Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Prawo do pełnego odzyskania naliczonego podatku VAT związanego z inwestycją, która będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Fragment:

Zwolnienie z opłaty targowej sprzedaży na wyżej wskazanym Targowisku spowoduje, że Targowisko będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie miał pełne prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową Targowiska. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności na tle powołanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że w przypadku świadczenia usług polegających na udostępnieniu osobom handlującym terenu Targowiska, Gmina będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, gdyż czynności te – jak wynika z wniosku – będą miały charakter cywilnoprawny. Zatem, czynności te w świetle ustawy o podatku od towarów i usług traktowane będą jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 cyt.

2018
18
sie

Istota:

Brak opodatkowania czynności przemieszczenia produktów Wnioskodawcy z Polski do Magazynu w Turcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług użytych do wytworzenia Produktów, które są sprzedawane z Magazynu w Turcji.

Fragment:

Innymi słowy, spełnienie przez Wnioskodawcę przesłanki w postaci posiadania dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku ze sprzedażą Produktów z Magazynu, oceniać należy poprzez pryzmat całości posiadanej przez niego dokumentacji związanej z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Dlatego, zdaniem Spółki, przesłanka ta jest spełniona także wówczas, gdy Wnioskodawca nie może wskazać konkretnych faktur zakupu towarów i usług jako związanych z wytworzeniem konkretnych egzemplarzy Produktów lub jako związanych z wytworzeniem tylko Produktów (a nie również innych wyrobów). Prawo do odliczenia VAT w podobnych przypadkach (tzn. sprzedaży poza terytorium kraju, z którą były związane zakupy na terytorium Polski, obciążone VAT naliczonym) potwierdził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-906/15-2/KT ), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 marca 2015 r. (sygn. IBPP4/4512-49/15/LG ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 29 września 2016 r. (sygn. IBPP2/4512-606/16-1/BW ) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 17 września 2014 r. (sygn.

2018
20
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat pobieranych od Użytkowników Systemu.

Fragment:

(...) VAT na opłatach pobieranych od Użytkowników Systemu stosując obowiązującą w danym czasie podstawową stawkę tego podatku. W świetle art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Należy wskazać, że nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT, czy też świadczenie usług w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
21
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania wypłacanych świadczeń w związku z nabyciem nieruchomości.

Fragment:

(...) lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z ugruntowaną praktyką organów podatkowych (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2014 r., sygn. ILPP4/443-583/13-5/ISN ) i orzecznictwem sądów administracyjnych, świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT występuje w przypadku, gdy zostały spełnione następujące warunki: występuje zachowanie po stronie usługodawcy w postaci działania lub zaniechania (np. tolerowania określonych sytuacji lub powstrzymywanie się od określonych czynności); nabywca usługi jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia (zachowania) usługodawcy; usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy, tj. wynagrodzenie. W szczególności wynagrodzenie musi mieć bezpośredni i przyczynowy związek z zachowaniem świadczeniodawcy, czyli stanowić rzeczywiste wynagrodzenie za usługę świadczoną na rzecz nabywcy. Aby uznać daną czynność za usługę w rozumieniu ustawy o VAT powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Uzasadnienie stanowiska odnośnie pytania nr 1 Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż wypłata Świadczeń gwarancyjnych nie jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za usługę świadczoną przez Nabywcę.

2018
7
lut

Istota:

W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Nabywane towary i usługi nie będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania lecz opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup wyżej wymienionych towarów i usług. Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w związku z tym, że Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT o którym mowa w art. 15 ustawy a nabywane towary i usługi nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Rajd i piknik historyczny z okazji 100. rocznicy powstania Hufca - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru ... ”. Tym samym Stowarzyszenie nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

2017
10
sie

Istota:

Wnioskodawca będzie miał prawo do częściowego odliczenia podatku.

Fragment:

Kwalifikacja wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy sieć kanalizacyjna przy ulicy ..., a w niniejszej sprawie – jak wynika z wniosku – sieć kanalizacyjna na ul. ... będzie służyła – w związku z działalnością Zespołu Szkół w ... – do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (opodatkowany VAT-em najem powierzchni) oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (działalność w charakterze organu władzy publicznej – działalność edukacyjna-oświatowa). W konsekwencji, w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi służą do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak już wyżej wskazano, art. 86 ust. 2a ustawy ma zastosowanie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

2017
18
maj

Istota:

Należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie, względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców. Biorąc pod uwagę fakt, że umowy dotyczące funkcjonowania Nieruchomości - tj. Umowy Serwisowe - zostaną rozwiązane w związku z Transakcją, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca – w oparciu o własne zasoby lub na podstawie umów, które zostaną zawarte z podmiotami zewnętrznymi - zapewni: (1) dostawę mediów do Nieruchomości, (2) zarządzanie Nieruchomością, (3) ochronę Nieruchomości oraz (4) wykonanie innych czynności / dostawę usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Nieruchomości. Ponadto, mając na uwadze, że umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą – co do zasady - przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości. Podjęcie przez Nabywcę kroków w powyższym zakresie będzie niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

2017
18
maj

Istota:

Należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Umowy Serwisowe - zostaną rozwiązane w związku z Transakcją, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca - w oparciu o własne zasoby lub na podstawie umów, które zostaną zawarte z podmiotami zewnętrznymi - zapewni: (i) dostawę mediów do Nieruchomości, (2) zarządzanie Nieruchomością, (3) ochronę Nieruchomości oraz (4) wykonanie innych czynności / dostawę usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Nieruchomości. Ponadto, mając na uwadze, że umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą - co do zasady - przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości. Podjęcie przez Nabywcę kroków w powyższym zakresie będzie niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie zaświadczenia z dnia 12 sierpnia 2016 r. wydanego przez Prezydenta Miasta, Wnioskodawcy powzięli wiadomość, że następujące działki gruntu objęte Wnioskiem położone są na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz podlegają prawu pierwokupu przysługującemu miastu: -151/30, 151/67, 151/71, 15l/108, 151/109, objęte księgą wieczystą, wraz z prawem własności infrastruktury towarzyszącej w postaci budowli posadowionych na wskazanych działkach.

2017
11
maj

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W opisanych we wniosku zdarzeniach 1-3 warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego został spełniony. Gmina .... stoi na stanowisku, że od zadania inwestycyjnego pt. „ .... ”, opisanego we wniosku jako zdarzenie nr 1 spełnia warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% od wydatków poniesionych na realizację zadania. Zadanie inwestycyjne pt. „ .... ” opisane we wniosku jako zdarzenie nr 2, spełnia warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Efekty inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie efekty tej samej inwestycji będą wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług takimi jak obciążanie jednostek organizacyjnych Gminy, czyli szkół notami księgowymi za dostarczenie wody i odbiór ścieków, realizowane zadanie inwestycyjne nie będzie służyło jednak jednostkom organizacyjnym do celów działalności gospodarczej, a jedynie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty.

2017
11
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej i sanitarnej oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją tej sieci

Fragment:

(...) sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz - w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, (...)