IPTPP1/443-909/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy OSP ma prawo odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu ...?
IPTPP1/443-909/14-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. projekt
 3. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 06 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego z wyposażeniem zaplecza kuchennego i organizacją cyklu szkoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego z wyposażeniem zaplecza kuchennego i organizacją cyklu szkoleń.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 06 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Skupia w swych szeregach członków czynnych, realizujących postanowienia Statutu OSP.

Realizując zadania wynikające z bieżącej pracy jednostki oraz zadania statutowe, zrodziła się koncepcja wyposażenia zaplecza kuchennego w budynku OSP, będącym świetlicą wiejską oraz organizacja warsztatów dla uczestniczek, kobiet z kół gospodyń czynnie działających przy straży, a także dla kobiet będących członkiniami straży.

Planowana operacja polegać będzie na:

 • zakupie sprzętu AGD do kuchni (kuchnia mikrofalowa, patelnia, warnik do wody i zestaw garnków),
 • cyklu warsztatów kulinarnych oraz z zasad dekoracji i nakrycia stołu.

Realizacja tej operacji pozwoli na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie wśród młodzieży i kobiet druhów zainteresowań działalnością OSP.

Stowarzyszenie złożyło do Marszałka Województwa stosowny wniosek o przyznanie środków na realizację zadania opisanego powyżej.

Wniosek ten został przyjęty i w grudniu została podpisana umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa a Ochotniczą Strażą Pożarną o przyznanie środków na realizację zadania opisanego wcześniej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową.

Interpretacja prawna, o którą zwraca się Wnioskodawca, stanowić będzie załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania kosztów poniesionych wcześniej.

Realizowana operacja z Programu PROW 2007-2013 na inwestycję pt. „...”.

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wymienione we wniosku zadanie pt. „...” realizowane zostało w styczniu 2015 r., umowa na dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 podpisana została w grudniu 2014 r.

Wszystkie faktury związane z realizacją przedmiotowego zadania wystawione są na Wnioskodawcę Ochotniczą Straż Pożarną.

W związku z realizacją planowanego zadania Wnioskodawca wykorzystuje zakupione towary i usługi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania związanego z wyposażeniem zaplecza kuchennego i organizacją cyklu szkoleń, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z ww. zadaniem, ponieważ:

 • OSP nie prowadzi działalności gospodarczej (tylko działalność statutową),
 • nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
 • OSP nie sprzedaje swoich towarów i usług i nie wystawia faktur,
 • towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego zadania będą służyć Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji udokumentowane będzie za pomocą faktury VAT wystawionej na Ochotniczą Straż Pożarną.

Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie OSP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje operację w ramach PROW na lata 2007-1013. Planowana operacja polegać będzie na zakupie sprzętu AGD do kuchni (kuchnia mikrofalowa, patelnia, warnik do wody i zestaw garnków), a także cyklu warsztatów kulinarnych oraz z zasad dekoracji i nakrycia stołu. Realizacja tej operacji pozwoli na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie wśród młodzieży i kobiet zainteresowań działalnością OSP. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowego zadania będą służyć Wnioskodawcy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji wystawione są na Ochotniczą Straż Pożarną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, towary zakupione w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Zainteresowany nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego z wyposażeniem zaplecza kuchennego i organizacją cyklu szkoleń, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, tj. Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

projekt
ILPP2/443-886/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IPTPP1/4512-33/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.