IPTPP2/443-574/14-6/JS | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
IPTPP2/443-574/14-6/JSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. gmina
 4. odliczenie podatku
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) oraz 20 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

Pismami z dnia 18 września 2014 r. oraz 20 października 2014 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu sprawy oraz przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

3 kwietnia 2014 r. Gmina ... (Wnioskodawca) podpisała umowę o dofinansowanie projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacji małych miast, działania 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu.

Całkowita wartość projektu, według umowy o dofinansowanie to ... zł, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą ... zł, dofinansowanie ... zł, tj. 60% kosztów kwalifikowalnych. Środki z dotacji przekazywane będą przez Instytucję Zarządzającą RPOW na lata 2007-2013 w formie refundacji poniesionych kosztów na realizację projektu. Warunkiem przekazania środków z dotacji jest złożenie do Instytucji Zarządzającej, spełniającego wymogi formalne i merytoryczne, wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. Zagospodarowanie terenu wokół stawów na ... polegające na:
  • budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz ze ścieżką rowerową – 403,4 m2,
  • budowie placu utwardzonego – 406,7 m2,
  • budowie kładki dla pieszych w ciągu chodnika – 1 szt.,
  • budowie oświetlenia parkowego wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego oraz zbiornika...,
  • montażu ławek i koszy,
  • budowie podestów dla wędkarzy – 6 szt.,
  • wycince drzew i karczowaniu terenu,
  • ogrodzeniu terenu od strony ....
 1. Budowa ulicy ... polegająca na:
  • budowie kanalizacji deszczowej – 719,5 mb,
  • przebudowie sieci wodociągowej, sieci gazowej wysokiego ciśnienia, sieci teletechnicznej,
  • budowie kanału teletechnicznego,
  • przebudowie sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia drogowego,
  • budowie drogi – 519,92 mb.

Zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Droga wybudowana w ramach projektu będzie ogólnodostępna i nieodpłatna.

Obecnie Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Zakupy towarów i usług (poza kanalizacją deszczową i przebudową wodociągu w ulicy...) będą miały charakter czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Kanalizacja deszczowa oraz przebudowany wodociąg zostanie przekazany aportem do Przedsiębiorstwa .... Będzie to czynność nieodpłatna.

Przedmiotowy Projekt należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W uzupełnieniach wniosku Wnioskodawca wskazał, że kanalizacja deszczowa i przebudowany wodociąg w ul. ... będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, natomiast zakupy towarów i usług dotyczące realizacji pozostałej części projektu (poza kanalizacją deszczową i przebudową wodociągu w ulicy ...) będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że kanalizacja deszczowa i przebudowany wodociąg w ulicy ... zostaną przekazane aportem do Przedsiębiorstwa ..., będzie to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności te będą opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dla wyżej opisanego projektu istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupy towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji w części związanej z infrastrukturą kanalizacyjną będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT, które nie będą podlegały zwolnieniu, natomiast zakupy towarów i usług dotyczące realizacji pozostałej części projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że kanalizacja deszczowa i przebudowany wodociąg będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług, w związku z czym istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, natomiast pozostała część projektu (poza kanalizacją deszczową i przebudowanym wodociągiem) będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, więc nie będzie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że 3 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług, podpisał umowę o dofinansowanie projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacji małych miast, działania 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu. Środki z dotacji przekazywane będą przez Instytucję Zarządzającą RPOW na lata 2007-2013 w formie refundacji poniesionych kosztów na realizację projektu.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. Zagospodarowanie terenu wokół stawów na ... polegające na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz ze ścieżką rowerową, budowie placu utwardzonego, budowie kładki dla pieszych w ciągu chodnika, budowie oświetlenia parkowego wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego oraz zbiornika ..., montażu ławek i koszy, budowie podestów dla wędkarzy, wycince drzew i karczowaniu terenu, ogrodzeniu terenu od strony ...
 2. Budowa ulicy ... polegająca na:
  • budowie kanalizacji deszczowej,
  • przebudowie sieci wodociągowej, sieci gazowej wysokiego ciśnienia, sieci teletechnicznej,
  • budowie kanału teletechnicznego,
  • przebudowie sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia drogowego,
  • budowie drogi.

Zakupy towarów i usług nabywane w ramach projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Droga wybudowana w ramach projektu będzie ogólnodostępna i nieodpłatna. Kanalizacja deszczowa oraz przebudowany wodociąg zostanie przekazany aportem do Przedsiębiorstwa .... Będzie to czynność nieodpłatna. Przedmiotowy Projekt należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Kanalizacja deszczowa i przebudowany wodociąg w ul. ... będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, natomiast zakupy towarów i usług dotyczące realizacji pozostałej części projektu (poza kanalizacją deszczową i przebudową wodociągu w ulicy ...) będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że kanalizacja deszczowa i przebudowany wodociąg w ulicy ... zostaną przekazane aportem do Przedsiębiorstwa ..., będzie to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności te będą opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie, będącej zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT – stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu „...” w części dotyczącej kanalizacji deszczowej i przebudowanego wodociągu w ul. .., ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku ORD-IN z dnia 18 września 2014 r. oraz z dnia 20 października 2014 r. – kanalizacja deszczowa i przebudowany ww. wodociąg będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie przysługiwało w związku z realizacją pozostałej części projektu (poza kanalizacją deszczową i przebudową wodociągu w ulicy ...), ponieważ zakupy towarów i usług w tej części będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazać należy, że w niniejszym rozstrzygnięciu nie dokonano oceny prawidłowości bądź nieprawidłowości przyporządkowania towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu do poszczególnych rodzajów czynności, tj. czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedstawione we wniosku przyporządkowanie przyjęto jako element zdarzenia przyszłego, natomiast ocena prawidłowości ww. kwestii może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.