IPTPP3/4512-514/15-3/BM | Interpretacja indywidualna

Uznanie czynności odpłatnego udostępnienia pola namiotowego oraz pola caravaningowego za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.
IPTPP3/4512-514/15-3/BMinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. udostępnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności odpłatnego udostępnienia pola namiotowego oraz pola caravaningowego za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności odpłatnego udostępnienia pola namiotowego oraz pola caravaningowego za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków inwestycyjnych związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących związanych z polem namiotowym i polem caravaningowym i sposobu odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina i Miasto ... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy. W ramach realizacji przedmiotowych inwestycji Gmina występowała w charakterze inwestora. Podstawę prawną powyższego działania Gminy, stanowią art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zgodnie z którymi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

W latach 2012 - 2013 Gmina przeprowadziła inwestycję (dalej: „Inwestycja”) w celu zagospodarowania przestrzeni turystycznej przy Zbiorniku ... w miejscowości ... polegającej m.in. na budowie infrastruktury - obiektów rekreacyjnych (dalej: „Infrastruktura”).

Do przedmiotowej Infrastruktury rekreacyjnej zalicza się m.in.: pole namiotowe i pole caravaningowe, (dalej: „Obiekty”). Gmina zaznaczyła, iż jedynie wskazane wyżej Obiekty są przedmiotem składanego wniosku o interpretację.

Gmina jest właścicielem powstałej Infrastruktury, której całokształtem działalności (m.in. obsługą administracyjną, pobieraniem opłat itp.) zajmuje się nowopowstały wydział działający w Urzędzie Gminy i Miasta ... - Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji Urzędu Gminy i Miasta ....

Powyższą Inwestycję Gmina w całości sfinansowała środkami własnymi.

Opisywana Infrastruktura pełni m.in. funkcję integracyjną społeczności lokalnej, jak i regionalnej. Wszystkie działania podjęte w ramach zrealizowanego projektu tj. nowo powstałego pola namiotowego i pola caravaningowego miały na celu zagospodarowanie nieatrakcyjnych terenów leżących nad Zbiornikiem Wodnym ... oraz stworzenie dogodnych warunków dla kontrolowanego rozwoju turystyki i rekreacji.

Z tytułu realizacji Obiektów, Gmina poniosła w przeszłości określone wydatki inwestycyjne, m.in. na roboty budowlane, zakup materiałów oraz usług obcych, itp. (dalej: „Wydatki Inwestycyjne”). Wśród Wydatków Inwestycyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku znajdują się m.in. roboty budowlane, instalacje elektryczne, projekty techniczne, projekty inwestorskie, itp.

Wartość Inwestycji przekroczyła kwotę 15 tysięcy złotych netto.

Niewykluczone, iż w przyszłości Gmina poniesie dodatkowe wydatki inwestycyjne związane z Obiektami, które zwiększą wartość opisywanej Infrastruktury. Mogą to być przykładowo wydatki na dodatkową rozbudowę, przebudowę wybudowanych Obiektów itp. (dalej: „Pozostałe Wydatki Inwestycyjne”).

Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Obiektów, obejmujące zarówno nabycie towarów m.in. środki czystości, artykuły przemysłowe niezbędne do utrzymania Obiektów, drobne materiały itp., jak i usług m.in. drobne prace remontowe/konserwacyjne, itp. (dalej: „Wydatki Bieżące”).

Zrealizowana Inwestycja została zaklasyfikowana jako środek trwały podlegający amortyzacji dla potrzeb rachunkowości prowadzonej przez Gminę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Dokument księgowy OT związany z Inwestycją został wydany w dniu 31 grudnia 2013 r.

Gmina pobiera opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z pola namiotowego czy pola caravaningowego zgodnie z ustalonym cennikiem. Powyższe opłaty są nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z terenu Inwestycji.

Z uwagi na charakter Inwestycji, tj. budowa środka trwałego przeznaczonego do wykorzystania, co do zasady w sezonie letnim, pierwsza faktyczna sprzedaż w odniesieniu do Obiektów nastąpiła w maju 2015 r., niemniej już od momentu oddania Inwestycji do użytkowania Obiekty zostały przeznaczone w całości zgodnie z zamiarem, tj. do czynności odpłatnego udostępniania na rzecz zainteresowanych.

Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Obiektów stanowiły/ stanowią/będą stanowić bezpośrednio dochód (obrót) Gminy. Gmina dokumentowała/dokumentuje/ będzie dokumentować czynności odpłatnego udostępniania Obiektów za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny według stawki podstawowej, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Obiekty nie były/ nie są / nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności zwolnionej z VAT.

Usługi odpłatnego udostępniania Obiektów, czyli pola namiotowego i pola caravaningowego. Gmina klasyfikowała/ klasyfikuje/ będzie klasyfikować pod numerem PKWiU 55 (Usługi związane z zakwaterowaniem) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Opisane we wniosku wykorzystanie terenu pod pole namiotowe i caravaningowe to szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany czynności, podejmowanych przez Gminę w celach zarobkowych.

Gmina już od momentu planowania Inwestycji (czyli także jeszcze przed wystawieniem faktur przez (pod)wykonawców Inwestycji) posiadała (i nadal posiada) zamiar odpłatnego wykorzystywania powstałych Obiektów do czynności opodatkowanych VAT - tj. do usług polegających na odpłatnym udostępnianiu Inwestycji.

Z tytułu poniesionych/ ponoszonych Wydatków Inwestycyjnych, Przyszłych Wydatków Inwestycyjnych, Wydatków Bieżących, Gmina otrzymywała/ otrzymuje/ będzie otrzymywała faktury zakupowe z wykazanym na nich VAT naliczonym.

Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego zarówno od Wydatków Bieżących, jak i Wydatków Inwestycyjnych związanych z Obiektami, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

Gmina ponosiła wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym w roku 2012.

Gmina otrzymywała faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne związane z polem namiotowym i polem caravaningowym w 2012 r. oraz w 2013 r, otrzymała jedną fakturę korygującą „in minus”.

Faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z polem namiotowym oraz polem caravaningowym są wystawione na Gminę.

Gmina od początku planowania Inwestycji, miała zamiar wykorzystywania jej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jednakże nie podsiada dokumentów w powyższym zakresie wprost mówiących o takim zamiarze czy planach.

Gmina podkreśliła, iż brak takich dokumentów nie może świadczyć o braku planów/zamiarów Gminy do wykorzystywania przedmiotowych Inwestycji o czynności opodatkowanych.

Pola namiotowe oraz pole caravaningowe, o których mowa w pytaniu, zostały objęte protokołem odbioru z dnia 14 grudnia 2012 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana w dniu 2 sierpnia 2013 r. - natomiast data uprawomocnienia się powyższej decyzji to 17 sierpnia 2013 r. Natomiast protokół przyjęcia (OT) został wystawiony w dniu 31 grudnia 2013 r.

Pole namiotowe oraz pole caravaningowe między dniem oddania do użytkowania, a majem 2015 r. nie były wykorzystywane do żadnych czynności wymienionych w wezwaniu, tj. czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych od tego podatku czy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pole namiotowe i pole caravaningowe nie było/ nie jest oraz według najlepszej wiedzy Gminy na chwilę obecną, nie będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako nr 1).

Czy czynności odpłatnego udostępniania Obiektów, będących przedmiotem niniejszego wniosku, stanowiły/ stanowią/ będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności odpłatnego udostępniania Obiektów, będących przedmiotem niniejszego wniosku, stanowiły/ stanowią/ będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z uwagi na fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego nawet, gdy dotyczą one ich zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana, jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Pogląd taki wyraził również wielokrotnie w swoich orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”), m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1303/09, w którym wskazano, iż „w efekcie unormowania zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT gmina jest podatnikiem podatku VAT w zakresie, w jakim dokonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych”. Podobnie w wyroku z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 273/09 NSA uznał, iż „podatnikiem VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy) jest z racji posiadanych cech podatnika (art. 15 ust. l ustawy) gmina”.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług (...) „rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika, że pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, iż co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów.

Gmina wybudowane Obiekty (tj. pole namiotowe i caravaningowe) udostępnia na rzecz osób/podmiotów zainteresowanych wyłącznie odpłatnie. Skoro opłaty pobierane przez Gminę stanowią obligatoryjny element korzystania z Inwestycji, to uznać należy, iż udostępnianie przez Gminę Obiektów stanowiło, stanowi/ będzie stanowić odpłatne świadczenie usług dla potrzeb VAT (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) i czynność ta jest opodatkowana VAT.

Mając na względzie przedstawiony stan prawny, zdaniem Gminy, należy uznać, że czynności wykonywane przez Gminę w zakresie odpłatnego udostępniania Obiektów na gruncie ustawy o VAT, stanowiły/ stanowią/ będą stanowić świadczenie usług opodatkowane VAT.

Analiza powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż wykonywanie przez Gminę działalności związanej z Obiektami zgodnie z zamiarem istniejącym już od momentu planowania inwestycji, tj. świadczenia usług dotyczących Inwestycji, będącej przedmiotem niniejszego wniosku, skutkowało/ skutkuje/ będzie skutkowało tym, że Gmina działała/ działa/ będzie działała w charakterze podatnika VAT.

Dlatego też stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i 6 ustawy o VAT, Gmina opodatkowała VAT świadczone przez nią usługi udostępniana Obiektów na podstawie cennika, w odniesieniu do przedmiotowej Inwestycji. Do świadczonych usług znajdzie zastosowanie standardowa stawka VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a ust. 1 ustawy o VAT, czyli stawka 23%. Zdaniem Gminy usługi takie nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Reasumując, czynności wykonywane przez Gminę w ramach odpłatnego udostępniania Obiektów stanowić będą czynność podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 powołanej wyżej Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w latach 2012 - 2013 Gmina przeprowadziła inwestycję w celu zagospodarowania przestrzeni turystycznej przy Zbiorniku ... w miejscowości ... polegającej m.in. na budowie infrastruktury - obiektów rekreacyjnych. Do przedmiotowej Infrastruktury rekreacyjnej zalicza się m.in.: pole namiotowe i pole caravaningowe, (dalej: „Obiekty”).

Gmina pobiera opłaty od osób i podmiotów pragnących skorzystać z pola namiotowego czy pola caravaningowego zgodnie z ustalonym cennikiem. Powyższe opłaty są nierozerwalnie związane z możliwością korzystania z terenu Inwestycji.

Pobierane opłaty za odpłatne udostępnianie Obiektów stanowiły/ stanowią/będą stanowić bezpośrednio dochód (obrót) Gminy. Gmina dokumentowała/dokumentuje/ będzie dokumentować czynności odpłatnego udostępniania Obiektów za pomocą faktur VAT (względnie paragonów) oraz rozliczać z tego tytułu podatek należny według stawkipodstawowej, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7. Obiekty nie były/ nie są / nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności zwolnionej z VAT.

Usługi odpłatnego udostępniania Obiektów, czyli pola namiotowego i pola caravaningowego. Gmina klasyfikowała/ klasyfikuje/ będzie klasyfikować pod numerem PKWiU 55 (Usługi związane z zakwaterowaniem) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Opisane we wniosku wykorzystanie terenu pod pole namiotowe i caravaningowe to szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany czynności, podejmowanych przez Gminę w celach zarobkowych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zauważyć, że odpłatne udostępnianie pola namiotowego oraz pola caravaningowego skutkować będą uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też czynności te stanowiły/stanowią/będą stanowić odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczone przez podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnego udostępniania pola namiotowego i pola caravaningowego, sklasyfikowanych przez Gminę pod numerem PKWiU 55.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że czynności odpłatnego udostępniania pola namiotowego oraz pola caravaningowego stanowiły/stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w części dotyczącej uznania czynności odpłatnego udostępnienia pola namiotowego oraz pola caravaningowego za czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT. Natomiast wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w części dotyczącej prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego, został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP3/4512-514/15-4/BM.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia także wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane
ITPP3/4512-670/15-4/AT | Interpretacja indywidualna

udostępnienie
ITPP1/443-381/14/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.