IPTPP1/4512-588/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu do IS w Łodzi 19 listopada 2015r., do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 23 listopada 2015r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wyżej wskazany wniosek został przesłany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 23 listopada 2015r.).

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 grudnia 2015r. (data wpływu 17 grudnia 2015r.) w zakresie wyjaśnienia danych dotyczących pełnomocnika do doręczeń oraz przepisów prawa będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... jest gminną jednostką samorządową utworzoną na podstawie Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ...” i nadania jej statusu.

MOSiR powstał poprzez połączenie jednostek organizacyjnych: Centrum Sportu i Rekreacji w .... i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ..... Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... jest jednostką organizacyjną Miasta .... działającej w formie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta ..., a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż budżetu. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy jednostki. Przedmiotem działalności MOSiR jest w szczególności: realizowanie na rzecz mieszkańców miasta .... zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez: organizowanie masowych imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535, ze zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP ....

Opodatkowaniu podlegają m. in. dochody uzyskane z tytułu:

  • dzierżawy oraz najmu powierzchni - stawka 23%,
  • sprzedaży biletów wstępu - stawka 8%,
  • z tytułu zarządzania terenami zielonymi (obiekty rekreacyjne) podatek VAT nie jest odliczany.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w .... odlicza podatek VAT naliczony od towarów i usług zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Miasto .... jako osoba prawna będzie ubiegało się w 2016r. o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na inwestycję pod nazwą „...”, a jednostką realizującą zadanie będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w .... We wniosku o ww. dotację należy wskazać czy jednostka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania.

W ramach zadania będą przeprowadzone prace na stawie i terenach rekreacyjnych między innymi: odmulenie zbiornika wodnego wraz z uporządkowaniem terenów brzegowych, utworzenie przegrody gabionowej, uporządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja drzew, krzewów, poprawa komunikacji wewnątrz parku poprzez utworzenie ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych, zakup i montaż małej architektury, nasadzenia nowych roślin, nasadzenia krzewów, wykonanie zapór gabionowych uniemożliwiających wjazd do parku pojazdów mechanicznych.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „...” będą wystawiane na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ..., .... NIP .....

Towary i usługi nabywane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „....” będą służyły w przyszłości do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Efekty realizowanego zadania nie podlegają podatkowi od towarów i usług z powodu:

  • braku odpłatności,
  • braku charakteru usługi w rozumieniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz usługi w rozumieniu cywilistycznym w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej (art. 7. ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT, składaną deklaracją podatkową pod numerem NIP ..... Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w .... jest odrębnym od Miasta czynnym podatkiem podatku VAT o numerze NIP .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... może odliczyć podatek VAT wykazany na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji powyższego zadania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w ... nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją zadania pod nazwą „.....” nie będą związane z wykonywaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ... czynności opodatkowanych. Odnowiony park będzie stanowił ogólnodostępny teren i korzystanie z niego będzie nieodpłatne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Mając powyższe na uwadze oraz wystosowany przez Ministerstwo Finansów komunikat z dnia 29 września 2015 r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że zostaną podjęte odpowiednie prace legislacyjne w celu uregulowania przedmiotowych zagadnień oraz z uwagi na fakt, że stosowany obecny model rozliczeń nie będzie kwestionowany, Organ udziela odpowiedzi na złożony wniosek.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy również podkreślić, iż ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż warunki wynikające z ww. art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w ramach zadania inwestycyjnego będą służyły w przyszłości do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym, skoro wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego realizacją.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach zadania inwestycyjnego będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.