiedniej akustyki Sali, zapewnienie wymaganych przez Organmistrzów parametrów np. wilgotność i temperatura powietrza) oraz właściwe zabezpieczenie, „cennych” instrumentów.

Jak wynika z powyższego opisu wszystkie prace, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania wykonane zostały jedynie w celu realizacji projektu i zdeterminowane były montażem organów, co prowadzi do wniosku, że zakwalifikowanie wszystkich prac, związanych z montażem organów do elementów majątku trwałego, służących wykonywaniu działalności opodatkowanej, pozwala na pełne odliczenie podatku VAT od nakładów poniesionych na budowę instrumentów oraz pozostałych wydatków, związanych z inwestycją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach prowadzonej przez siebie działalności wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT.

Czynności opodatkowane to przede wszystkim usługi:

 • kulturalne - sprzedaż biletów na koncerty organizowane, co do zasady w siedzibie Filharmonii (sala koncertowa lub kameralna) - wymienione w załączniku nr 3 poz. 182 ustawy o VAT;
 • wynajmu - dzierżawa pomieszczeń podmiotom pod działalność gospodarczą oraz wynajem Sali koncertowej na potrzeby organizowanych przez podmioty zewnętrzne koncertów, spotkań kabaretowych lub konferencji;
 • wynajmu mienia ruchomego, np. instrumentów, sprzętu nagłaśniającego lub oświetlenia efektowego na potrzeby organizowanych w Sali koncertowej imprez obcych;
 • reklamowe i promocyjne.

Natomiast czynności zwolnione z VAT to świadczone przez Filharmonię usługi kulturalne polegające na organizowaniu koncertów „zleconych” przez podmioty zewnętrzne oraz koncerty współorganizowane z innymi podmiotami. Filharmonia w ramach tych usług obciąża kontrahentów kosztami organizacji tych koncertów na podstawie wystawianych przez siebie faktur. Zgodnie zaś z pojawiającymi się interpretacjami indywidualnymi organów podatkowych usługi te nie mogą być kwalifikowane, jako usługi kulturalne w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, ale jako usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Co ważne dla omawianej sprawy koncerty te odbywają się zarówno w siedzibie Filharmonii (incydentalnie sala koncertowa lub kameralna), jak i poza siedzibą (przede wszystkim imprezy plenerowe bądź koncerty organizowane w zewnętrznych salach koncertowych).

W konsekwencji Filharmonia wykonując zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT do odliczenia VAT stosuje regulacje zawarte w art. 90-91 ustawy o VAT. Mając na uwadze ww. przepisy Filharmonia:

 • korzysta z prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi, są to przede wszystkim koszty bezpośrednie „biletowanych” koncertów;
 • nie odlicza podatku VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi - koszty bezpośrednie koncertów zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT;
 • natomiast, gdy danego wydatku nie da się jednoznacznie przypisać do poszczególnych czynności opodatkowanych lub zwolnionych. Filharmonia odlicza VAT za pomocą wskaźnika proporcji. Do tej grupy kosztów Filharmonia zalicza głównie koszty pośrednie, związane z funkcjonowaniem instytucji, w tym m.in.: koszty utrzymania budynku oraz koszty zakupu środków trwałych.

Zakresem zapytania objęte są wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” (projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa X), na które składają się wydatki na:

 • roboty budowlane obejmujące fragment Sali koncertowej i jej zaplecza (tj. tej części sali koncertowej, w której montowane były organy symfoniczne i barokowe);
 • montaż systemu BMS, mającego na celu monitoring utrzymywania w sali koncertowej parametrów, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych w ramach projektu organów symfonicznych i barokowych;
 • koszty zrealizowanej inwestycji (wspólne dla organów symfonicznych i barokowych), takie jak m. in.: program funkcjonalno-użytkowy, założenia techniczne, koszty zarządzania projektem, promocja.

Wnioskodawca nie posiada innych organów poza przedstawionymi w opisie sprawy.

Organy będące przedmiotem wniosku są wykorzystywane wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na powyższe, wątpliwości Wnioskodawcy nie budzi możliwość rozliczanie wydatków poniesionych na wykonanie, montaż, intonację oraz strojenie 2 instrumentów muzycznych: organów barokowych, organów romantycznych (symfonicznych) - wydatki te, bowiem jako związane z działalnością opodatkowaną dają Wnioskodawcy prawo do pełnego rozliczenia podatku VAT naliczonego.

W siedzibie Wnioskodawcy nie będzie realizowana sprzedaż zwolniona z VAT z udziałem organów.

Wnioskodawca nie wykorzystuje organów do realizacji koncertów zleconych. Organy wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby „biletowanych” koncertów Wnioskodawcy oraz stanowią przedmiot najmu. W obu przypadkach świadczone przez Wykonawcę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wydatki ponoszone na system BMS dotyczą tylko sali koncertowej i jej zaplecza w miejscach montażu organów.

Na pytanie wezwania, czy poszczególne elementy innych robót będące przedmiotem pytania dotyczą pomieszczeń wynajmowanych, Wnioskodawca odpowiedział: poszczególne elementy innych robót będące przedmiotem pytania dotyczą sali koncertowej, która jest wynajmowana, (która to usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 7, tj. wyżej cytowane, udzielona odpowiedź jest twierdząca, to Wnioskodawca powinien wskazać:

 • które elementy robót dotyczą pomieszczeń wynajmowanych, należało wskazać odrębnie dla każdego pomieszczenia;
 • na jakiej podstawie Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia;
 • czy jest to czynność odpłatna czy bezpłatna;
 • jakim podmiotom Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania;
 • na jakie cele Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania;
 • czy Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania we własnym imieniu i na własną rzecz;
 • czy Wnioskodawca wykazuje podatek należny z tytułu najmu pomieszczeń, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania;
 • czy przedmiotem wynajmu są też organy będące przedmiotem zapytania.

W odpowiedzi na wyżej cytowane pytanie nr 8 Wnioskodawca wskazał, że:

 • elementy robót, (których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania) dotyczą sali koncertowej i jej zaplecza, (czyli przestrzeni, w której montowane były organy);
 • Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia na podstawie zawieranych umów dzierżawy lub umów najmu;
 • czynność wynajmu/dzierżawy jest czynnością odpłatną. Płatność następuje na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur;
 • Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia różnym podmiotom gospodarczym: przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, fundacjom oraz osobom fizycznym;
 • sala koncertowa wynajmowana jest na potrzeby organizowanych przez zewnętrzne podmioty (głównie agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje) koncertów;
 • Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania we własnym imieniu i na własną rzecz. Filharmonia jest stroną zawieranych umów najmu lub dzierżawy, natomiast cały przychód uzyskany z tego tytułu przeznaczany jest na cele statutowe Wnioskodawcy;
 • Wnioskodawca świadcząc usług: najmu pomieszczeń, których dotyczą wydatki będące przedmiotem zapytania wykazuje podatek VAT należny;
 • Organy będące przedmiotem zapytania stanowią przedmiot wynajmu. Wynajem organów stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Sala koncertowa wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych. System BMS zainstalowany został w celu monitorowania prawidłowego funkcjonowania wykorzystywanych do czynności opodatkowanych organów, tj. zapewnienia stałego nadzoru służb technicznych nad pracą instalacji, wentylacji i klimatyzacji Salt koncertowej i jej zaplecza technicznego - to znaczy w miejscach wbudowania organów, w których zapewnienie stałej temperatury i wilgotności jest kluczowe dla prawidłowego brzmienia instrumentów.

Wydatki ponoszone na system BMS dotyczą tylko sali koncertowej i jej zaplecza w miejscach montażu organów. Poszczególne elementy innych robót będące przedmiotem pytania dotyczą sali koncertowej, która jest wynajmowana (która to usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

Pozostałe towary i usługi zakupione w ramach projektu mają na celu umożliwienie montażu i korzystania z organów, które są wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

W konsekwencji powyższego zarówno sala koncertowa, system BMS i pozostałe towary i usługi (zakupione w ramach realizowanego projektu) będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą wykorzystywane – jak wskazał Wnioskodawca - do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym Zainteresowany ma prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nakładów poniesionych na realizację projektu pn. „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając interpretację tut. Organ oparł się na opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, że wszystkie elementy inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, zwłaszcza w przypadku wykorzystania powstałych w wyniku realizacji projektu efektów do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisu zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.