Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Nabywane towary i usługi nie będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, które nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania lecz opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na zakup wyżej wymienionych towarów i usług. Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w związku z tym, że Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT o którym mowa w art. 15 ustawy a nabywane towary i usługi nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Rajd i piknik historyczny z okazji 100. rocznicy powstania Hufca - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru ... ”. Tym samym Stowarzyszenie nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
2018
7
lut

Istota:
Wnioskodawca będzie miał prawo do częściowego odliczenia podatku.
Fragment:
Kwalifikacja wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy sieć kanalizacyjna przy ulicy ..., a w niniejszej sprawie – jak wynika z wniosku – sieć kanalizacyjna na ul. ... będzie służyła – w związku z działalnością Zespołu Szkół w ... – do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (opodatkowany VAT-em najem powierzchni) oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (działalność w charakterze organu władzy publicznej – działalność edukacyjna-oświatowa). W konsekwencji, w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi służą do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak już wyżej wskazano, art. 86 ust. 2a ustawy ma zastosowanie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
2017
10
sie

Istota:
Należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie, względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców. Biorąc pod uwagę fakt, że umowy dotyczące funkcjonowania Nieruchomości - tj. Umowy Serwisowe - zostaną rozwiązane w związku z Transakcją, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca – w oparciu o własne zasoby lub na podstawie umów, które zostaną zawarte z podmiotami zewnętrznymi - zapewni: (1) dostawę mediów do Nieruchomości, (2) zarządzanie Nieruchomością, (3) ochronę Nieruchomości oraz (4) wykonanie innych czynności / dostawę usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Nieruchomości. Ponadto, mając na uwadze, że umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą – co do zasady - przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości. Podjęcie przez Nabywcę kroków w powyższym zakresie będzie niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
2017
18
maj

Istota:
Należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Umowy Serwisowe - zostaną rozwiązane w związku z Transakcją, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca - w oparciu o własne zasoby lub na podstawie umów, które zostaną zawarte z podmiotami zewnętrznymi - zapewni: (i) dostawę mediów do Nieruchomości, (2) zarządzanie Nieruchomością, (3) ochronę Nieruchomości oraz (4) wykonanie innych czynności / dostawę usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Nieruchomości. Ponadto, mając na uwadze, że umowy dotyczące ubezpieczenia Nieruchomości nie będą - co do zasady - przenoszone na Nabywcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Nabywca będzie we własnym zakresie zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Nieruchomości. Podjęcie przez Nabywcę kroków w powyższym zakresie będzie niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie zaświadczenia z dnia 12 sierpnia 2016 r. wydanego przez Prezydenta Miasta, Wnioskodawcy powzięli wiadomość, że następujące działki gruntu objęte Wnioskiem położone są na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz podlegają prawu pierwokupu przysługującemu miastu: -151/30, 151/67, 151/71, 15l/108, 151/109, objęte księgą wieczystą, wraz z prawem własności infrastruktury towarzyszącej w postaci budowli posadowionych na wskazanych działkach.
2017
18
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W opisanych we wniosku zdarzeniach 1-3 warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego został spełniony. Gmina .... stoi na stanowisku, że od zadania inwestycyjnego pt. „ .... ”, opisanego we wniosku jako zdarzenie nr 1 spełnia warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 100% od wydatków poniesionych na realizację zadania. Zadanie inwestycyjne pt. „ .... ” opisane we wniosku jako zdarzenie nr 2, spełnia warunek do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Efekty inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie efekty tej samej inwestycji będą wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług takimi jak obciążanie jednostek organizacyjnych Gminy, czyli szkół notami księgowymi za dostarczenie wody i odbiór ścieków, realizowane zadanie inwestycyjne nie będzie służyło jednak jednostkom organizacyjnym do celów działalności gospodarczej, a jedynie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej i sanitarnej oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją tej sieci
Fragment:
(...) sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT oraz - w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, (...)
2017
11
maj

Istota:
Sposób dokumentowania czynności wynikających z realizacji umowy pozyskania i zbycia na TGE świadectw efektywności energetycznej.
Fragment:
Spółka zbywając zatem świadectwa efektywności energetycznej na rzecz XX dokonała wymagającej udokumentowania fakturą czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
7
lut

Istota:
Skoro transakcja sprzeda?y Nieruchomooci bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug, w powy?szej sprawie znajdzie zastosowanie wy31czenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Po zawarciu Transakcji, najemcy nadal bed1 zobowi1zani do przestrzegania Regulaminu, przy czym nabywca Nieruchomooci nie wyklucza wprowadzenia zupe3nie nowego Regulaminu. Zgodnie z planem, sprzeda? Nieruchomooci powinna nast1pia przed lub w ci1gu 2 lat od dnia oddania przynajmniej czeoci powierzchni biurowej do u?ytkowania pierwszemu najemcy na podstawie umowy najmu, z której przychody bed1 podlega3y opodatkowaniu VAT. Umowa Przedwstepna przewiduje jednak, ?e mo?liwa jest sytuacja, ?e sprzeda? Nieruchomooci nast1pi po up3ywie 2 lat od dnia oddania przynajmniej czeoci powierzchni biurowej do u?ytkowania pierwszemu najemcy na podstawie umowy najmu, z której przychody bed1 podlega3y opodatkowaniu VAT. Przedmiot i okolicznooci towarzysz1ce Transakcji W przypadku zawarcia Umowy Finalnej, w zwi1zku z transakcj1 sprzeda?y Nieruchomooci, dokonywane bed1 w szczególnooci nastepuj1ce czynnooci: Sprzeda? przynale?nooci bed1cych w3asnooci1 T., zwi1zanych prawid3owym funkcjonowaniem i eksploatacj1 Nieruchomooci, Przeniesienie zabezpieczen prawid3owego wykonania obowi1zków wynikaj1cych z umów najmu ustanowionych przez poszczególnych najemców (w tym w szczególnooci - w drodze przelewu - praw z gwarancji bankowych, z pominieciem jednak (...)
2017
19
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez zleceniobiorcę z tytułu świadczonej usługi.
Fragment:
Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności: z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.); z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
28
lis

Istota:
Jeżeli transakcja nabycia poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład galerii będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Spółka pragnie zaznaczyć, że Sprzedający również wystąpił z odpowiednim wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do traktowania na gruncie podatku VAT sprzedaży Galerii będących przedmiotem złożonych Spółce ofert sprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W powyższym stanie faktycznym Spółka wnosi o potwierdzenie, że : a. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT planowana na 2008 r. transakcja sprzedaży Galerii stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT. b. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja sprzedaży na rzecz Spółki znaków towarowych stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 22%, a Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków oraz budowli lub ich części) wchodzących w skład Galerii będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawek właściwych dla dostawy danych towarów, przy czym zastosowania nie będzie miało zwolnienie z opodatkowania VAT dla towarów używanych, w związku z czym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą transakcją. Planowana na wrzesień 2008 r. transakcja nabycia poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków, budowli lub ich części) wchodzących w skład Galerii nie podlega opodatkowaniu PCC na podstawie ustawy o PCC.
2016
12
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.