IPTPP1/4512-363/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwot podatku należnego z tytułu prowadzonej sprzedaży opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi za zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ...?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 kwietnia 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w ... jest jednostką budżetową Gminy ... oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dnia 2 grudnia 2014 roku w ramach zamówienia publicznego, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego jednostka macierzysta podatnika - Gmina ..., działając w imieniu i na rzecz podatnika - zawarła umowę na zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości .... Umowa została zawarta przez Gminę ..., gdyż Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w ... nie posiada samodzielnej zdolności do czynności prawnych, będąc jednostką budżetową Gminy .... W treści umowy wskazano, że odbiorcą towaru będzie Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w ..., który będzie również płatnikiem, odbiorcą faktur i protokołów przekazania zakupionych materiałów. W związku z dostawą towarów, tj. materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ..., dostawca tych towarów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „...”, wystawiał podatnikowi - Komunalnemu Usługowemu Zakładowi Gospodarczemu w ..., sukcesywnie, w ślad za każdą z dostaw towaru faktury VAT obejmujące łącznie całość towaru dostarczonego zgodnie z umową.

Faktury te zostały przez Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w ...w całości uregulowane - przelewami wychodzącymi z rachunku bankowego podatnika.

Podatnik jest przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139). Na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami Gminy ..., podatnik dokonuje na ich rzecz sprzedaży opodatkowanej, tj. sprzedaży wody oraz świadczy usługi odprowadzania ścieków.

Podatnik dokonał zakupu materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ... w celu wybudowania wodociągu i sieci sanitarnej oraz wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych w postaci prowadzenia sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy, z którymi podatnik zawiera umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków (za pomocą wybudowanych sieci.) Podatnik faktycznie wykonał przedmiotową inwestycję i z jej pomocą prowadzi obecnie sprzedaż opodatkowaną ww. usług (sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków).

Zważając na treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik wymienione powyżej zakupy towaru ujął w ewidencji zakupów VAT, a w składanych deklaracjach VAT-7 dokonał obniżenia kwot podatku należnego z tytułu prowadzonej sprzedaży opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi za zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwot podatku należnego z tytułu prowadzonej sprzedaży opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi za zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ......

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo obniżenia kwot podatku należnego z tytułu prowadzonej sprzedaży opodatkowanej o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi za zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz kupuje materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ..., którą wykorzysta do wykonywania czynności opodatkowanych w postaci prowadzenia sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Zatem skoro inwestycja będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości ..., na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Tut. Organ zauważa, iż przyjął jako element stanu faktycznego, że dokonał zakupu materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bobrowniki w celu wybudowania wodociągu i sieci sanitarnej oraz wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych w postaci prowadzenia sprzedaży wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.